Eskilstuna kommun

Kvalitetsrådet för Arbete och aktivitet samt socialpsykiatrin

Kvalitetsrådet består av personer som har egna erfarenheter av daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd eller särskilt boende inom socialpsykiatrin. Rådets uppdrag är att utveckla innehållet och förbättra kvalitén i dessa verksamheter.

 • Vi har träffar med Kvalitetsrådet fem till sex gånger per år, på tisdagar klockan 13.00 – 14.30. Du väljer själv hur många träffar du vill vara med på. Vi har pauser och bjuder på kaffe och te.
 • Kvalitetsrådets samordnare planerar, bjuder in till och håller i kvalitetsrådets träffar. Minst två samordnare deltar på varje träff. Samordnarna ansvarar också för att se till att det som vi pratat om på träffarna kommer vidare till de verksamheter och chefer som berörs.
 • Vi diskuterar bestämda ämnen och frågor som kommit upp i din verksamhet, på till exempel boenderåd eller brukar-APT. Ämnen kan vara brukarenkäten, inflytande och trygghet, digitalisering och välfärdsteknik eller hur det fungerar i verksamheterna och på de öppna Mötesplatserna. Du får en dagordning i förväg. Du kan också läsa mer om vad som ska diskuteras här på webbsidan.
 • Du bidrar med dina tankar och idéer på Kvalitetsrådet. Alla tankar och idéer är anonyma, så ingen annan än deltagarna på Kvalitetsrådet kan får reda på att just du berättat något.
 • Samordnarna för Kvalitetsrådet lämnar över det som tas upp på rådet till cheferna i de berörda verksamheterna
 • Samordnarna återkopplar frågorna på nästa Kvalitetsråd. Du kan också läsa återkopplingen här på webbsidan.

Nästa träff tisdag 17 oktober

Tema: Öppet tema

Plats: Soldäck, Företagens hus, Munktelltorget 2

Tid: Klockan 13.00-14.30

Vad har du för tankar och idéer?

Datum för träffar med Kvalitetsrådet 2023

 • 17 oktober
 • 12 december

Samtliga träffar är klockan 13.00-14.30 i lokal Soldäck, företagets hus, Munktelltorget 2

Lämna tankar och idéer till Kvalitetsrådet

Här kan du som inte vill eller kan delta i Kvalitetsrådet lämna tankar och idéer om ämnen som vi kan diskutera på Kvalitetsrådet. Du kan också lämna tankar och idéer kring ämnet på nästa träff.Skriv telefonnummer om du vill ha återkoppling.

Skriv din e-postadress om du vill ha återkoppling.

Sammanfattning av träffar med Kvalitetsrådet

Dagens tema: Nära vård

Deltagarna tittar på en film om Nära vård (länk till filmen: Framtidens vård och omsorg - YouTube). Utifrån filmen diskuterar deltagarna hur de önskar att stödet ser ut i framtiden. En reflektion som lyfts är att det saknas representation från den egna målgruppen i filmen. Man upplever att det oftast används äldre människor i informationsmaterial.

Deltagarna berättade att stödet ofta kommer för sent idag, det behöver istället sättas in förebyggande arbete för att stödbehovet kanske inte ska behöva uppkomma.

Det behöver finnas lämplig kunskap bland personalen och de behöver vara utbildade. Bemötande i stort är viktigt. Personal behöver kunna lyssna på personens enskilda behov och önskemål. Alla personer behöver olika former av stöd. Stödet behöver anpassas utifrån varje enskild person. Även kommunikationen behöver anpassas utifrån den person som personalen möter.

Idag uppfattas det finnas förväntningar på att brukaren ska förhålla sig till tider och kunna vara flexibel att ta emot stöd tidigare eller senare än inplanerat. Exempelvis kan personal ringa upp en kvart tidigare än när stödet egentligen är inplanerat. Personal behöver en förståelse för att brukaren kanske har annat planerat och att det är viktigt att hålla tiden.

Ibland får man som brukare inte information om varför det är på ett visst sätt. Det kan handla om information om varför man kanske inte kan få sitt stöd på det sätt som man skulle önska. Om det är en viss regel eller lag som är anledningen behöver personal tydligt informera om detta. Det vore bra att få kännedom om vem man ska vända sig till om man har synpunkter. Det är också viktigt att information som finns på verksamheterna är uppdaterad och tydlig. Det vore önskvärt att man kan vända sig till en kommunjurist eller liknande funktion som även bevakar brukarrättsfrågor.

Frågan om brukarnas arbetsmiljö på sysselsättningarna lyfts. Man undrar hur det ser ut för brukarna på arbetet, om det genomförs kontroller utifrån brukarnas perspektiv eller om man ifrån anställd personal? Vidare diskuteras rättigheter i stort. Bland annat rättigheter gällande arbetsmiljö, semesterersättning och habilitetsersättning. Många gånger upplevs det som att det saknas lagligt stöd eller kunskap om det. Deltagarna informerar och diskuterar om att Grunden håller på att starta upp ett fackförbund för målgruppen.

Övriga punkter

Arbeta hemifrån

Under pandemin hade vissa digitala möten, men det är borttaget nu. Vissa personer jobbar hemifrån eller på andra platser än sysselsättningen. De har arbetsuppgifter som går att utföra var som helst. Möjligheten att arbeta hemifrån beror på vad man har för arbetsuppgifter och är individuellt.

Julbonus

Det finns önskemål om att få extra habersättning över julen. Förr var det så. Samordnare Evelina och Malin ska föra detta önskemål vidare till ledningen.

Habiliteringsersättning

Kommuner får ansöka om ett bidrag från staten till habersättning. Hur hög habiliteringsersättningen blir är alltid bestämt av staten. Varje år ansöker avdelningschefen för Arbete och Aktivitet i Eskilstuna detta bidrag.

Det finns en osäkerhet och fundering kring hur det blir med habersättningen kommande år. Samordnare Evelina och Malin ska lyfta denna fråga till avdelningschefen.

Dyra kostnader i samhället och tips om fonder

Idag har det blivit mycket dyrare med exempelvis mat och kläder. Det finns flera fonder som man som privatperson kan ansöka om. Ett tips är ”Stora Fondboken” som går att låna på biblioteket. Det finns bland annat en fond som heter Sociala samstiftelsen (julfond) och stiftelsen Fredrik Lindströms Minne.

Det kan vara svårt att veta hur man fyller i ansökningar om fonder. Har man en godman skulle den kunna hjälpa till. Kyrkan kanske också kan hjälpa till. En idé som lyfts är att det skulle finnas en internettjänst som digitalt kan hjälpa en att ansöka.

Återkoppling från ledningen kring föregående träff

Ledningen har inte haft möjlighet att inkomma med återkoppling efter ledighet över sommaren.

Dagens tema: Personcentrerat bemötande

Viktigt är lyhördhet och flexibilitet, vilket tidigare redogjorts för. Att man lyssnar till de aktuella behoven och kan göra om och anpassa insatsen vid förändringar. Det förhållningssättet behöver finnas hos samtlig personal. Det är viktigt med information så att man kan ta ställning och göra val. Även framförhållning är viktigt, från båda håll, så att man kan planera om. Det är också viktigt att man från verksamhetens sida försöker hitta en annan dag och tid om en insats behövs ställas in med kort varsel. Här behöver det också finnas förståelse för att det kan bero på olika saker. Ibland kanske det handlar om att man mår för dåligt och ibland handlar det om att något helt enkelt kommit emellan som känns viktigare att prioritera.

För att kunna vara delaktig behöver det finnas möjlighet, som att till exempel lokaler är anpassade och att information är anpassad.

Övriga punkter

Habiliteringsersättning

Denna fråga har lyfts tidigare på Kvalitetsrådet och svaret var då att avdelningschefen för hela Arbete & Aktivitet samt socialpsykiatrin, Sara Morgan, varje år ansöker om att få pengar för habiliteringsersättning från staten. Habiliteringsersättningen är alltså ett bidrag från staten så de som har en sysselsättning ska få mer i pengar än vad de får från Försäkringskassan. När det finns möjlighet att ansöka om extra bidrag så görs detta av avdelningschefen. Mer än så kan cheferna för verksamheterna göra. Hur hög habiliteringsersättningen blir är alltid bestämt av staten. Det Arbete & Aktivitet får för år 2023 är redan bestämt och kan inte ändras på.

Julbonus

Vissa år finns det extra pengar att ansöka om. När det finns det så ansöker avdelningschefen också om det extrastödet. Samordnare för kvalitetsrådet ska lyfta frågan om julbonus med ledningen för att se om det finns mer utförlig information att få gällande frågan.

Återkoppling från ledningen kring föregående träff

Stor variationen på personal som utför stöd

Det är skillnad på Daglig verksamhet eftersom personalen där inte arbeta på schema utan arbetar alla vardagar. Verksamheterna försöker arbeta med att minska ner antalet personal så gott det går framförallt till dem som behöver det mest. I boendestöd och hemtjänst skickas sms dagen innan insats med vem som kommer. Det finns ännu inget digitalt system som kan skicka ut detta automatiskt för oss vilket gör att vi inte kan skicka ut sms flera gånger om samma insats (det vill säga om någon blir sjuk eller så). Eftersom vi alla är olika och vi alla vill ha vårt liv och våra önskningar på vårt eget sätt så är det viktigt att vi försöker tala om hur vi önskar ha det. Personal ska läsa genom genomförandeplan, men behöver också brukarens röst/medverkan med önskemål för att det ska bli så bra som möjligt gällande exempelvis kommunikation och bemötande.

Planering av det egna stödet

Insatser kan genomföras på annan plats än i hemmet. Det beror på vad man har fått beviljat för stöd. Personal och brukare är de som planerar för hur stödet ska genomföras. Verksamheterna kan erbjuda veckoplaneringar och andra bra verktyg för planering.

Möjlighet till nätverksmöten och SIP (Samordnad individuell plan)

Det finns alltid möjlighet att kalla till ett möte där alla bjuds in, för att få en så bra helhetsplanering som möjligt. Brukare har alltid rätt att få en Samordnad individuell planering (SIP) och även Regionen ska då vara med.

Marknadsföring

Vi diskuterade marknadsföring av kvalitetsrådet och kvalitetsrådets ”Verksamhetsturné" som vi planerat för att genomföra. Planering är att påbörja den efter sommaren och besöka boenden för att informera om kvalitetsrådet. Tillgängligheten på marknadsföringsmaterialet diskuterades. Texten önskas vara större och att affischer trycks upp på A3.

Stor rotation på personal som utför stöd

Det är många olika personal som genomför stöd i det egna hemmet. Inom sysselsättning/daglig verksamhet uppfattas det inte vara lika stor variation på personal. Ofta är det vikarier utan erfarenhet. Som brukare vet man sällan vet vem som kommer vid en inplanerad insats. Detta skapar en otrygghet. Det kan leda till att man hellre avbokar stödet.

Ett förslag är att personalen ska ha bättre framförhållning. Personal bör kunna meddela senast dagen innan vilken personal som kommer. Det är också viktigt att fundera över vilka personer som inte har något emot att det kommer många olika personal och vilka som inte önskar det. För vissa kan det vara viktigt att ha ett litet begränsat antal personal som genomför stödet. Ett annat förslag är att man genomför insatser som inte kräver att man är i det egna hemmet på annan neutral mark. Då kan man som brukare lämna situationen om man vill det. I hemmet behöver annars brukaren själv hänvisa personalen att lämna hemmet. Det är viktigt att personen får vara fullt delaktig i planeringen om hur insatsen ska utföras.

Öka personalens kunskap

Ibland säger personal att de ska stötta med något annat än vad som egentligen är inplanerat. Ibland pratar personalen om annat som inte rör det stöd som personalen är där för att utföra. Det uppskattar inte alla personer. Vissa önskar att fokus ska vara på just det som ska genomföras. Det upplevs ibland som att personalen inte har kunskap eller känner till det den behöver för att kunna utföra stödet på rätt sätt.

För att förbättra bemötandet efterfrågas att all personal ska läsa igenom personens genomförandeplan och andra aktuella dokument inför en insats. Avsätta tid för det och noga fundera över vad som ska göras. Det är viktigt att personen kan känna sig trygg med att har god kunskap om hur insatsen ska utföras.

Vad är ett bra bemötande?

Det är viktigt att personal har en rak kommunikation. Exempelvis kan en person vara frånvarande från sin sysselsättning och sen känna sig ifrågasatt gällande det. Om en personal exempelvis är orolig för en persons mående behöver man säga det till personen, istället för att ifrågasätta om frånvaron från arbetet verkligen berodde på sjukdom. Ett respektfullt bemötande, tillit och god ton är viktigt. Personen är också experten på sitt liv och många har både stor livserfarenhet och arbetslivserfarenhet.

Alla personer fungerar inte lika. Bemötande behöver anpassas beroende på vilken person man möter. Vissa kan exempelvis ta korta peppande ord, medan andra behöver mer tydligt förklarat vad som behöver göras i olika moment. Det är viktigt att personen känner sig trygg med att personal känner till personens önskemål gällande bemötande.

Planering av stöd

Stödet uppfattas inte alltid vara anpassat utifrån behov. Stödet uppfattas planeras in utifrån när personalen har tid i sitt schema och utifrån deras resurser. Det gäller oavsett om personen kanske är på sin sysselsättning den tiden. Inom vissa verksamheter finns en vilja att lösa det på bästa sätt utifrån personens behov, men det finns förbättringsbehov.

Vissa personer har problem med att ha stöd från olika personalgrupper utifrån olika former av stödbehov. Exempelvis har en personalgrupp hand om det fysiska och den andra om det psykiska. Då kanske den ena gruppen inte får utföra vissa moment, för att det inte ingår i deras arbetsbeskrivning. Detta skulle behöva förbättras, att olika delar måste kunna samarbeta eller integreras på något sätt. Det är viktigt att personen känner sig trygg med att få rätt stöd utifrån önskemål och behov.

Ett generellt förslag som lyfts är att exempelvis sysselsättningar använder veckoscheman av olika slag, för att tydliggöra för alla personer på plats vad som är planerat för dagen.

Återkoppling från ledningen gällande föregående träff

Man arbetar på att försöka lösa att samtliga personer inom verksamheterna ska kunna få inlogg på kommunens nätverk. Man undersöker för närvarande också möjligheter för att starta en digital sysselsättning. Ibland uppfattas det enklare att få kontakt med personer om det sker digitalt. Ledningen planerar att arbeta vidare kring förslaget om att regelbundet undersöka hur en person vill ha kontakt, för att det ska bli utifrån personens behov och önskemål.

Avstämning om praktiska saker för kvalitetsrådet inför året 2023:

Det beslutas att inbjudan, agendan och protokoll ska skickas ut via mail till de deltagare som ger sin mailadress till samordnarna. Inbjudan ska skickas ut 1 månad innan kommande träff och agendan 1 vecka innan kommande träff. Samordnarna ansvarar för att skicka ut detta. För övriga finns information att hitta på kvalitetsrådets sida på eskilstuna.se

Kvalitetsrådets trivselpunkt om vilka som är välkomna till kvalitetsrådets träffar ska formuleras om till: ”Alla med beslut inom Arbete och Aktivitet och/eller Socialpsykiatrin är välkomna till träffarna”. Trivselpunkter och agenda är inte viktiga för alla. För vissa är det en trygghet och struktur.

En synpunkt som lyfts är att samtalen under kvalitetsrådets träffar inte håller sig till det ämne som diskuteras för stunden. Samordnare ska ta ansvar för att agendan hålls under träffarna och hänvisa tillbaka till ämnet.

Återkoppling från ledningen:

Det finns ingen aktuell återkoppling från ledningen att gå igenom denna träff. Deltagarna diskuterar vikten av återkoppling.

Det lyfts frågor om varför deltagarna inte kan träffa enhetschefer direkt och varför det finns fasta teman för kvalitetsrådets träffar som ledningen beslutar om. Tanken med rådet är att möjliggöra inflytande och delaktighet. Att personer med egen erfarenhet ska bidra till verksamheternas utveckling och förbättringsarbete på ett övergripande plan. Synpunkter om sitt individuella stöd kan man lyfta med sin personal eller enhetschefen för verksamheten. För att verksamheterna ska kunna förbättras vill ledningen få in tankar och idéer om arbeten som redan pågår eller snart ska påbörjas. Därför önskar ledningen lyfta vissa specifika ämnen. Utöver detta finns också möjlighet att lyfta övriga tankar och idéer på träffarna. Två av kvalitetsrådets totalt sex årliga träffar har inte något förutbestämt ämne. Det beslutas att vända på ordningen av punkterna i kvalitetsrådets agenda, så att träffar inleds med deltagarnas övriga punkter.

Dagens tema: Digitalisering och välfärdsteknik

Deltagarna tittar på en film om välfärdsteknik och diskuterar utifrån filmen följande frågor:

 • Vilka lösningar skulle underlätta din vardag?
 • Vilka lösningar skulle kunna göra att du klarar dig utan personal?
 • Vilka lösningar skulle kunna bidra till att du känner dig mer trygg?

Ett förslag är lyssnarobotar. Det skulle kunna hjälpa till att förtydliga för omgivningen om det är något som man inte vill behöva säga upprepade gånger. Det kan också vara ett bra hjälpmedel för att kunna lyssna på något viktigt och planering. Att ha en sms-lista i sin surfplatta eller telefon kan skapa trygghet. Likaså att få ett sms med en påminnelse innan en aktivitet. Det skulle göra att man inte behöver att en personal kommer och påminner. Att beställa mat online är ett alternativ som underlättar mycket.

Det diskuteras att vissa kan tycka det känns jobbigt att behöva ha personal närvarande. Kanske får man flera besök per dag, men egentligen inte vill det. För andra är personalstöd inte något som känns som ett problem och digitala hjälpmedel känns inte aktuellt.

Frågor och svar

Ja, lokalen som vi är i är lättillgänglig för dig med fysiska funktionsnedsättningar och kognitiva nedsättningar. Möteslokal, toalett och hiss är anpassad för exempelvis rullstol. Det är alltid bra att kontakta någon av oss samordnare av Kvalitetsrådet om du har en funktionsnedsättning som gör att du behöver stöd, exempelvis om du behöver ledsagning till och från taxi.

Ja. Vi arbetar för att alltid kunna erbjuda att delta digitalt för dig som inte kan eller vill närvara fysiskt. Hur aktiv man som deltagare kan vara kommer att vara olika, beroende på hur många som kommer finnas på plats. Det är många som har svårt att ta sig till träffarna eller befinna sig i en miljö med många människor. Dela gärna med dig till oss om vad som är svårt för dig så hoppas vi att vi kan hitta en anpassning som fungerar för dig.

Kvalitetsrådet

Telefon:

Uppdaterad: 22 september 2023