MENY
Eskilstuna kommun

Senaste nytt från kultur- och fritidsnämnden - december

Vid sitt sammanträde den 19 december beslutade kultur- och fritidsnämnden bland annat om definitiv verksamhetsplan och budget för 2018, prislista och tidsfördelning av uthyrda lokaler, och om olika bidrag till föreningar.

Mötet handlade om de här frågorna:

Definitiv verksamhetsplan och budget för kultur- och fritidsnämnden 2018

I oktober godkände nämnden preliminär budget och verksamhetsplan för 2018. Nu tog man beslut om definitivt verksamhetsplan och budget för 2018, utifrån kommunfullmäktiges kompletterande årsplan.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter prioriterar under 2018 de strategiska målen Social uthållighet och Attraktiv stad och landsbygd. Det är prioriterat att implementera de idrotts- och kulturpolitiska planerna i all verksamhet och att utföra aktiviteterna för att nå delmål och mål.

Kulturen utvecklar Eskilstuna kommun och är en grundsten i ett väl fungerande samhälle som bidrar till att vidga människors vyer och skapa förståelse för andras perspektiv. Genom sina verksamheter kan kultur- och fritidsnämnden vara ett stöd för kvinnor och män, flickor och pojkar och vara den som öppnar dörren till kulturen. Nämnden ser att det ska ske på flera olika sätt. En del är att jobba med områdesbaserad verksamhet där flera delar av verksamheterna jobbar tillsammans och gärna med andra aktörer.

Utredningar och förstudier: Under 2018 sker flera utredningar och förstudier. Det är prioriterat att genomföra en översyn av bibliotekets infrastruktur och en förstudie om att utveckla musikskolan till en kulturskola, samt att delta i utredningen om införsäljning, förvaltande och drift av kommunens arenor.

Dessutom pågår förstudier om dansens respektive gymnastikens behov av ändamålsenliga lokaler och en förstudie om en skatepark.

Ekonomi: Sedan 2015 har det ekonomiska läget varit i fokus och kommer att fortsätta vara det under 2018. Effektiviseringar och besparingar måste göras för att bidra till att kommunkoncernen ska ha en ekonomi i balans. För kultur- och fritidsnämnden innebär effektiviseringen 1,5 procent eller 2,8 miljoner kronor.

Prislista och tidsfördelning vid uthyrning av kultur- och fritidsnämndens lokaler 2018

Nämnden fastställde prislistan år 2018 för tillfälliga uthyrningar av lokaler och övriga tjänster enligt den bilaga som fanns bifogad.

Kultur- och fritidsnämnden hyr ut sportanläggningar, gymnastiksalar, samlingssalar och scener till föreningar, allmänhet och företag i syfte att underlätta för medborgarna att ta del av och delta i kultur- och idrottsaktiviteter. Dessa lokaler och anläggningar är en viktig förutsättning för föreningslivet, även om de också används av allmänhet och företag.

Prislistan för 2018 grundas bland annat på den kulturpolitiska handlingsplan och den idrottspolitiska handlingsplan som beslutades av kommunfullmäktige i januari 2017. Sådant som där lyfts och direkt påverkar priser och fördelning av tider är att:
- barn och unga ska tilldelas träningstider före vuxna i de kommunalt drivna anläggningarna.
- hyror och avgifter för barn- och ungdomsverksamhet ska vara lägre än för vuxna.
- fler repetitionsmöjligheter för scenkonst ska erbjudas.
- kulturens scener och mötesplatser ska vara tillgänglighetsanpassade.

Vissa av nämndens idrottsanläggningar med hög publikkapacitet är avsedda för seniorverksamhet med stor publik vid matcher. Det är Tunavallen, STIGA Sports Arena Eskilstuna (a-hallen) och speedwayanläggningen på Gröndals motorsportsarena.

Vissa scener har särskild inriktning, där vissa aktiviteter har företräde. Det är Lokomotivet, Eskilstuna teaters stora scen och konserthallen i Stålforsskolan.

Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2018

Nämnden godkände internkontrollplanen för 2018.

Den interna styrningens och kontrollen är ett viktigt redskap för att främja en effektiv ledning, hantering av risker, utveckling av verksamheten och utvärdering av verksamhetens resultat.

Kontrollmoment 2018:
- kontrollera dokumentation för uppföljning av alla delar i servicedeklarationen för två motionsspår.
- kontroll av kännedom om rutin och anvisningar för synpunktshantering

Utöver dessa har kommunfullmäktige beslutat om fyra områden som ska kontrolleras under 2018:
- kontroll av att personuppgiftsansvariga (nämnder och bolagsstyrelser) har säkerställt hanteringen av personuppgifter inom sitt ansvarsområde enligt den nya dataskyddsförordningen.
- kontroll av it- och informationssäkerhet i samband med anskaffning/upphandling och uppdrag till externa leverantörer.
- kontroll av otillbörlig påverkan, mutor och jävsituationer.
- kontroll av hantering av statliga bidrag.

Bidrag till verksamhetslokaler och anläggningar år 2018

Nämnden beslutade att bevilja 4 130 000 kronor i föreningsbidrag till verksamhetslokaler och anläggningar.

I kultur- och fritidsnämndens budget för 2018 finns 4 150 000 kronor avsatta för bidrag till verksamhetslokaler och anläggningar. De bidrag som beslutades om i december betalas ut i januari 2018.

Arrangemangsbidrag 2018

Nämnden beslutade att bevilja 1 055 000 kronor till föreningar som arrangerar publik verksamhet; Eskilstuna Orkesterförening beviljas 275 000 kronor, Eskilstuna Riksteaterförening 530 000 kronor, Eskilstuna Skyttemusikkår 90 000 kronor, Konstfrämjandet Sörmland i Eskilstuna 20 000 kronor och Kulturförening Loppan 140 000 kronor.

Föreningar som arrangerar publik verksamhet har möjlighet att få bidrag för kulturarrangemang som teaterföreställningar och konserter, och för större idrottsevenemang.

För produktioner och programverksamhet finns möjlighet att söka om ett samlat bidrag för arrangemang under en säsong.

Arrangemangsbidrag fördelas av kultur- och fritidsnämnden vid fyra tillfällen per år.

I kultur- och fritidsnämndens budget för 2018 finns 2 500 000 kronor avsatta för publika arrangemang under 2018. Nu fördelades 1 055 000 kronor. Resterande beslutas om vid övriga ansökningstillfällen under 2018. De bidrag som beslutades om i december betalas ut i januari 2018.

Bidrag till samlingslokaler 2018

Nämnden beslutade att bevilja 205 000 kronor till föreningar med samlingslokaler.

En förening kan få ett bidrag till hyran/driften om en lokal behövs som komplement till kommunala lokaler och andra föreningar kan hyra lokalen till en skälig kostnad. Behovet bedöms utifrån avstånd till alternativa kommunala lokaler och hur mycket samlingslokalen används.

I kultur- och fritidsnämndens budget för 2018 finns 205 000 kronor avsatta för bidrag till samlingslokaler. De bidrag som beslutades om i december betalas ut i januari 2018.

Stimulansbidrag för idrott och kultur december 2017

Nämnden beslutade att bevilja 130 000 kronor i stimulansbidrag för idrott och kultur.

Stimulansbidrag ges till särskilda satsningar som görs för att uppfylla kommunens nya mål för idrotts- och kulturpolitik. Ansökningarna bedöms utifrån bland annat samverkan med skola, fritidsgårdar eller mötesplatser, om man gör insatser för att nå nya målgrupper och samverkan med andra föreningar.

Stimulansbidrag kan sökas löpande och tas upp för beslut i kultur- och fritidsnämnden vid minst fyra tillfällen per år.

I kultur- och fritidsnämndens budget för 2018 finns 1 000 000 kronor avsatta för stimulansbidrag för idrott och kultur. Nu fördelades 130 000 kronor. Resterande fördelas vid senare tillfällen under 2018. De bidrag som beslutades om i december betalas ut i januari 2018.

Bidrag till verksamhet med särskild samhällsnytta år 2018

Nämnden beslutade att bevilja 3 112 500 kronor till 55 föreningar och organisationer som bedriver verksamhet med särskild samhällsnytta.

Kultur- och fritidsnämnden fördelar årliga bidrag för särskild samhällsnytta till stödberättigade föreningar. Pengar fördelas en gång per år. Bedömningen av verksamhetens samhällsnytta görs utifrån målgrupp, syfte och omfattning.

I kultur- och fritidsnämndens budget för 2018 fanns 3 100 000 kronor avsatta för bidrag för verksamhet med särskild samhällsnytta. Dessutom flyttades 12 500 kronor från kontot för stimulansbidrag till kontot för bidrag till särskild samhällsnytta. De bidrag som beslutades om i december betalas ut i januari 2018.

Övrigt

Dessutom delegationsbeslut, rapporter och meddelanden.

De här föreningarna har godkänts som stödberättigade:
Sebastian Larssons Fotbollsakademi, Hjälpsam Samhällsförening och Sörmland Shintai Kempo.

De här föreningarna får arrangemangsbidrag (upp till 30 000 kronor):

Teateföreningen Sigurd, PRO Samorganisation i Eskilstuna och Föreningen Eskilstuna Filmstudio.

Bidrag inom finskt förvaltningsområde (upp till 30 000 kronor):

Torshälla Finska förening har fått bidrag för två arrangemang.

Beslut av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige har beslutat att utse Evelina Dahlgren (M) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Louise Dahlgren (M), från och med den 26 oktober 2017 till och med den 31 december 2018.

Hela protokollet hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen
Postadress

Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 17, 631 02 Eskilstuna