Beslut på gång i kommunstyrelsen

Här hittar du föredragningslistor och protokoll.

Notiser från aktuella ärenden innan de är beslutade i kommun­styrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanträtt för att bereda ärenden inför beslutssammanträ​​​det ​​den 18 januari. Här är ett axplock i form av notiser från några av de ärenden som behandlades. Bland annat diskuterades riktlinjer för sponsring, ny idrottshall vid Rekarnegymnasiet och samverkan mellan kommunen och polisen.

Riktlinjer för sponsring och sponsringsliknande överenskommelser

Kommunledningskontoret har i samarbete med Kommunföretag AB och Destination Eskilstuna tagit fram förslag på riktlinjer för sponsring och sponsringsliknande överenskommelser. De ska ersätta nuvarande riktlinjer för samverkansöverenskommelser för ortsutveckling och varumärket Eskilstuna. Syftet är att klarlägga på vilket sätt kommunkoncernen kan samverka med aktörer.

Målsättningen för samverkan och sponsring är att Eskilstuna ska stärka sig i den regionala, nationella och internationella konkurrensen om invånare, kvalificerad arbetskraft, företag och besökare. I de nya riktlinjerna framgår definition av sponsring, principiella ställningstagande, former av sponsring inom koncernen, avgränsningar samt roller och ansvar.

Kommunfullmäktige föreslås anta riktlinjerna för sponsring och sponsringsliknande överenskommelser för Eskilstuna kommunkoncern.

Kommunstyrelsens investeringsbudget för anläggningar och fastigheter

Kommunfullmäktige har beslutat om ram för investeringar i årsplanen. Investeringar i verksamhetsfastigheter och exploaterings- och markinvesteringar ansvarar kommunstyrelsen för. Budgeten för det är 1 255 miljoner kronor för år 2022 och fram till år 2026 landar de planerade investeringarna på totalt 4 791 miljoner kronor. Investeringarna gäller framför allt ny- och ombyggnad av fastigheter.

Nivån är historiskt hög och beror främst på ett stort behov av verksamhetslokaler. De äldre och yngre blir allt fler samtidigt som det finns ett behov av att ersätta gamla lokaler som inte längre fyller sin funktion. Flera investeringar har också förskjutits från tidigare årsbudgetar vilket skapat ett uppdämt behov. Befolkningsprognosen är osäker och budgeten kommer löpande att behöva justeras.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna investeringsbudgeten.

Klartecken för nybyggnad av Fogdegatans förskola

Det finns ett behov av att ersätta eller rusta upp förskolor från 1960- och 1970-talet och Fogdegatans förskola, som ligger bredvid Lagersbergsskolan, är en av dessa. Förskolan är i behov av stora åtgärder och har idag fyra avdelningar. Eftersom det behövs fler förskoleplatser är förslaget att den ska ersättas av en ny förskola som har åtta avdelningar. Det gör att det på sikt blir möjligt att avveckla platser i andra förskolor.

Den nya förskolan placeras på samma plats som den gamla och byggs i två plan för totalt 160 barn och med ett tillagningskök. Förskolegården kommer att rustas upp. Byggstart planeras under våren 2022.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna byggstart av ny förskola vid Fogdegatan.

Ny idrottshall vid Rekarnegymnasiet

Kommunens gymnasieskolor behöver en ny idrottshall. Därför föreslås en nybyggnation av idrottshall vid Rekarnegymnasiet.

När Zetterbergsgymnasiet flyttar sin verksamhet till den nya hallen så ges större utrymme för Rinmansgymnasiet i STIGA Arena, vilket särskilt behövs i samband med andra stora evenemang som arrangeras av Kultur- och Fritidsförvaltningen. Under kvällar och helger kan den nya idrottshallen användas av föreningar för träning och matcher. Den planerade idrottshallen är fullstor med spelplan om cirka 20 x 40 meter och tillgodoser behoven för både skolelever och föreningar med utövande av sporter på olika nivåer.

Kommunstyrelsen föreslås godkänna start av nybyggnation av idrottshall vid Rekarnegymnasiet.

Plan för samverkan mellan Polisen och Eskilstuna kommun 2020–2023

En samverkansöverenskommelse mellan Polisen och Eskilstuna kommun upprättades 2019. Den beskriver att kommunen och polisen ska samverka och kring vilka områden.

Det har utifrån samverkansöverenskommelsen funnits en årlig plan med åtaganden för både Polisen och kommunen. Inför 2022 har några justeringar gjorts. Aktiviteterna bygger till stor del på modellen Orten bortom våldet, där våldet ska stoppas och det kriminella livet göras besvärligare. Dessutom ska det offentliga rummet återerövras och samordning kring insatser mot individer ska utvecklas och utvärderas.

Kommunstyrelsen föreslås anta plan kopplad till samverkansöverenskommelsen mellan Polisen och Eskilstuna kommun för 2020–2023.

Försäljning av del av fastigheten Grönsta 1:7 och 2:18

Bolaget Senior, som tillverkar material som ingår i batterier, har valt att etablera sin första verksamhet i Europa i Svista industriområde i Eskilstuna. En av Seniors kunder är Northvolt i Skellefteå med utvecklingsdel i Västerås.

I april 2021 träffade kommunen, Senior och Nyfosa som äger det så kallade MECA-huset en överenskommelse om samarbete för att möjliggöra etableringen i Svista. Det innebar bland annat att Senior tecknade ett hyresavtal med Nyfosa.

Den planerade anläggningen och utvecklingen av Seniors verksamhet förutsatte förutom MECA-byggnaden ett markområde på cirka 12 hektar för att möjliggöra Seniors utvidgning. Ett större markområde av fastigheten Grönsta1:7, som ägs av kommunen, ligger i direkt anslutning till MECA-huset.

Enligt överenskommelsen som träffades i april skulle kommunen arbeta med detaljplaneändring samt avverka skog och ta bort stubbar på marken. Arbetet med revidering av detaljplan pågår.

Kommunstyrelsen föreslås godkänna försäljning av del av Grönsta 1:7 och del av Grönsta 2:18.

Synpunkter på Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram 2022–2035

Region Sörmland har som regional kollektivtrafikmyndighet i Sörmlands län tagit fram ett förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram för åren 2022–2035. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet beskriver Sörmlands behov av kollektivtrafik och förslag för kollektivtrafikens utveckling. Eskilstuna kommun har tagit del av och sammanställt synpunkter på förslaget. Programmet är väl strukturerat, tydligt och lättillgängligt. Däremot brister det i att på allvar vilja utveckla kollektivtrafiken i Sörmland, utan har snarast inriktningen på att förvalta och följa upp nuvarande verksamhet enligt kommunens yttrande.

När svaren har sammanställts och synpunkter har arbetats in ska trafikförsörjningsprogrammet fastställas i Region Sörmlands fullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanträtt för att bereda ärenden inför beslutssammanträ​​​det ​​den 30 november Här är ett axplock i form av notiser från några av de ärenden som behandlades. Bland annat diskuterades remiss av klimatprogram, näringslivsområde Gunnarskäl och plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Remiss av Klimatprogram Eskilstuna och kommunkoncernens plan för klimatet

Eskilstuna vision 2030 beskriver en plats för ett gott liv och lyfter fram Eskilstuna som en global ledstjärna inom miljöområdet där det är lätt att leva klimatsmart och ha en medveten livsstil. Samtidigt står vi i en global transformation för att bekämpa klimatförändringarna som är en av vår tids största utmaningar.

För att nå visionen om ett gott liv krävs att alla aktörer, ända ner på individnivå, bidrar till en klimatomställning. Aktörer behöver både få och ge varandra bättre förutsättningar att ställa om till långsiktigt hållbara livsstilar och affärsmodeller.

Kommunledningskontoret har från år 2019 drivit ett projekt för att uppdatera den befintliga klimatplanen att omfatta alla aktörer inom det geografiska området Eskilstuna kommun. Projektet har mynnat ut i två olika dokument och ärenden:

  • Klimatprogram Eskilstuna som omfattar samtliga aktörer och invånare inom Eskilstuna kommuns geografiska område.
  • Kommunkoncernens plan för klimat som omfattar verksamheten som sker inom kommunorganisationens nämnder och bolag. Planen är kommunorganisationens bidrag till att nå målen i Klimatprogrammet.

Båda dessa dokument skickas nu ut på så kallad remiss. Remissfasen syftar framför allt till att förankra och få in synpunkter.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att skicka ut förslaget till Eskilstuna Klimatprogram och förslaget till Kommunkoncernens plan för klimat på remiss. Remissvaren ska var inkomna till kommunstyrelsen senast den 1 mars 2022.

Gunnarskäl – ett attraktivt och klimatsmart näringslivsområde

Efterfrågan på mark för etablering av nya verksamheter bedöms vara fortsatt hög de kommande åren. Ny verksamhetsmark behöver tas fram för att möta efterfrågan.

Enligt översiktsplanen för Eskilstuna är Gunnarskäl lämpligt för fortsatt utveckling av logistik- och industriverksamhet. Närheten till järnvägen och en blivande rangerbangård har varit ett viktiga för lokaliseringen. Tidsplanen är snäv och ny detaljplanerad mark färdig för försäljning bör finnas framme från och med kvartal 4 2025.

Med utgångspunkt i genomförda målseminarier i början av året har en förstudie genomförts vars resultat nu ska ligga till grund för beslut i kommunstyrelsen om övergripande mål för det nya verksamhetsområdet vid Gunnarskäl och om uppdrag till organisationen om den fortsatta processen med fördjupad översiktsplan, detaljplaner för inledande etapper med mera.

Kommunstyrelsen föreslås godkänna rapporteringen från förstudien och inriktningsmålen för fortsatt utveckling av Gunnarskäl.

Plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förslag till reviderad plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2022–2025 har arbetats fram av kommunledningskontoret. Nuvarande plan gäller till och med 2021. Under arbetets gång har samråd skett med kommunala rådet för funktionsrättsfrågor. Planen innehåller förslag till målsättning för tillgänglighetsarbetet som omfattar hela kommunkoncernen. Skälet till revideringen är anpassning till ny lagstiftning och aktuella styrdokument i kommunen. Ett effektivt tillgänglighetsarbete handlar om fungerande socialt liv där det finns service, mötesplatser, och trygghet samt möjlighet till delaktighet och inflytande över vardagen för alla människor, vilket i sin tur bidrar till bättre folkhälsa. Planen för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska också ses som en viktig grund för att uppnå en jämlik folkhälsa i Eskilstuna.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta planen för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2022–2025.

Medfinansiering av investeringsstöd Gustafsgårdens Kultur Förening

Gustafsgårdens Kultur Förening GKF vill renovera Gustafsgården för att kunna öka användningen av lokalen och särskilt vända sig till ungdomar i området. Föreningen kommer att ansöka om Boverkets investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler.

Boverket kan bevilja bidrag med som mest 50 procent av kostnaden. Villkor för bidraget är att det i ansökan finns beslut från kommunen om att den finansierar minst 30 procent av den ansökta kostnaden.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att medfinansiera renovering av Gustafsgården om föreningen beviljas bidrag från Boverket för investeringen. Eskilstuna kommuns medfinansiering uppgår till 30 procent av projektkostnaden, dock högst 150 000 kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanträtt för att bereda ärenden inför beslutssammanträ​​​det ​​den 9 november Här är ett axplock i form av notiser från några av de ärenden som behandlades. Bland annat diskuterades fortsatt arbete för kongress- och kulturhus, tillbyggnad av Rekarnegymnasiets kök för produktion av kylda matlådor och satsning på ung företagsamhet.

Intentionsavtal för fortsatt arbete med kongress- och kulturhus

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2020 att anta en principöverenskommelse mellan Eskilstuna kommun och fastighetsbolaget Klövern AB. Syftet var att tillsammans undersöka möjligheten att bygga ett kongress- och kulturhus med hotell i kvarteren Vestalen och Våghalsen i centrala Eskilstuna. Ett kongress- och kulturhus kan bidra till att öka stadens attraktivitet. Ur ett ekonomiskt perspektiv kan det leda till en positiv utveckling för centrum och handel i Eskilstuna.

Inriktningen i det fortsatta arbetet föreslås vara att Eskilstuna kommun ska planera för att investera i och äga lokaler för stadsbibliotek, kulturskola, arkiv, administration och stora salar. Klövern AB ska planera för att investera i och äga lokaler för hotell och konferensanläggning.

Kommunstyrelsen föreslås få i uppdrag att teckna ett så kallat intentionsavtal med Klövern AB för att fortsätta undersöka förutsättningarna för att bygga ett kongress- och kulturhus med hotell och gemensamt ansöka om planbesked.

Bilden visar en illustration av hur ett framtida kongress och kulturhus på Kriebsensgatan i Eskilstuna skulle kunna se ut. 

Kylda matlådor kan tillagas i Rekarnegymnasiets kök

Serviceförvaltningen planerar att bygga en ny produktionsanläggning för kylda matlådor genom att Rekarnegymnasiets kök byggs om och byggs ut. Planen är att kylda matlådor ska levereras till hemtjänsttagare en gång i veckan i stället för de varma matlådor som nu levereras dagligen. Totalt planeras produktionen av cirka 300 000 portioner flyttas till Rekarnegymnasiets kök. Det huvudsakliga målet är att öka hemtjänstpersonalens tid med sina brukare. Det skulle också leda till färre transporter, vilket ger en positiv påverkan på miljön. En effektivare organisation uppnås genom att resurserna i måltidsproduktionen kan användas mer effektivt.

Kommunstyrelsen föreslås godkänna start av ny- och ombyggnad av Rekarnegymnasiet för produktion av kylda matlådor.

Kommunal borgen för renovering av Hyndevadsdammen

Hyndevadsdammen, Hjälmarens regleringsdamm i Eskilstuna-ån, invigdes i slutet av 1800-talet och består av två dammfåror med totalt 36 träluckor. Under åren har löpande underhåll och reparationer utförts för att hålla dammen så tät och regleringen så säker som möjligt. Styrelsen för Hjälmarens vattenförbund har nu beslutat att planera för och genomföra en mer omfattande renovering av dammen. Alla tillfrågade kreditgivare kräver en kommunal borgen för att bevilja lån. Därför ansöker förbundet om kommunal borgen från samtliga förbundets kommunala medlemmar.

Kommunstyrelsen föreslås få i uppdrag ingå borgen för Hjälmarens vattenförbunds låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 9 922 000 kronor.

Uppsägning av avtal om förskoleklass och grundskola i Kvicksund

Grundskoleförvaltningarna i Västerås stad och Eskilstuna kommun har fått i uppdrag att se över kommunernas samverkan runt skola för barn boende i Kvicksund samt i området Rytterne. Barn- och utbildningsförvaltningen har då konstaterat att det saknas stöd i skollagen för de avtal om skolgång vid Tegelviken som finns.

Det går idag cirka 190 elever på Tegelviken som är folkbokförda i Västerås. Dessa elever har tagits emot enligt skollagens bestämmelser om mottagande av elever från annan kommun, och inte utifrån kommunernas avtal. Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att det inte är möjligt att ingå ett avtal med Västerås stad som garanterar elever inom ett visst geografiskt område en skolplacering på Tegelviken, utan inför varje mottagande måste en individuell bedömning göras. Det är enligt förvaltningen av största vikt att Tegelviken även framöver kan vara ett alternativ för de barn och elever som bor i och runt Kvicksund, oavsett vilken kommun de är folkbokförda i. Det kräver ett gott samarbete mellan kommunerna runt elevprognoser och kapacitetberäkningar, ett samarbete som förvaltningen bedömer redan finns.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att säga upp avtalen om skolgång vid Tegelviken i dialog med Västerås stad.

Samverkan för att lösa gemensamma välfärdsutmaningar

Sedan 2009 har Eskilstuna kommun, Västerås stad och Mälardalens högskola (MDH) samarbetat inom ramen för det så kallade Samhällskontraktet. År 2014 anslöt sig också Landstinget Sörmland och dåvarande Landstinget Västmanland. Sedan Samhällskontraktet bildades har villkoren och utmaningarna för kommuner och regioner förändrats. Samhällskontraktets styrelse beslutade under 2019 att ett omfattande omtag ska göras av samverkansarenan för att den bättre ska svara mot de välfärdsutmaningar som Eskilstuna kommun och Västerås stad står inför. Gemensamma välfärdsutmaningar som har identifierats är formulerade i två fokusområden: förbättrade skolresultat samt nära vård inklusive välfärdsteknik.

Inför avtalsperioden 2022 – 2025 har regionerna valt att inte förnya avtalet. Från år 2022 satsar Eskilstuna kommun, Västerås stad och Mälardalens högskola på att göra en nystart där dessa tre organisationer initialt är parter i Samhällskontraktet.

För finansiering ska Eskilstuna kommun och Västerås stad bidra med sammanlagt tjugo miljoner kronor per kommun under avtalsperioden. Mälardalens universitet bidrar med 1,1 miljoner kronor per år.

Kommunstyrelsen föreslås godkänna avtalet och finansieringen för fortsatt samverkan inom Samhällskontraktet för perioden 2022 – 2025.

Fortsatt satsning på ung företagsamhet

Eskilstuna kommun har länge varit en partner till Ung Företagsamhet Södermanland (UF) i arbetet med att utbilda i entreprenörskap i skolan. Nu vill kommunstyrelsen göra en kraftfull satsning på entreprenörskap inom högstadie- och gymnasieskolan när samarbetsavtalet med Ung företagsamhet i Södermanland ska förlängas. Ung Företagsamhet i Södermanland har under senaste fem åren haft en kraftig tillväxt och ökat hela 78 procent. Motsvarande siffra för Eskilstuna kommun är 141 procent.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna förlängningen av samarbetsavtal med Ung företagsamhet i Södermanland för perioden 2022-2024 och att höja ersättningsbeloppet från tre kronor per invånare och läsår till sex kronor från och med nästa år.

Exploateringsvinster bidrar till starkt ekonomiskt resultat för kommunen

Vid Eskilstuna kommuns andra delårsrapport visar årsprognosen ett resultat på 164 miljoner kronor exklusive reavinster, vilket är 30 miljoner högre än budget. Det beror framför allt på stora exploateringsvinster för försäljning av mark och högre skatteintäkter än väntat. Kommunkoncernen har en historiskt hög investeringsnivå och även de kommande åren kommer att vara investeringsintensiva. Det starka ekonomiska resultatet bygger till stor del på engångsintäkter, som exploateringsvinster för försäljning av mark.

Bild på svenska sedlar och mynt.

Naturvårdsprojekt för att anlägga våtmark i Näshulta

Eskilstuna kommun har tillsammans med ägaren till fastigheten Näshulta-Åstorp 2:1 ansökt hos Länsstyrelsen om statligt bidrag till lokalt naturvårdsprojekt (LONA) för arbetet med att anlägga en mindre våtmark. Området där våtmarken kommer att ligga har tidigare varit åkermark men är nu planterad med gran. Våtmarken på cirka 4 000 kvadratmeter ska skapas genom att bygga en dammvall som sammanbinder de höglänta delarna som omger området. Några djupare delar grävs också och öar skapas för att gynna fåglar.

LONA-bidrag söks för byggnationen av våtmarken vilket innebär schakt och transport av massor, material till våtmarken, arbetstid för projektledning och uppföljning samt arbete med den slutliga utformningen av våtmarken.

Den totala kostanden för projektet är beräknat till 212 000 kr. Ansökan om bidrag har beviljats och täcker 90 procent av projektets totala kostnader med 190 000 kronor.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att kommunen ska genomföra naturvårdsprojektet enligt det förslag till avtal som finns med fastighetsägaren.

Avtal möjliggör 10–15 radhus i Hällbybrunn

I samband med branschträffen Byggforum 2018 ordnade Eskilstuna kommun en markanvisningstävling för uppförandet av 10–15 radhus vid Eskilstunavägen i Hällbybrunn. Syftet var att möjliggöra byggnation vars huvudsakliga energikälla ska vara egenproducerad solel och där solelstekniken integreras i arkitekturen på ett effektivt och nyskapande sätt. Ett företag utsågs till vinnare av tävlingen och fick teckna markanvisningsavtal med kommunen. Avtalet innebar att bolaget som bildades fick möjlighet att ensamt förhandla med Eskilstuna kommun om köpeavtal alternativt tomrättsavtal för del av fastigheten Hällby 19:1. Avtalet gällde till och med den 31 augusti 2021. Arbetet med detaljplanen har tagit något längre tid än tidigare beräknat och bolaget har önskat göra vissa förändringar för bättre genomförbarhet av byggnationen och solelsteknik. Tiden för gällande markanvisningsavtal har därför gått ut. Ett nytt avtal om markanvisning behöver tecknas och kommunstyrelsen föreslås godkänna det nya markanvisningsavtalet.

Vägval för lagring av information i molntjänster

Eskilstuna kommun står inför ett skifte vad gäller digitalisering och dess möjligheter, vägvalet att använda tjänster för kontorsstöd och andra digitala tjänster som innebär informationslagring i molntjänster kommer utgöra en viktig grund för framtida beslut inom digitaliseringssatsningar. Det finns utmaningar inom områdena juridik, informationssäkerhet och teknisk säkerhet med att använda digitala tjänster för informationslagring i molnet.

Varje kommun behöver ta ett eget väl grundat beslut i hur informationslagring i molntjänster ska hanteras. Beslutet påverkar Eskilstuna kommuns IT-arkitektur och säkerhet, kommunens informationsförsörjning & digitala infrastruktur samt delar av kommunens framtida IT-infrastruktur.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att Eskilstuna kommun ska i första hand använda inomeuropeiska molntjänster för informationslagring. Personuppgifter som lagras för IT-drift föreslås minimeras till så få som möjligt.

Beslut på gång i kommunstyrelsen 31 augusti.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanträtt för att bereda ärenden inför beslutssammanträdet den 31 augusti. Här är ett axplock i form av notiser från några av de ärenden som behandlades.

Bland annat diskuterades personalgåva för att stötta det lokala näringslivet, lokal för kårhus för Mälardalens högskola och ny taxa för bygglovsärenden.

Eskilstuna kommun tackar medarbetare och stöttar lokala näringslivet

Ett presentkort till ett värde av 1 000 kronor föreslås ges till Eskilstuna kommuns medarbetare som tack för goda insatser under pandemin. Presentkortet ska gälla i olika butiker, restauranger och verksamheter i kommunen.

Coronapandemin har slagit hårt mot lokala företag samtidigt som jobb och näringslivsklimat är högt prioriterade frågor för kommunen. Presentkortet blir därför ett sätt att stötta Eskilstunas företagare och samtidigt visa uppskattning för de insatser som medarbetare gjort under pandemin.

Kommunfullmäktige föreslås godkänna förslaget till personalgåva.

Köp av Vita huset för att möjliggöra kårhus

Under en rad år har funderingar och resonemang pågått kring hur studentkår och linjeföreningar vid Mälardalens Högskola (MDH) ska lösa frågan med ett kårhus. Med bildandet av Mälardalens Universitet år 2022 är frågan än mer aktuell. Ett kårhus är en del i att göra Eskilstuna till en attraktiv studentstad.

Studentkåren har undersökt studenter och föreningars önskningar och behov när det gäller ett kårhus. Vita Huset, byggnaden på Vagnmakaren 1, möter de behov som finns och täcker även in behov av lokaler för bland annat tentor som MDH har.

Köpet av del av Vagnmakaren 1 finansieras inom kommunledningskontorets budget för fastighetsinvesteringar. Äganderätten föreslås till en början fördelas mellan kommunen och stiftelsen för kårverksamhet. Kommunfullmäktige föreslås godkänna köpet.

En bild på det så kallade Vita huset i Eskilstuna. 

Uppdaterad översiktsplan visar vägen för Eskilstunas utveckling

Alla kommuner ska ha en översiktsplan som ska fungera vägledande i beslut som gäller kommunens gemensamma intressen. Översiktlig planering väger samman olika allmänna markanspråk och intressen till en gemensam framtidsplan för hela kommunen.

En kommun ska varje mandatperiod pröva om översiktsplanen är aktuell. Arbetet med aktualitetsprövningen startade under hösten 2016 och visade att vissa utgångspunkter behövde revideras för att ge tillräcklig vägledning för kommande planering. Några av de viktigaste områdena som pekades ut och som har legat till grund för revideringsarbetet var:

  • Planeringsmässigt ta höjd för 130 000 invånare till 2030.
  • Eskilstunas befolkning växer fortare än vad som förutsågs i den tidigare översiktsplanen vilket ställer mer krav på tillgång till mark för bostäder, mark för offentlig service och näringslivets behov.
  • Landsbygdens utvecklingsbehov med avseende på mark- och vattenanvändning behöver förtydligas.
  • Social hållbarhet ska ha en större tyngd.
  • Infrastrukturbehov kopplat till att Eskilstuna är del av en funktionell region kring Mälaren inklusive resecentrum.

Nu har en reviderad plan arbetats fram och kommunfullmäktige föreslås anta den.

Enklare och tydligare taxa för bygglovsärenden

En ny taxa för prövning av ärenden enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken har tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen. Det gäller ärenden som till exempel bygglov, nybyggnadskarta, utstakning och planavgifter.

Målsättningen är få en långsiktigt ekonomiskt hållbar taxa som är lätt att arbeta med både för beslutsfattare, förvaltning och sökande. I den nya taxan bestäms avgiften som en sökande ska betala med hjälp av en uppskattad genomsnittlig tid för de olika moment som ingår i handläggningen av en viss typ av ärende. Det ger ett tydligare underlag att utgå från för kunder, allmänhet och myndigheter vilket ger en ökad rättssäkerhet. I stort innebär den nya taxan att ärenden med små ytor blir något dyrare och ärenden med de allra största ytorna kommer få en lägre avgift jämfört med tidigare taxa. Det beror på att även en liten eller enkel åtgärd kan kräva mycket handläggning i tid räknat.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att den nya taxan ska gälla för ärenden som kommer in till kommunen efter den 1 oktober 2021.

Försäljning av industrimark kan bidra till nya etableringar

Inom industriområdet Källsta ligger fastigheten Källsta 1:1. Nu vill kommunen sälja ett cirka 22 000 kvadratmeter stort område av fastigheten för att möjliggöra etablering av ny verksamhet inom Källsta industriområde. Etablering kan innebära nya arbetstillfällen i kommunen. Området ligger i anslutning till Bolindervägen och Folkestavägen, i den nordvästra delen Källsta industriområde.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna försäljningen av del av fastigheten Källsta 1:1.

Beslut på gång i kommunstyrelsen 8 juni.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanträtt för att bereda ärenden inför beslutssammanträdet den 8 juni. Här är ett axplock i form av notiser från några av de ärenden som behandlades.

Bland annat diskuterades utvecklingspla​​n för Fröslunda, Råbergstorp och Lagersberg​, plan för bostadsförsörjning och svar på revisionsgranskningar.

​Utvecklingsplan för Fröslunda, Råbergstorp och Lagersberg

Eskilstuna kommun har tagit fram en utvecklingsplan för stadsdelarna Fröslunda, Råbergstorp och Lagersberg. Området ligger strax sydväst om Eskilstuna centrum. Utvecklingsplanen ska ligga till grund för den fortsatta planeringen, som exempelvis detaljplanering, markanvisningar, bostadsbebyggelse, skolor, förskolor, projektering av nya mötesplatser, förbättring av gång och cykelbanor, busstrafik med mera.

Sedan 2018 har boenden, föreningar och företagare i området getts tillfälle att diskutera och utveckla sina tankar och idéer för stadsdelarnas fortsatta utveckling. Projektet har tagits fram under ramen för stadsläkningsarbete och särskild beaktar den socioekonomiska och ekologiska hållbarheten kopplade till planområdets utveckling.

Utbyggnad och genomförande av utvecklingsplanen föreslås ske i 8 etapper fördelade på drygt 20 år. Det innebär en relativt snabb utbyggnadstakt om drygt 160 bostäder per år. Den föreslagna etappindelningen innebär att stora delar av de allmänna anläggningarna byggs ut i ett tidigt skede. Det syftar till att tidigt signalera kommunens ambition att öka attraktiviteten i området.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta inriktning för genomförande av utvecklingsplanen och ge kommunstyrelsen i uppdrag att påbörja genomförandet av utvecklingsplanen.

En skiss på ett parkstråk från utvecklingsplanen. 

Plan för bostadsförsörjning

Målbilden för Eskilstuna 2030 beskriver en trygg, grön och inkluderande plats. För att nå Eskilstunas vision 2030 behöver alla människor ges samma förutsättningar att leva ett gott liv. Att ha ett hem är grundläggande för möjligheten att forma vår tillvaro och planera för framtiden.

Eskilstuna kommun är ansvarig för bostadsförsörjningen i kommunen och ska enligt Plan och bygglagen ta fram en plan för hur tillräckligt många bostäder ska kunna produceras. Planen ska bygga på en saklig analys av hur bostadsmarknaden ser ut, hur demografin har utvecklats och bedöms fortsätta utvecklas, lagar och regler samt de målsättningar som kommunen har med bostadsbyggnationen i kommunen. Planen ska bidra till att uppnå visionen om en attraktiv plats som man vill flytta till för att studera eller arbeta, bilda familj och ha en trygg ålderdom. Vidare behöver situationen på bostadsmarknaden för vissa mindre resursstarka grupper belysas för att säkerställa att tillräcklig hänsyn tas även för dem.

Kommunfullmäktige förslås fatta beslut om att anta den plan för bostadsförsörjning som tagits fram.

Svar på revisionens granskning av markförsäljning i Kjula

Kommunrevisionen har granskat en markförsäljning i Kjula och kommunledningskontoret svarar nu på granskningen.

I augusti 2016 skrevs ett köpekontrakt för cirka 47 000 kvadratmeter mark i Eskilstuna logistikpark. I september 2016 skrevs sedan ett tilläggsavtal. Tilläggsavtalet, som skrevs efter det första köpekontraktet, innehåller att priset för marken justerades utifrån en då gjord geoteknisk rapport. Tilläggsavtalet bedömdes i det läget dels vara en följd av ursprungsavtalet, dels vara under nivå för delegation och kommunstyrelsens arbetsutskott informerades muntligt om avtalet. Ärendet registrerades inte och anmäldes inte som ett ordförandebeslut till kommunstyrelsen. Här brast kommunledningskontorets rutiner. Kommunledningskontoret välkomnar därför kommunrevisionens granskning och förstår kritiken. Det är oerhört viktigt att beslutsfattandet är transparent och att kommunstyrelsen får goda förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Kommunledningskontoret har haft anledning att se över rutiner, både när det gäller rutiner och form för ordförandebeslut och hur avtalsvillkor för försäljning av mark skrivs. Kommunrevisionens granskning har bidragit till att rutinerna har gåtts igenom ytterligare en gång vilket är positivt.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna yttrandet över revisionsrapporten, granskning av markförsäljning i Kjula.

Svar på granskning av socialnämndens arbete för att nå balans

Kommunrevisionen har gett en extern revisor uppdraget att granska socialnämndens arbete för att nå balans mellan verksamhet och ekonomi. Bakgrunden är att socialnämnden under flera år har visat underskott i förhållande till budget. Nu har kommunledningskontoret yttrat sig över de områden som lyfts i granskningen.

Kommunledningskontoret delar revisionens uppfattning om att det inte varit tillräckligt synligt vilka effekter socialnämndens åtgärdsprogram ska ge. I löpande dialoger mellan kommunledningskontoret och socialförvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla uppföljningen och analysen av åtgärdsprogrammet och dess effekter.

Enligt revisionen har socialnämnden i budget för år 2020 lagt in en intäkt om 30 miljoner kronor trots att man visste att man inte hade täckning för den budgetposten.

Kommunledningskontoret delar revisionens uppfattning. Detta sätt att budgetera är inte acceptabelt och socialnämnden har inför budget 2021 följt kommunens principer för budgetering.

Kommunstyrelsen föreslås anta kommunledningskontorets tjänsteskrivelse som sitt yttrande.

Effektivare administration frigör resurser till välfärden

Genom effektivare administration ska kommunen frigöra resurser till välfärden. Därför har kommunens administrativa stödprocesser under våren samordnats till serviceförvaltningen och kommunledningskontoret. Nu inleds ett arbete med att standardisera, digitalisera och effektivisera för att nå önskad effekt och målsättning. De områden som bedömts ha störst potential är IT, HR och ekonomi.

Totalt har 131 årsarbetare samordnats till serviceförvaltningen och 6 årsarbete till kommunledningskontoret. Som en konsekvens av organisationsförändringen och den nya ansvarsfördelningen behöver nämndernas ekonomiska ramar justeras motsvarande de årsarbetare som har samordnats.

Effektiviseringarna inom administrativa stöd- och ledningsprocesser ska bidra med 50 miljoner kronor till välfärden med successiv effekt från och med 2021. Programmet kan redan nu redovisa en hemtagning motsvarande 11,9 miljoner kronor för ej tillsatta vakanser och 9 miljoner i minskade kostnader för ny telefonitjänst, totalt 20, 9 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att nämndernas ramar för år 2021 och framåt justeras för vakanser enligt kommunledningskontorets förslag.

En bild på två händer och en bärbar dator. 

Beslut på gång i kommunstyrelsen 4 maj.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanträtt för att bereda ärenden inför beslutssammanträdet den 4 maj. Här är ett axplock i form av notiser från några av de ärenden som behandlades.

Bland annat diskuterades kommunens hantering av Covid-19 krisen, särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av Covid-19 och ansökan om att starta internationell skola.

Granskning av kommunens hantering av Covid-19-krisen

Kommunrevisionen har under 2020 granskat kommunens hantering av Covid-19-krisen. Granskningen gäller kommunstyrelsens och vård- och omsorgsnämndens verksamhet. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen och ansvariga nämnder har hanterat den uppkomna krisen i samband med coronavirusets utbrott på ett ändamålsenligt sätt utifrån sitt ansvar. Granskningen är genomförd genom dokumentstudier och intervjuer.

Slutsatsen i rapporten är att kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden endast delvis hanterat krisen ändamålsenligt utifrån sitt ansvar. Revisionen rekommenderar bland annat att kommunstyrelsen ska prioritera framtagandet av en krisberedskapsplan. Kommunledningskontoret bedömer att granskningen är väl genomförd och att den bidrar till det egna arbetet med att utvärdera krisarbetet.

Kommunfullmäktige föreslås lägga granskningsrapporten och kommunstyrelsens yttrande till handlingarna.

Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19

I januari 2021 trädde den nya så kallade pandemilagen i kraft, lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Pandemilagen och den tillhörande begränsningsförordningen gör det möjligt för kommuner att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats där det finns en påtaglig risk för trängsel. Föreskrifterna får inte innebära ett förbud mot att vistas inom områden så att det innebär ett hinder mot att förflytta sig eller innebära obefogade inskränkningar i enskildas frihet. Innan en kommun meddelar föreskrifter ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag.

Kommunledningskontoret har tillsammans med flera förvaltningar tagit fram anvisningar för att ge vägledning kring när kommunens föreskriftsrätt ska tillämpas. Det ska göra det lättare att fatta korrekta och väl underbyggda beslut om eventuellt förbud. Kommunstyrelsen föreslås anta tillämpningsanvisningarna.

Yttrande över ansökan om att starta internationell skola

Eskilstuna kommun fått en remiss från Skolinspektionen om en ansökan från STEAM International Schools AB. Ansökan gäller godkännande som huvudman för internationell skola på grundskolenivå och rätt till bidrag för internationell skola på gymnasienivå i Eskilstuna kommun från och med läsåret 2022/2023. Kommunens yttrande blir ett underlag när Skolinspektionen ska pröva ansökan.

Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat in sina synpunkter till beredningen av kommunens yttrande. När det gäller internationell skola på gymnasienivå är bedömningen att en ny aktör innebär svårigheter för samtliga aktörer att bedriva utbildningen effektivt och ekonomiskt hållbart. Detta gynnar varken elevernas utbildningsmöjligheter eller kommunernas ekonomi.

Enligt barn- och utbildningsförvaltningen har Eskilstuna kommun inte en alltför hög andel fristående skolor på grundskolenivå och utrymme för fler finns utan att kommunens verksamhet påverkas. Enligt förvaltningen motsvarar STEAM International Schools AB:s verksamhetsidé ett behov som då och då uttrycks.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att kommunens yttrande ska vara att ansökan från STEAM International Schools AB som huvudman för internationell skola på grundskolenivå ska tillstyrkas samtidigt som ansökan om rätt till bidrag för internationell skola på gymnasienivå avstyrks.

Ägande och förvaltning av kommunens järnvägsnät samlas

Sedan 2016 förvaltar Eskilstuna Logistik och Etablering AB, på uppdrag av Eskilstuna kommun den järnvägsinfrastruktur som kommunen äger. Kommunens järnvägsnät omfattar Eskilstuna Kombiterminal, Eskilstuna Logstikpark och Eskilstuna Tågdepå. Nu föreslås att både ägande och förvaltning av järnvägsnätet samlas under kommunstyrelsen. Omfattningen av ansvaret för förvaltning av järnvägsinfrastrukturen är reglerat i järnvägslagen och innebär skötsel av spår, signal, säkerhet, funktionsbesiktning, underhåll och reparation av järnvägsnätet inklusive spårkroppen som ägs av Eskilstuna kommun. Kostnaden för infrastrukturförvaltningen täcks av medel som finns i Miljö- och samhällsbyggnads budget. Eskilstuna kommun måste enligt lag ha en utsedd förvaltare av järnvägsinfrastrukturen i kommunens ägo. Genom verksamhetsövergång från Eskilstuna Logistik och Etablering AB får kommunledningskontoret den kompetens som behövs för att ta detta ansvar.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att ansvaret för infrastrukturförvaltningen av kommunens spåranläggning ska övergå från Eskilstuna Logistik och Etablering AB till kommunstyrelsen genom ansökan till Transportstyrelsen.

Beslut på gång i kommunstyrelsen 30 mars.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanträtt för att bereda ärenden inför beslutssammanträdet den 30 mars. Här är ett axplock i form av notiser från några av de ärenden som behandlades.

Bland annat diskuterades utbyggnad av hotell och konferensanläggning i Sundbyholm, fördelning av pandemi-bidrag till skolan och samordning av stadsbidrag för kommunens trygghetsarbete.

Utbyggnad av hotell och konferensanläggning i Sundbyholm

Sundbyholms slott AB hotell och konferensanläggning har ansökt om tillstånd för att göra en utbyggnad. Utbyggnaden omfattar spa, relax, gym, omklädningsrum och teknikutrymmen. Utbyggnaden ska också öka tillgängligheten för handikappade i hotellets nya och befintliga delar. Utbyggnaden är tänkt att ​förlänga en befintlig huskropp i sydöstlig riktning. Den ursprungliga ansökan skulle innebära att ett större antal relativt gamla träd behövde avverkas för att göra plats för byggnaden. Vid platsbesök bedömdes, på grund av trädens ålder och skyddsvärde, att en alternativ utformning av utbyggnaden skulle tas fram för att undvika intrång i värdefull natur. Sökanden lämnade i början av året in ett kompletterande förslag till utbyggnad som bedöms möjligt att göra utan att värdefull natur skadas.

Kommunledningskontoret bedömer att utbyggnaden av hotellet är viktigt för utvecklingen av Sundbyholm som besöksmål. Det bidrar till arbetstillfällen och skapar en attraktivt för orten. Utbyggnaden ökar också tillgängligheten för funktionshindrade. Kommunstyrelsen föreslås därför besluta att ge tillstånd till utbyggnaden.

Stöd till skolan för att möta pandemins påverkan

För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför har regeringen beslutat att förstärka det statliga stödet till skolan med 1 miljard kronor år 2021. Bidraget ska ge förutsättningar för att alla barn och elever ska få den utbildning de har rätt till, trots pandemin.

Eskilstuna kommun har tilldelats cirka 11 miljoner kronor baserat på antalet barn och unga i åldern 6–19 år. Kommunen bestämmer själv hur medlen ska fördelas. Skolcheferna för de kommunala förskolorna, grundskolorna, gymnasieskolorna och vuxenutbildningen gör bedömningen att behoven är störst i grundskolan och gymnasieskolan (åldersgruppen 7-19 år). Medlen fördelas proportionellt mellan kommunala och fristående skolor.

Bidraget ska framför allt användas för att klara den ökade arbetsbelastningen som distansundervisningen medför, insatser för att öka den digitala kompentensen och insatser under hösten 2021 för att säkra att utbildningsskulden inte leder till en kunskapsskuld. Kommunfullmäktige föreslås besluta att Eskilstuna kommuns andel av skolmiljarden ska fördelas med 40 procent till gymnasieskolan, 35 procent till grundskolan årskurs 7-9 och 25 procent till grundskolan årskurs 1-6.

Samordning av arbetet med statsbidrag för trygghetsarbetet

​Eskilstuna kommun kan söka statsbidrag från Delegationen mot segregation (Delmos) och begära medel från Socialstyrelsen för sitt trygghetsarbete. För 2021 har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till sociala insatser för flickor och pojkar i utsatta områden. De områden som avses är de som identifierats i Polismyndighetens rapport Kriminell påverkan i lokalsamhället. Eskilstuna är en av tjugosex kommuner med områden som omfattas av Polismyndighetens lägesbild.

Det finns också statsbidrag att söka för kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden och för arbete med insatser i utsatta områden som minskar risken för att flickor och pojkar dras in i eller drabbas av kriminalitet.

Bägge statsbidrag har koppling till Eskilstuna trygghetsarbete och kan därför samordnas. Möjliga användningsområden har diskuterats av tjänstepersoner i den styrgrupp och ledningsgrupp med ansvar för trygghet och strategiskt stadsdelsarbete. Förslaget är att kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att samordna arbetet med statsbidrag inom trygghetsområdet tillsammans med berörda nämnder.

Utvärderingen av samorganisering av Torshälla förvaltning

​I december 2016 beslutade kommunfullmäktige att samorganisera Torshälla förvaltning och Eskilstunas förvaltningar. Nu har en utvärdering av samorganiseringen gjorts. Syftet med utvärderingen var att se om den genomförda förändringen har bidragit till måluppfyllelse, vad resultatet blev och om förändringen gav önskad effekt. Utvärderingen ska även bidra till ett lärande för hela den kommunala organisationen.

Sammanfattningsvis visar utvärderingen att samorganiseringen inom de flesta områden har gett de effekter som förändringen syftade till. Det gäller till exempel mer likvärdig service, bättre kompetensförsörjning och ökad resurseffektivitet.

Kommunfullmäktige föreslås godkänna utvärderingen.

Beslut på gång i kommunstyrelsen 16 februari.

​​​​​Kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanträtt för att bereda ärenden inför beslutssammanträdet den 16 februari. Här är ett axplock i form av notiser från några av de ärenden som behandlades.

Bland annat diskuterades satsning på om- och nystart i besöksnäringen, försäljning av aktier i Energikontoret i Mälardalen AB och nya riktlinjer för representation och gåvor.

Satsning på besöksnäring och centrumutveckling

Destination Eskilstuna AB (DEAB) bildades 2014 och har ett särskilt ansvar i att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt och fler arbetstillfällen i besöksnäringen. Covid-19 har drabbat besöksnär​ing och nära kopplade branscher mycket hårt. Som en del i att möjliggöra omstart och nystart i dessa branscher för att nå målen om hållbar tillväxt och fler arbetstillfällen föreslås DEAB tillföras 1 miljon kronor 2021 och 2022. I nära dialog med näringslivet ska DEAB med hjälp av finansieringen skapa stärkta tillväxtförutsättningar.

​I ägardirektiven för Destination Eskilstuna står det att bolaget ska vara drivande i att utveckla Eskilstuna centrums attraktivitet tillsammans med företagen. I samband med avvecklingen av Eskilstuna i​​​nnerstad AB (EIAB) ökade ansvaret för DEAB i denna utveckling. Medel som tidigare finansierade aktiviteter för EIAB behöver nu styras om till DEAB. Dessa medel ska i nära samverkan med verksamheter i centrum användas för att stärka centrums attraktivitet. Kommunstyrelsen föreslås godkänna finansiering av dessa tilläggsuppdrag för DEAB.

Försäljning av aktier i Energikont​oret i Mälardalen AB

​Eskilstun​​a kommun är delägare i Energikontoret i Mälardalen AB med en större andel än andra delägare. Målsättningen har från början varit att sälja aktier till andra intressenter i Mälardalen. I dagsläget äger åtta sörmländska kommuner förutom Eskilstuna kommun aktier i bolaget.

Oxelösun​ds kommunfullmäktige fattade i december 2020 beslut om att köpa 120 aktier för 100 kronor per aktie i Energikontoret i Mälardalen AB. Fagerstas kommunfullmäktige har ett ärende om att köpa 140 aktier uppe för beslut den 22 februari.

​​Energikontorets kompetens stärker kommunernas klimatarbete och bidrar med expertkompetens inom en r​ad områden, hjälper till att söka medel för projekt och stöttar energi- och klimatrådgivarna i kommunerna. Ju fler kommuner som går in i bolaget desto starkare blir det som aktör i regionen.

​Kommunfullmäktige föreslås besluta om försäljning av aktier till Oxelösunds kommun och Fagersta kommun.

Nya riktlinjer f​ör representation och gåvor

​Kommunen har tagit fram nya riktlinjer för representation och gåvor. Den nya riktlinjen gäller alla anställda och förtroendevalda i samtliga nämnder och bolag som ingår i Eskilstuna Kommunf​​öretag AB. Riktlinjerna ska ge förtroendevalda och medarbetare stöd och tydlighet i frågor om representation och gåvor så att hanteringen blir likvärdig i hela kommunkoncernen.

Representation kan rikta sig antingen utåt mot kommunkoncernens kontakter (extern representation)​ eller mot kommunkoncernens förtroendevalda och personal i form av till exempel personalvård och personalfester (intern representation).

​Både intern och extern representation ska ha ett omedelbart samband med verksamheten och hanteras restriktivt. Gåvor i form av pengar eller alkohol är inte tillåtet. Att bryta mot riktlinjerna kan innebära ett personligt betalningsansvar och få arbetsrättsliga konsekvenser.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta riktlinje för extern och intern representation samt gåvor.

Malai Bierfeldt

Kommunsekreterare

Uppdaterad: 14 januari 2022