Samarbetspartners

Framtidens vård och omsorg påverkar oss alla. Vård- och omsorgsförvaltningen samarbetar med flera aktörer för att nå målbilden för framtidens omsorg 2035. Läs mer om våra samarbetspartners här.

Forskning och utveckling i Sörmland, FoUiS

Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS) är en länsgemensam resurs för socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård i Sörmland.

FoUiS driver ett utvecklingsprojekt med syftet att hålla samman Sörmlands kommuner och region Sörmland i omställning mot en nära vård.

Mälardalens universitet

Eskilstuna kommun och Mälardalens universitet har goda erfarenheter av samarbete och samproduktion i utvecklings- och forskningssamarbeten. I kommunen finns det akademiska vård- och omsorgsboendet Måsta äng, en mötesplats för boende, anhöriga, personal, studenter, lärare, forskare, äldre personer och innovatörer inom området äldreomsorg.

Följande forskningssamarbeten pågick inom vård och omsorgsområdet år 2022:

Region Sörmland

Region Sörmland ansvarar för och samordnar länets gemensamma arbete som ökar hållbar tillväxt och livskvalitet. Jämlika livsvillkor och god hälsa för alla, med särskilt fokus på barn och unga är ett av fem prioriterade nyckelområden. Eskilstuna kommun samarbetar med Region Sörmland i bland annat utbildnings- och visningsmiljön Stödet.

Samhällskontraktet

Samhällskontraktet är namnet på den gemensamma samverkansarena där Mälardalens universitet, Eskilstuna kommun och Västerås stad arbetar för att utforska och hitta lösningar på komplexa samhällsutmaningar tillsammans med andra samhällsaktörer. På så sätt bidrar vi till ett samhälle där alla kan växa och må bra genom hela livet. Ett av samhällskontraktet två fokusområden är Nära vård inklusive välfärdsteknik.

Läs mer om samhällskontraktet 

Sveriges kommuner och regioner, SKR

Eskilstuna kommun var en modellkommun inom äldreomsorgens digitalisering och har tillsammans med Sveriges kommuner och regioner, SKR, stöttat andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik.

Uppdaterad: 22 januari 2024