Underrättelse om granskning av detaljplan

8 juli 2024

Detaljplan Eskilshem 4:1 del av, Kapellbacken Södra. Norr, Eskilstuna kommun.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av en ny förskola med hänsyn till riksintresset kulturmiljövård och befintliga byggnaders historia som äldre skolbyggnader. Planen syftar även till att möjliggöra för förskola, café, restaurang, samlingslokal och kontor i befintliga byggnader. Vidare ska befintliga huvudbyggnader bevaras och skyddas.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Granskningen informerar om pågående planarbete och ger möjlighet till insyn och påverkan.

Granskningstid

Granskningen pågår 8 juli – 23 augusti 2024.

Titta på förslaget

Under granskningstiden finns planförslaget med tillhörande planhandlingar på:

  • Stadsutvecklingswebben
  • i Värjans foajé, Alva Myrdals gata 5. Värjans öppettider är måndag–fredag klockan 07.30–16.00. Dag innan röd dag 07.30-13.00. Var uppmärksam på avvikande öppettider under sommaren.

Välkommen med dina synpunkter

Synpunkter om planförslaget lämnas senast 23 augusti 2024 till:

sbf-plan@eskilstuna.se

eller

Eskilstuna kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen, Planenheten
631 86 Eskilstuna

När du lämnar synpunkter ska du ange följande uppgifter:

  • Detaljplan för Eskilshem 4:1 del av, Kapellbacken Södra
  • Diarienummer SBYN/2024:121
  • Ditt fullständiga namn
  • Din gatuadress och fastighetsbeteckning

Om du inte lämnat dina synpunkter i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet när planen är antagen. Skriftliga synpunkter som lämnats in under samrådet behöver inte upprepas.

Post och e-post till kommunen blir en offentlig allmän handling.

Kontakta Planenheten om du har frågor

sbf-plan@eskilstuna.se


Information om anslaget

Information om anslaget

Datum

Anslaget publicerades

2024-07-08

Anslaget avpubliceras

2024-08-23

Uppdaterad: 8 juli 2024