Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen är en av hörnstenarna i vår svenska demokrati.

I en demokrati är det av yttersta vikt att myndigheternas verksamhet så långt som möjligt sker i öppna former och under insyn av allmänhet och media. Därför har offentlighetsprincipen en mycket viktig kontrollfunktion. Den ska:

  • Fungera som en garanti för rättssäkerhet och effektivitet i den offentliga förvaltningen och folkstyret.
  • Motverka maktmissbruk.
  • Ge medborgarna möjlighet att efter eget val inhämta uppgifter och information från myndigheterna.
  • Garantera en fri samhällsdebatt samt främja allmänhetens förtroende för myndigheterna.

Offentlighetsprincipen består av flera olika delar. Man brukar tala om förhandlingsoffentlighet, det vill säga att förhandlingar vid domstol ska vara offentliga. Dessutom är beslutande församlingars sammanträden offentliga, till exempel kommunfullmäktiges möten.

Däremot är normalt inte kommunala nämnders sammanträden offentliga, men de kan vara det under vissa förutsättningar. Olika former av yttrandefrihet, informationsfrihet och offentligt anställdas meddelarfrihet är också en del av offentlighetsprincipen. Men den kanske viktigaste och vanligaste delen av offentlighetsprincipen rör handlingsoffentligheten.

Andreas Lindbom

Kommunstrateg

Telefon:

Uppdaterad: 27 april 2021