Trygg hemma

Trygg hemma är samlingsnamnet för vård- och omsorgsförvaltningens digitaliseringsarbete. Det handlar om att flytta vården och omsorgen närmare den enskilde med stöd av bland annat digitaliseringens möjligheter.

Målet med trygg hemmaarbetet är att stärka individens självständighet, trygghet, delaktighet, aktivitet och hälsa genom samordnade digitala och tekniska tjänster. Målet är också att underlätta och effektivisera arbetet för förvaltningens medarbetare.

Genom samordnade digitala och tekniska tjänster ska den enskilde kunna:

  • Bli tryggare i vardagen.
  • Kunna ha en social gemenskap och kunna vara aktiv i samhället
  • Ha en god hälsa genom att att få mer kunskap om, och kunna bli mer delaktiga i, sin egen hälsa och ha närmare kontakt med vård- och omsorgsgivare.

Förstudie identifierar tre spår med utvecklingsområden

Vård- och omsorgsförvaltningen har genomfört en förstudie för att få en samlad bild av nuläge, önskeläge och vilka förutsättningar som krävs för att uppnå förvaltningens ambition. I studien har tre spår med exempel på underliggande utvecklingsområden identifierats:

  • Hållbar vård och omsorg. Detta innebär att förvaltningen behöver kunna erbjuda kvalitativ, säker och hållbar vård och omsorg genom digitala stöd och hjälpmedel.
  • Effektiv vård- och omsorgsadministration. För att kunna erbjuda hållbar vård och omsorg behöver förvaltningen ha en effektiv vård- och omsorgsadministration som stöd. Det innebär exempelvis nya mobila, automatiserade och flexibla arbetssätt och system som underlättar arbetet för våra medarbetare.
  • Det sista spåret beskriver vilka förutsättningar som behövs för att kunna bedriva hållbar vård och omsorg och effektiv vård- och omsorgsadministration. Detta innebär exempelvis att se över den tekniska infrastrukturen, utveckla samarbetet med externa aktörer och leverantörer och utveckla IT-stöd och teknisk support till stadens invånare.

Nästa steg: prioritering av utvecklingsområden och planering av fortsatt arbete

Nu ska vård- och omsorgsförvaltningens ledning arbeta vidare och bland annat prioritera bland förslagen på utvecklingsområden som nämns i verksamhetsförstudien.

Maria Andersson

Projektledare Trygg hemma

Telefon:

Uppdaterad: 6 oktober 2021