MENY
Eskilstuna kommun

Senaste nytt från kultur- och fritidsnämnden - april

Vid sitt sammanträde den 18 april beslutade kultur- och fritidsnämnden bland annat om behov och prioriteringar för 2018, och investeringsbudget för 2018-2019.

Mötet handlade om de här frågorna:

Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 1 för 2017

Nämnden godkände Delårsrapport 1 2017. Den sänds till kommunstyrelsen.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter prioriterar under 2017 - och mandatperioden -
de strategiska målen Social uthållighet och Attraktiv stad och landsbygd. De två målen står i nära relation till varandra, frågor som folkhälsa, barn och ungas livsvillkor, trygghet och jämlikhet finns i båda målen. Synergierna mellan målen innebär att exempelvis insatser för att öka tryggheten som sker inom ramen för ett mål ger direkt eller indirekt påverkan
på de andra.

Under det första kvartalet har merparten av alla åtaganden påbörjats, men det är en utmaning att balansera mellan nya åtagande och de årliga effektiviseringarna. Samorganisation av Torshälla stads förvaltning och kultur- och fritidsförvaltningen påbörjades under det första kvartalet och har inneburit ett stort arbete för förvaltningsledningen. Verksamhetsflytt från Torshälla stads förvaltning till kultur- och fritidsförvaltningen sker 1 maj och 1 juni.

Slutfasen i byggnationen av STIGA Sports Arena Eskilstuna och iordningställandet av
Tunavallen för spel i herrallsvenskan har varit två stora projekt som flera delar av förvaltningen har arbetat med. STIGA Sports Arena Eskilstuna invigs den 3 juni.

Inför Folk och Kultur 2018 har nämndens verksamheter deltagit i och bidragit i
planeringsarbetet. Arbetet fortsätter under året.

Kultur- och fritidsnämnden har 23 åtaganden varav 20 pågår och 3 inte har påbörjats.

Kultur- och fritidsnämndens behov och prioriteringar

Nämnden fastställde behov och prioriteringar för 2018. De sänds till kommunstyrelsen.

Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget 2018-2019 och investeringsplan 2020-2022

Nämnden fastställde investeringsbudget för 2018-2022. Den sänds till kommunstyrelsen.

Den 9 februari 2017 antog kommunfullmäktige ”Kulturpolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern 2016-2021” och ”Idrottspolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern 2016-2021”. De nya planerna kommer att ligga till grund för investeringsbudgeten 2018-2022.

Flera olika utredningar och dialoger har genomförts eller pågår för att få en helhetsbild av vilka investeringsbehov det finns inom idrotten, kulturen och friluftslivet. I det arbetet ska alltid de politiska dokumenten för kulturen och idrotten ligga som grund.

Förslag till Biblioteksplan för Eskilstuna kommunkoncern 2017-2021

Nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Biblioteksplan för Eskilstuna kommunkoncern 2017-2021.

Förslag till Biblioteksplan remitterades till berörda nämnder, kommunala samverkansråd Landstinget Sörmland och allmänheten. Yttranden har bearbetats och nu finns ett färdigt förslag till Biblioteksplan. Efter beredning av kultur- och fritidsnämnden lämnas planen över till kommunfullmäktige för beslut.

Anmälan av medborgarförslag och förslag till beredning: Skapa ett dansens hus i Eskilstuna

Nämnden avslår medborgarförslaget, och ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att
genomföra en förstudie om hur befintliga danslokaler kan anpassas efter behov
och om det behövs nya lokaler.

Den medborgare som lämnade förslaget föreslog att kommunen bygger, eller ordnar, ett dansens hus där dansföreningar ska kunna ha sina verksamheter. Huset skulle innehålla danssalar i olika storlekar, omklädningsrum, kontor och café/shop. Dansens hus skulle bli en samlingspunkt för dansare, ett ställe där de kan träna, ”hänga” och umgås.

Kommunfullmäktiges beslut - Anmälan av medborgarförslag och förslag till beredning: Genomför ett samarbetsprojekt i musik mellan Västerås och Eskilstuna

Nämnden avslår medborgarförslaget att Eskilstuna kommun i samarbete med
Västerås kommun ska stå som huvudansvariga för gemensamt musikprojekt.

Strategisk kompetensförsörjningsplan 2017

Nämnden antar Strategisk kompetensförsörjningsplan 2017 för kultur- och fritidsförvaltningen.

Alla förvaltningar ska varje år ta fram en kompetensförsörjningsplan som ger en översiktlig bild av befintlig kompetens, tydliggör framtida kompetensbehov, är ett underlag för analys och som utmynnar i en handlingsplan för att åtgärda och säkra behovet.

Reviderad servicedeklaration för Isstadion och ishallarna

Nämnden godkände en reviderad servicedeklaration för Isstadion och ishallarna.

Självkostnadspris gäller för isverksamhet utanför ordinarie säsong. Nämnden beslutade att det ska förtydligas genom ett tillägg till prislistan 2018.

En servicedeklaration beskriver vad kommuninvånare kan förvänta sig när de använder kommunala tjänster och kommunal service. I Kultur- och fritidsnämndens servicedeklaration för Isstadion och ishallarna lovar nämnden bland annat att Ishallen ska vara spolad från vecka 34 och Isstadion tidigast vecka 44 om vädret tillåter.

Utveckling av Vilstabacken

Nämnden godkände förslaget att höja Vilstabacken, och gav kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att teckna nödvändiga överenskommelser med föreningslivet för drift och underhåll.

Vilsta friluftsområde är en av kommunens stadsanläggningar för friluftsliv och rekreation, det är en plats för många olika fritidsaktiviteter. Området är även ett naturreservat. I Vilsta finns det möjlighet till aktiviteter året runt, vilket gör det till ett mycket omtyckt område av föreningsliv och invånare.

Det finns flera olika aktörer i Vilsta friluftsområde, dels är det kommunala aktörer; kultur- och fritidsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Eskilstuna energi och miljö, dels aktörer från föreningsliv och näringsliv som har verksamhet i området. Att utveckla Vilsta friluftsområde är ett uppdrag som kultur- och fritidsförvaltningen fick av kultur- och fritidsnämnden 2015. Arbetet är ännu inte klart och en utvecklingsplan för området presenteras preliminärt under 2017. Syftet är att planen ska peka ut inriktningen för investeringar, åtgärder och aktiviteter som ska bidra till att göra Vilsta ännu bättre och mer attraktivt för fler invånare i kommunen.

Stimulansbidrag för idrott och kultur

Nämnden beslutade om stimulansbidrag för idrott och kultur:

Nämnden beviljar BK Sport 25 000 kronor för deras arbete med föreningens fotbollslag för spelare med funktionsnedsättning, Eskilstuna Friidrott 15 000 kronor till uppsökande och motiverande verksamhet för ensamkommande unga pojkar, Eskilstuna United DFF
10 000 kronor för omkostnader till besöksprojekt, RBU Eskilstuna 36 000 kronor för Totalskidskolan för funktionsnedsatta barn under sportlovet, och Somaliska Ungdomsnätverket 20 000 kronor för ett informationsprojekt.

Nämnden avslog Afghan National Fred Förenings ansökan om bidrag till cricketverksamhet, föreningen Nordic Thunders  ansökan om bidrag för rekryteringsprojekt, Svenska Vänskapsföreningens  ansökan om bidrag till föreningens verksamhet, Teaterföreningen Sigurds  ansökan om bidrag till föreningens verksamhet, och Ärla Stenkvista Hembygdsförenings ansökan om bidrag till informationsblad.

Avslagen beror i vissa fall på att föreningen även ansöker, eller kan ansöka, om aktivitetsmedlemsbidrag för verksamheten. I ett fall beror avslaget på att det som
föreningen ansöker om bör vara en del i föreningens ordinarie verksamhet, och i ett fall beror det på att nämnden inte har som praxis att täcka kostnader för informationsblad. 

Övrigt

Dessutom delegationsbeslut, rapporter och meddelanden.

Hela protokollet hittar du här (längst ner i listan)länk till annan webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen
Postadress

Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 17, 631 02 Eskilstuna

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-710 12 90