Påverka vård och omsorg i forummöte

Forummöte innebär att du som lever med psykisk ohälsa fritt ska få framföra dina åsikter, behov, önskemål och synpunkter på den vård och omsorg som du tar del av. Även du som anhörig till en person som lever med psykisk ohälsa är välkomna att delta i särskilda forummöten för att berätta om dina åsikter, behov och önskemål utifrån anhörigperspektivet.

Tid för kommande forummöten

Plats: Ekströmska salen, Värjan, Alva Myrdals gata 5

För dig som har, eller har haft, beslut om insatser, eller du som besöker olika öppna verksamheter

Exempel på öppna verksamheter är mötesplatser för personer med funktionsnedsättningar.

 • 28 oktober, klockan 09.00
 • 28 november, klockan 14.00

För dig som är anhörig till person som har, eller har haft, beslut om insatser eller besöker olika öppna verksamheter

 • 28 oktober, klockan 11.00
 • 28 november, klockan 16.00

Hur fungerar ett forummöte?

 • Kom till de forummöten som du kan och vill delta i. Du behöver inte anmäla dig till forummötet.
 • Forummötet håller på i 45 till 60 minuter.
 • En samtalsledaren leder mötet, fördelar ordet och ser till att tiden för mötet hålls.
 • På mötet diskuterar vi olika verksamheters stöd och insatser. Vad fungerar bra, vad fungerar sämre? Hur kan vi förändra verksamheterna inom psykiatri och kommunal verksamhet för att de bättre ska möta behoven? Du bestämmer själv vilka frågor som du vill lyfta: till exempel frågor om bemötande, kontinuitet, tillgång till olika insatser, information, regler och rutiner, kost och aktiviteter.
 • Du får lämna forummötet när du vill utan att behöva förklara varför. Det kommer att finnas personal att prata med utanför möteslokalen om du behöver. Det enda krav som ställs på dig är att du inte diskuterar din personliga vård- och omsorgssituation. Det diskuterar du i stället med dina vård- och omsorgskontakter.

Forummöten och forummetoden är ett samarbete mellan Psykiatriska kliniken på Mälarsjukhuset och funktionshinderområdet, vård- och omsorgsförvaltningen, Eskilstuna kommun.

 1. Samtalsledaren och vårdenhetsschefen/enhetschefen presenterar sig. Det blir ingen personlig presentation av deltagarna eftersom du ska få vara anonym.
 2. Du får ett informationsbrev för läsning och godkännande, se nedan om följeforskning.
 3. Samtalsledaren summerar anteckningarna från föregående möte.
 4. Du kan fritt ta upp de frågor som du vill diskutera, eller bara lyssna.
 5. Samtalsledaren kan ibland ställa frågor för att få mer information om dina åsikter, synpunkter och behov. Utgångspunkten för Forummetoden är att skapa en förbättrad vård och omsorg. Du ska naturligtvis berätta om det som du är missnöjd med. Men det är även värdefullt att ta del av synpunkter om vad som fungerar bra. Om du har konkreta förbättringsförslag så ökar dina möjligheter att påverka. Konkreta förslag skapar bättre möjligheter för verksamheterna att kvalitetshöja vården, omsorgen och servicen.
 6. Forummötet avslutas med en sammanfattning av mötesanteckningarna och du kan då lämna kompletterande synpunkter och ställa frågor.

Vilka är med på forummötena?

Följande personer deltar i forummötena:

 • Personer som lever med psykisk ohälsa, eller deras anhöriga
 • Samtalsledare, en person som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. 
 • Vårdenhetsschef/enhetschef. Chefens roll är att anteckna synpunkter och förslag som tas upp. Chefen kan även vid behov svara på frågor och informera om verksamheten. Ibland kan chefen ersättas av annan person med kunskap om verksamheten.
 • Forumsamordnaren kan delta, men har då en passiv roll. Forumsamordnaren har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och av arbete med brukarinflytande i Sörmland.

Vad händer efter forummötena?

 1. Forumsamordnaren sammanställer alla mötesanteckningar och skriver rapporter med förslag till förbättringsåtgärder. Samtliga mötesanteckningar kommer att finnas tillgängliga hos respektive verksamhet. Anteckningarna används sedan i enheternas utvecklingsarbete.
 2. Forumsamordnaren redogör även för synpunkter från alla forummöten i det Inflytanderåd som finns vid Psykiatriska kliniken Mälarsjukhuset, där drygt 10 brukarföreningar, patient- och anhörigföreningar, deltar.
 3. Brukarföreningarna kommer att ha möjlighet att lämna synpunkter och komma med utvecklingsförslag.

För att ta reda på hur införandet av Forummetoden gick kommer en forskare från Forskning och utveckling i Sörmland, FoUiS, att följa och utvärdera alla forummöten. Detta innebär att FoUiS kommer att få tillgång till alla mötesanteckningar. Samtalsledare, chefer och personal kommer att intervjuas, eller få besvara enkät, för att forskarna ska kunna ta del av allas synpunkter och erfarenheter av Forummetoden.

På forummötet kommer du att få information om forskningen och vad det innebär. Du behöver läsa och godkänna att du genom ditt deltagande på mötet deltar i forskningsprojektet. All information som hanteras av FoUiS är anonymiserad och strikt reglerad enligt de etiska regler och direktiv som gäller sekretess vid forskning. I slutet av forummötet får du en enkät där du svarar på frågor om hur du upplevde forummötet. Du avgör själv om du vill fylla i enkäten.

Ansvarig forskare, FoUiS: Anna Åkerberg, anna.akerberg@fou.sormland.se, 073 - 950 82 92

Evelina Boussard

Kontaktperson forummöte

Telefon:

 • 070-089 31 54

Uppdaterad: 15 september 2022