I Eskilstuna är rätten att vistas i det offentliga rummet utan att känna otrygghet grundläggande. Eskilstuna kommun och Polismyndigheten jobbar sedan flera år med samverkansöverenskommelser för att stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Samverkan mellan kommun, polis och andra parter är en förutsättning för att långsiktigt lyckas med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Genom ökad samverkan är målsättningen att skapa en trygghetsskapande kraft som gör Eskilstuna till en trygg och inkluderande kommun att bo, verka och leva i.

Som stöd i det brottsförebyggande arbetet finns en gemensamt framtagen samverkansöverenskommelse Pdf, 1 MB. mellan polisen och Eskilstuna kommun. I samverkansöverenskommelsen finns ett gemensamt fokus och en gemensam målsättning och arbetet följs upp löpande.

Kontinuerlig uppföljning

Det lokalt brottsförebyggande rådet styr och följer upp arbetet inom ramen för samverkansöverenskommelsen. Rådet består av politisk styrgrupp, representanter från tjänstepersonsledningen och lokalpolisområdeschef. Rådet rapporterar löpande till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Eskilstuna kommun arbetar med EST, effektiv samordning för trygghet, tillsammans med polismyndigheten, näringslivet och olika organisationer.

Metoden innebär ett kunskapsbaserat arbetssätt i samverkan. Idén är att på ett kunskapsbaserat sätt strukturera och samordna insatser mot otrygghet med primärt fokus på det situationella brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Målsättningen är att minska otrygghetsskapande händelser, processer och platser och på så vis öka människors trygghet genom brottspreventiva och trygghetsfrämjande insatser innan problem uppstår eller när de uppstår .

Nattvandring handlar först och främst om att möta ungdomar som är ute sent på kvällen. Stötta dem som är i behov av hjälp och skapa förtroende och trygghet bland de unga som bara vill umgås.

Eftersom det finns en vilja att nattvandringen i Eskilstuna synkroniseras kring Nattvandring.nu, sluts ett avtal med stiftelsen. Du hittar kontaktuppgifter och info på deras hemsida. Alternativt kontaktar du Helena Andersson Tsiamanis, utvecklare på Eskilstuna kommun, via telefon 016-710 22 79 eller e-post.

Hur går nattvandring till i Eskilstuna?

 • Gruppen som slutit avtalet får kläder som tydligt visar att det handlar om just nattvandring.nu. En fördel med uniform klädsel är att nattvandrare från exempelvis Fröslunda kan sluta upp och hjälpa nattvandrare i centrum och vise versa. Vill en viss grupp nattvandrare visa att de kommer från en specifik förening, går det att komplettera kläderna med en namnbricka eller liknande.
 • Nattvandringsgruppen blir försäkrad under, till och från en vandring.
 • Ett krav som finns i samband med ett avtal är att nattvandrargruppen håller en loggbok där uppgifter om vad som hänt under en vandring skrivs ner.

Om stiftelsen Nattvandring.nu

Nattvandring.nu är en stiftelse och finansieras enbart genom sina långsiktiga stiftare och partners. Nattvandring.nu säljer aldrig enskilda sponsorpaket och tar tydligt avstånd från denna typ av verksamhet.

Stiftelsen är en politiskt och religiöst obunden verksamhet som arbetar för ett ökat vuxenengagemang för barn och ungdomar, samt för att utveckla, stödja och främja nattvandringen i hela landet samt i nordisk samverkan.

Stiftelsen bildades 2008 av energibolaget E.ON och försäkrings­aktie­bolaget Skandia.

Behöver du stöd och råd?

Är du orolig för att någon du bryr dig om dras till en våldsam, extrem rörelse eller ideologi? Kommunens socialtjänst har ett särskilt ansvar att verka mot våldsbejakande extremism. Om du behöver råd, stöd eller någon att prata med kan du alltid vända dig till Mottagningsenheten vid socialtjänsten som hjälper dig vidare, telefon 016-710 10 00.

Utanför ordinarie öppettider vid akuta sociala problem kan du kontakta socialjouren genom att ringa 112 och fråga efter socialjouren. Vid tidspress prioriterar socialjouren alltid ärenden där barn eller ungdomar är inblandade. Ring alltid 112 för att larma vid akuta ärenden eller vid misstanke om ett pågående brott.

Kontakta Polismyndigheten genom att ringa 114 14 om du vill lämna tips eller anmäla brott.

Orostelefonen om radikalisering 020-100 200

Är du orolig att någon du känner dras till en extrem rörelse eller ideologi? Ring 020-100 200 anonymt och kostnadsfritt för att få stöd och råd. Orostelefonen drivs av Rädda Barnen.

Orostelefonen vänder sig till dig som är orolig över att någon i din närhet håller på att radikaliseras. Du kan också ringa om du själv befinner dig i en miljö du vill lämna. Du som ringer till Orostelefonen får stöd och råd om vart du kan vända dig för att få hjälp i den kommun där du bor. Du är också välkommen att ringa Orostelefonen om du bara vill prata med någon om din oro.

Vad är våldsbejakande extremism?

Center mot våldsbejakande extremism definierar våldsbejakande extremism som rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Individer som påverkas av sådana rörelser, ideologier eller miljöer riskerar att börja acceptera och främja extrema ståndpunkter, demonisera utvalda befolkningsgrupper och använda våld som strategi för att bekämpa andra. En individ som befinner sig i en sårbar situation riskerar att lättare påverkas av sådana rörelser, ideologier eller miljöer.

De vanligast förekommande rörelserna, ideologierna och miljöerna är

 • Våldsbejakande högerextremism
 • Våldsbejakande vänsterextremism
 • Våldsbejakande religiös extremism

För att förebygga extremism och intolerans behövs demokratifrämjande insatser som bidrar till en meningsfull fritid, ett deltagande och en god utbildning för alla.

Eskilstuna kommuns samordnare

Du är välkommen att kontakta Eskilstuna kommunens samordnare mot våldsbejakande extremism för stöd och råd eller för att lämna information.

Ewa Spasowski, Eskilstuna kommuns samordnare mot våldsbejakande extremism

Telefon: 016-710 78 35

E-post: ewa.spasowski@eskilstuna.se

Krogar mot knark är ett samarbete mellan några av Eskilstunas krogar och restauranger, Eskilstuna kommun och Polisen. Tillsammans tar vi aktivt avstånd mot narkotika.

Vi arbetar för att minska och försvåra användandet av narkotika i krogmiljön. Vi har gemensamma riktlinjer och arbetsmetoder. Vi har utbildad och motiverad personal och ett bra samarbete med polisen.

Vilka får vara med?

Alla krogar som har serveringstillstånd i Eskilstuna kommun är välkomna att delta.

Vi är med i samarbetet Krogar mot knark i Eskilstuna:

Vad innebär samarbetet?

Samarbetet Krogar mot knark regleras i ett avtal som alla parter undertecknar. Krogarna i samarbetet tar aktivt avstånd från narkotika med ambitionen att få en narkotikafri krogmiljö. Krogen har nolltolerans avseende droganvändning hos personalen. Krögaren åtar sig att vid misstanke om missbruk hos en medarbetare kräva drogprov.

Vad krävs av mig som krögare?

Först behöver all krog- och restaurangpersonal gå en utbildning som polisen håller i. Därefter får din restaurang eller krog certifikatet Krogar mot knark. Samabetet följs upp löpande och du som krögare åtar dig att följa avtalet.

Utbildningens syfte

Polisen håller årligen en utbildning där krog- och restaurangpersonal får mer kunskap om hur narkotikapåverkade personer ser ut och vilka beteenden som är kopplade till narkotikaanvändning. Vi vill att krog- och restaurangpersonalen ska vara motiverad och ha kunskapen att reagera när de ser något misstänkt på sin arbetsplats. Vi pratar om den fysiska krogmiljön för att försvåra hantering av narkotika på krogen.

Utbildningstillfällen

Vi erbjuder krogar utbildning inom ramen för krogar mot knark. Utbildningarna sker i Eskilstuna.

Krogar kan anmäla intresse till Eva Carlsson, 016-710 20 87 eller eva.carlsson4@eskilstuna.se

Vill du gå med i Krogar mot knark i Eskilstuna?

Kontakta Eva Carlsson, 016-710 20 87 eller eva.carlsson4@eskilstuna.se

Eskilstuna kommun kamerabevakar ett antal områden i Eskilstuna för att förebygga och förhindra brott. Vi stödjer oss på den lagliga grunden uppgift av allmänt intresse och kamerabevakningslagen.

Lagring och åtkomst av filmer från kamerabevakning

Filmer från våra bevakningskameror sparas i normalfallet maximalt 30 dagar, därefter raderas de. Undantag gäller om filmer behövs för något av följande, då kan de sparas längre:

 • Begära skadestånd för skadegörelse.
 • Anmäla ett brott.
 • Polisen begär att få ta del av filmen som bevis i en pågående utredning.

När filmerna inte längre behövs för något av dessa syften raderas de.

Inget ljud spelas in via våra bevakningskameror. All hantering av filmer från kamerorna sköts av Eskilstuna kommun. Det är ett begränsat antal människor som har möjlighet att titta på filmerna.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut stillbilder av bevakningsfilm som du själv är med i, om du kan berätta tid och plats för inspelningen.

Frågor och synpunkter, kontakt

Om du har frågor kring vår hantering av filmer från vara bevakningskameror kan du skicka e-post till våra dataskyddsombud, dso@eskilstuna.se

Om du tycker att kamerabevakningen bryter mot lagar, regler och avtal kan du anmäla det till Integritetsskyddsmyndigheten.

Klotter skapar ofta en känsla av otrygghet, därför är det viktigt att det tas bort. Här hittar du information om arbetet mot klotter och hur du kan hjälpa till att hålla Eskilstuna rent.

Som kommuninvånare kan du anmäla klotter och andra fel som du upplever genom att göra en felanmälan. Läs mer om felanmälan här.

Utöver sidan för felanmälan finns det flera andra möjligheter att göra oss uppmärksamma på när det uppstår problem med klotter.

I Eskilstuna kommuns app, som går att ladda ner via nedanstående länkar, kan du göra en felanmälan:

Du kan även söka på "Eskilstuna direkt" för att hitta appen i någon av appbutikerna.

Andra alternativ för att anmäla klotter

 • Ring Eskilstuna direkt på 016-710 00 00
 • Skicka ett e-postmeddelande till info@eskilstuna.se. Här kan du också bifoga bilder.
 • Besök Eskilstuna Direkt i Värjans entré på Alva Myrdals gata 5 eller Torshälla Direkt på Brogatan 13 i Torshälla.
 • Gäller klotter på privat fastighet - kontakta ansvarig fastighetsägare direkt eller ta hjälp av Eskilstua direkt.

Det är bra om du hjälper oss och berättar för var klotter finns, så vi kan göra något åt det. Finns klotter kvar kan invånare uppleva att kommunen och fastighetsägare inte bryr sig vår stad.

Varje dag sanerar Eskilstuna kommun bort klotter och ett antal fastighetsägare har slutit en överenskommelse om att ta bort klotter inom 48 timmar eller redan inom 24 timmar om det handlar om Eskilstuna centrum.

Eva Carlsson

Brottsförebyggande samordnare

Telefon:

Uppdaterad: 23 september 2021