Lokala ordningsföreskrifter

Bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i ordningslagen.

De lokala ordningsföreskrifterna har beslutats av kommunfullmäktige och innehåller ytterligare bestämmelser för att upprätthålla allmän ordning i Eskilstuna kommun.

Bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617). Lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser för att upprätta allmän ordning. De lokala ordningsföreskrifterna är fastställda av kommunfullmäktige med stöd av 3 kap 8 § ordningslagen och av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Dessa lokala ordningsföreskrifter har kommunfullmäktige fastställt vid sammanträde den 30 augusti 2007, § 64, att gälla från och med den 1 januari 2008. Kommunfullmäktige beslöt även att kommunstyrelsen får delegation att besluta om undantag från ordningsföreskrifterna.

Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2013, § 97, om ändring i §§ 10 och 15.

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2017, § 113, om ändring i § 10.

Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2018, § 131, om ändring i § 1, § 4, §§ 10-11, §§ 13-17, §§ 19-20 samt redaktionella ändringar.

a) Tillämpning

Allmänna ordningsföreskrifter är tillämpliga på alla platser i kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1 - 4 ordningslagen om inte annat anges, det vill säga:

 1. allmänna vägar.
 2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål.
 3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamheter, om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten.
 4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik. Bestämmelsen i 15 § är även tillämplig på andra än offentliga platser i kommunen.

För områden som upplåtits till torghandel gäller även kommunens föreskrifter om torghandel.

Utöver ordningsföreskrifterna finns lagar, författningar och föreskrifter som är tillämpbar för flertalet av de regleringsområden som de lokala ordningsföreskrifterna omfattar.

b) Områden som jämställs med offentlig plats

Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och av lokala ordningsföreskrifter ska följande områden jämställas med offentlig plats med stöd av 1 kap. 2 § 2 st i ordningslagen.

Badplatser: Barva badplats, Borsökna badplats, Borsökna (Vipvägen), Bårsten, Bälgvikens badplats, Eklångens badplats, Gillberganäs badplats, Hållsta badplats, Mora badplats, Mälarbaden (Torshälla), Näshulta, Pottskär (Kvicksund), Rosenforsbadet (Skogstorp), Sandvikenbadet, Skjulstabadet, Slätvikenbadet, Sommarhemmet (Skogstorp), Sundbyholmsbadet, Sågarsvedet, Viboö badplats, Vilstabadet, Åsborgen (Ärla), Ängsholmen (Torshälla), Österby (camping och bad) och Österby (fritidsby).

Skyltade motionsspår: Hållsta, Hällby, Kjula, Kronskogen, Kvicksund, Mesta, Näshulta, Odlaren, Skjulsta, Stora Sundby, Torshälla, Vilsta, Årby och Ärla.

c) Kommunens yttrande

Innan Polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 8 a §, 9 § samt 11 a § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

a) Varsamhet vid lastning

Vid lastning, transport, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden tillse att allmänheten inte utsätts för tillfälliga olägenheter såsom buller, damm, spill och dålig lukt.

b) Blockera inte brandutrustning och utrymningsvägar, hindra inte räddningstjänsten

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras eller så att räddningstjänstens arbete hindras.

c) Blockera inte gång- och cykelbanor

Gångbanor och cykelbanor får inte blockeras vid lastning, lossning och annan hantering på sådant sätt att fotgängare eller cyklister tvingas ut i körbanorna.

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Åtgärder som orsakar störande buller för personer på offentliga platser – exempelvis bilning, entreprenadarbete med mera - får inte ske utan Polismyndighetens tillstånd mellan klockan 22.00 och 06.00.

Ägare eller nyttjanderättshavare till en container som ställs på offentlig plats, är skyldig att tydligt märka denna med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,20 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.

Flyttbara skyltar (gatupratare), brinnande marschaller och liknande anordningar får inte utan tillstånd av Polismyndigheten placeras på gångbanor eller körbanor. De får inte sättas upp så att vägmärken, vägvisning och dylikt skyms eller är på annat sätt trafikfarliga.

a) Tillstånd krävs av Polismyndigheten

Affischer, banderoller, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av Polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats.

b) Tillstånd krävs inte på särskilda anslagstavlor

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål.

c) Tillstånd krävs inte för näringsidkare att annonsera på rörelsens byggnad

Tillstånd krävs inte för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden i form av en affisch som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. Skyltar kan dock kräva särskilt tillstånd enligt annan lagstiftning.

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av Polismyndigheten.

Spritdrycker, vin och starköl, enligt definitionerna i alkohollagen, får inte förtäras på skolgårdar och idrottsanläggningar, samt på följande offentliga platser såvida inte tillstånd för servering enligt alkohollagen finns..

Eskilstuna centrum

Med Eskilstuna centrum avses det område som avgränsas av Västermarksgatan från Tullgatan – del av Gredbyvägen – Rothoffsvägen – över Eskilstunaån – Nordwallsgatan – Rinmansgatan – Gustafsvägen – Munktellsgatan – Västra Storgatan – Gränsgatan – Törnerosgatan – Strandgatan – Ruddammsgatan - Köpmangatan – Stenkvistavägen – Stålforsbron – Kyrkogatan – Båtsmansgatan – Järntorget – Bergsgatan – Sommarrogatan – Skyttegatan – Tunavallsgränden, över Västeråsvägen till järnvägen norr om Banvallsgatan – Tullgatan till Västermarksgatan. Även dessa gator inkluderas i området. Området redovisas på karta i bilaga 1.

Bilaga 1

Karta över det geografiska området Eskilstuna centrum.

Förtäring av alkoholdrycker är dock tillåten under juli månad, från och med måndag till och med torsdag, mellan klockan 17.00 och 22.00 respektive dag, i den del av Stadsparken som ligger öster om Nybron med undantag för lekparken. Detta område redovisas på karta i bilaga 2.

Bilaga 2

Karta över det geografiska området Stadsparken.

Torshälla centrum

Med Torshälla centrum avses det område som avgränsas av Eskilstunavägen – Gesällgränd – längs Torshällaån till Stadskällarbron – Brogatan – Lilla gatan – Rådhustorget – Lilla gatan – vive Jönsgatan – Storgatan – över Torshällaån – Krusgårdsparken – gångvägen längs Torshällaån – Skeppargatan – Alforsgatan – Julingatan – Trädgårdsgatan – Riktargatan – Eskilstunavägen. Även dessa gator, samt Rådhustorget och Krusgårdsparken, ingår i området. Området visas på karta i bilaga 3.

Bilaga 3

Karta över det geografiska området Torshälla centrum.

a) Områden där bruk av lustgas i berusningssyfte är förbjuden

Bruk av lustgas (dikväveoxid) i berusningssyfte är förbjuden på offentlig plats eller plats som jämställs med offentlig plats inom följande områden (samma listning av platser och kartor som för alkoholförtäring).

a) Områden där tillstånd krävs av Polismyndigheten

För ambulerande försäljning krävs Polismyndighetens tillstånd inom det område som begränsas av gatorna Västermarksgatan - Bruksgatan - Rademachergatan - Kyrkogatan. Även dessa gator inkluderas i området. Området redovisas på karta i bilaga 5.

Bilaga 5

Karta över det geografiska området Eskilstuna centrum.

b) Försäljning i tillfällig och obetydlig omfattning är alltid tillåten

Ambulerande försäljning (gatuförsäljning) kräver inte tillstånd enligt 3 kap. ordningslagen om den tar offentlig plats i anspråk i tillfällig och obetydlig omfattning.

c) Försäljning av tryckt skrift är alltid tillåten

Krav på tillstånd gäller inte försäljning av tryckt skrift.

d) Passiv pengainsamling

För passiv pengainsamling krävs Polismyndighetens tillstånd inom följande geografiska områden: Eskilstuna Centrum (bilaga 5), TunaParks handelsområde (bilaga 6), Folkesta - Handelsområde (bilaga 7), Ekängen inklusive handelsområde och idrottsanläggning (bilaga 8), Skiftinge - Handelsområde (bilaga 9) samt Sveaplans Handelsområde (bilaga 10), området runt Mälarsjukhuset (bilaga 11), Fröslunda centrum (bilaga 12) och Torshälla centrum (bilaga 13).

Bilaga 5

Karta över det geografiska området Eskilstuna centrum.

Bilaga 6

Karta över det geografiska området Tunaparks handelsområde.

Bilaga 7

Karta över det geografiska området Folkesta handelsområde.

Bilaga 8

Karta över det geografiska området Ekängen inklusive handelsområde och idrottsanläggning.

Bilaga 9

Karta över det geografiska området Skiftinge handelsområde.

Bilaga 10

Karta över det geografiska området Sveaplans handelsområde.

Bilaga 11

Karta över det geografiska området runt Mälarsjukhuset.

Bilaga 12

Karta över det geografiska området Fröslunda centrum.

Bilaga 13

Karta över det geografiska området Torshälla centrum.

a) Fiske får inte ske så att trafik hindras eller störs

Fiske får inte äga rum från offentlig plats så att trafik med bilar, cyklar eller fotgängare hindras eller störs.

b) Förbud mot användning av vissa fiskeredskap

Fiske från broar över Eskilstunaån, Torshällaån och Nybyån får inte ske med kastspö och flugspö. Fiske får heller inte ske med nämnda redskap från båtbryggor vid Storgatan och Alnön i Torshällaån, i Eskilstuna nedre kanal samt från badbryggor belägna på de badplatser som nämns i 1 b § i dessa ordningsföreskrifter.

Badning är förbjuden i Torshälla hamn, vid slussarna i Torshälla, vid slussarna i Eskilstunas nedre kanal och slussområdet vid klaffbron mellan Faktoriholmarna.

a) Vem som är skyldig att följa dessa föreskrifter

Hundens ägare eller den som tagit emot en hund till underhåll eller nyttjande är skyldiga att följa bestämmelserna i 14 §.

b) Områden där hundar ska vara kopplade

 • Hundar ska hållas kopplade inom följande områden:
 • på offentliga platser inom områden med detaljplan.
 • i de motionsspår som nämns i 1 § i dessa föreskrifter.
 • på de badplatser som nämns i 1 § i dessa föreskrifter.
 • i Vilsta och Årby naturreservat (av reservatföreskrifter framgår det att hundar ska vara kopplade).

c) Rastområde för hundar på Djurgården

Hundar behöver dock inte hållas kopplade inom den del av Djurgårdens som redovisas på karta i bilaga 4.

Karta över det geografiska området Djurgårdsparken.

d) Områden där föroreningar efter hundar ska plockas upp

Förorening efter hund ska plockas upp inom följande områden:

 • på offentliga platser inom områden med detaljplan.
 • i de motionsspår som nämns i 1 § i dessa föreskrifter.
 • på de badplatser som nämns i 1 § i dessa föreskrifter.

e) Badförbud för hundar

Hundar får, med undantag för särskilt angivna hundbadplatser, inte bada på badplatser, som nämns i 1 § i dessa föreskrifter, under badsäsongen 15 maj - 15 september. f) Undantag för hundar med särskilda uppgifter Föreskrifter i denna paragraf gäller inte för Polismyndighetens tjänstehundar i tjänst eller för assistanshundar i tjänst. Assistanshundar är hundar tränade för att hjälpa personer med funktionsnedsättning. Exempel är ledarhundar för synskadade, signalhundar för hörselskadade, servicehundar för rörelsehindrade med mera.

f) Undantag för hundar med särskilda uppgifter

Föreskrifter i denna paragraf gäller inte för Polismyndighetens tjänstehundar i tjänst eller för assistanshundar i tjänst. Assistanshundar är hundar tränade för att hjälpa personer med funktionsnedsättning. Exempel är ledarhundar för synskadade, signalhundar för hörselskadade, servicehundar för rörelsehindrade med mera.

a) Tillstånd krävs av Polismyndigheten

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får inte utan tillstånd av Polismyndigheten användas inom områden med detaljplan.

b) Tider när tillstånd inte krävs av Polismyndigheten

Tillstånd av Polismyndigheten behövs dock inte under följande tider: från klockan 23.00 nyårsafton till klockan 00.30 på nyårsdagen.

Ridning får inte ske i de motionsspår som nämns i 1 § i dessa föreskrifter samt inom de områden som jämställs med offentlig plats enligt 1 § i dessa föreskrifter. Ridförbud gäller inte om motionsspåren också är markerade ridleder.

Camping är förbjuden på offentlig plats.

Varje fastighet i Eskilstuna, som tilldelats adressnummer, ska genom fastighetsägarens försorg vara försedd med särskild adressnummerskylt, väl synlig från gatan.

Kommunen kan ta ut avgift för rätt att använda offentlig plats eller för område som jämställts med offentlig plats enligt 1 § i dessa föreskrifter. En sådan avgift ska vara fastställd av kommunfullmäktige eller av den nämnd som genom delegation från kommunfullmäktige har befogenhet att fastställa sådan avgift.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 2-7 §§, 8 a §, 9-10 §§, 11 a, d §, 12-13 §§, 14 b, c, d § och 15-18 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Andreas Lindbom

Kommunstrateg

Telefon:

Sara Molander

Administrativ direktör

Telefon:

Uppdaterad: 19 juni 2024