MENY
Eskilstuna kommun

Kommunens revisorer granskar och förebygger

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommuner, landsting och regioner samt pröva ansvarstagandet. Varje kommun, landsting och region ansvarar för revisionen av sin verksamhet.

Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna. Revisorerna är förtroendevalda och biträds av sakkunniga yrkesrevisorer. Med sin granskning och prövning bidrar revisorerna till en effektiv verksamhet samt att värna demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs är tillräcklig.

Kommunfullmäktige utser revisorerna

Kommunfullmäktige utser revisorerna vid varje mandatperiod. Av valda revisorer väljs även lekmannarevisorer som ska granska de kommunala bolagen, stiftelser, ekonomiska föreningar och andra företagsformer. Genom en kontinuerlig dialog med nämnder och styrelser förebygger och bidrar revisorerna till en effektiv och förbättrad kommunal verksamhet.

Så arbetar revisorerna

Opartiskt och självständigt

Revisorerna får inte vara partiska eller ta politisk hänsyn i sin granskning. Varje revisor är självständig, en egen myndighet, men revisorerna samverkar enligt god revisionssed. I den praktiska verksamheten arbetar revisorerna som ett samlat kollegium. Att arbeta stödjande och framåtsyftande med synpunkter, råd och rekommendationer, står inte i strid med revisorernas oberoende. Ett effektivt revisionsarbete förutsätter dialog och förtroende mellan revisorerna och de som granskas.

Har rätt till all information

Revisorerna har rätt att få de upplysningar de behöver för revisionsarbetet – av styrelse och nämnder, enskilda ledamöter samt anställda. Det gäller även sekretessbelagd information. Sekretessen följer med in i revisorernas arbete. Revisorerna kan också begära upplysningar av yrkesrevisorer, lekmannarevisorer och revisorer i kommunala företag och kommunalförbund – om upplysningar behövs för uppdraget.

Utför granskningar

Varje år genomförs en övergripande granskning av alla styrelser/nämnder samt ett antal fördjupade granskningar inom utvalda verksamheter (verksamhetsrevision). Därutöver granskas om kommunens ekonomiska redovisning är lagenlig och ger en rättvisande bild (redovisningsrevision). Planering och prioritering av granskningsuppdragen görs utifrån väsentlighet och risk efter en upprättad revisionsplan. Granskningen utgår från de mål som kommunfullmäktige beslutat om för de olika verksamheterna. Andra viktiga utgångspunkter är kommunallagen, olika speciallagstiftningar och förordningar, god revisionssed samt kommunens egna regler och reglementen. Många av de granskningar som görs syftar till att identifiera problem, föreslå omprövningar av pågående verksamheter och ge impulser till förbättringar.

Tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet

Vid samtliga granskningar överlämnar de externa revisorerna rapporter till kommunens revisorer. Utifrån dessa skickas särskilda revisionsskrivelser till kommunstyrelsen, berörd nämnd/nämnder samt till kommunfullmäktige. De genomförda granskningarna under året ger tillsammans underlag för en slutlig bedömning i en revisionsberättelse. Där föreslås kommunfullmäktige att bevilja eller inte bevilja styrelse, nämnder och enskilda ledamöter ansvarsfrihet. Revisorerna lämnar även en utförligare redogörelse med synpunkter på årets verksamhet tillsammans med särskilda granskningsrapporter för de kommunala bolagen.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-16.30
Lördag 11.00-14.00


Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Tommy Kvarsell
Ordförande i kommunrevisionen