Eskilstuna kommun

Ung livsstil

Rapporten Ung livsstil Eskilstuna – en forskningsstudie i högstadiet om levnadsvillkor, delaktighet och preferenser 2019/2020 ger fler insikter om ungas liv och tillvaro i Eskilstuna.

En aktiv fritid är en viktig del av vardagen för alla människor. Det ger bättre hälsa och bidrar till ett gott liv. Att skapa förutsättningar för att barn och unga ska ha en meningsfull fritid är en investering också för framtiden. Fritidsaktiviteter ger barn och unga möjligheter att skapa sociala relationer, att samarbeta, utveckla sig själva och sina intressen.

Rapporten ger insikter och perspektiv på hur högstadieelever i Eskilstuna upplever sina liv. Studiens resultat sätts också i relation till hur unga svarat vid tidigare mätningar i Eskilstuna, och även i andra utvalda kommuner som också ingår i studien.

Kultur- och fritidsnämnden och Torshälla stads nämnd i Eskilstuna kommun jobbar vidare med rapportens olika resultat för att skapa fördjupad förståelse om vad unga i Eskilstuna gör idag, vill göra och saknar i utbudet av kultur- och fritids­aktiviteter i kommunen.

Ung Livsstil har också gjort fördjupade delrapporter på olika teman som kompletterar rapporten och ger extra insikter om ungas tankar kring idrottsföreningar och fysisk aktivitet samt vad de vill att kommunen ska satsa på.

Lika tillgång till meningsfull fritid?

Kultur- och fritidsnämnden har gjort en egen fördjupande analys där vissa av resultaten i Ung livsstil analyseras ytterligare. Redan i rapporten Ung livsstil stod det klart att Eskilstuna inte når de mål om alla barn och ungas lika möjlighet till meningsfull fritid, eftersom deltagandet i olika aktiviteter skiljer sig åt mellan olika grupper av unga.

I den fördjupande analysen framgår att många barn och unga verkar ha goda förutsättningar och tillgång till ett brett utbud av både kultur- och fritidsaktiviteter. Men, det växer också fram en skuggsida till den bilden, där andra barn och unga inte kan anses ha samma förutsättningar och där utbudet av aktiviteter som passar dem, är mer begränsat.

Därför har analysen särskilt studerat vilka likvärdiga alternativ finns för de barn och unga som idag inte deltar i föreningsidrott, kulturskola eller andra organiserade och ofta avgiftsbelagda verksamheter. Vad säger unga som i stället deltar i olika former av öppna och avgiftsfria verksamheter att de behöver, vill ha och längtar efter för att utbudet ska vara likvärdigt, attraktivt och öppet, för dem?

Det finns fler perspektiv och frågor som behöver förstås och söka svar, än de som presenteras här. Kultur- och fritidsnämnden kommer att fortsätta arbetet med att säkerställa jämlik och jämställd tillgång till meningsfull fritid.

Om du blir nyfiken och vill veta mer om Ung livsstil eller hur kultur- och fritids­nämnden arbetar vidare med de här insikterna, tveka inte att höra av dig till Peter Zens.

Peter Zens

Utvecklare, Ung Fritid och mötesplatser

Telefon:

Uppdaterad: 24 mars 2023