Beslut på gång i kommunstyrelsen

Här hittar du föredragningslistor och protokoll.

Notiser från aktuella ärenden innan de är beslutade i kommun­styrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanträtt för att bereda ärenden inför beslutssammanträ​​​det ​​den 4 oktober. Här är ett axplock i form av notiser från några av de ärenden som behandlades.

Medfinansiering av Leader Södermanland

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som funnits inom EU sedan början av 1990-talet. I varje leaderområde bildar personer från företag, föreningar och offentlig sektor ett partnerskap som tillsammans tar fram en lokal strategi för utveckling.

Leader Södermanland vill att Eskilstuna kommun tar ställning till att medverka i Leader Södermanland under åren 2023–2027. Summan som kommunen betalar in beräknas efter antalet invånare.

Lokalt ledd utveckling genom Leader innebär att engagera sig i utvecklingen av sin bygd och kunna få stöd för sina utvecklingsprojekt. Det kan vara både på landsbygden och i serviceorter och både föreningar och företag kan delta i projekten. Av 23 projekt i Eskilstuna kommun är 9 projekt kopplade direkt eller indirekt till näringsliv. Totalt har Leader Södermanland beviljat 8 588 150 kr till projekt som gagnat Eskilstuna.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att medfinansiera Leader Södermanland.

Fortsatt utveckling av området vid Hotell Eskilstuna

Eskilstuna kommun köpte Hotell Eskilstuna i april 2019. Det gav kommunen mark i anslutning till entrén till staden. I april 2020 beslutade kommunstyrelsen att Hotell Eskilstuna ska bli en så kallad registerfastighet med tomträtt. I tomträtten ska också en yta inom Ekängens idrottsområde ingå där en fullstor konstgräsplan för fotboll skulle kunna anläggas.

Kommunen har arbetat för att hitta en tomträttsinnehavare. Intressent är idag bolagen Vilsta Sporthotell Eskilstuna AB, Nellsa AB samt Eskilstuna Custom Management AB. De vill skapa ett unikt koncepthotell som bygger på Eskilstunas musik och idrottshistoria i kombination med en fullstor fotbolls- och eventhall.

För att komma vidare i diskussionerna har kommunen och bolagen skrivit en så kallad avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen är inte juridiskt bindande. Om fortsatt arbete inom ramen för den föreslagna avsiktsförklaringen leder till slutliga avtal innebär det att kommunen får intäkter för överlåtelsen av tomträtten för Hotell Eskilstuna och den eventuella försäljningen av tomtmark för fotbolls- och eventhallen. Summan beror på resultatet av kommande förhandlingar och politiska beslut.

Kommunstyrelsen föreslås godkänna avsiktsförklaringen om tomträtten för Hotell Eskilstuna och markanvisning av byggrätter för en fullstor fotbolls- och eventhall.

Utredning om förutsättningar för en kommersiell bilpool

Kommunfullmäktige behandlade den 24 november Kim Fredrikssons (SD) motion om fler bilpooler i Eskilstuna och beslutade bland annat att ge servicenämnden i uppdrag att utreda förutsättningar för en kommersiell bilpool som skulle nyttjas av kommunens personal under arbetstid och vara öppen för allmänheten att använda utanför arbetstid.

Servicenämnden föreslår efter utredningen att inte införa en kommersiell bilpool på grund av höga merkostnader för kommunen och bristande intresse hos allmänheten.

Eskilstuna kommunfastigheter har nyligen tecknat avtal med en samarbetspartner gällande elbilpool och elcykelpool. Detta innebär att Kfast nu aktivt kommer att erbjuda sina hyresgäster möjligheten att nyttja bilpool och därigenom att delta i ett mer hållbart resesätt. Kfast har alltså en lösning på plats som svarar mot motionens förslag om att erbjuda hyresgästerna en bilpool.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att inte införa en kommersiell bilpool.

Svar på granskning av uppföljning av placerade barn och ungdomar

Kommunens revisorer har granskat socialnämndens uppföljning av placerade barn och ungdomar i familjehem och hem för vård och boende (HVB). Syftet var att bedöma om kommunen har en fungerande uppföljning av placerade barns skolgång och hälsa. Revisionen lämnade efter sin granskning tre rekommendationer till socialnämnden:

  • Säkerställ kvalitetsarbetet för att löpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.
  • Kartlägg varför placerade barns återupptagna skolgång tagit längre tid än 15 dagar och säkerställ att den tiden minskas.
  • Utforma samverkansrutiner och arbetsprocesser mellan skolnämnderna och socialnämnden för att säkerställa obruten skolgång.

Socialnämnden har i yttrande besvarat alla rekommendationer och redogjort för åtgärder. Socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en gemensam överenskommelse för hur arbete och ansvar ska se ut för att säkra att barn och unga i samhällsvård får en fungerande skolgång.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att lägga granskningsrapporten till handlingarna.

Kommunen får tillsynsansvar för tobaksfria nikotinprodukter

I juni beslutade riksdagen om en ny lag för tobaksfria nikotinprodukter. Det innebär att även tobaksfria nikotinprodukter omfattas av kraven som gäller för livsmedel enligt livsmedelslagen. Handlare måste anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, som till exempel vitt snus. Produkterna kommer bara att få säljas till den som fyllt 18 år. Den som säljer produkterna har ansvar för att kontrollera köparens ålder. Syftet med den nya lagen är att främja folkhälsan och skydda framför allt barn och unga från ett långt nikotinberoende. Kommunen och polismyndigheten kommer att vara ansvariga för tillsynen på försäljningsställen och därför behöver Miljö- och räddningstjänstnämndens reglemente ändras.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att det reviderade reglementet för miljö- och räddningstjänstnämnden ska gälla från och med den 15 september.

Samarbetet mellan kommunen och studentkåren stärks

För att stärka Eskilstuna som attraktiv studentstad behövs bland annat en livaktig studentkår som arbetar för att alla studenter ska ha en så bra studietid som möjligt. Kommunen föreslås teckna ett avtal med Mälardalens studentkår. Avtalet ska reglera kommunens förväntningar på studentkåren inom områdena studentinflytande, studentliv och näringsliv samt vilket stöd studentkåren kan förväntas få från kommunen.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att förslaget till avtal med Mälardalens studentkår ska gälla från och med den 1 oktober och att ett årligt driftsbidrag ges till Mälardalens studentkår på 400 000 kronor från och med 1 januari 2023.

Eskilstunaån och Mälardalens universitet.

Vänortssamarbetet med ryska Gatchina avslutas

Eskilstuna kommun slöt ett vänortsavtal med staden Gatchina, Ryssland, hösten 2006. Målet var att utveckla ett internationellt samarbete för att förstärka demokratiska värderingar inom ekonomiska, vetenskapliga, tekniska, kulturella och humanitära områden.

Under de första åren efter att avtalet slöts genomfördes några aktiviteter Eskilstuna och Gatchina emellan i form av besök och olika typer av kommunikation. Sedan 2012 har inga egentliga aktiviteter genomförts. Mot bakgrund av situationen i Ukraina och Rysslands invasion där skickade kommunfullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens ordförande ett brev till Gatchina i mars i år om att man överväger att avsluta vänortssamarbetet.

Kommunfullmäktige föreslås nu besluta att avsluta samarbete och avtal med vänorten Gatchina, Ryssland.

Ny plan för biblioteksområdet

Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram förslag till ny biblioteksplan. Planen innehåller mål för följande områden: bibliotekets demokratiska uppdrag, tillgänglighet, bibliotekets digitala förflyttning, biblioteksrummet, läs- och litteraturfrämjande, samarbete samt skolbibliotek.

Syftet med Biblioteksplan för Eskilstuna kommun 2022-2026 är att visa på mål och inriktning för bibli​oteksverksamheten i k​ommunen. Eskilstunas bibliotek ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. ​

Kommunfullmäktige föreslås besluta att den nya biblioteksplanen ska gälla från och med den 1 oktober.

Steg tas för att möjliggöra 150 nya bostäder i Råbergstorp

En detaljplan som möjliggör byggnation av cirka 150 nya bostäder i Råbergstorp väntas antas av stadsbyggnadsnämnden i september. Därför behövs ett exploateringsavtal som reglerar iordningställandet av allmän platsmark inom planområdet och en marköverlåtelse mellan exploatören och Eskilstuna kommun.

Iordningställandet av allmän plantsmark handlar om ombyggnation av Rådmansgatan och Domaregatan. Marköverlåtelsen innebär att exploatören övertar kommunens kvartersmark inom området. Exploateringsavtalet innebär att exploatören bekostar hela ombyggnationen av Rådmansgatan och Domaregatan.

Genomförandet av detaljplanen bidrar till utvecklingen av Råbergstorp. Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna exploateringsavtalet för Lagmannen 2 och 3 i Råbergstorp.

Beslut på gång i KS

Ta reda på vad som ska upp till beslut i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanträtt för att bereda ärenden inför beslutssammanträdet tisdagen den 7 juni. Här är ett axplock i form av notiser från några av de ärenden som behandlades.

Uppdrag för att utveckla Eskilstunas flygplats avslutas

Eskilstuna kommunföretag AB och dess dotterbolag Eskilstuna Logistik och Etablering (ELE) har ansvar för att förvalta och utveckla flygplatsen i Eskilstuna och undersöka förutsättningar för en kommersiell flygplats.

För att skapa ökad kunskap om Eskilstuna Flygplats förutsättningar beslutades i maj 2021 att en extern mäklare/rådgivare skulle upphandlas och engageras för uppdraget. Slutsatsen var att konsulten inte kunnat identifiera någon lämplig möjlig investerare i detta skede och att det för närvarande inte går att identifiera någon affärsmodell för flygplatsen som skulle stödja en privat investerare att ta ett beslut om att köpa flygplatsen eller att ingå ett koncessionsavtal utan ekonomiskt stöd. Osäkerheterna inom luftfartens utveckling i kombination med osäkerheten i samband med konkurrenternas utvecklingsplaner är för höga.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB:s styrelse har därför beslutat att inte gå vidare med upphandlad mäklare/rådgivare till nästa fas i utvecklingsprojektet. Målet att minska kostnaderna för driften kvarstår.

Kommunstyrelsen föreslås godkänna Eskilstuna kommunföretags rapport av uppdraget att undersöka förutsättningarna att utveckla en kommersiell flygplats och avsluta uppdraget.

Svar på motion om att göra Eskilstunaån badbar

Marielle Lahti (MP) har till kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2021 lämnat in en motion om att göra Eskilstunaån badbar.

Motionen remitterades till stadsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt miljö- och räddningstjänstnämnden under hösten 2021. Alla tre nämnder är positiva med efterlyser ett tydligt politiskt uppdrag.

Sedan remissvaren från de första två nämnderna inkom har stadsbyggnadsnämnden i Årsplan 2022 fått ett uppdrag om en utredning för att undersöka möjligheten till en badplats i centrala Eskilstuna och behov av eventuella åtgärder som behövs för att säkra vattenkvalitén genomförs. Stadsbyggnadsnämnden har också fattat beslut om att göra detta i sin verksamhetsplan för 2022. Efter utredningen kommer resurser för att genomföra arbetet behöva avsättas. Motionen kan därför bifallas.

Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen.

Försäljning av del av fastigheter i logistikparken

Eskilstuna kommun driver projekt Eskilstuna Logistikpark, ELP. Syftet är att skapa arbetstillfällen genom att anlägga en modern verksamhets- och logistikpark med anslutning till motorväg och järnväg. Ett område om cirka 70 000 kvadratmeter säljs till MIGS Logistics Properties AB för 500 kronor per kvadratmeter.

Kommunstyrelsen föreslås godkänna försäljning av del av fastigheterna Aspestahult 1:1 och Kjula-Åstorp 2:1.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanträtt för att bereda ärenden inför beslutssammanträ​​​det ​tisdagen den 17 maj. Här är ett axplock i form av notiser från några av de ärenden som behandlades.

Stabil ekonomi vid delårsrapport 1

När Eskilstuna kommun sammanfattar årets första tre månader är prognosen för kommunens helårsresultat 165 miljoner kronor, inklusive reavinster motsvarande 13 miljoner kronor. Det är bättre än det budgeterade resultatet på 146 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras främst av ökade intäkter för exploatering samt högre skatteintäkter och generella statsbidrag än budgeterat för perioden. Kommunen har en historiskt hög investeringsnivå, så ett resultat som bedöms leda till att kommunen hamnar över det långsiktiga resultatmålet är viktigt. Bolagens prognos är 231 miljoner kronor, vilket är i nivå med budgeten. Världsläget är osäkert just nu och det är svårt att överblicka hur det kommer att påverka kommunens ekonomi på sikt. En ansvarsfull ekonomistyrning är fortsatt viktig.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna delårsrapporten.

Uppföljning av socialnämndens ekonomi och åtgärdsplan

Sedan 2019 driver socialnämnden ett åtgärdsprogram för en verksamhet i balans. Inom ramen för Färdplan 2021–2023 finns en långsiktig målbild om kostnadseffekter kopplat till den totala nettokostnaden.

I samband med delårsrapport 1 prognostiserar socialnämnden ett underskott om 26 miljoner kronor på grund av fortsatt höga kostnader för köp av extern vård. Därför kommer det att finnas behov av beslut om ytterligare åtgärder för att nå en ekonomi i balans.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att uppföljningen av socialnämndens ekonomi och åtgärdsplan läggs till handlingarna.

Uppföljning av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ekonomi

Det ekonomiska utfallet för delår 1 uppvisar ett underskott jämfört mot budget på 0,1 miljoner kronor för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Den största avvikelsen står ekonomiskt bistånd för med underskott på 6 miljoner kronor.

Även om utfallet av försörjningsstödet för årets första tre månader är negativt är det 4,5 miljoner kronor bättre än för samma period 2021. Antalet hushåll har stabiliserat sig kring strax över 2 200, men snittutbetalningen har ökat betydligt under 2022. Det tyder på att de som behöver ekonomiskt bistånd har större behov än tidigare. Det kan delvis förklaras av att hushållen som är långtidsberoende sakta blir fler.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att uppföljningen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ekonomi läggs till handlingarna.

Remiss av revidering av avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter

Varje kommun ska enligt lag ha en kommunal renhållningsordning bestående av en avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter som ska uppdateras vart fjärde år.

Mängden avfall hänger ihop med dagens slit- och slängsamhälle där Sveriges invånare lever som om de har tillgång till fyra jordklot. En ohållbar produktion och konsumtion bidrar till ett överuttag av ändliga naturresurser, orsakar klimatutsläpp och vattenbrist, men också förlust av biologisk mångfald. För att klara utmaningarna krävs nya lösningar och nya sätt att se på råvara, produktion, konsumtion och avfall.

I den gemensamma planen presenteras målområden och åtgärder för att öka takten och nå visionen om ett cirkulärt Eskilstuna. Remissen ger möjlighet att stämma av mål och åtgärder med bland annat allmänhet, fastighetsägare, föreningar, nämnder och bolagsstyrelser och ta med de synpunkterna i det slutliga förslaget som ska antas i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att förslaget till kommunkoncernens plan för avfall och kretslopp skickas ut på remiss.

Bild på föremål som kan återvinnas.

Start av ombyggnation av gruppboende på Jäder-Sundby 2:3 (Vävle)

Vård- och omsorgsförvaltningen planerar ett nytt gruppboende. Planen är en byggnad med sex boendeplatser, kompletterad med två små byggnader för singelboenden för sammanlagt åtta bostäder. Syftet är i första hand att klara av att ta hem svårplacerade brukare som idag är placerade i andra kommuner. Det kan sänka kostnaderna för förvaltningen samtidigt som det blir enklare för familjer att besöka sina anhöriga. Sommaren 2019 köpte Eskilstuna kommun fastigheten Jäders-Sundby 2:3 eftersom den bedömdes passa för ett gruppboende.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att utöka investeringsbudgeten för gruppboendet i Jäder-Sundby 2:3 och godkänna start av ombyggnationen.

Svar på granskning om att motverka fusk, oegentligheter och bedrägerier

Kommunrevisionen har granskat kommunkoncernens arbete med att motverka fusk, oegentligheter och bedrägerier. Frågeställningen har varit bred och omfattat såväl det som brukar kallas välfärdsbrott när externa aktörer genom regelbrott, slarv eller okunskap missbrukar välfärdssystemet som det interna perspektivet när tjänstepersoner och förtroendevalda missbrukar sin ställning genom till exempel mutor och jäv. Då välfärdsbrotten bedöms som alltmer omfattande och allvarliga föreslås kommundirektören få i uppdrag att utreda ett mer systematiskt och kommunövergripande arbetssätt.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta svaret på granskningen och ge kommundirektören i uppdrag att utreda hur arbetet med att motverka fusk, oegentligheter och bedrägerier ska utformas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanträtt för att bereda ärenden inför beslutssammanträ​​​det ​tisdagen den 19 april. Här är ett axplock i form av notiser från några av de ärenden som behandlades. Bland annat diskuterades samarbetsavtal med NyföretagarCentrum, fördelning av statligt stöd för att minska pandemins effekter i skolan och budget för ombyggnad av Fristadsskolan.

Nytt samarbetsavtal med NyföretagarCentrum

NyföretagarCentrum i Eskilstuna erbjuder kurser och seminarier, rådgivning och mentorsprogram. NyföretagarCentrum genomför kurser i kompetensgallerian, på SFI och på mötesplatsen i Fröslunda för att uppmärksamma eget företag som en väg till egen försörjning. Eskilstunas arbetslöshet är fortsatt en av de högsta i landet och insatser som kan underlätta vägen till egen försörjning är prioriterade.

Genom ett nytt samarbetsavtal mellan kommunen och NyföretagarCentrum skapas förbättrade möjligheter att fortsätta ett nära samarbete med till exempel komptensgallerian för att hjälpa fler till egen försörjning. Tidigare har grundfinansieringen till NyföretagarCentrum från Eskilstuna kommun varit 540 000 kronor. Det nya avtalet höjer grundfinansieringen till 1,2 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att teckna ett treårigt samarbetsavtal med NyföretagarCentrum Eskilstuna om 1,2 miljoner kronor årligen.​

Bilden visar en förskollärare tillsammans med två förskolebarn vid ett skrivbord.

Statligt stöd för att minska pandemins effekter

För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medfört har regeringen beslutat att förstärka det statliga stödet till skolan med 1,4 miljarder kronor 2022.

Medlen fördelas till kommunerna utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år. Eskilstuna kommun har i fördelningen tilldelats drygt 15 miljoner kronor. Kommunen bestämmer själv utifrån sina behov hur medlen ska fördelas.

Syftet med statsbidraget är att bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Pengarna kan användas under 2022 för insatser i förskolan, grundskolan, särskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Kommunfullmäktige föreslås besluta om fördelning av det statliga stödet och att det ska fördelas proportionellt mellan kommunala och fristående skolor.

Ändrad budget för ombyggnad av Fristadsskolan

Kommunstyrelsen tog beslut om start av ombyggnation av Fristadsskolan i november 2020. Budgeten behöver nu justeras efter genomförd upphandling, framför allt eftersom ombyggnationer av äldre byggnader är svåra att kostnadsbedöma och renoveringen har ökat i omfattning.

Fristadsskolans grundskoleverksamhet finns idag i tillfälliga skolpaviljonger och i andra lokaler utanför skolområdet. De behöver ersättas med permanenta lokaler i en samlad och trygg skolmiljö. Det kan ske i lokaler som Komvux och SFI flyttat ut ur och i lokaler som S:t Eskils Gymnasium lämnar. Lokalerna behöver renoveras och byggas om. Ombyggnationen omfattar totalt cirka 9 000 kvadratmeter i kvarteret Västra Folkskolan 1 samt i kvarteren Vildrosen 1 och 6.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att öka investeringsbudget för Fristadsskolan och godkänna start av ombyggnaden. Den nya grundskolan Forskaren förväntas bli billigare än väntat. Därför föreslås att investeringsbudgeten för Forskaren minskas med en summa som motsvarar ökningen för Fristadsskolan.

Ny plan för utbyggnad av bredband

Kommunen har tagit fram ett förslag till ny plan för att stötta bredbandsutbyggnad. Bredband är ett samlingsnamn för olika typer av nätverksuppkopplingar. Planen omfattar hela kommunens yta, alla nämnder och Eskilstuna Energi och Miljö AB.

Sveriges statliga bredbandsstrategi innehåller tydliga mål för alla medborgare och företag i Sverige. Målet säger att alla bör ha möjlighet till anslutning.

Några av Eskilstuna kommuns strategier för att främja bredbandstillgång 2022–2023 är att bredbandssamordnaren ska ha en nära dialog med nätaktörerna så att de väljer att investera i kommunen och att kommunen tydligt ska kommunicera värdet och nyttan av att fastighetsägare investerar i bredbandsanslutning.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta förslaget till plan för bredband för Eskilstuna kommun 2022-2023.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanträtt för att bereda ärenden inför beslutssammanträ​​​det ​tisdagen den 15 mars. Här är ett axplock i form av notiser från några av de ärenden som behandlades. Bland annat diskuterades årsredovisningen för 2021, visselblåsarfunktion för rapportering av oegentligheter och fördelning av statsbidrag till förskolan.

Starkt ekonomiskt resultat när år 2021 sammanfattas

Eskilstuna kommuns ekonomiska resultat är positivt för artonde året i rad och landade på 316 miljoner kronor exklusive reavinster. Det är bättre än föregående år då resultatet var 267 miljoner kronor.

Högre skatteintäkter och generella statsbidrag än väntat tillsammans med exploateringsvinster vid försäljning av mark har haft stor påverkan på resultatet.

Kommunkoncernens resultat inklusive bolagen är 395 miljoner kronor inklusive reavinster på 87 miljoner kronor. Sammanfattningsvis har kommunen och kommunkoncernen en stark ekonomi. Nämnderna har totalt ingen budgetavvikelse. Tretton av femton nämnder och alla bolag har en ekonomi i balans vilket också är en förbättring mot föregående år, men målet att alla nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans uppnås inte.

Kommunfullmäktige föreslås godkänna årsredovisningen för år 2021.

Visselblåsarfunktion ska motverka missförhållanden

Det ligger i kommunens intresse att motverka all form av korruption och oegentligheter inom den kommunala verksamheten. Anställda har särskilda möjligheter att upptäcka och påtala missförhållanden.

Den 17 december trädde Lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen) i kraft i Sverige. Lagen utgår från EU:s nya visselblåsardirektiv och innehåller nya krav och rättigheter jämfört med tidigare.

Eskilstuna kommun är skyldig att senast den 17 juli 2022 ha inrättat en intern funktion för att kunna ta emot rapporter om missförhållanden i den egna organisationen, en så kallad visselblåsarfunktion.

Kommunstyrelsen föreslås ge kommunledningskontoret i uppdrag att inrätta en visselblåsarfunktion och upphandla en extern part som kan leverera kommunikationslösning för rapportering, mottagande och utredning av ärenden.

Statsbidrag för språkutveckli​ng och kvalitetshöjning i förskolan

Eskilstuna kommun har fått del av två olika statsbidrag för förskolan. Det ena bidraget kan användas för kvalitetshöjande åtgärder som till exempel minskning av barngrupper eller kompetensutveckling för personal och omfattar drygt 21 miljoner kronor. Det andra bidraget kan användas språkutveckling som till exempel insatser för att öka deltagandet i förskolan för barn som har ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska och är på nästan 3,5 miljoner kronor. Bidragen måste användas under år 2022. Skolverket fördelar endast ut statsbidraget till kommuner, men kommunen kan välja att använda bidraget för insatser både inom kommunala och fristående verksamheter.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att statsbidragen ska fördelas utifrån modellen för socioekonomisk ersättning till samtliga kommunala och fristående huvudmän i Eskilstuna kommun. Bidraget betalas ut till förskolor som ansökt om bidraget. Fristående huvudmän som tagit emot bidraget behöver redovisa till Eskilstuna kommun hur det har använts.

Bilden visar en förskollärare tillsammans med två förskolebarn vid ett skrivbord.

Digital transformation ska utveckla välfärden

Kommunstyrelsens plan för digital transformation har sin utgångspunkt i Eskilstunas program för digital transformation. Planen ska visa inriktningen av förvaltningens arbete med att nå de mål som finns uppsatta i programmet och hur kommunen ska utveckla och effektivisera verksamheten för att stärka välfärden med stöd av digitalisering.

Under 2021 fick samtliga nämnder och bolag i uppdrag att ta fram en egen plan för digital transformation. Med hjälp av alla nämnder och bolags planer för digitalisering har kommunledningskontoret som ambition att kunna se en gemensam målbild, prioritering och samordning i den digitala utvecklingen i relation till programmet för digital transformation. Planen ska bidra till att skapa förutsättningar för att utveckla välfärden och göra den mer individanpassad och personcentrerad. Digitaliseringsarbetet är ett av kommunens mest kraftfulla verktyg för att frigöra resurser till välfärden och effektivisera kommunens processer.

Kommunstyrelsen föreslås anta kommunstyrelsens plan för digital transformation.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanträtt för att bereda ärenden inför beslutssammanträ​​​det ​tisdagen den 15 februari. Här är ett axplock i form av notiser från några av de ärenden som behandlades. Bland annat diskuterades stödpaket till näringslivet, köp av fastighet för att möjliggöra studentbostäder och policy och riktlinjer för offentlig konst.​

Extra stöttning till näringslivet även 2022

Restauranger, hotell och olika företag inom besöksnäringen i Eskilstuna har drabbats hårt av pandemin. Kommunledningen ser behov av stödåtgärder även under 2022 då pandemin fortfarande innebär begränsningar och negativa konsekvenser för många verksamheter.

Stadsbyggnadsnämnden fattade i januari beslut om åtgärder för att stötta näringslivet och aktivera centrum. Det handlar om att möjliggöra korttidsparkering för snabba ärenden, att avgiftsbefria markupplåtelse för restauratörer, pop-ups och liknande verksamheter och att påbörja ett arbete med att skapa fler platser för exempelvis food-trucks och uteserveringar.

Stödåtgärder som Eskilstuna kommun beslutat om tidigare, som att inte ta ut några avgifter för markupplåtelser gällande uteserveringar, gatupratare och torghandel samt avgift gällande tillsyn enligt alkohollagen föreslås ligga kvar under 2022.

Kostnaderna för åtgärderna är relativt små, totalt tappar Eskilstuna kommun 2,1 miljoner kronor i intäkter. Satsningen kan i framtiden ge större möjligheter till intäkter för markupplåtelser och fler jobb i branscher som anställer många ungdomar och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta förslaget till uppdaterat åtgärdspaket till lokalt näringsliv.

Bild på två unga kockar som lagar mat i en food truck. 

Försäljning av Djurgårdens sjukhem

Region Sörmland bygger om och till Mälarsjukhuset för att möta verksamhetens behov av lokaler för vård och omsorg. Regionen har även behov av lokaler för administration och utrymme för parkering.

Regionens möjlighet att driva och utveckla sin verksamhet är viktigt för Eskilstuna kommun. Regionen och kommunen har därför tittat på vilka fastigheter de äger i området för att få en så effektiv användning som möjligt av lokaler och byggnader.

På kommunens fastighet Samariten 12 ligger Djurgårdens sjukhem. Kommunens verksamhet i byggnaden är under avveckling och de boende kommer att erbjudas nya platser på äldreboenden som håller på att färdigställas. Utan stora ombyggnationer kan byggnaden inte användas för liknande kommunal verksamhet. Det är inte ekonomiskt hållbart och därför inte aktuellt. Regionen ser däremot möjligheter att använda byggnaden för olika administrativa verksamheter. Kommunen vill därför sälja fastigheten till Regionen.

Kommunstyrelsen föreslås godkänna överenskommelse om försäljning av fastigheten Samariten 12.

Köp av fastighet för att möjliggöra studentbostäder

Fastigheten Väpnaren 6 ägs av Region Sörmland och inrymmer bland annat City vårdcentral. Kommunen vill utveckla den del av fastigheten som är parkeringsyta, cirka 1 300 kvadratmeter, med bostäder för i första hand studenter. Mälardalens högskola är sedan den 1 januari 2022 universitet. Det innebär bland annat en utökning med dryga 300 forskartjänster men också fler studenter. Det är av stor betydelse för kommunen att kunna bibehålla den bostadsgaranti som hittills funnits för studenter.

I anslutning till den aktuella delen av Väpnaren 6 ligger det så kallade Fristadsreservatet, fastigheten Vapensmeden 1. Kommunen har ansökt om och fått positivt planbesked för Vapensmeden 1 och del av Väpnaren 6 för att utveckla området med bostäder. Samtal pågår med K2A studenthus AB, som bygger studentbostäder med hållbar inriktning.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna överenskommelsen om köp av del av Väpnaren 6.

Bild på fasaden till Mälardalens universitet.

Policy och riktlinjer för offentlig konst

Offentlig konst är konstverk i lokaler eller på platser som är tillgängliga för alla. Varje år kommer nya verk i exempelvis parker, bostadsområden och på skolgårdar. Även på Eskilstunas konstmuseer finns offentlig konst. Riktlinjer för konstsamlingarna talar om vad som gäller vid inköp och hantering av konstverk i museets samlingar.

Offentlig konst är en självklar del när Eskilstuna kommun utvecklas.

Eskilstuna kommun tillämpar enprocents-regeln, en finansieringsmodell för offentlig konst som innebär att en procent av budgeten avsätts för konstnärlig gestaltning vid ny-, om- och tillbyggnad. För att hantera Eskilstuna kommuns offentliga konst behövs policy och riktlinjer som visar ett övergripande förhållningssätt och kan vara vägledande i den offentliga konsten, med övergripande mål och värden.

Kommunfullmäktige föreslås anta förslagen till policy och riktlinjer för offentlig konst.

Granskning av kommunens arbete för en trygg kommun

Revisionsbyrån KPMG har på uppdrag av Eskilstuna kommuns revisorer granskat Eskilstuna kommuns arbete med trygghetsfrågor. Syftet var att bedöma om kommunens styrning, organisation och uppföljning av trygghetsfrågor är ändamålsenlig och främjar god ekonomisk hushållning. Slutsatsen är att trygghetsarbetet i Eskilstuna, utifrån både interna regelverk och i jämförelser med andra kommuner, drivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. KPMG rekommenderar fortsatt arbetet med att involvera fler nivåer i samverkan och att vidareutveckla metoder för återrapportering. Det har inletts ett arbete med att sprida kunskap om trygghetsarbetet och utökad involvering till fler delar av koncernen utifrån revisionens rekommendationer.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta förslaget till svar på revisionens granskningsrapport.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanträtt för att bereda ärenden inför beslutssammanträ​​​det ​​den 18 januari. Här är ett axplock i form av notiser från några av de ärenden som behandlades. Bland annat diskuterades riktlinjer för sponsring, ny idrottshall vid Rekarnegymnasiet och samverkan mellan kommunen och polisen.

Riktlinjer för sponsring och sponsringsliknande överenskommelser

Kommunledningskontoret har i samarbete med Kommunföretag AB och Destination Eskilstuna tagit fram förslag på riktlinjer för sponsring och sponsringsliknande överenskommelser. De ska ersätta nuvarande riktlinjer för samverkansöverenskommelser för ortsutveckling och varumärket Eskilstuna. Syftet är att klarlägga på vilket sätt kommunkoncernen kan samverka med aktörer.

Målsättningen för samverkan och sponsring är att Eskilstuna ska stärka sig i den regionala, nationella och internationella konkurrensen om invånare, kvalificerad arbetskraft, företag och besökare. I de nya riktlinjerna framgår definition av sponsring, principiella ställningstagande, former av sponsring inom koncernen, avgränsningar samt roller och ansvar.

Kommunfullmäktige föreslås anta riktlinjerna för sponsring och sponsringsliknande överenskommelser för Eskilstuna kommunkoncern.

Kommunstyrelsens investeringsbudget för anläggningar och fastigheter

Kommunfullmäktige har beslutat om ram för investeringar i årsplanen. Investeringar i verksamhetsfastigheter och exploaterings- och markinvesteringar ansvarar kommunstyrelsen för. Budgeten för det är 1 255 miljoner kronor för år 2022 och fram till år 2026 landar de planerade investeringarna på totalt 4 791 miljoner kronor. Investeringarna gäller framför allt ny- och ombyggnad av fastigheter.

Nivån är historiskt hög och beror främst på ett stort behov av verksamhetslokaler. De äldre och yngre blir allt fler samtidigt som det finns ett behov av att ersätta gamla lokaler som inte längre fyller sin funktion. Flera investeringar har också förskjutits från tidigare årsbudgetar vilket skapat ett uppdämt behov. Befolkningsprognosen är osäker och budgeten kommer löpande att behöva justeras.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna investeringsbudgeten.

Klartecken för nybyggnad av Fogdegatans förskola

Det finns ett behov av att ersätta eller rusta upp förskolor från 1960- och 1970-talet och Fogdegatans förskola, som ligger bredvid Lagersbergsskolan, är en av dessa. Förskolan är i behov av stora åtgärder och har idag fyra avdelningar. Eftersom det behövs fler förskoleplatser är förslaget att den ska ersättas av en ny förskola som har åtta avdelningar. Det gör att det på sikt blir möjligt att avveckla platser i andra förskolor.

Den nya förskolan placeras på samma plats som den gamla och byggs i två plan för totalt 160 barn och med ett tillagningskök. Förskolegården kommer att rustas upp. Byggstart planeras under våren 2022.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna byggstart av ny förskola vid Fogdegatan.

Ny idrottshall vid Rekarnegymnasiet

Kommunens gymnasieskolor behöver en ny idrottshall. Därför föreslås en nybyggnation av idrottshall vid Rekarnegymnasiet.

När Zetterbergsgymnasiet flyttar sin verksamhet till den nya hallen så ges större utrymme för Rinmansgymnasiet i STIGA Arena, vilket särskilt behövs i samband med andra stora evenemang som arrangeras av Kultur- och Fritidsförvaltningen. Under kvällar och helger kan den nya idrottshallen användas av föreningar för träning och matcher. Den planerade idrottshallen är fullstor med spelplan om cirka 20 x 40 meter och tillgodoser behoven för både skolelever och föreningar med utövande av sporter på olika nivåer.

Kommunstyrelsen föreslås godkänna start av nybyggnation av idrottshall vid Rekarnegymnasiet.

Plan för samverkan mellan Polisen och Eskilstuna kommun 2020–2023

En samverkansöverenskommelse mellan Polisen och Eskilstuna kommun upprättades 2019. Den beskriver att kommunen och polisen ska samverka och kring vilka områden.

Det har utifrån samverkansöverenskommelsen funnits en årlig plan med åtaganden för både Polisen och kommunen. Inför 2022 har några justeringar gjorts. Aktiviteterna bygger till stor del på modellen Orten bortom våldet, där våldet ska stoppas och det kriminella livet göras besvärligare. Dessutom ska det offentliga rummet återerövras och samordning kring insatser mot individer ska utvecklas och utvärderas.

Kommunstyrelsen föreslås anta plan kopplad till samverkansöverenskommelsen mellan Polisen och Eskilstuna kommun för 2020–2023.

Försäljning av del av fastigheten Grönsta 1:7 och 2:18

Bolaget Senior, som tillverkar material som ingår i batterier, har valt att etablera sin första verksamhet i Europa i Svista industriområde i Eskilstuna. En av Seniors kunder är Northvolt i Skellefteå med utvecklingsdel i Västerås.

I april 2021 träffade kommunen, Senior och Nyfosa som äger det så kallade MECA-huset en överenskommelse om samarbete för att möjliggöra etableringen i Svista. Det innebar bland annat att Senior tecknade ett hyresavtal med Nyfosa.

Den planerade anläggningen och utvecklingen av Seniors verksamhet förutsatte förutom MECA-byggnaden ett markområde på cirka 12 hektar för att möjliggöra Seniors utvidgning. Ett större markområde av fastigheten Grönsta1:7, som ägs av kommunen, ligger i direkt anslutning till MECA-huset.

Enligt överenskommelsen som träffades i april skulle kommunen arbeta med detaljplaneändring samt avverka skog och ta bort stubbar på marken. Arbetet med revidering av detaljplan pågår.

Kommunstyrelsen föreslås godkänna försäljning av del av Grönsta 1:7 och del av Grönsta 2:18.

Synpunkter på Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram 2022–2035

Region Sörmland har som regional kollektivtrafikmyndighet i Sörmlands län tagit fram ett förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram för åren 2022–2035. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet beskriver Sörmlands behov av kollektivtrafik och förslag för kollektivtrafikens utveckling. Eskilstuna kommun har tagit del av och sammanställt synpunkter på förslaget. Programmet är väl strukturerat, tydligt och lättillgängligt. Däremot brister det i att på allvar vilja utveckla kollektivtrafiken i Sörmland, utan har snarast inriktningen på att förvalta och följa upp nuvarande verksamhet enligt kommunens yttrande.

När svaren har sammanställts och synpunkter har arbetats in ska trafikförsörjningsprogrammet fastställas i Region Sörmlands fullmäktige.

Jessica Hänninen

Kommunsekreterare

Uppdaterad: 30 september 2022