MENY
Eskilstuna kommun

Senaste nytt från kultur- och fritidsnämnden - oktober

Vid sitt sammanträde den 10 oktober beslutade kultur- och fritidsnämnden bland annat om preliminär verksamhetsplan och budget för 2018, och tillfällig stängning av Konstmuseets utställninghallar 10 september - 24 november 2018 för renovering och omhängning av samlingen.

Mötet handlade om de här frågorna:

Preliminär verksamhetsplan och budget för kultur- och fritidsnämnden 2018

Nämnden godkände preliminär budget och verksamhetsplan för 2018.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter prioriterar under 2018 de strategiska målen Social uthållighet och Attraktiv stad och landsbygd. De två målen står i nära relation till varandra, frågor som folkhälsa, barn och ungas livsvillkor, trygghet, jämställdhet och jämlikhet finns i båda målen.

Det är prioriterat att implementera de idrotts- och kulturpolitiska planerna i all verksamhet och att utföra aktiviteterna för att nå delmål och mål.

Kulturen utvecklar Eskilstuna kommun och är en grundsten i ett väl fungerande samhälle som bidrar till att vidga människors vyer och skapa förståelse för andras perspektiv. Genom sina verksamheter kan kultur- och fritidsnämnden vara ett stöd för kvinnor och män, flickor och pojkar och vara den som öppnar dörren till kulturen. Nämnden ser att det ska ske på flera olika sätt. En del är att jobba med områdesbaserad verksamhet där flera delar av verksamheterna jobbar tillsammans och gärna med andra aktörer.

Utredningar och förstudier: Under 2018 sker flera utredningar och förstudier, främst inom kulturområdet. I en kommun med en växande befolkning är det viktigt att skapa en tydlig och klar bild av nuläget, av behoven och utifrån det analysera och föreslå vägen framåt. Det är prioriterat att genomföra en översyn av bibliotekets infrastruktur och en förstudie om att utveckla musikskolan till en kulturskola, samt att delta i utredningen om införsäljning, förvaltande och drift av kommunens arenor.

Dessutom pågår förstudier för dansens respektive gymnastikens behov av ändamålsenliga lokaler och en förstudie om en skatepark.

Ekonomi: Sedan 2015 har det ekonomiska läget varit i fokus och kommer att fortsätta vara det under 2018. Effektiviseringar och besparingar måste göras för att bidra till att kommunkoncernen ska ha en ekonomi i balans. För kultur- och fritidsnämnden innebär effektiviseringen 1,5 procent eller 2,8 miljoner kronor.

Definitiv verksamhetsplan i december: Den definitiva verksamhetsplanen beslutas i december utifrån kommunfullmäktiges kompletterande årsplan. Ett viktigt underlag för verksamhetsplanen är nämndens behov och prioriteringar inför 2018, som nämnden fastställde i april 2016. Där fastslog nämnden satsningar för 2018 och vilka områden som nämnden ville prioritera. Ett annat viktigt underlag är delårsrapport 2 som presenterades för nämnden i september, där nämndens resultat hittills för 2017 beskrevs.

Läs mer i protokollet om finansiering och behovet av förstärkningar inför 2018länk till annan webbplats

Sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden 2018

Nämnden antog förslaget till sammanträdestider för nämnd och arbetsutskott 2018.

Nämnd 8.30-12.00:
31 januari
21 februari
18 april
11 juni (heldag med verksamhetsbesök)
30 augusti
19 september
10 oktober
14 november
12 december
 
Arbetsutskott 13.30-16.00:
17 januari
13 februari
4 april
30 maj
15 augusti
5 september
26 september
24 oktober
28 november

Nya rum för samlingarna – tillfällig stängning av konstmuseets utställningshallar hösten 2018

Nämnden beslutade att Eskilstuna konstmuseums utställningshallar stängs 10 september – 24 november 2018 för renovering, omhängning av samlingen samt för att ge plats för nya tillfälliga utställningar.

Konstmuseets utställningsrum för samlingen är i behov av renovering. Det gäller bland annat trägolven, som ska slipas, lutas, oljas och härdas. I samband med golvrenoveringen byggs nya rum och miljöer för samlingen och konstmuseets medarbetare hänger om samlingen utifrån nya frågeställningar kring vad konst är och hur det kan visas. I samband med detta hålls utställningsrummen tillfälligt stängda.

Målet är att skapa förutsättningar för ett mer flexibelt arbetssätt med samlingen. Konstmuseet vill sänka tröskeln till konsten ytterligare, skapa diskussioner, ge ingångar till olika sätt att se på konst och på så sätt öka intresset för våra demokratiska rum och gemensamma kulturarv.

Värdeord i arbetet med att skapa nya rum för samlingen är: märkligt, osnyggt, roligt, lättsamt, klurigt, prövande och dynamiskt.

Under tiden som renoveringen pågår fortsätter konstmuseets  konstpedagogiska arbete, men då med tydlig inriktning på Eskilstuna kommuns offentliga konst. Konstmuseets reception och butik håller öppet som vanligt.

Konstmuseets samling består av drygt 1000 konstverk i blandade tekniker från tidigt 1600-tal fram till idag. Varje år köps ett till tre nya verk in till samlingen. Samlingen inrymmer även cirka 5000 grafiska blad.

Begäran om redovisning från kommunstyrelsens personalutskott - hantering av extratjänster inom kultur- och fritidsförvaltningen

Nämnden besvarar kommunstyrelsens personalutskotts förfrågan med att kultur- och fritidsförvaltningen kan klara av att ta emot nio personer som extratjänster.

Kultur- och fritidsförvaltningen har idag en organisation med ett serviceteam inom enheten arenor och föreningsstöd. Med ytterligare en handledare kan enheten ta emot nio personer från extratjänst som ännu ett serviceteam. De kommer att utföra arbetsuppgifter som ett komplement till arenavärdarnas uppgifter.

Övrigt

Dessutom delegationsbeslut, rapporter och meddelanden.

Beslut av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutade den 21 september att utse Tony Meshko (M) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Daniel Lindell (M), från och med den 21 september 2017 till och med den 31 december 2018.

Hela protokollet hittar du härlänk till annan webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen
Postadress

Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 17, 631 02 Eskilstuna

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-710 12 90