MENY
Eskilstuna kommun

Politik och mål

Nationell nivå

Riksdag och regeringen styr skolan genom bland annat skollag, läroplan och kursplaner. I dessa dokument anges vilka kunskaper och förmågor alla elever i Sverige ska ha med sig från skolan.

Läroplanen innehåller dels mål att uppnå, som att eleven ska kunna läsa, skriva och räkna, dels mål att sträva mot för att eleven ska utveckla förmågan att använda sina kunskaper i ett demokratiskt, jämställt och mångkulturellt samhälle i takt med tidens utveckling.

Den nya skollagen som är ute i kommunerna på remiss förtydligar och förstärker de befintliga uppdragen i våra nuvarande styrdokument.

Kommunal nivå

Eskilstunas skolor och förskolor styrs av barn- och utbildningsnämnden.  
I skollagen står att varje kommun ska ha en skolplan där det ska framgå hur kommunens skolor ska ”gestaltas och utvecklas” för att nå de nationella målen.

Skolenhetsnivå

Uppdraget till alla som arbetar i Eskilstunas skolor är att höja kvaliteten på undervisningen så att alla elever lyckas i skolan. Mål från läroplan, skolplan och verksamhetsplan ska ges mening utifrån elevernas behov och förutsättningar. Detta utgör utgångspunkten för skolans lokala verksamhetsplan.

Rektor och pedagoger tar fram målen för skolans arbete och beskriver hur de tillsammans ska arbeta för att eleverna ska nå målen. Det handlar dels om en kvalitetssäkring för att säkerställa att en lägsta godtagbara nivå nås, och dels en beskrivning av hur skolans övergripande planering mot strävansmålen ser ut.

Arbetet följs regelbundet upp för att säkerställa att målen nås. Resultatet beskrivs årligen i kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Barn- och utbildningsnämnden
Postadress

Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Jari Puustinen
Ordförande barn- och utbildningsnämnden
Jan-Olof Ruuska
Nämndsekreterare barn- och utbildningsnämnden