Taxor för miljökontorets verksamheter

Här får du information om de taxor om miljökontoret tar för sina verksamheter.

Kommunfullmäktige har beslutat om taxa för verksamheter som omfattas av miljöbalken, livsmedelslagen och strålskyddslagen.

Eskilstuna kommun (miljökontoret) tar därför ut avgifter för dessa områden:

 • ansökningar om tillstånd och godkännanden
 • ärenden för registrering
 • handläggning av anmälningar
 • tillsyn och kontroll

Exempel på verksamheter som kan få en tillsyns- eller kontrollavgift är:

 • hygienlokaler
 • hotell
 • idrottsanläggningar
 • undervisningslokaler
 • vårdlokaler
 • företag som har miljöfarlig verksamhet
 • kyl- och värmepumpsanläggningar
 • täkter
 • företag som hanterar livsmedel typ restauranger och livsmedelsbutiker
 • företag som producerar livsmedel som slakterier och dylikt.

Det är verksamheten själv som ska stå för kostnader som kommunen (miljökontoret) har för kontroll och tillsyn.

Avgifterna står i relation till den tid som miljöinspektörerna lägger ned. Tiden varierar beroende på vad det gäller och hur stor påverkan verksamheten har på miljön och människors hälsa.

Vi debiterar avgifter på två olika sätt, antingen tar vi ut en fast avgift eller så timdebiterar vi. Vilken typ av debitering som är aktuell för olika typer av ärenden framgår av taxan. Fasta avgifter bygger på en fastställd schablontid som multipliceras med taxans timavgift. Vid timdebitering multipliceras det antalet nedlagda timmar i ärendet med taxans timavgift.

På vår webbplats för företagare kan du läsa mer om vilka tillstånd du behöver och hur kontroller eller tillsyn av din verksamhet går till.

Taxa för miljökontorets kontroll och tillsyn 2022

Miljökontoret har från den 1 januari 2022 ett nytt avgiftssystem för flera av våra tillsyns- och kontrollavgifter, så kallad efterhandsdebitering. Den stora förändringen är att du som säljer livsmedel, alkohol, tobak eller läkemedel, får fakturan först efter att tillsynen eller kontrollen genomförts. Avgiften baseras på nedanstående timavgift för aktuell taxa.

 • Timavgift för miljökontorets livsmedelskontroll: 1 224 kronor.
 • Timavgift för miljökontorets övriga tillsyn: 1 033 kronor.

Det är kommunfullmäktige som tar beslut om miljökontorets taxor. I taxorna för miljö- och räddningstjänstnämndens myndighetsutövning finns sedan tidigare en möjlighet för miljö- och räddningstjänstnämnden att göra en indexuppräkning enligt PKV (Prisindex för kommunal verksamhet). Årets timavgift är ett resultat av indexuppräkningen.

Taxa alkohol, tobak och läkemedel Pdf, 498 kB. och liknande produkter och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2022.

Taxa miljöbalken, livsmedel mfl Pdf, 1 MB. och lagen om sprängämnesprekursorer 2022.

Frågor och svar om avgifter för tobak, alkohol, receptfria läkemedel och livsmedel

Från och med den 1 januari 2022 ska du betala efter att tillsynen eller kontrollen har genomförts, då kommunen infört så kallad efterhandsdebitering.

Vi skickar fakturan efter genomfört tillsynsbesök. Det kan ta några dagar innan den kommer. Sedan har du 30 dagar på dig att betala fakturan.

Du får en påminnelse och om den blir obetald så går ärendet till inkasso.

Avgifter
Ni betalar en avgift för tillsyn. Det är avgiften för den planerade tillsynen som genomförs. Avgiften innefattar tiden som kontrollen tar ute på verksamheten, samt det för- och efterarbete som inspektören behöver göra.

Ni betalar också en fast årlig avgift för den inre tillsynen.

Hur mycket ska jag betala?
Avgiften beror på vilken riskklassning er verksamhet har fått. De timmar som vi får fram multiplicerar vi med timavgiften.

Riskklassningen baseras på vilken typ av verksamhet ni har, serveringstider, vilka grupper ni vänder er till med mera. Mer information finns att läsa i taxan.

När ska jag betala?
Från och med den 1 januari 2022 ska ni betala efter att kontrollen har genomförts, då kommunen infört så kallad efterhandsdebitering.

Den årliga inre tillsynen ska fortfarande betalas i början av året.

Tillsynsutredning
Finns det brister vid tillsynen så startas det en tillsynsutredning. Tiden som handläggaren lägger ner på utredningen kommer att debiteras med en extra faktura.

Avgifter
Ni betalar en avgift för tillsyn. Det är avgiften för den planerade tillsynen som genomförs. Avgiften innefattar tiden som kontrollen tar ute på verksamheten, samt det för- och efterarbete som inspektören behöver göra.

Ni betalar även en fast årlig avgift för den inre tillsynen.

När ska jag betala?
Från och med den 1 januari 2022 ska ni betala efter att kontrollen har genomförts, då kommunen infört så kallad efterhandsdebitering.

Den årliga inre tillsynen ska fortfarande betalas i början av året.

Tillsynsutredning
Finns det brister vid tillsynen så startas det en tillsynsutredning. Tiden som handläggaren lägger ner på utredningen kommer att debiteras med en extra faktura.

Avgifter
Du som verksamhetsutövare betalar en registreringsavgift när du registrerar din verksamhet hos kommunen. Det är en avgift som bara betalas en gång.

Du betalar också en avgift för offentlig kontroll. Den avgiften betalar du för den planerade kontrolltid som genomförs. Kontrolltiden innefattar tiden som kontrollen tar ute på livsmedelsanläggningen, samt det för- och efterarbete som inspektören behöver göra.

Hur mycket ska jag betala?
Din kontrolltid, det vill säga det antal timmar du får betala för, beror på vilken riskklassning din verksamhet har fått. De timmar som vi får fram multiplicerar vi med timavgiften.

Riskklassningen baseras på vilken typ av verksamhet du har, vilken storlek, vilka konsumentgrupper du vänder dig till, samt en erfarenhetsklassning.

När ska jag betala?
Från och med den 1 januari 2022 ska du betala efter att kontrollen har genomförts, då kommunen infört så kallad efterhandsdebitering.

Avgifter för uppföljande kontroll och utredning av klagomål
Bedömer inspektören att det finns avvikelser från livsmedelslagstiftningen som behöver följas upp, så görs detta vid ett besök som ursprungligen inte var planerat. Då får du betala för den tid det uppföljande besöket tar, samt för eventuell provtagning. Den kostnaden ingår alltså inte i den ordinarie kostnaden.

Det kan hända att det inkommer ett klagomål som gäller din verksamhet. Då är kontrollmyndigheten skyldiga att utreda om det är befogat eller inte. Är klagomålet befogat tar vi betalt för den tid som vi lagt på handläggning, besök på plats samt eventuella kostnader för provtagning och analys av prover. Om klagomålet visar sig vara obefogat, behöver du inte betala någon avgift.

Avgifter
Du betalar en avgift för kontroll av verksamheten.. Avgiften avser den planerade kontrollen som genomförs. Avgiften innefattar tiden som kontrollen av verksamheten tar, samt för- och efterarbete som inspektören behöver göra.

När ska jag betala?
Från och med den 1 januari 2022 ska ni betala efter att kontrollen har genomförts, då kommunen infört så kallad efterhandsdebitering.

Mer information om avgifter hittar du i taxorna. Har du frågor kontakta oss.

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Obs! På grund av rådande restriktioner tar vi bara emot bokade besök. Har du frågor kontakta oss via e-post eller telefon.

Uppdaterad: 22 december 2021