Påverka vård och omsorg i forummöte

Forummöte innebär att du som lever med psykisk ohälsa fritt ska få framföra dina åsikter, behov, önskemål och synpunkter på den vård och omsorg som du tar del av. Även du som anhörig till en person som lever med psykisk ohälsa är välkomna att delta i särskilda forummöten för att berätta om dina åsikter, behov och önskemål utifrån anhörigperspektivet.

Tid och plats för kommande forummöten

Plats: Ekströmska salen, Värjan, Alva Myrdals gata 5

För dig som har, eller har haft, beslut om insatser, eller du som besöker olika öppna verksamheter

Tid för samtliga möten är 15.00-16.00

 • Fredag 24 mars
 • Fredag 21 april
 • Fredag 26 maj
 • Fredag 30 juni

Exempel på öppna verksamheter är mötesplatser för personer med funktionsnedsättningar.

För dig som är anhörig till person som har, eller har haft, beslut om insatser eller besöker olika öppna verksamheter

Tid för samtliga möten är 17.00-18.00

 • Fredag 24 mars
 • Fredag 21 april
 • Fredag 26 maj
 • Fredag 30 juni

Minnesanteckningar från möten

Samtalsledaren Magnus Werner välkomnade deltagarna till Eskilstuna kommuns forummöte i januari och informerade om vad som gäller under mötet, bland annat att alla är fria att anonymt och fritt framföra synpunkter, klagomål och utvecklingsförslag.

Enhetschef Rozana Söderroos presenterade sig. Rozana förde anteckningar under mötet. Rozana deltog i egenskap av chef för att kunna svara på eventuella frågor om den kommunala verksamheten.

Samtalsledaren informerade om att FoU i Sörmland följeforskar på de forummöten som under 2022-2023 genomförs på Psykosavdelningen, Psykosmottagningen och Vård- och omsorg, Funktionshindersområdet, Eskilstuna kommun.

Deltagarna fick ett informationsbrev om följeforskningen och samtalsledaren gick igenom informationen. Deltagarna skrev på en samtyckesblankett, för att delta i forskningen. Samtalsledaren samlade in samtyckesblanketten och lade dem i ett förslutet kuvert som lämnas oöppnat till Forskningsledare Anna Åkerberg, FoU i Sörmland. Varken samtalsledare eller antecknande chef såg namnteckningarna, för att säkerställa mötesdeltagarnas anonymitet. Eftersom mötesanteckningarna är helt anonymiserade kan samtyckesblanketten inte kopplas till enskild individ. Det läggs stor vikt, under forummöten, att bevara fullständig anonymitet för att säkerställa att alla deltagare ska känna sig trygga att framföra sina åsikter.

Samtalsledaren redogjorde sammanfattade för mötesanteckningarna från föregående forummöte, 221028.

En deltagare lyfte frågan om Peer support. Deltagare vill prata och berätta mer eftersom denna typ av anställning av egenerfarna skulle kunna vara värdefullt för Eskilstuna kommun. Peer support handlar om att anställa personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som har återhämtat sig och kan vara med i verksamheterna med ett brukarperspektiv som kan vara till hjälp för personalen. Går att anställa personer via lönebidragsanställning. Togs även upp ur ett samhällsekonomisk perspektivet.

Deltagare önskar flera gratis aktiviteter runt om i staden. Finns inte så mycket i dagsläget, ekonomin är oftast ett stort hinder för att kunna ha möjlighet att delta i aktiviteter och skapa en meningsfylld vardag.

Det togs upp ett förslag till ett eventuellt kommunalt nätverk som kan ersätta de ideella organisationerna. Någon som kan samordna olika typer av träffar och aktiviteter. Samtalsledaren informerade om att det finns olika mötesplatser, bland annat på Stadsbiblioteket. (Mer information om mötesmöjligheter finns på: eskilstuna.se/motesplats_funk samt facebook.com/motesplatsfunk)

Deltagare berättar att habiliteringsersättningen i Märsta utanför Stockholm endast är 7 kr per dag. I Eskilstuna kommun är den en bit över 100kr/heldag. Hen var positiv till detta.

Det togs upp en diskussion kring att samarbeta med civilsamhället. Det upplevs en saknad av den funktionen och nyttan.

Deltagare uppgav att det är svårt att få tag i biståndskontoret i Eskilstuna. Upplevs som dålig tillgänglighet samt ingen återkoppling till sitt ärende och var i kön/processen man är. Önskemål om mer info kring processen vid första mötet. Deltagaren uppgav att det skulle vara positivt att förstå alla steg, och ungefärlig väntetid, vid ansökan om en insats. Att vänta på besked, utan att veta vad som händer, uppgavs skapa oro och frustration.

Deltagare tar upp att det är jättebra att kaffet är gratis på mötesplatser i Eskilstuna Kommun, eftersom många personer med psykisk ohälsa har en utsatt ekonomisk situation.

Deltagare tar upp att det är bra att det finns möjlighet att få IT hjälp på Stödet (läs mer på facebook.com/motesplatsfunk samt eskilstuna.se/motesplats_funk) av kunnig och bra person.

Deltagare föreslår att caféet i stadsbiblioteket startar upp igen och kanske blir en daglig verksamhet.

Antecknaren läste upp dagens mötesanteckningar och deltagarna gavs möjlighet att komma med kompletterande synpunkter.

Avslutningsvis lämnades en enkät till deltagarna. Enkäten var frivillig att fylla i och lades i ett förslutet kuvert som lämnas till forskningsledare Anna Åkerberg, FoU i Sörmland. I enkäten ger deltagarna synpunkter på hur de uppfattade forummötet. Enkäten är enbart till för den följeforskning som bedrivs av Anna Åkerberg. Enkäten krävde ej undertecknande och är helt anonymiserad.

Mötet inleds med en presentation av samtalsledare Magnus Werner, samordnare Forummöte och mötesantecknare Evelina Boussard, Eskilstuna kommun samt syftet med forummöten.

Frågor som rör habiliteringsersättning tas upp av deltagare. Deltagaren upplever att informationen är bristfällig om hur detta fungerar och att det inte tydliggörs om det skett förändringar. Mötesantecknaren förklarade i korthet hur habilitetsersättning fungerar. Att det bestäms från kommun till kommun om man ska ha denna samt vad som motsvarar heltid. Mötesantecknaren hänvisade till kompletterande information om habilitetsersättning på tex eskilstuna.se. Man kan också ta kontakt med sin biståndshandläggare/biståndskontoret om man har fler frågor och tex inte har en pågående insats.

Deltagare tar upp frågan om ”Huset” som är en av kommunens och vård- och omsorgsförvaltningens ”Öppna verksamheter”. Deltagare upplever oklarheter kring vem som får vara där (beslut eller ej, eller både personer med och utan beslut?). Vilka tider gäller tex för vem? Deltagare tydliggör hur stort behovet av huset är, inte minst för den sociala gemenskapen, men för många är huset viktig när det kommer till att motverka social isolering. Huset är enligt deltagare öppet för lite och antalet mötesplatser för målgruppen upplevs ha minskat även om Stadsbiblioteket nu gjort en nysatsning kring samverkan. Deltagare menar också att det inte bara är en social samlingspunkt utan att det på plats finns personal som kan stödja i många frågor som rör digitalisering, vilket deltagaren menar är en förutsättning för delaktighet.

Deltagare tar i anslutning till ”huset” upp alla de förmånliga/kostnadsfria aktiviteter som anordnats utifrån huset som tex besök på Parken zoo och hur viktigt det är för grupper med begränsad ekonomi att kunna delta kostnadsfria aktiviteter. Vidare diskuteras plus-kortet som något viktigt, men att det kan vara svårt att hitta den där andra personen att gå med (två för en).

Vissa aktiviteter som erbjöds tidigare (samverkan mellan aktör och kommun), som tex AFC-biljetter och handboll, finns inte längre att ta del av på grund av att möjligheten missbrukades. Deltagare undrar om de inte kan säkra upp detta genom att göra dessa biljetter/kort personliga och att de endast kan nyttjas ihop med tex id-kort.

Deltagare tar upp att boendestödet inte upplevs fungera utifrån den enskilda individens önskningar, att flexibiliteten i hur insatserna utförs inte är som man önskar, tex vid försämrat mående. Deltagare upplever också att kunskap många gånger saknas hos personal, vad gäller hur kognitiva funktioner påverkas av psykisk sjukdom/psykiskt dåligt mående och blandas ihop med personliga egenskaper. Deltagare tar upp ett exempel med hur hen med nedsättningar i exekutiva funktioner kan ombedjas att ”sätta igång” med något, men att det ju är precis det man har svårt med på grund av sin kognitiva nedsättning. Personalens egna värderingar kan ibland vara tydliga. Deltagare önskar mer utbildning/fortbildning till personal kring kognitiva funktionsnedsättningar och hur de påverkar den enskilde. Deltagare diskuterar att det många gånger kan ställas in insatser och att det kan bero på flera saker, tex för att något i ens liv kommer upp, som man gärna vill delta på, tex en aktivitet eller att man kanske får oväntat besök och att man då ställer in insatsen. Ibland kan personal vara flexibla, men ibland är det svår att få till en ny tid. Ibland tackar man nej till en insats för att det är en viss personal som kommer. Det kan handla om personkemi och att förståelsen ibland inte finns hos viss personal.

Delaktighet och GP (genomförandeplan om du har ett biståndsbeslut kring insats) diskuteras. Deltagare upplever att det är otydligt hur GP ska fungera, att ”HUR” (tillvägagångssättet) upplevs som otydligt. Även de rubriker som finns i GP upplevs som svåra att förstå, enligt deltagaren. Vad betyder det tex när en insats är en ”serviceinsats. Mötesantecknaren förklarar vad som menas med Tränande/Stödjande insats, serviceinsats/kompenserande.

Hur fungerar ett forummöte?

 • Kom till de forummöten som du kan och vill delta i. Du behöver inte anmäla dig till forummötet.
 • Forummötet håller på i 45 till 60 minuter.
 • En samtalsledaren leder mötet, fördelar ordet och ser till att tiden för mötet hålls.
 • På mötet diskuterar vi olika verksamheters stöd och insatser. Vad fungerar bra, vad fungerar sämre? Hur kan vi förändra verksamheterna inom psykiatri och kommunal verksamhet för att de bättre ska möta behoven? Du bestämmer själv vilka frågor som du vill lyfta: till exempel frågor om bemötande, kontinuitet, tillgång till olika insatser, information, regler och rutiner, kost och aktiviteter.
 • Du får lämna forummötet när du vill utan att behöva förklara varför. Det kommer att finnas personal att prata med utanför möteslokalen om du behöver. Det enda krav som ställs på dig är att du inte diskuterar din personliga vård- och omsorgssituation. Det diskuterar du i stället med dina vård- och omsorgskontakter.

Forummöten och forummetoden är ett samarbete mellan Psykiatriska kliniken på Mälarsjukhuset och funktionshinderområdet, vård- och omsorgsförvaltningen, Eskilstuna kommun.

 1. Samtalsledaren och vårdenhetschefen/enhetschefen presenterar sig. Det blir ingen personlig presentation av deltagarna eftersom du ska få vara anonym.
 2. Du får ett informationsbrev för läsning och godkännande, se nedan om följeforskning.
 3. Samtalsledaren summerar anteckningarna från föregående möte.
 4. Du kan fritt ta upp de frågor som du vill diskutera, eller bara lyssna.
 5. Samtalsledaren kan ibland ställa frågor för att få mer information om dina åsikter, synpunkter och behov. Utgångspunkten för Forummetoden är att skapa en förbättrad vård och omsorg. Du ska naturligtvis berätta om det som du är missnöjd med. Men det är även värdefullt att ta del av synpunkter om vad som fungerar bra. Om du har konkreta förbättringsförslag så ökar dina möjligheter att påverka. Konkreta förslag skapar bättre möjligheter för verksamheterna att kvalitetshöja vården, omsorgen och servicen.
 6. Forummötet avslutas med en sammanfattning av mötesanteckningarna och du kan då lämna kompletterande synpunkter och ställa frågor.

Följande personer deltar i forummötena:

 • Personer som lever med psykisk ohälsa, eller deras anhöriga
 • Samtalsledare, en person som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. 
 • Vårdenhetschef/enhetschef. Chefens roll är att anteckna synpunkter och förslag som tas upp. Chefen kan även vid behov svara på frågor och informera om verksamheten. Ibland kan chefen ersättas av annan person med kunskap om verksamheten.
 • Forumsamordnaren kan delta, men har då en passiv roll. Forumsamordnaren har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och av arbete med brukarinflytande i Sörmland.

 1. Forumsamordnaren sammanställer alla mötesanteckningar och skriver rapporter med förslag till förbättringsåtgärder. Samtliga mötesanteckningar kommer att finnas tillgängliga hos respektive verksamhet. Anteckningarna används sedan i enheternas utvecklingsarbete.
 2. Forumsamordnaren redogör även för synpunkter från alla forummöten i det Inflytanderåd som finns vid Psykiatriska kliniken Mälarsjukhuset, där drygt 10 brukarföreningar, patient- och anhörigföreningar, deltar.
 3. Brukarföreningarna kommer att ha möjlighet att lämna synpunkter och komma med utvecklingsförslag.

För att ta reda på hur införandet av Forummetoden gick kommer en forskare från Forskning och utveckling i Sörmland, FoUiS, att följa och utvärdera alla forummöten. Detta innebär att FoUiS kommer att få tillgång till alla mötesanteckningar. Samtalsledare, chefer och personal kommer att intervjuas, eller få besvara enkät, för att forskarna ska kunna ta del av allas synpunkter och erfarenheter av Forummetoden.

På forummötet kommer du att få information om forskningen och vad det innebär. Du behöver läsa och godkänna att du genom ditt deltagande på mötet deltar i forskningsprojektet. All information som hanteras av FoUiS är anonymiserad och strikt reglerad enligt de etiska regler och direktiv som gäller sekretess vid forskning. I slutet av forummötet får du en enkät där du svarar på frågor om hur du upplevde forummötet. Du avgör själv om du vill fylla i enkäten.

Ansvarig forskare, FoUiS: Anna Åkerberg, anna.akerberg@fou.sormland.se, 073 - 950 82 92

Evelina Boussard

Kontaktperson

Telefon:

Uppdaterad: 6 mars 2023