MENY
Eskilstuna kommun

Ordlista

Acklamation
Beslut fattas utan omröstning.

Allmän handling
En handling kan beskrivas som något som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Det kan också handla om e-post, sms, video- och bandupptagningar, kartor, bilder med mera.

En handling kan vara allmän eller inte allmän. Exempel på handlingar som inte är allmänna är tjänstemännens interna arbetsmaterial. En handling är allmän när den förvaras hos kommunen, har kommit in till kommunen eller när den har upprättats där.

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga.

Ajournering
Skjuta upp behandlingen av frågorna till senare tidpunkt eller sammanträde.

Allmän handling
Handling som förvaras hos en myndighet är inkommen dit eller upprättad där.

Arkivera
Tillföra arkivet handlingar.

Avslå ärendet
Att avgöra ärendet i sak genom att säga nej till det som begärs.

Beredning
Att förbereda, utreda och skapa beslutsunderlag i ett ärende.

Delegera
Överlåta arbete och beslut till någon annan.

Diarienummer

Årtal och löpnummer, till exempel KSKF/2011:104, (det vill säga diariet för kommunstyrelsen/kommunfullmäktige ärende nr 104 för år 2011).

Diarium
Register över allmänna handlingar som kommit in till eller upprättats hos en myndighet.

Enkel fråga
Fråga i kommunfullmäktige till ordföranden i nämnd eller styrelse för muntligt svar.

Ersättare
Ersättare för ordinarie ledamot, suppleant.

Expedierats
Handling som sänts iväg till någon utanför myndigheten.

Föredragningslista
Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde ”dagordning”.

Handling
Något som innehåller information av något slag.

Inhibition
Inhibitionsbeslut (inhibera = inställa) är en särskild form av interimistiskt beslut som innebär att underinstansens beslut inte ska verkställas, eller inte ska gälla i avvaktan på att överinstansen avgör saken.

Inkommen
När handling anlänt till myndigheten eller kommit behörig tjänsteman tillhanda.

Interimistiskt beslut
Ett beslut som gäller tills vidare, det vill säga till dess slutligt beslut fattas.

Interpellation
Fråga som ställs i kommunfullmäktige till ordföranden i nämnd eller styrelse för skriftligt svar.

Justera
Granska och skriva under.

Ledamot
Vald ordinarie representant i exempelvis kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller i någon nämnd.

Mandattid
Den tidsperiod för vilken man är vald.

Motion
Skriftligt förslag från en eller flera ledamöter.

Myndighet
Enskild nämnd eller styrelse i kommunen.

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL

Lag som avgör när en allmän handling eller viss uppgift ur en allmän handling hos en myndighet är belagd med sekretess. 

Offentlighetsprincipen
Rätt ta del av allmänna handlingar, det vill säga rätt till insyn i myndigheternas verksamhet.

Personuppgiftslagen (1998:204), PuL

Lag som är till för att hindra att den personliga integriteten kränks vid behandling av personuppgifter. 

Presidium
Ordförande och vice ordförande.

Proposition
Ett från ordföranden framställt förslag till beslut.

Registrator

Registratorn är den tjänsteman som sköter registreringen av ärendne och dokument.

Remiss
Inhämtande av synpunkter från andra myndigheter.

Reservation
Den som reserverar sig mot ett beslut markerar sin mening, oftast avvikande.

Tilläggsyttrande
Tillägg till tidigare krav, begäran.

Upprättad
Handling som sänts iväg till någon utanför myndigheten eller det ärende handlingen hör till har slutbehandlats eller handlingen har justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts.

Votering
Omröstning.

Yrkande
Krav, begäran  (sammanträdesterm).

Yttrande
Skrivelse med synpunkter i ett visst ärende.

Återremiss
Ett ärende skickas tillbaka till den beredande nämnden för ytterligare utredning eller liknande.

Överklagande
Ett beslut som tagits kan överklagas. Ett beslut överklagas till förvaltningsdomstol. Domstolen gör en "laglighetsprövning".

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla