Eskilstuna kommun

Miljökontoret ser till att Eskilstuna är en trygg och säker kommun att bo, verka och vistas i.

Miljökontoret har ett myndighetsansvar och ser till att lagstiftningen inom våra ansvarsområden följs. Vi arbetar även med information och rådgivning.

Miljökontoret har tre enheter

  • enheten för avlopp- och hälsoskydd
  • enheten för livsmedel, alkohol/tobak
  • enheten för miljöskydd. ​

Miljökontoret arbetar med frågor som rör

  • hälsoskydd
  • inomhusmiljö
  • enskilda avlopp
  • miljöfarlig verksamhet
  • tillsyn av strandskydd och lantbruk
  • tillsyn av restauranger, livsmedelsbutiker och livsmedelsverksamheter för säker och rätt hantering av livsmedel
  • tillsyn inom alkohol och tobak för att se till att serveringstillstånd, tobaksförsäljning och receptfria läkemedel hanteras på rätt rätt

Våra enheter

Ulf Lindstrand är förvaltningschef och miljöchef. Anna Norberg är biträdande miljöchef och chef för miljöskyddsenheten. Sara Brutemark är chef för avlopps- och hälsoskyddsenheten. Maria Hansson är enhetschef för alkohol- och tobaksenheten och livsmedelsenheten.

Avlopps- och hälsoskyddsenheten hjälper dig med miljöfrågor som exempelvis gäller; enskilda avlopp, inomhusmiljö som luft och ventilation , buller samt frågor om radon.

Miljöskyddsenheten arbetar med tillsyner riktade mot miljöfarliga verksamheter och lantbruk. Enheten bedriver också miljöövervakning.

Enheten för livsmedelskontroll, alkohol- och tobakstillsyn bedriver tillsyn riktad mot alla typer av livsmedelsverksamheter, verksamheter som serverar alkohol, säljer tobak eller vissa receptfria läkemedel.

Miljö- och räddningstjänstnämnden är vår politiska nämnd och Geerth Gustavsson (S) är ordförande i nämnden.

Vem fattar besluten?

Generellt sett fattar miljökontorets sakkunniga handläggare beslut på delegation från nämnden. Lite förenklat betyder det att miljökontoret fattar beslut i miljö- och räddningstjänstnämndens namn. Nämnden får sedan i efterhand ta del av besluten.

Ärenden som är extra stora och kontroversiella fattar nämnden beslut om på sina sammanträden. Besluten fattas med hjälp av information de får av miljökontorets olika handläggare, som har olika specialområden.

Vill du förbättra vår miljö i Eskilstuna? Föreningar och enskilda personer kan söka bidrag ur Georg Noréus samstiftelse för miljövård.

Läs mer om bidraget och hur du ansöker.

Kommunfullmäktige har beslutat om taxa för verksamheter som omfattas av miljöbalken, livsmedelslagen och strålskyddslagen.

Här får du information om de taxor som gäller för miljökontorets verksamheter.

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 26 november 2021