Diarium

Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring innebär att man för dagbok över vilka handlingar en myndighet tar emot eller upprättar.

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos dem.

I diariet registreras de allmänna handlingar som ingår i ärenden som myndigheten beslutar om. Handlingarna kan vara offentliga eller hemliga.

Vilka handlingar registreras?

Under ärenderubriken registreras alla handlingar som tillhör ärendet.Handlingar som är undantagna enligt offentlighets- och sekretessförordningens 2 § behöver inte registreras. Samma sak gäller för handlingar som är av mindre betydelse för myndighetens verksamhet.

Hur gamla ärenden och handlingar kan jag se?

Du kan se ärenden och handlingar som har registrerats under den senaste tiden, ca en till två månader bakåt i tiden. Vill du få ytterligare information om något ärende eller ta del av dokument som inte är publicerade kan du vända dig till respektive förvaltnings registrator eller till Eskilstuna direkt via e-post till info@eskilstuna.se.

Du kan också ta del av handlingar och beslut till sammanträden för respektive nämnd.

Uppdaterad: 17 mars 2022