Taxa för miljökontorets verksamheter

Här får du information om de taxor om miljökontoret tar för sina verksamheter.

Kommunfullmäktige har beslutat om taxa för verksamheter som omfattas av miljöbalken, livsmedelslagen och strålskyddslagen.

Eskilstuna kommun (miljökontoret) tar därför ut avgifter för dessa områden:

 • ansökningar om tillstånd och godkännanden
 • ärenden för registrering
 • handläggning av anmälningar
 • tillsyn och kontroll

Exempel på verksamheter som kan få en tillsyns- eller kontrollavgift är:

 • hygienlokaler
 • hotell
 • idrottsanläggningar
 • undervisningslokaler
 • vårdlokaler
 • företag som har miljöfarlig verksamhet
 • kyl- och värmepumpsanläggningar
 • täkter
 • företag som hanterar livsmedel typ restauranger och livsmedelsbutiker
 • företag som producerar livsmedel som slakterier och dylikt.

Det är verksamheten själv som ska stå för kostnader som kommunen (miljökontoret) har för kontroll och tillsyn.

Avgifterna står i relation till den tid som miljöinspektörerna lägger ned. Tiden varierar beroende på vad det gäller och hur stor betydelse verksamheten har på vår miljö och människors hälsa.

Vi debiterar avgifter på två olika sätt, antingen tar vi ut en fast avgift eller så timdebiterar vi. Vilken typ av debitering som är aktuell för olika typer av ärenden framgår av taxan. Fasta avgifter bygger på en fastställd schablontid som multipliceras med taxans timavgift. Vid timdebitering multipliceras det antalet nedlagda timmar i ärendet med taxans timavgift.

Taxa för miljökontorets kontroll och tillsyn 2021

 • Timavgift för miljökontorets livsmedelskontroll: 1 195 kronor.
 • Timavgift för miljökontorets övriga tillsyn: 1 009 kronor.

Det är kommunfullmäktige som tar beslut om miljökontorets taxor. I taxorna för miljö- och räddningstjänstnämndens myndighetsutövning finns sedan tidigare en möjlighet för miljö- och räddningstjänstnämnden att göra en indexuppräkning enligt PKV (Prisindex för kommunal verksamhet). Årets timavgift är ett resultat av indexuppräkningen.

Taxa - alkohollagen, lag om tobak Pdf, 448 kB. och liknande produkter och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2020.

Taxa - miljöbalken, livsmedelslagen,strålskyddslagen Pdf, 2 MB. och lagen om sprängämnesprekursorer 2020.

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Måndag–torsdag 10.00–12.00 och 13.30–16.00
Fredagar 10.00–12.00

Uppdaterad: 23 september 2021