Eskilstuna kommun

I Eskilstuna är rätten att vistas i det offentliga rummet utan att känna otrygghet grundläggande. Eskilstuna kommun och Polismyndigheten jobbar sedan flera år med samverkansöverenskommelser för att stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Samverkan mellan kommun, polis och andra parter är en förutsättning för att långsiktigt lyckas med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Genom ökad samverkan är målsättningen att skapa en trygghetsskapande kraft som gör Eskilstuna till en trygg och inkluderande kommun att bo, verka och leva i.

Som stöd i det brottsförebyggande arbetet finns en gemensamt framtagen samverkansöverenskommelse Pdf, 1 MB. mellan polisen och Eskilstuna kommun. I samverkansöverenskommelsen finns ett gemensamt fokus och en gemensam målsättning och arbetet följs upp löpande.

Kontinuerlig uppföljning

Det lokalt brottsförebyggande rådet styr och följer upp arbetet inom ramen för samverkansöverenskommelsen. Rådet består av politisk styrgrupp, representanter från tjänstepersonsledningen och lokalpolisområdeschef. Rådet rapporterar löpande till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Medborgarlöftet är en del av samverkansöverenskommelsen mellan Polismyndigheten och Eskilstuna kommun. Medborgarlöftet syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att vi bygger förtroende samt engagerar och involverar medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.

Gemensamt medborgarlöfte för år 2022 och 2023

Polisen tillsammans med Eskilstuna kommun ska verka för att göra Eskilstuna till en trygg och inkluderande kommun att bo, verka och leva i.

Förebyggande och trygghetsskapande

Polisen och Eskilstuna kommun lovar att:

 • göra sitt yttersta för att skydda unga i Eskilstuna från narkotika. Fokus ska ligga på förebyggande arbete, tidig upptäckt och förstärkt stöd. Polisen i samverkan med skolan ska genomföra förebyggande narkotikasök med hund i skolmiljö.
 • genom utbildning och information till vuxna som i sin verksamhet/i sitt arbete möter barn och unga, höja kunskapen om brottsförebyggande arbete och förebyggande arbete mot narkotika.
 • fortsätta att fördjupa samarbetet inom SSPF (samverkansmodell mellan Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid).
 • eftersträva att vid varje möjligt tillfälle arbeta förtroende- och kontaktskapande med medborgarna i Eskilstuna kommun. Genom ökad synlighet och ökad närvaro bidra till ökad trygghet.

Trygg trafikmiljö

Polisen och Eskilstuna kommun lovar att:

 • genomföra minst fyra särskilda trafik- och informationsinsatser riktade till cyklister och gångtrafikanter med fokus på skola. Inriktning under våren är trafikregler och cykelhjälm. Inriktning under hösten är belysning och reflexer.
 • vid minst fyra tillfällen genomföra särskilda trafikinsatser utöver det dagliga trafiksäkerhetsarbetet. Insatserna inriktas mot trimmade mopeder samt EPA/A-traktorer utanför skolor.

Krogar mot knark är ett samarbete mellan några av Eskilstunas krogar och restauranger, Eskilstuna kommun och polisen. Tillsammans tar de medverkande krogarna och restaurangerna aktivt avstånd mot narkotika.

Genom konceptet vill de medverkande parterna tillsammans minska och försvåra användandet av narkotika i krogmiljön. Samarbetet regleras i ett gemensamt avtal mellan krogen, Eskilstuna kommun och polisen där riktlinjer och arbetsmetoder tagits fram tillsammans. 

Samarbetsavtal för år 2022 och 2023

Krogens åtagande:

 • Inom ramen för verksamhetens förutsättningar skall krögaren skicka ansvarig personal för bar, servering/restaurang till utbildningstillfälle.
 • Nolltolerans avseende droganvändning hos personalen.
 • Krögaren åtar sig vid misstanke om missbruk hos en medarbetare, kräva drogprov.
 • Det ska finnas en representant i ledningsposition med mandat att fatta beslut närvarande vid varje nätverksträff ( minst 2 möten per år).
 • Visa och kunna informera besökande att man är en ”krogar mot knark” krog.
 • Arbeta efter en tydlig policy gällande narkotika. Alla anställda ska informeras och vara införstådda i policyn.
 • Arbeta aktivt mot narkotika i nära samverkan med polis och kommun.
 • Arbeta aktivt för en säkrare arbetsmiljö genom att kontinuerligt försvåra hantering av narkotika på krogen, bland annat genom att genomföra krogmiljöronder.
 • Personal ska delta i enkätundersökningar som genomförs inom ramen för ”krogar mot knark”.
 • Ansvara för att lokala och nationella informationsskyltar är uppsatta på lämpliga platser.
 • Krögaren åtar sig att inte medvetet boka in en artist/akt som förespråkar användning av narkotika.

Polisens åtagande:

 • Nationellt utsedda utbildare ansvarar för att utbilda ansvariga poliser i krogar mot knark metoden. Dessa poliser utbildar sen krogpersonalen.
 • Samarbeta med krogar och kommun i frågan.
 • Ha en tydlig funktion dit krogägare kan vända sig för att lämna tips, diskutera problembilder eller få hjälp.
 • Delta aktivt i referensgruppsmötena. Informera om aktuella problembilder och ge konkreta tips och redskap.
 • Genomföra riktade insatser mot narkotika i krogmiljö. Resultatet ska återkopplas till nätverket.

Eskilstuna kommuns åtagande:

 • Ansvara för samordning av nätverksträffar.
 • Ansvara för samordning av utbildningsinsatser.
 • Samordna lokala och nationella kampanjer.
 • Ansvara för marknadsföringen av arbetet och som sker i samråd med de anslutna krogarna.
 • Ansvara för samordning av krogmiljöronder.
 • Genomföra enkätundersökningar. Ansvara för att resultatet redovisas till nätverket och till Brå.
 • Ansvara för uppföljningsarbete med avtalet.

Vilka får vara med?

Alla krogar som har serveringstillstånd i Eskilstuna kommun är välkomna att delta.

Krogar och restauranger som är med (men fler är välkomna att ansluta sig):

Vad innebär samarbetet?

Samarbetet Krogar mot knark regleras i ett avtal som alla parter undertecknar. Krogarna i samarbetet tar aktivt avstånd från narkotika med ambitionen att få en narkotikafri krogmiljö. Krogen har nolltolerans avseende droganvändning hos personalen. Krögaren åtar sig att vid misstanke om missbruk hos en medarbetare kräva drogprov.

Vad krävs av mig som krögare?

Först behöver all krog- och restaurangpersonal gå en utbildning som polisen håller i. Därefter får din restaurang eller krog certifikatet Krogar mot knark. Samarbetet följs upp löpande och du som krögare åtar dig att följa avtalet.

Utbildningens syfte

Polisen håller årligen en utbildning där krog- och restaurangpersonal får mer kunskap om hur narkotikapåverkade personer ser ut och vilka beteenden som är kopplade till narkotikaanvändning. Vi vill att krog- och restaurangpersonalen ska vara motiverad och ha kunskapen att reagera när de ser något misstänkt på sin arbetsplats. Vi pratar om den fysiska krogmiljön för att försvåra hantering av narkotika på krogen.

Utbildningstillfällen

Vi erbjuder krogar utbildning inom ramen för krogar mot knark. Utbildningarna sker i Eskilstuna. Krogar kan anmäla sitt intresse till Eva Carlsson, 016-710 20 87 eller eva.carlsson4@eskilstuna.se

Vill du gå med i Krogar mot knark i Eskilstuna?

Kontakta Eva Carlsson, 016-710 20 87 eller eva.carlsson4@eskilstuna.se

Eskilstuna kommun arbetar med EST, effektiv samordning för trygghet, tillsammans med polismyndigheten, näringslivet och olika organisationer.

Metoden innebär ett kunskapsbaserat arbetssätt i samverkan. Idén är att på ett kunskapsbaserat sätt strukturera och samordna insatser mot otrygghet med primärt fokus på det situationella brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Målsättningen är att minska otrygghetsskapande händelser, processer och platser och på så vis öka människors trygghet genom brottspreventiva och trygghetsfrämjande insatser innan problem uppstår eller när de uppstår .

Nattvandring handlar först och främst om att möta ungdomar som är ute sent på kvällen. Stötta dem som är i behov av hjälp och skapa förtroende och trygghet bland de unga som bara vill umgås.

Mer information om nattvandring

Behöver du stöd och råd?

Är du orolig för att någon du bryr dig om dras till en våldsam, extrem rörelse eller ideologi? Kommunens socialtjänst har ett särskilt ansvar att verka mot våldsbejakande extremism. Om du behöver råd, stöd eller någon att prata med kan du alltid vända dig till Mottagningsenheten vid socialtjänsten som hjälper dig vidare, telefon 016-710 10 00.

Utanför ordinarie öppettider vid akuta sociala problem kan du kontakta socialjouren genom att ringa 112 och fråga efter socialjouren. Vid tidspress prioriterar socialjouren alltid ärenden där barn eller ungdomar är inblandade. Ring alltid 112 för att larma vid akuta ärenden eller vid misstanke om ett pågående brott.

Kontakta Polismyndigheten genom att ringa 114 14 om du vill lämna tips eller anmäla brott.

Orostelefonen om radikalisering

Är du orolig att någon du känner dras till en extrem rörelse eller ideologi? Ring 020-100 200 anonymt och kostnadsfritt för att få stöd och råd. Orostelefonen drivs av Rädda Barnen.

Orostelefonen vänder sig till dig som är orolig över att någon i din närhet håller på att radikaliseras. Du kan också ringa om du själv befinner dig i en miljö du vill lämna. Du som ringer till Orostelefonen får stöd och råd om vart du kan vända dig för att få hjälp i den kommun där du bor. Du är också välkommen att ringa Orostelefonen om du bara vill prata med någon om din oro.

Vad är våldsbejakande extremism?

Center mot våldsbejakande extremism definierar våldsbejakande extremism som rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Individer som påverkas av sådana rörelser, ideologier eller miljöer riskerar att börja acceptera och främja extrema ståndpunkter, demonisera utvalda befolkningsgrupper och använda våld som strategi för att bekämpa andra. En individ som befinner sig i en sårbar situation riskerar att lättare påverkas av sådana rörelser, ideologier eller miljöer.

De vanligast förekommande rörelserna, ideologierna och miljöerna är

 • Våldsbejakande högerextremism
 • Våldsbejakande vänsterextremism
 • Våldsbejakande religiös extremism

För att förebygga extremism och intolerans behövs demokratifrämjande insatser som bidrar till en meningsfull fritid, ett deltagande och en god utbildning för alla.

Eskilstuna kommuns samordnare

Du är välkommen att kontakta Eskilstuna kommunens samordnare mot våldsbejakande extremism för stöd och råd eller för att lämna information.

Telefon: 016-710 10 00
E-post: sakerhet@eskilstuna.se

Eskilstuna kommun kamerabevakar ett antal områden i Eskilstuna för att förebygga och förhindra brott. Vi stödjer oss på den lagliga grunden uppgift av allmänt intresse och kamerabevakningslagen.

Lagring och åtkomst av filmer från kamerabevakning

Filmer från våra bevakningskameror sparas i normalfallet maximalt 30 dagar, därefter raderas de. Undantag gäller om filmer behövs för något av följande, då kan de sparas längre:

 • Begära skadestånd för skadegörelse.
 • Anmäla ett brott.
 • Polisen begär att få ta del av filmen som bevis i en pågående utredning.

När filmerna inte längre behövs för något av dessa syften raderas de.

Inget ljud spelas in via våra bevakningskameror. All hantering av filmer från kamerorna sköts av Eskilstuna kommun. Det är ett begränsat antal människor som har möjlighet att titta på filmerna.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut stillbilder av bevakningsfilm som du själv är med i, om du kan berätta tid och plats för inspelningen.

Frågor och synpunkter, kontakt

Om du har frågor kring vår hantering av filmer från vara bevakningskameror kan du skicka e-post till våra dataskyddsombud, dso@eskilstuna.se

Om du tycker att kamerabevakningen bryter mot lagar, regler och avtal kan du anmäla det till Integritetsskyddsmyndigheten.

Klotter skapar ofta en känsla av otrygghet, därför är det viktigt att det tas bort. Här hittar du information om arbetet mot klotter och hur du kan hjälpa till att hålla Eskilstuna rent.

Som kommuninvånare kan du anmäla klotter och andra fel som du upplever genom att göra en felanmälan. Läs mer om felanmälan här.

Utöver sidan för felanmälan finns det flera andra möjligheter att göra oss uppmärksamma på när det uppstår problem med klotter.

I Eskilstuna kommuns app, som går att ladda ner via nedanstående länkar, kan du göra en felanmälan:

Du kan även söka på "Eskilstuna direkt" för att hitta appen i någon av appbutikerna.

Andra alternativ för att anmäla klotter

 • Ring Eskilstuna direkt på 016-710 00 00
 • Skicka ett e-postmeddelande till info@eskilstuna.se. Här kan du också bifoga bilder.
 • Besök Eskilstuna Direkt i Värjans entré på Alva Myrdals gata 5 eller Torshälla Direkt på Brogatan 13 i Torshälla.
 • Gäller klotter på privat fastighet - kontakta ansvarig fastighetsägare direkt eller ta hjälp av Eskilstuna direkt.

Det är bra om du hjälper oss och berättar för var klotter finns, så vi kan göra något åt det. Finns klotter kvar kan invånare uppleva att kommunen och fastighetsägare inte bryr sig vår stad.

Varje dag sanerar Eskilstuna kommun bort klotter och ett antal fastighetsägare har slutit en överenskommelse om att ta bort klotter inom 48 timmar eller redan inom 24 timmar om det handlar om Eskilstuna centrum.

Eva Carlsson

Brottsförebyggande samordnare

Telefon:

Uppdaterad: 19 juni 2023