Överklaga beslut

Det är en grundläggande kommunalrättslig princip att alla slutliga kom­mu­nala beslut kan överklagas.

För att ta sig fram till hur ett specifikt kommunalt beslut kan över­klagas måste man dock först få klart för sig att kommunens rätt att fatt beslut i olika frågor grundar sig antingen på det som kallas "den allmänna kommunala kompetensen" i 2 kap. kommunal­lagen eller på att det i en särskild lag (speciallag) står att beslut i frågor som lagen behandlar ska fattas av kommunen. Krångligt? Vi ska förklara närmare!

Speciallag ger rätt och skyldighet för kommunen att fatta beslut

I en mängd olika lagar finns bestämmelser som säger att det är kom­munen som fattar alla eller vissa beslut enligt just den lagen. Genom det utpekandet får kommunen kompetens inom det sakområdet. Sådana bestämmelser finns till exempel i:

  • plan- och bygglagen
  • skollagen
  • miljöbalken
  • socialtjänstlagen

Den allmänna kommunala kompetensen

I 2 kap. kommunallagen framgår att kommunen själv får ha hand om sådana angelägenheter som är av allmänt intresse och som anknyter till kommunens område eller dess medlemmar och som inte ska hanteras enbart av staten, annan kommun, landstinget eller någon annan.

Kommunen har också rätt att under vissa förut­sättningar driva närings­verksamhet och att vidta åtgär­der som allmänt främjar näringslivet i kommunen. Vad som är en angelägenhet av allmänt intresse, vad som rör medborgarna och vad som inte åligger annan att göra, är en bedöm­nings­fråga som växlar över tiden. Den huvudsakliga vägledningen finns i rättspraxis (tidigare domar).

Två former av överklaganden

Kommunala beslut överklagas genom det som kallas laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär.

Inledningsvis är det mycket enkelt; alla slutliga beslut som grundar sig på den kommunala kompetensen som ges i kommunallagen och som fattas med stöd av kommunallagen överklagas genom laglighetsprövning.

Men när det gäller beslut som fattas med stöd av någon speciallag måste man leta efter överklaganderegler i lagtexten. Saknas sådana regler helt överklagas beslutet genom laglighetsprövning. Står det i lagtexten att över­klagande prövas av länsstyrelse eller av förvaltnings­rätten, är det förvaltnings­besvär som gäller.

Förvaltningsbesvär innebär att man som privatperson överklagar ett beslut som gäller dig personligen. Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvalt­nings­lagen. Den överprövande instansen (vanligtvis läns­styrel­sen eller förvaltningsrätten) prövar såväl lagligheten som lämpligheten av beslutet. Lämpligheten prövas inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslu­tet och komma fram till ett annat beslut.

Vem kan överklaga?

Endast den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut som över­klagas genom förvaltningsbesvär.

Hur, när och till vem överklagar man?

Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till den överprövande instan­sen, men lämnas in till den myn­dighet inom kommunen som har fattat beslutet.

Överklagandet ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från det att den som vill klaga fick del av beslu­tet. Om över­klagan­det har kommit in i rätt tid skickar kommunen det till den överprövande instan­sen.

Bedömer kommunen att överklagandet har kommit in för sent fattar kommunen ett beslut att avvisa över­klagandet. Detta avvisningsbeslut kan överklagas på samma sätt som själva grundbeslutet.

Kommunen är skyldig att skicka med upplysningar om hur beslutet över­klagas till den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot.

Vem kan överklaga?

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga dem till förvaltningsrätten.

Hur, när och till vem överklagar man?

Överklagandet ska vara skriftligt och lämnas till för­valt­ningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet tillkännages på kommunens anslagstavla.

Vad ska ett överklagande innehålla?

I överklagan måste det framgå vilket beslut som över­klagas och varför man anser att beslutet är felaktigt. Alla omständigheter som man vill framföra måste lämnas till förvaltningsrätten innan över­klagande­tiden går ut.

Om du är missnöjd med det beslut du fått kan du överklaga.

Förvaltningsrätten

Så här gör du för att överklaga ett beslut:

  1. Skriv vilket beslut du överklagar, den ändring du vill ha samt varför du vill ha ändringen. Din handläggare ska hjälpa dig med överklagandet om du vill.
  2. Skicka överklagan till vård- och omsorgsnämnden, 631 86 Eskilstuna. Överklagan ska ha kommit in till vård- och omsorgsnämnden senast tre veckor efter det datum du fått ditt beslut.
  3. Vård- och omsorgsnämnden skickar din överklagan tillsammans med sitt yttrande från kommunen till förvaltningsrätten, som fattar beslut i ärendet.
  4. Du och kommunen får beslutet. Hur lång tid det tar varierar.

Kammarrätten

Nästa instans för att överklaga förvaltningsrättens dom är Kammarrätten. Såväl du som kommunen kan överklaga och söka prövning till Kammarrätten. Kammarrätten kan bevilja eller avslå prövningstillstånd. Ifall prövningstillstånd inte beviljas gäller förvaltningsrättens dom.

Högsta förvaltningsdomstolen

Sista instans är Högsta förvaltningsdomstolen som arbetar på liknande sätt som Kammarrätten. Såväl du som kommunen kan överklaga och söka prövning till Högsta förvaltningsdomstolen. En dom i Högsta förvaltningsdomstolen är prejudicerande vilket innebär att den är vägledande i rättstillämpningen.

Uppdaterad: 18 januari 2024