Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Bestämmelser för att skydda människors hälsa och miljön finns i miljöbalken med följdförfattningar. Utöver bestämmelserna i miljöbalken har kommunfullmäktige beslutat om lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Eskilstuna kommun.

De lokala föreskrifterna reglerar bland annat djurhållning inom detaljplanelagt område, tomgångskörning, eldning av trädgårdsavfall med mera.

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Vardagar 10.00–12.00, 13.30–16.00
(Obs! endast bokade besök under pandemin)

Uppdaterad: 23 september 2021