Brottsförebyggande arbete

I Eskilstuna är rätten att vistas i det offentliga rummet utan att känna otrygghet grundläggande. Eskilstuna kommun och Polismyndigheten jobbar sedan flera år med samverkansöverenskommelser för att stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Samverkan mellan kommun, polis och andra parter är en förutsättning för att långsiktigt lyckas med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Genom ökad samverkan är målsättningen att skapa en trygghetsskapande kraft som gör Eskilstuna till en trygg och inkluderande kommun att bo, verka och leva i. Som stöd i arbetet tas det varje år fram ett medborgarlöfte.

Samverkansöverenskommelse

Som stöd i det brottsförebyggande arbetet finns en gemensamt framtagen samverkansöverenskommelse mellan polisen och Eskilstuna kommun. I samverkansöverenskommelsen finns ett gemensamt fokus och en gemensam målsättning och arbetet följs upp löpande.

Medborgarlöfte

I medborgarlöftet för 2021 prioriteras arbetet med narkotikabrottslighet och bekämpning av droghantering på offentliga platser. Narkotikabruk och försäljning av narkotika är ett identifierat problem som får konsekvenser i form av andra brott och skapar en ökad otrygghet i det offentliga rummet.

Kontinuerlig uppföljning av arbetet
Det lokalt brottsförebyggande rådet styr och följer upp arbetet inom ramen för samverkansavtalet och årliga medborgarlöften. Rådet består av politisk styrgrupp och lokalpolisområdeschef. Rådet rapporterar löpande till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Effektiv samordning för trygghet, EST

Eskilstuna kommun arbetar med EST, effektiv samordning för trygghet, tillsammans med polismyndigheten, näringslivet och olika organisationer. Metoden innebär ett kunskapsbaserat arbetssätt i samverkan. Idén är att på ett kunskapsbaserat sätt strukturera och samordna insatser mot otrygghet med primärt fokus på det situationella brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Målsättningen är att minska otrygghetsskapande händelser, processer och platser och på så vis öka människors trygghet genom brottspreventiva och trygghetsfrämjande insatser innan problem uppstår eller när de uppstår .

Eskilstuna kommun kamerabevakar ett antal områden i Eskilstuna för att förebygga och förhindra brott. Vi stödjer oss på den lagliga grunden uppgift av allmänt intresse och kamerabevakningslagen.

Lagring och åtkomst av filmer från kamerabevakning

Filmer från våra bevakningskameror sparas i normalfallet maximalt 30 dagar, därefter raderas de. Undantag gäller om filmer behövs för något av följande, då kan de sparas längre:

  • Begära skadestånd för skadegörelse.
  • Anmäla ett brott.
  • Polisen begär att få ta del av filmen som bevis i en pågående utredning.

När filmerna inte längre behövs för något av dessa syften raderas de.

Inget ljud spelas in via våra bevakningskameror. All hantering av filmer från kamerorna sköts av Eskilstuna kommun. Det är ett begränsat antal människor som har möjlighet att titta på filmerna.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut stillbilder av bevakningsfilm som du själv är med i, om du kan berätta tid och plats för inspelningen.

Frågor och synpunkter, kontakt

Om du har frågor kring vår hantering av filmer från vara bevakningskameror kan du skicka e-post till våra dataskyddsombud, dso@eskilstuna.se

Om du tycker att kamerabevakningen bryter mot lagar, regler och avtal kan du anmäla det till Integritetsskyddsmyndigheten.

Klotter skapar otrygghet - hjälp oss att hålla koll och göra en anmälan.

Klotter skapar ofta en känsla av otrygghet, därför är det viktigt att det tas bort. Här hittar du information om arbetet mot klotter och hur du kan hjälpa till att hålla Eskilstuna rent.

Som kommuninvånare kan du anmäla klotter och andra fel som du upplever genom att göra en felanmälan. Läs mer om felanmälan här.

Utöver sidan för felanmälan finns det flera andra möjligheter att göra oss uppmärksamma på när det uppstår problem med klotter.

I Eskilstuna kommuns app, som går att ladda ner via nedanstående länkar, kan du göra en felanmälan:

Du kan även söka på "Eskilstuna direkt" för att hitta appen i någon av appbutikerna.

Andra alternativ för att anmäla klotter:

  • Ring Eskilstuna direkt på 016-710 00 00
  • Skicka ett e-postmeddelande till info@eskilstuna.se. Här kan du också bifoga bilder.
  • Besök Eskilstuna Direkt i Värjans entré på Alva Myrdals gata 5 eller Torshälla Direkt på Brogatan 13 i Torshälla.
  • Gäller klotter på privat fastighet - kontakta ansvarig fastighetsägare direkt eller ta hjälp av Eskilstua direkt.

Det är bra om du hjälper oss och berättar för var klotter finns, så vi kan göra något åt det. Finns klotter kvar kan invånare uppleva att kommunen och fastighetsägare inte bryr sig vår stad.

Varje dag sanerar Eskilstuna kommun bort klotter och ett antal fastighetsägare har slutit en överenskommelse om att ta bort klotter inom 48 timmar eller redan inom 24 timmar om det handlar om Eskilstuna centrum.

Krogar mot knark är ett samarbete mellan några av Eskilstunas krogar och restauranger, Eskilstuna kommun och Polisen. Tillsammans tar vi aktivt avstånd mot narkotika.

Vi arbetar för att minska och försvåra användandet av narkotika i krogmiljön. Vi har gemensamma riktlinjer och arbetsmetoder. Vi har utbildad och motiverad personal och ett bra samarbete med polisen.

Vilka får vara med?

Alla krogar som har serveringstillstånd i Eskilstuna kommun är välkomna att delta.

Vi är med i samarbetet Krogar mot knark i Eskilstuna:

Vad innebär samarbetet?

Samarbetet Krogar mot knark regleras i ett avtal som alla parter undertecknar. Krogarna i samarbetet tar aktivt avstånd från narkotika med ambitionen att få en narkotikafri krogmiljö. Krogen har nolltolerans avseende droganvändning hos personalen. Krögaren åtar sig att vid misstanke om missbruk hos en medarbetare kräva drogprov.

Vad krävs av mig som krögare?

Först behöver all krog- och restaurangpersonal gå en utbildning som polisen håller i. Därefter får din restaurang eller krog certifikatet Krogar mot knark. Samabetet följs upp löpande och du som krögare åtar dig att följa avtalet.

Utbildningens syfte

Polisen håller årligen en utbildning där krog- och restaurangpersonal får mer kunskap om hur narkotikapåverkade personer ser ut och vilka beteenden som är kopplade till narkotikaanvändning. Vi vill att krog- och restaurangpersonalen ska vara motiverad och ha kunskapen att reagera när de ser något misstänkt på sin arbetsplats. Vi pratar om den fysiska krogmiljön för att försvåra hantering av narkotika på krogen.

Utbildningstillfällen

Vi erbjuder krogar utbildning inom ramen för krogar mot knark. Utbildningarna sker i Eskilstuna.

Krogar kan anmäla intresse till Eva Carlsson, 016-710 20 87 eller eva.carlsson4@eskilstuna.se

Vill du gå med i Krogar mot knark i Eskilstuna?

Kontakta Eva Carlsson, 016-710 20 87 eller eva.carlsson4@eskilstuna.se

Nattvandring handlar först och främst om att möta ungdomar som är ute sent på kvällen. Stötta dem som är i behov av hjälp och skapa förtroende och trygghet bland de unga som bara vill umgås.

Nattvandring är inget nytt i Eskilstuna. Tidigare fanns det under Eskilstuna kommuns eget brottsförebyggande råd, Trygga Eskilstunas vingar. Numera är det Nattvandring.nu som samordnar vandringarna.

Eftersom det finns en vilja att nattvandringen i Eskilstuna synkroniseras kring Nattvandring.nu, sluts ett avtal med stiftelsen. Du hittar kontaktuppgifter och info på deras hemsida.

Alternativt kontaktar du utvecklare Helena Andersson Tsiamanis på Eskilstuna kommun via telefon 016-710 22 79 eller e-post.

Hur går nattvandring till i Eskilstuna?

  • Gruppen som slutit avtalet får kläder som tydligt visar att det handlar om just nattvandring.nu. En fördel med uniform klädsel är att nattvandrare från exempelvis Fröslunda kan sluta upp och hjälpa nattvandrare i centrum och vise versa. Vill en viss grupp nattvandrare visa att de kommer från en specifik förening, går det att komplettera kläderna med en namnbricka eller liknande.
  • Nattvandringsgruppen blir försäkrad under, till och från en vandring.
  • Ett krav som finns i samband med ett avtal är att nattvandrargruppen håller en loggbok där uppgifter om vad som hänt under en vandring skrivs ner.

Om stiftelsen Nattvandring.nu

Nattvandring.nu är en stiftelse och finansieras enbart genom sina långsiktiga stiftare och partners.

Stiftelsen är en politiskt och religiöst obunden verksamhet som arbetar för ett ökat vuxenengagemang för barn och ungdomar, samt för att utveckla, stödja och främja nattvandringen i hela landet samt i nordisk samverkan.

Stiftelsen bildades 2008 av energibolaget E.ON och försäkrings­aktie­bolaget Skandia.

Nattvandring.nu säljer aldrig enskilda sponsorpaket och tar tydligt avstånd från denna typ av verksamhet.

Eva Carlsson

Brottsförebyggande samordnare

Telefon:

Uppdaterad: 7 maj 2021