Kungörelsedelgivning av föreläggande, Näshultasjöns vattenskyddsområde

7 december 2023

Eskilstuna kommun avser fatta beslut om vattenskyddsområde med föreskrifter för Näshultasjöns ytvattentäkt i Eskilstuna kommun.

Enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m, ska kommunen, innan beslut fattas om vattenskyddsområde, förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till mark att inom viss tid yttra sig över förslaget.

Kommunstyrelsen har den 28 november 2023, § 266, dnr KSKF/2021:362, förelagt ägare och innehavare av särskild rätt till marken att yttra sig över förslaget till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. Eventuella yttranden lämnas senast den 15 augusti 2024. Sakägare anses vara delgivna föreläggandet genom denna kungörelsedelgivning. Ärendet kan komma att avgöras även om yttranden inte inkommer.

Om pågående markanvändningen avsevärt försvåras kan sakägaren vara berättigad till ersättning enligt 31 kap miljöbalken.

Kommunstyrelsen har den 28 november 2023, § 266, dnr KSKF/2021:362, förelagt ägare och innehavare av särskild rätt till marken att senast den 15 augusti 2024 anmäla sitt eventuella ersättningsanspråk enligt 31 kap miljöbalken. Sakägare anses vara delgivna föreläggandet genom denna kungörelsedelgivning. Rätten till ersättning går förlorad om anmälan om ersättningsanspråk inte lämnas i tid.

Föreläggandena och förslaget till vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter finns tillgängliga på kommunens hemsida, www.eskilstuna.se. Offentliga handlingar i ärendet finns också tillgängliga i receptionen i stadshuset, Fristadstorget, 631 86 Eskilstuna.

Eventuella yttranden lämnas skriftligen per e-post till kommunledningskontor@eskilstuna.se eller per brev till Eskilstuna kommun, Kommunstyrelsen, 631 86 Eskilstuna. Ange följande:

  • Diarienummer KSKF/2021:362
  • Ditt namn
  • Dina kontaktuppgifter
  • Inom vilken fastighet i det föreslagna vattenskyddsområdet du bor eller verkar.

Det går också bra att lämna muntliga synpunkter på tfn 016 710 5091.

Eventuella ersättningsanspråk lämnas skriftligen per brev till Eskilstuna kommun, Kommunstyrelsen, 631 86 Eskilstuna. Ange följande:

  • Diarienummer KSKF/2021:362
  • Ditt namn
  • Dina kontaktuppgifter
  • Inom vilken fastighet i det föreslagna vattenskyddsområdet du bor eller verkar.

Dokumentet ska vara undertecknat.

På grund av behov av utökad remisstid har samrådstiden förlängts. Det går bra att lämna yttranden tills vidare. Sista datum för när yttranden behöver vara inskickade meddelas i augusti 2024.

Den ursprungliga samrådstiden sträckte sig till 20 mars 2024.

Information om anslaget

Information om anslaget

Datum

Anslaget publicerades

2023-12-08

Anslaget avpubliceras

2024-08-16

Uppdaterad: 9 juli 2024