Team-arbete

Från ensamarbete till gränsöverskridande samarbete. Det är en av målbilderna för framtidens vård- och omsorg. Vi ska arbeta i multiprofessionella team, där du som behöver hjälp är den viktigaste medlemmen. Här kan du läsa några exempel på hur vi arbetar i team redan idag.

I Eskilstuna kommun arbetar ett multiprofessionellt team med intensiv rehabilitering hemma hos personer som efter en tid på sjukhus behöver hemtjänst för första gången. Målsättningen är att personerna efter insatstiden har minskat eller har inget behov av hemtjänst och därmed kan bo kvar hemma längre. Arbetssättet har tagits fram i samverkan med ett forskarteam på Mälardalens högskola och ger mycket goda resultat. Läs mer om intensiv hemrehabilitering.

I Eskilstuna kommun arbetar ett multiprofessionellt team bestående av medarbetare från Eskilstuna kommun och Region Sörmland. Teamet arbetar med och hemma hos personer över 65 år som har ett behov av samordnad hemsjukvård, primärvård och slutenvård. Läs mer om Nära vårdteam.

Eskilstuna kommun arbetar med vård- och stödsamordning tillsammans med region Sörmlands psykiatri. Vård- och stödsamordning är till för personer som är över 18 år och som har omfattande psykisk funktionsnedsättning och/eller komplexa behov till följd av psykisk sjukdom och/eller allvarligt långt missbruk.

Vård- och stödsamordning innebär ett långsiktigt och strategiskt arbete med målet att personen ska ha inflytande över sin egen rehabilitering och motivation för återhämtning. Det är personens individuella behov, mål och prioriteringar som styr arbetet med syfte att personen ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Arbetsmodellen vård- och stödsamordning grundar sig i Case Management, en metod som Socialstyrelsen rekommenderar vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd samt vid missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika.

Anna Österlöf

Samordnare

Telefon:

Uppdaterad: 29 maj 2023