Underrättelse om granskning av detaljplan

17 juni 2024

Detaljplan del av Eskilshem 4:1, Idunplan, Norr, Eskilstuna kommun

Detaljplanen ska möjliggöra anläggandet av ett separat högersvängfält i befintlig cirkulationsplats.

Ombyggnationen av Idunplan är en del av projektet Genomfart Eskilstuna som drivs av Trafikverket tillsammans med Eskilstuna kommun. Projektet syftar till att öka framkomligheten och trafiksäkerheten på den del av riksväg 53 som löper genom Eskilstuna. I nuvarande cirkulationsplatsen råder kapacitetsbrist vilket orsakar långa väntetider och köbildningar. För att öka kapaciteten föreslås cirkulationsplatsen utökas med ett separat högersvängfält från Carlavägen ut mot Mälarvägen.

Detaljplanen upprättas parallellt med Trafikverkets upprättande av vägplan. Föreslagen åtgärd ryms inte inom gällande detaljplan. Detaljplanen behöver därför ändras.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Granskningen informerar om pågående planarbete och ger möjlighet till insyn och påverkan.

Granskningstid

Granskningen pågår 17 juni – 9 augusti 2024.

Titta på förslaget

Under granskningstiden finns planförslaget med tillhörande planhandlingar på:

  • Stadsutvecklingswebben
  • i Värjans foajé, Alva Myrdals gata 5. Värjans öppettider är måndag–fredag klockan 07.30–16.00. Dag innan röd dag 07.30-13.00. Var uppmärksam på avvikande öppettider under sommaren.

Välkommen med dina synpunkter

Synpunkter om planförslaget lämnas senast 9 augusti 2024 till:

sbf-plan@eskilstuna.se

eller

Eskilstuna kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planenheten
631 86 Eskilstuna

När du lämnar synpunkter ska du ange följande uppgifter:

  • Detaljplan för del av Eskilshem 4:1 (Idunplan)
  • Diarienummer SBYN/2024:153
  • Ditt fullständiga namn
  • Din gatuadress eller fastighetsbeteckning

Om du inte lämnat dina synpunkter i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet när planen är antagen. Skriftliga synpunkter som lämnats in under samrådet behöver inte upprepas.

Post och e-post till kommunen blir en offentlig allmän handling.

Kontakta Planenheten om du har frågor

sbf-plan@eskilstuna.se

Information om anslaget

Information om anslaget

Datum

Anslaget publicerades

2024-06-17

Anslaget avpubliceras

2024-08-09

Uppdaterad: 5 juli 2024