Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Bestämmelser för att skydda människors hälsa och miljön finns i miljöbalken med följdförfattningar. Utöver bestämmelserna i miljöbalken har kommunfullmäktige beslutat om lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Eskilstuna kommun.

De lokala föreskrifterna reglerar bland annat djurhållning inom detaljplanelagt område, tomgångskörning, eldning av trädgårdsavfall med mera.

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Uppdaterad: 10 maj 2021