Beslut på gång i kommunstyrelsen

Här hittar du föredragningslistor och protokoll.

Notiser från aktuella ärenden innan de är beslutade i kommun­styrelsen

Beslut på gång i kommunstyrelsen 31 augusti.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanträtt för att bereda ärenden inför beslutssammanträdet den 31 augusti. Här är ett axplock i form av notiser från några av de ärenden som behandlades.

Bland annat diskuterades personalgåva för att stötta det lokala näringslivet, lokal för kårhus för Mälardalens högskola och ny taxa för bygglovsärenden.

Eskilstuna kommun tackar medarbetare och stöttar lokala näringslivet

Ett presentkort till ett värde av 1 000 kronor föreslås ges till Eskilstuna kommuns medarbetare som tack för goda insatser under pandemin. Presentkortet ska gälla i olika butiker, restauranger och verksamheter i kommunen.

Coronapandemin har slagit hårt mot lokala företag samtidigt som jobb och näringslivsklimat är högt prioriterade frågor för kommunen. Presentkortet blir därför ett sätt att stötta Eskilstunas företagare och samtidigt visa uppskattning för de insatser som medarbetare gjort under pandemin.

Kommunfullmäktige föreslås godkänna förslaget till personalgåva.

Köp av Vita huset för att möjliggöra kårhus

Under en rad år har funderingar och resonemang pågått kring hur studentkår och linjeföreningar vid Mälardalens Högskola (MDH) ska lösa frågan med ett kårhus. Med bildandet av Mälardalens Universitet år 2022 är frågan än mer aktuell. Ett kårhus är en del i att göra Eskilstuna till en attraktiv studentstad.

Studentkåren har undersökt studenter och föreningars önskningar och behov när det gäller ett kårhus. Vita Huset, byggnaden på Vagnmakaren 1, möter de behov som finns och täcker även in behov av lokaler för bland annat tentor som MDH har.

Köpet av del av Vagnmakaren 1 finansieras inom kommunledningskontorets budget för fastighetsinvesteringar. Äganderätten föreslås till en början fördelas mellan kommunen och stiftelsen för kårverksamhet. Kommunfullmäktige föreslås godkänna köpet.

Händer på tangentbord

Uppdaterad översiktsplan visar vägen för Eskilstunas utveckling

Alla kommuner ska ha en översiktsplan som ska fungera vägledande i beslut som gäller kommunens gemensamma intressen. Översiktlig planering väger samman olika allmänna markanspråk och intressen till en gemensam framtidsplan för hela kommunen.

En kommun ska varje mandatperiod pröva om översiktsplanen är aktuell. Arbetet med aktualitetsprövningen startade under hösten 2016 och visade att vissa utgångspunkter behövde revideras för att ge tillräcklig vägledning för kommande planering. Några av de viktigaste områdena som pekades ut och som har legat till grund för revideringsarbetet var:

 • Planeringsmässigt ta höjd för 130 000 invånare till 2030.
 • Eskilstunas befolkning växer fortare än vad som förutsågs i den tidigare översiktsplanen vilket ställer mer krav på tillgång till mark för bostäder, mark för offentlig service och näringslivets behov.
 • Landsbygdens utvecklingsbehov med avseende på mark- och vattenanvändning behöver förtydligas.
 • Social hållbarhet ska ha en större tyngd.
 • Infrastrukturbehov kopplat till att Eskilstuna är del av en funktionell region kring Mälaren inklusive resecentrum.

Nu har en reviderad plan arbetats fram och kommunfullmäktige föreslås anta den.

Enklare och tydligare taxa för bygglovsärenden

En ny taxa för prövning av ärenden enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken har tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen. Det gäller ärenden som till exempel bygglov, nybyggnadskarta, utstakning och planavgifter.

Målsättningen är få en långsiktigt ekonomiskt hållbar taxa som är lätt att arbeta med både för beslutsfattare, förvaltning och sökande. I den nya taxan bestäms avgiften som en sökande ska betala med hjälp av en uppskattad genomsnittlig tid för de olika moment som ingår i handläggningen av en viss typ av ärende. Det ger ett tydligare underlag att utgå från för kunder, allmänhet och myndigheter vilket ger en ökad rättssäkerhet. I stort innebär den nya taxan att ärenden med små ytor blir något dyrare och ärenden med de allra största ytorna kommer få en lägre avgift jämfört med tidigare taxa. Det beror på att även en liten eller enkel åtgärd kan kräva mycket handläggning i tid räknat.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att den nya taxan ska gälla för ärenden som kommer in till kommunen efter den 1 oktober 2021.

Försäljning av industrimark kan bidra till nya etableringar

Inom industriområdet Källsta ligger fastigheten Källsta 1:1. Nu vill kommunen sälja ett cirka 22 000 kvadratmeter stort område av fastigheten för att möjliggöra etablering av ny verksamhet inom Källsta industriområde. Etablering kan innebära nya arbetstillfällen i kommunen. Området ligger i anslutning till Bolindervägen och Folkestavägen, i den nordvästra delen Källsta industriområde.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna försäljningen av del av fastigheten Källsta 1:1.

Beslut på gång i kommunstyrelsen 8 juni.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanträtt för att bereda ärenden inför beslutssammanträdet den 8 juni. Här är ett axplock i form av notiser från några av de ärenden som behandlades.

Bland annat diskuterades utvecklingspla​​n för Fröslunda, Råbergstorp och Lagersberg​, plan för bostadsförsörjning och svar på revisionsgranskningar.

​Utvecklingsplan för Fröslunda, Råbergstorp och Lagersberg

Eskilstuna kommun har tagit fram en utvecklingsplan för stadsdelarna Fröslunda, Råbergstorp och Lagersberg. Området ligger strax sydväst om Eskilstuna centrum. Utvecklingsplanen ska ligga till grund för den fortsatta planeringen, som exempelvis detaljplanering, markanvisningar, bostadsbebyggelse, skolor, förskolor, projektering av nya mötesplatser, förbättring av gång och cykelbanor, busstrafik med mera.

Sedan 2018 har boenden, föreningar och företagare i området getts tillfälle att diskutera och utveckla sina tankar och idéer för stadsdelarnas fortsatta utveckling. Projektet har tagits fram under ramen för stadsläkningsarbete och särskild beaktar den socioekonomiska och ekologiska hållbarheten kopplade till planområdets utveckling.

Utbyggnad och genomförande av utvecklingsplanen föreslås ske i 8 etapper fördelade på drygt 20 år. Det innebär en relativt snabb utbyggnadstakt om drygt 160 bostäder per år. Den föreslagna etappindelningen innebär att stora delar av de allmänna anläggningarna byggs ut i ett tidigt skede. Det syftar till att tidigt signalera kommunens ambition att öka attraktiviteten i området.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta inriktning för genomförande av utvecklingsplanen och ge kommunstyrelsen i uppdrag att påbörja genomförandet av utvecklingsplanen.

Parkstråk utvecklingsplan

Plan för bostadsförsörjning

Målbilden för Eskilstuna 2030 beskriver en trygg, grön och inkluderande plats. För att nå Eskilstunas vision 2030 behöver alla människor ges samma förutsättningar att leva ett gott liv. Att ha ett hem är grundläggande för möjligheten att forma vår tillvaro och planera för framtiden.

Eskilstuna kommun är ansvarig för bostadsförsörjningen i kommunen och ska enligt Plan och bygglagen ta fram en plan för hur tillräckligt många bostäder ska kunna produceras. Planen ska bygga på en saklig analys av hur bostadsmarknaden ser ut, hur demografin har utvecklats och bedöms fortsätta utvecklas, lagar och regler samt de målsättningar som kommunen har med bostadsbyggnationen i kommunen. Planen ska bidra till att uppnå visionen om en attraktiv plats som man vill flytta till för att studera eller arbeta, bilda familj och ha en trygg ålderdom. Vidare behöver situationen på bostadsmarknaden för vissa mindre resursstarka grupper belysas för att säkerställa att tillräcklig hänsyn tas även för dem.

Kommunfullmäktige förslås fatta beslut om att anta den plan för bostadsförsörjning som tagits fram.

Svar på revisionens granskning av markförsäljning i Kjula

Kommunrevisionen har granskat en markförsäljning i Kjula och kommunledningskontoret svarar nu på granskningen.

I augusti 2016 skrevs ett köpekontrakt för cirka 47 000 kvadratmeter mark i Eskilstuna logistikpark. I september 2016 skrevs sedan ett tilläggsavtal. Tilläggsavtalet, som skrevs efter det första köpekontraktet, innehåller att priset för marken justerades utifrån en då gjord geoteknisk rapport. Tilläggsavtalet bedömdes i det läget dels vara en följd av ursprungsavtalet, dels vara under nivå för delegation och kommunstyrelsens arbetsutskott informerades muntligt om avtalet. Ärendet registrerades inte och anmäldes inte som ett ordförandebeslut till kommunstyrelsen. Här brast kommunledningskontorets rutiner. Kommunledningskontoret välkomnar därför kommunrevisionens granskning och förstår kritiken. Det är oerhört viktigt att beslutsfattandet är transparent och att kommunstyrelsen får goda förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Kommunledningskontoret har haft anledning att se över rutiner, både när det gäller rutiner och form för ordförandebeslut och hur avtalsvillkor för försäljning av mark skrivs. Kommunrevisionens granskning har bidragit till att rutinerna har gåtts igenom ytterligare en gång vilket är positivt.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna yttrandet över revisionsrapporten, granskning av markförsäljning i Kjula.

Svar på granskning av socialnämndens arbete för att nå balans

Kommunrevisionen har gett en extern revisor uppdraget att granska socialnämndens arbete för att nå balans mellan verksamhet och ekonomi. Bakgrunden är att socialnämnden under flera år har visat underskott i förhållande till budget. Nu har kommunledningskontoret yttrat sig över de områden som lyfts i granskningen.

Kommunledningskontoret delar revisionens uppfattning om att det inte varit tillräckligt synligt vilka effekter socialnämndens åtgärdsprogram ska ge. I löpande dialoger mellan kommunledningskontoret och socialförvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla uppföljningen och analysen av åtgärdsprogrammet och dess effekter.

Enligt revisionen har socialnämnden i budget för år 2020 lagt in en intäkt om 30 miljoner kronor trots att man visste att man inte hade täckning för den budgetposten.

Kommunledningskontoret delar revisionens uppfattning. Detta sätt att budgetera är inte acceptabelt och socialnämnden har inför budget 2021 följt kommunens principer för budgetering.

Kommunstyrelsen föreslås anta kommunledningskontorets tjänsteskrivelse som sitt yttrande.

Effektivare administration frigör resurser till välfärden

Genom effektivare administration ska kommunen frigöra resurser till välfärden. Därför har kommunens administrativa stödprocesser under våren samordnats till serviceförvaltningen och kommunledningskontoret. Nu inleds ett arbete med att standardisera, digitalisera och effektivisera för att nå önskad effekt och målsättning. De områden som bedömts ha störst potential är IT, HR och ekonomi.

Totalt har 131 årsarbetare samordnats till serviceförvaltningen och 6 årsarbete till kommunledningskontoret. Som en konsekvens av organisationsförändringen och den nya ansvarsfördelningen behöver nämndernas ekonomiska ramar justeras motsvarande de årsarbetare som har samordnats.

Effektiviseringarna inom administrativa stöd- och ledningsprocesser ska bidra med 50 miljoner kronor till välfärden med successiv effekt från och med 2021. Programmet kan redan nu redovisa en hemtagning motsvarande 11,9 miljoner kronor för ej tillsatta vakanser och 9 miljoner i minskade kostnader för ny telefonitjänst, totalt 20, 9 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att nämndernas ramar för år 2021 och framåt justeras för vakanser enligt kommunledningskontorets förslag.

Händer på tangentbord.

Beslut på gång i kommunstyrelsen 4 maj.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanträtt för att bereda ärenden inför beslutssammanträdet den 4 maj. Här är ett axplock i form av notiser från några av de ärenden som behandlades.

Bland annat diskuterades kommunens hantering av Covid-19 krisen, särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av Covid-19 och ansökan om att starta internationell skola.

Granskning av kommunens hantering av Covid-19-krisen

Kommunrevisionen har under 2020 granskat kommunens hantering av Covid-19-krisen. Granskningen gäller kommunstyrelsens och vård- och omsorgsnämndens verksamhet. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen och ansvariga nämnder har hanterat den uppkomna krisen i samband med coronavirusets utbrott på ett ändamålsenligt sätt utifrån sitt ansvar. Granskningen är genomförd genom dokumentstudier och intervjuer.

Slutsatsen i rapporten är att kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden endast delvis hanterat krisen ändamålsenligt utifrån sitt ansvar. Revisionen rekommenderar bland annat att kommunstyrelsen ska prioritera framtagandet av en krisberedskapsplan. Kommunledningskontoret bedömer att granskningen är väl genomförd och att den bidrar till det egna arbetet med att utvärdera krisarbetet.

Kommunfullmäktige föreslås lägga granskningsrapporten och kommunstyrelsens yttrande till handlingarna.

Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19

I januari 2021 trädde den nya så kallade pandemilagen i kraft, lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Pandemilagen och den tillhörande begränsningsförordningen gör det möjligt för kommuner att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats där det finns en påtaglig risk för trängsel. Föreskrifterna får inte innebära ett förbud mot att vistas inom områden så att det innebär ett hinder mot att förflytta sig eller innebära obefogade inskränkningar i enskildas frihet. Innan en kommun meddelar föreskrifter ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag.

Kommunledningskontoret har tillsammans med flera förvaltningar tagit fram anvisningar för att ge vägledning kring när kommunens föreskriftsrätt ska tillämpas. Det ska göra det lättare att fatta korrekta och väl underbyggda beslut om eventuellt förbud. Kommunstyrelsen föreslås anta tillämpningsanvisningarna.

Yttrande över ansökan om att starta internationell skola

Eskilstuna kommun fått en remiss från Skolinspektionen om en ansökan från STEAM International Schools AB. Ansökan gäller godkännande som huvudman för internationell skola på grundskolenivå och rätt till bidrag för internationell skola på gymnasienivå i Eskilstuna kommun från och med läsåret 2022/2023. Kommunens yttrande blir ett underlag när Skolinspektionen ska pröva ansökan.

Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat in sina synpunkter till beredningen av kommunens yttrande. När det gäller internationell skola på gymnasienivå är bedömningen att en ny aktör innebär svårigheter för samtliga aktörer att bedriva utbildningen effektivt och ekonomiskt hållbart. Detta gynnar varken elevernas utbildningsmöjligheter eller kommunernas ekonomi.

Enligt barn- och utbildningsförvaltningen har Eskilstuna kommun inte en alltför hög andel fristående skolor på grundskolenivå och utrymme för fler finns utan att kommunens verksamhet påverkas. Enligt förvaltningen motsvarar STEAM International Schools AB:s verksamhetsidé ett behov som då och då uttrycks.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att kommunens yttrande ska vara att ansökan från STEAM International Schools AB som huvudman för internationell skola på grundskolenivå ska tillstyrkas samtidigt som ansökan om rätt till bidrag för internationell skola på gymnasienivå avstyrks.

Ägande och förvaltning av kommunens järnvägsnät samlas

Sedan 2016 förvaltar Eskilstuna Logistik och Etablering AB, på uppdrag av Eskilstuna kommun den järnvägsinfrastruktur som kommunen äger. Kommunens järnvägsnät omfattar Eskilstuna Kombiterminal, Eskilstuna Logstikpark och Eskilstuna Tågdepå. Nu föreslås att både ägande och förvaltning av järnvägsnätet samlas under kommunstyrelsen. Omfattningen av ansvaret för förvaltning av järnvägsinfrastrukturen är reglerat i järnvägslagen och innebär skötsel av spår, signal, säkerhet, funktionsbesiktning, underhåll och reparation av järnvägsnätet inklusive spårkroppen som ägs av Eskilstuna kommun. Kostnaden för infrastrukturförvaltningen täcks av medel som finns i Miljö- och samhällsbyggnads budget. Eskilstuna kommun måste enligt lag ha en utsedd förvaltare av järnvägsinfrastrukturen i kommunens ägo. Genom verksamhetsövergång från Eskilstuna Logistik och Etablering AB får kommunledningskontoret den kompetens som behövs för att ta detta ansvar.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att ansvaret för infrastrukturförvaltningen av kommunens spåranläggning ska övergå från Eskilstuna Logistik och Etablering AB till kommunstyrelsen genom ansökan till Transportstyrelsen.

Beslut på gång i kommunstyrelsen 30 mars.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanträtt för att bereda ärenden inför beslutssammanträdet den 30 mars. Här är ett axplock i form av notiser från några av de ärenden som behandlades.

Bland annat diskuterades utbyggnad av hotell och konferensanläggning i Sundbyholm, fördelning av pandemi-bidrag till skolan och samordning av stadsbidrag för kommunens trygghetsarbete.

Utbyggnad av hotell och konferensanläggning i Sundbyholm

Sundbyholms slott AB hotell och konferensanläggning har ansökt om tillstånd för att göra en utbyggnad. Utbyggnaden omfattar spa, relax, gym, omklädningsrum och teknikutrymmen. Utbyggnaden ska också öka tillgängligheten för handikappade i hotellets nya och befintliga delar. Utbyggnaden är tänkt att ​förlänga en befintlig huskropp i sydöstlig riktning. Den ursprungliga ansökan skulle innebära att ett större antal relativt gamla träd behövde avverkas för att göra plats för byggnaden. Vid platsbesök bedömdes, på grund av trädens ålder och skyddsvärde, att en alternativ utformning av utbyggnaden skulle tas fram för att undvika intrång i värdefull natur. Sökanden lämnade i början av året in ett kompletterande förslag till utbyggnad som bedöms möjligt att göra utan att värdefull natur skadas.

Kommunledningskontoret bedömer att utbyggnaden av hotellet är viktigt för utvecklingen av Sundbyholm som besöksmål. Det bidrar till arbetstillfällen och skapar en attraktivt för orten. Utbyggnaden ökar också tillgängligheten för funktionshindrade. Kommunstyrelsen föreslås därför besluta att ge tillstånd till utbyggnaden.

Stöd till skolan för att möta pandemins påverkan

För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför har regeringen beslutat att förstärka det statliga stödet till skolan med 1 miljard kronor år 2021. Bidraget ska ge förutsättningar för att alla barn och elever ska få den utbildning de har rätt till, trots pandemin.

Eskilstuna kommun har tilldelats cirka 11 miljoner kronor baserat på antalet barn och unga i åldern 6–19 år. Kommunen bestämmer själv hur medlen ska fördelas. Skolcheferna för de kommunala förskolorna, grundskolorna, gymnasieskolorna och vuxenutbildningen gör bedömningen att behoven är störst i grundskolan och gymnasieskolan (åldersgruppen 7-19 år). Medlen fördelas proportionellt mellan kommunala och fristående skolor.

Bidraget ska framför allt användas för att klara den ökade arbetsbelastningen som distansundervisningen medför, insatser för att öka den digitala kompentensen och insatser under hösten 2021 för att säkra att utbildningsskulden inte leder till en kunskapsskuld. Kommunfullmäktige föreslås besluta att Eskilstuna kommuns andel av skolmiljarden ska fördelas med 40 procent till gymnasieskolan, 35 procent till grundskolan årskurs 7-9 och 25 procent till grundskolan årskurs 1-6.

Samordning av arbetet med statsbidrag för trygghetsarbetet

​Eskilstuna kommun kan söka statsbidrag från Delegationen mot segregation (Delmos) och begära medel från Socialstyrelsen för sitt trygghetsarbete. För 2021 har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till sociala insatser för flickor och pojkar i utsatta områden. De områden som avses är de som identifierats i Polismyndighetens rapport Kriminell påverkan i lokalsamhället. Eskilstuna är en av tjugosex kommuner med områden som omfattas av Polismyndighetens lägesbild.

Det finns också statsbidrag att söka för kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden och för arbete med insatser i utsatta områden som minskar risken för att flickor och pojkar dras in i eller drabbas av kriminalitet.

Bägge statsbidrag har koppling till Eskilstuna trygghetsarbete och kan därför samordnas. Möjliga användningsområden har diskuterats av tjänstepersoner i den styrgrupp och ledningsgrupp med ansvar för trygghet och strategiskt stadsdelsarbete. Förslaget är att kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att samordna arbetet med statsbidrag inom trygghetsområdet tillsammans med berörda nämnder.

Utvärderingen av samorganisering av Torshälla förvaltning

​I december 2016 beslutade kommunfullmäktige att samorganisera Torshälla förvaltning och Eskilstunas förvaltningar. Nu har en utvärdering av samorganiseringen gjorts. Syftet med utvärderingen var att se om den genomförda förändringen har bidragit till måluppfyllelse, vad resultatet blev och om förändringen gav önskad effekt. Utvärderingen ska även bidra till ett lärande för hela den kommunala organisationen.

Sammanfattningsvis visar utvärderingen att samorganiseringen inom de flesta områden har gett de effekter som förändringen syftade till. Det gäller till exempel mer likvärdig service, bättre kompetensförsörjning och ökad resurseffektivitet.

Kommunfullmäktige föreslås godkänna utvärderingen.

Beslut på gång i kommunstyrelsen 16 februari.

​​​​​Kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanträtt för att bereda ärenden inför beslutssammanträdet den 16 februari. Här är ett axplock i form av notiser från några av de ärenden som behandlades.

Bland annat diskuterades satsning på om- och nystart i besöksnäringen, försäljning av aktier i Energikontoret i Mälardalen AB och nya riktlinjer för representation och gåvor.

Satsning på besöksnäring och centrumutveckling

Destination Eskilstuna AB (DEAB) bildades 2014 och har ett särskilt ansvar i att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt och fler arbetstillfällen i besöksnäringen. Covid-19 har drabbat besöksnär​ing och nära kopplade branscher mycket hårt. Som en del i att möjliggöra omstart och nystart i dessa branscher för att nå målen om hållbar tillväxt och fler arbetstillfällen föreslås DEAB tillföras 1 miljon kronor 2021 och 2022. I nära dialog med näringslivet ska DEAB med hjälp av finansieringen skapa stärkta tillväxtförutsättningar.

​I ägardirektiven för Destination Eskilstuna står det att bolaget ska vara drivande i att utveckla Eskilstuna centrums attraktivitet tillsammans med företagen. I samband med avvecklingen av Eskilstuna i​​​nnerstad AB (EIAB) ökade ansvaret för DEAB i denna utveckling. Medel som tidigare finansierade aktiviteter för EIAB behöver nu styras om till DEAB. Dessa medel ska i nära samverkan med verksamheter i centrum användas för att stärka centrums attraktivitet. Kommunstyrelsen föreslås godkänna finansiering av dessa tilläggsuppdrag för DEAB.

Försäljning av aktier i Energikont​oret i Mälardalen AB

​Eskilstun​​a kommun är delägare i Energikontoret i Mälardalen AB med en större andel än andra delägare. Målsättningen har från början varit att sälja aktier till andra intressenter i Mälardalen. I dagsläget äger åtta sörmländska kommuner förutom Eskilstuna kommun aktier i bolaget.

Oxelösun​ds kommunfullmäktige fattade i december 2020 beslut om att köpa 120 aktier för 100 kronor per aktie i Energikontoret i Mälardalen AB. Fagerstas kommunfullmäktige har ett ärende om att köpa 140 aktier uppe för beslut den 22 februari.

​​Energikontorets kompetens stärker kommunernas klimatarbete och bidrar med expertkompetens inom en r​ad områden, hjälper till att söka medel för projekt och stöttar energi- och klimatrådgivarna i kommunerna. Ju fler kommuner som går in i bolaget desto starkare blir det som aktör i regionen.

​Kommunfullmäktige föreslås besluta om försäljning av aktier till Oxelösunds kommun och Fagersta kommun.

Nya riktlinjer f​ör representation och gåvor

​Kommunen har tagit fram nya riktlinjer för representation och gåvor. Den nya riktlinjen gäller alla anställda och förtroendevalda i samtliga nämnder och bolag som ingår i Eskilstuna Kommunf​​öretag AB. Riktlinjerna ska ge förtroendevalda och medarbetare stöd och tydlighet i frågor om representation och gåvor så att hanteringen blir likvärdig i hela kommunkoncernen.

Representation kan rikta sig antingen utåt mot kommunkoncernens kontakter (extern representation)​ eller mot kommunkoncernens förtroendevalda och personal i form av till exempel personalvård och personalfester (intern representation).

​Både intern och extern representation ska ha ett omedelbart samband med verksamheten och hanteras restriktivt. Gåvor i form av pengar eller alkohol är inte tillåtet. Att bryta mot riktlinjerna kan innebära ett personligt betalningsansvar och få arbetsrättsliga konsekvenser.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta riktlinje för extern och intern representation samt gåvor.

Beslut på gång i kommunstyrelsen den 19 januari.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanträtt för att bereda ärenden inför beslutssammanträdet den 19 januari. Här är ett axplock i form av notiser från de ärenden som behandlades.

Bland annat diskuterades Munktellskolan, plan för samverkan med Polisen och utredning om att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet.

Start av ny- ​och ombyggna​​d av Munktellskolan

Es​kilstunas centrala delar utvecklas i snabb takt med knappt 1 500 nya bostäder i Norra och Västra Munktellstaden. Det innebär att även nya skollokaler behövs vilket kan förverkligas genom den planerade nya Munktellskolan. Ett detaljplanearbete pågår för bland annat skola, bostäder och parkeringsgarage.

Skolbyggnaderna omfattar totalt cirka 13 300 kvadratmeter och utförs i två etapper:

 • Etapp 1: Grundskola för 540 elever i årskurs 7-9, på kvarteret Nötknäpparen 22 (ovan Munktellgaraget) och mottagnings​​​kök. Skolbyggnaden används till en början för elever i årskurs F-6 medan etapp 2 färdigställs. Skolgård byggs ovanpå Munktellgaraget.
 • Etapp 2: Grundskola för 375 elever i årskurs F-6 på kvarteret Nötknäpparen 26, tillagningskök och fullstor idrottshall. Skolg​​ård byggs på skolfastigheten.

Investeringen innebär en ökad hyreskostnad för grundskolan. En del av hyreskostnaden täcks av att kommunen kan lämna lokaler i tillfälligt inhyrda paviljonger på Årbyskolan. Övrig kostnadsökning hanteras inom skolpengen. För måltidsorganisationen finansieras hyreskostnader genom måltidsförsäljning.

Kommunstyrelsen föreslås godkänna start av ny- och ombyggnad för Munktellskolan med investering och driftkostnad​​er.

Plan för samverkan med polisen under året

Kommunen ingår i en samverkansöverenskommelse med Polisen fram till år 2023. Det innebär bland annat att den tidigare fyraåriga planen för aktiviteter ersattes av en årlig plan. Planen bygger dels på de kommungemensamma åtaganden som berör trygghet och som är beslutade i årsplanen för 2021 och dels på den löpande uppföljning som görs inom ramen för det gemensamma brottsförebyggande arbetet. Planen bygger på de områden som ligger i de första faserna i Orten bortom våldet. Orten bortom våldet är den metod som kommunen valt för att systematiskt kunna arbeta med trygghetsfrågor i främst stadsdelarna.

Kommunstyrelsen föreslås godkänna planen för aktiviteter 2021 för samverkansöverenskommelse med Polisen.

​Utredning om kommunal lantmäterimyndighet

Kommunledningskontoret har utrett förutsättningarna för att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet. Syftet var att undersöka om en kommunal myndighet är ett sätt att öka servicenivån inom fastighetsbildningsområdet i kommunen och komma till rätta med långa handläggningstider samt brist på lokal förankring i handläggningen.

Utredningen går igenom förutsättningar för och konsekvenser av att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet. Kommunen rekommenderas gå vidare med en ansökan om att få inrätta en kommunal lantmäterimyndighet. Stadsbyggnadsnämnden är positiv till utredningen.

Förslaget till beslut är att kommunledningskontoret ska få i uppdrag att utarbeta ett förslag till ansökan om att få inrätta kommunal lantmäterimyndighet. Förslaget bör redovisas till kommunstyrelsen den 16 februari 2021. Konsekvenser för kommunens organisation och ekonomi ska finnas med i förslaget.

​Vänorts​​samarbetet påverkades av Covid-19 under 2020

Kommunens vänortsdelegation har sammanställt en rapport för år 2020. Rapporten genomsyras av de följder covid-19-pandemin haft på vänortssamarbetet. Erlangen i Tyskland har varit Eskilstunas vänort sedan 1961. Under året har Eskilstunas vänortssekreterare och Erlangens motsvarighet haft flertalet kontakter för utbyte av information och underlag till projekt och liknande. Det har handlat till stor del handlat om frågor relaterat till pandemin. Till exempel samlade Erlangen in berättelser från alla sina vänorter, från seniorer, om hur de upplevde pandemin. Detta samlades sen i en publikation. Från Eskilstuna bidrog två seniorer med sina berättelser.

Pandemins utveckling får utvisa hur och när tidigare planerade aktiviteter med kommunens vänorter kan återupptas. ​

Beslut på gång i kommunstyrelsen den 1 december.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanträtt för att bereda ärenden inför beslutssammanträdet den 1 decemb​er. Här är ett axplock i form av notiser från de ärenden som behandlades.

Bland annat diskuterades ägar- och driftsformer för Munktellbadet, detaljplaner för Slakthusområdet och revidering av översiktsplan.

Drift och ägarform för Munktellbadet

Kommunfullmäktige har gett Eskilstuna Kommunföretag i uppdrag att utreda drift- och ägarform för Munktellbadet. Driftsfrågorna kring badhuset och möjlighet att lägga ut verksamheter till externa leverantörer och entreprenörer har diskuterats under lång tid.

Förslaget till kommunfullmäktige är att kultur- och fritidsnämnden får ansvar för upphandling och uppföljning av ett eventuellt driftavtal med extern part. Kommunfastigheter AB fortsätter att äga Munktellbadet, ansvarar för den tekniska fastighetsdriften och hyr ut anläggningen direkt till extern part. Tidplan för upphandling av Munktellbadet är att beslut om att teckna avtal eller inte kan tas före årsskiftet 2021/2022.

Det finns många badhus i Sverige som drivs av externa driftaktörer och erfarenheter från de verksamheterna har och kommer fortsatt att tas till vara i arbetet.

Planer för fortsatt utveckling av Munktellstaden och Norr

Två detaljplaner för det så kallade Slakthusområdet har tagits fram. Genom planändring ska det bli möjligt att bygga skola, kontor, bostäder, parkeringsgarage och lokaler för handel och andra verksamheter. Planerna ska säkerställa fortsatt utveckling av stadsdelarna Munktellstaden och Norr. Planerna bidrar även till att uppnå målet att planlägga 600 bostäder per år och i förlängningen möjligheten att bygga 600 bostäder per år.

En av de nya detaljplanerna gör det möjligt att uppföra en högre byggnad i området. Syftet med ett högre hus blir bland annat att manifestera en viktig plats i staden och göra det enklare att orientera sig. Det blir ett nytt visuellt inslag i staden, vilket gör att det blir viktigt med god gestaltning och att den nya byggnaden matchar befintlig bebyggelse.

Kommunfullmäktige föreslås fatta beslut om att anta detaljplanerna, som gäller fastigheterna Nötknäpparen 22 och 26 med flera.

Förslag till reviderad översiktsplan skickas på granskning

En översiktsplan är en fysisk plan som ska fungera vägledande i beslut som gäller kommunens gemensamma intressen. Varje mandatperiod ska översiktsplanen prövas för att bedöma om den är aktuell. Den aktualitetsprövning som nu gjorts visade att översiktsplanen fortfarande var aktuell och fungerar som vägledning för fortsatt planering, men att delar av planen behövde revideras. Några av de viktigaste områdena som pekades ut var:

 • Planeringsmässig höjd för 130 000 invånare till 2030.
 • Tre dimensioner av hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och ekologiskt behövde förtydligas.
 • Eskilstunas befolkning växer fortare än vad som förutsågs i den tidigare översiktsplanen vilket ställer mer krav på tillgång till mark för bostäder, mark för offentlig service och näringslivets behov.
 • Landsbygdens utvecklingsbehov med avseende på mark- och vattenanvändning behöver förtydligas.

Nu är förslaget till reviderad översiktsplan med strategisk miljöbedömning klar för granskning.

Förslaget möjliggör byggande av 15 000 bostäder, täcker behovet av mark för kommunala verksamhetslokaler och pekar ut mark för näringslivsverksamhet som kan ge upp till 18 000 arbetstillfällen. Förutsättningar för utveckling av landsbygdens serviceorter och stråk förtydligas.

Granskning kommer att pågå mellan den 18 januari och den 31 mars 2021.

Beslut på gång i KS 10 november.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanträtt för att bereda ärenden inför beslutssammanträdet den 10 novemb​er. Här är ett axplock i form av notiser från de ärenden som behandlades.

Bland annat diskuterades plan för bostadsförsörjning, om- och tillbyggnad av Rekarnegymnasiet och höjdhinder vid järnvägsviadukten på Vasavägen.

Plan för fler bostäder

Eskilstuna kommun är enligt lag ansvarig för bostadsförsörjningen i kommunen och har tagit fram en plan för hur tillräckligt många bostäder ska kunna produceras. Planen ska bidra till att nå visionen om en attraktiv plats att flytta till för att studera eller arbeta, bilda familj och ha en trygg ålderdom. Det är också viktigt att belysa situationen på bostadsmarknaden för vissa mindre resursstarka grupper för att säkerställa att tillräcklig hänsyn tas även till dem. Planen innehåller en analys om hur bostadsmarknaden fungerar för dessa grupper. Den ger underlag för de kompletterande och förebyggande insatser socialtjänsten driver för att alla människor ska kunna bo på sina egna villkor i bostäder som de själva valt.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att skicka ut planen på remiss för att få in synpunkter från andra förvaltningar och myndigheter.

Riktlinjer för bostadsanskaffning

Det är obalans på bostadsmarknaden och brist på tillgängliga bostäder. Det göra att grupper av individer har svårt att på egen hand få en bostad och riskerar hamna i hemlöshet. Ansvaret att bekämpa och motverka hemlöshet befinner sig mellan kommunens generella ansvar för bostadsförsörjning och socialtjänstens uppdrag och är därmed både en bostadspolitisk och socialpolitisk fråga.

En riktlinje för bostadsanskaffning har arbetats fram med hjälp av representanter från Socialtjänstens tre förvaltningar. Riktlinjen beskriver förutsättningarna för rätten till bostad enligt Socialtjänstlagen (SoL), kommunens ansvar gentemot nyanlända och hur kommunens tre nämnder som bedriver socialtjänst kan motverka hemlöshet.

Riktlinjen ska vara ett hjälpmedel och en del av bedömningen för rätten till bistånd när det gäller anskaffning av bostad. Riktlinjen ska skapa ett enhetligt synsätt vid utredning och bedömning så att biståndsansökningarna gällande bostadsanskaffning behandlas likartat och rättssäkert.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att skicka ut planen på remiss för att få in synpunkter från andra förvaltningar och myndigheter.

​Om- och tillbyggnad av Rekarnegymnasiet

De yngre under 20 år väntas bli allt fler de kommande åren. Våren 2019 beslutade Gymnasienämnden att öppna en fjärde gymnasieskola hösten 2021. Den nya gymnasieorganisationen innebär en förändring i programstrukturen för alla nuvarande tre gymnasieskolor. Program flyttas från nuvarande skolor till den nya skolan och program flyttas mellan skolorna för att nå en så likvärdig sammansättning som möjligt.

För Rekarnegymnasiet innebär detta att gymnasiet ska ha en idrott- och hälsoprofil. Kommunstyrelsen föreslås godkänna start av byggnation av Rekarneskolans om- och tillbyggnad för idrottsprogram. Om- och nybyggnationen av Rekarnegymnasiet omfattar totalt 3 710 kvadratmeter. Befintlig idrottshall och omklädningsrum moderniseras och intilliggande lokaler byggs om. Skolan byggs till med bland annat ett gym- och testcenter och utemiljön rustas upp.

Byggnationen finansieras med investeringsmedel som beslutas i kompletterande årsplan 2021.

Ombyggnation ​av Fristadsskolan

Kommunstyrelsen föreslå​​​s godkänna start av ombyggnation av Fristadsskolan för grundskola, gymnasium och kök. Fristadsskolans grundskoleverksamhet finns idag i tillfälligt inhyrda skolpaviljonger och i andra lokaler utanför skolområdet. De behöver ersättas med permanenta lokaler i en samlad och trygg skolmiljö. Detta kan ske i lokaler som Komvux och SFI flyttat ut ur samt i delar som S:t Eskils Gymnasium lämnar. Lokaler för grundskolan behöver rot-renoveras och byggas om. Ombyggnationen omfattar totalt 7 616 kvadratmeter i kvarteret Västra Folkskolan 1 samt i kvarteren Vildrosen 1 och 6.

Investeringen finansieras genom avsatta medel i kompletterande årsplan för 2021.

​Höjdhinder ​vid järnvägsviadukten på Vasavägen

Politikern Stefan Krstic (L) har den 5 juni 2019 lämnat in en motion om att stoppa fler olyckor vid järnvägsviadukten på Vasavägen. Utöver befintliga skyltar som inte har tillräcklig effekt föreslås i motionen att kommunen ska införa höjdbarriärer som fysiskt hindrar lastbilar från att krocka med bron. Förutom att framtida olyckor ställer till enorma problem för trafiken såväl på väg som järnväg kan människor riskera att skadas. Höjdbarriärer skulle hindra lastbilar att köra så långt att de fastnar under bron och därmed skada bron.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen och ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att införa höjdhinder på Vasavägen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanträtt för att bereda ärenden inför beslutssammanträdet den 6 oktober.

Här är ett axplock i form av notiser från de ärenden som behandlades.

Lättare för fler att äga sin bostad med Tuna brf

Eskilstuna kommunföretag föreslår nya principer för att kunna göra om nyproducerade bostäder till bostadsrätter.

Kommunägda Eskilstuna kommunfastigheter ska enligt ägardirektiven verka för blandade boende- och ägandeformer samt utveckla bostadsfastigheter i syfte att avyttra dessa.

Kommunfastighet har därför tagit fram ett koncept de kallar Tuna brf. Det innebär att Kommunfastighet bygger bostäder som sedan överlåts till marknadspris till bostadsrättsförening. Konceptet har en finansieringslösning som ska göra det möjligt för fler att köpa en bostadsrätt, bland genom att kraven på insats och handpenning hålls nere.

Kommunfullmäktige föreslås godkänna Eskilstuna kommunföretags förslag

Åsbymon föreslås bli naturreservat

Länsstyrelsen vill omvandla delar av Åsbymon till naturreservat.

Området som ligger cirka 1 kilometer sydväst om S.t Eskils kyrkogård och uppmärksammades i samband med en inventering av naturvärden, hösten 2016. Markägaren har informerats om områdets höga naturvärden och har sedan i dialog med länsstyrelsen kommit fram till avgränsning och föreskrifter för ett naturreservat.

Ärendet har skickats på remiss till Eskilstuna kommun. I remissvaret är Kommunstyrelsen positivt inställt till att ett nytt naturreservat bildas i kommunen. ”Det gynnar biologisk mångfald och tätortsnära friluftsliv och blir en tillgång för Eskilstunas kommuninvånare.” Kommunstyrelsen ser gärna att naturreservatet till vissa delar anpassas för att bli mer tillgängligt och att den gamla bronsåldersboplatsen inom naturreservatet lyftas fram.

Reservatet som blidas blir statligt och alla kostnader förknippade med bildande samt skötsel av reservatet betalas av staten.

Ingen samordnad hantering av coronauppgifter i Eskilstuna

Justitieombudsmannen (JO) har tagit emot en anmälan mot Eskilstuna kommun.

Enligt anmälan ska Eskilstuna kommun varit med att samordna hantering av uppgifter rörande covid-19, som en journalist vid Sörmlands Media begärt ut 9 april 2020.

JO har uppmanat kommunstyrelsen i Eskilstuna att göra en utredning av vad som hänt och att yttra sig.

I utredningen framkommer att begäran från journalisten var ställd till vård- och omsorgsnämnden, och inte till kommunstyrelsen. Således är det förvaltningschefen på vård- och omsorgsförvaltningen som hanterat ärendet. Beslut har fattats av förvaltningschefen enligt vård- och omsorgsnämndens delegationsordning. Eskilstuna kommun har heller inte skickat vidare den begäran som journalistens ställt till Eskilstuna kommun, till någon utanför Eskilstuna kommun.

Kommunstyrelsen anser, i sitt svar till JO, att förvaltningschefen för vård- och omsorgsförvaltningen gjort sitt bästa för att följa normala rutiner för utlämnande av handlingar i den extremt unika situation kommunen och världen befann sig i vid tidpunkten för begäran.

Eskilstuna kommun har inte deltagit i den samordning som beskrivs i anmälan till JO.

Beslut i KS den 1 september 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanträtt för att bereda ärenden inför beslutssammanträdet den 1 september. Här är ett axplock i form av notiser från de ärenden som behandlad​​es.​​

Bland annat diskut​er​ades fortsatt utvecklingsarbete med läromedlet Rik matematik och plan för fortsatt utveckling av Munktellområdet.

Fortsatt utveckling av nytt läromedel i matematik

Eskilstuna kommun, Mälardalens Hög​​skola (MDH) och Sparbanken Rekarne började 2016 utveckla forskningsbaserade läromedel i matematik för årskurserna 1-3. Projektet utgår från forskning som visat att det behövs mer och rikare undervisning i matematik. Läraren är central för utveckling av elevernas matematiska kunskaper och måste därför undervisa mer. Rik matematikundervisning handlar om att läraren måste ha en varierad undervisning som utmanar eleverna.

Arbetet har varit positivt och samtliga parter är nöjda med ​​​utfallet. Planer finns på ett fortsatt utvecklingsarbete med läromedel som riktar sig mot årskurs 4-6. Då behövs finansiering och en ny överenskommelse mellan Eskilstuna kommun och MDH.

Kommunfullmäktige föreslås ge kommunstyrelsen i uppdrag att teckna avtal med Mälardalens högskola om fortsatt utveckling av forskn​ingsbaserade läromedel i matematik med totalt 5 miljoner kronor.

Plan för byggande av skola och bostäder i Munktellområdet

Under hösten väntas beslut om en ny detaljplan för Munktellområdet. Då blir det bland annat möjligt att bygga skola, bostäder och verksamhetslokaler ovanpå Munktellgaraget. Förhandlingar pågår mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna Kommunfastigheter AB om att Eskilstuna Kommunfastigheter AB ska förvärva byggrätterna. Eskilstuna kommun vill äga och driva skolan. Samarbetsavtalet ska sätta inriktning, ansvarsfördelning och principer för byggnationen som planeras så snart detaljplanen är klar.

Kommunfullmäktige föreslås godkänna samarbetsavtalet om byggnation av skola och bostäder mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna Kommunfastigheter AB.

Malai Bierfeldt

Kommunsekreterare

Uppdaterad: 23 september 2021