Kvalitetsrådet för Arbete och aktivitet samt socialpsykiatrin

Kvalitetsrådet består av personer som har egna erfarenheter av daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd eller särskilt boende inom socialpsykiatrin. Rådets uppdrag är att utveckla innehållet och förbättra kvalitén i dessa verksamheter.

  • Vi har träffar med Kvalitetsrådet fem till sex gånger per år, på tisdagar klockan 13.00 – 14.30. Du väljer själv hur många träffar du vill vara med på. Vi har pauser och bjuder på kaffe och te.
  • Kvalitetsrådets samordnare planerar, bjuder in till och håller i kvalitetsrådets träffar. Minst två samordnare deltar på varje träff. Samordnarna ansvarar också för att se till att det som vi pratat om på träffarna kommer vidare till de verksamheter och chefer som berörs.
  • Vi diskuterar bestämda ämnen och frågor som kommit upp i din verksamhet, på till exempel boenderåd eller brukar-APT. Ämnen kan vara brukarenkäten, inflytande och trygghet, digitalisering och välfärdsteknik eller hur det fungerar i verksamheterna och på de öppna Mötesplatserna. Du får en dagordning i förväg. Du kan också läsa mer om vad som ska diskuteras här på webbsidan.
  • Du bidrar med dina tankar och idéer på Kvalitetsrådet. Alla tankar och idéer är anonyma, så ingen annan än deltagarna på Kvalitetsrådet kan får reda på att just du berättat något.
  • Samordnarna för Kvalitetsrådet lämnar över det som tas upp på rådet till cheferna i de berörda verksamheterna
  • Samordnarna återkopplar frågorna på nästa Kvalitetsråd. Du kan också läsa återkopplingen här på webbsidan.

Nästa träff tisdag 18 juni

Tema: Personcentrerat förhållningssätt

Plats: Handling, Stödenheten, Kungsgatan 9

Tid: Klockan 13.00-14.30

Vad har du för tankar och idéer?

Personcentrerat förhållningssätt är ett etiskt förhållningsätt som innebär att se den enskilda personen, involvera och anpassa efter individens behov och förutsättningar.

  • Vad är viktigt för dig?
  • Vad behöver du för att kunna få en stärkt roll och ett större inflytande över ditt stöd?
  • Vad behöver vi tänka på för att du ska kunna vara så delaktig som möjligt?

Datum för träffar med Kvalitetsrådet 2024

  • 18 juni

Samtliga träffar är klockan 13.00-14.30 i lokal Handling, Stödenheten, Kungsgatan 9

 

Lämna tankar och idéer till Kvalitetsrådet

Här kan du som inte vill eller kan delta i Kvalitetsrådet lämna tankar och idéer om ämnen som vi kan diskutera på Kvalitetsrådet. Du kan också lämna tankar och idéer kring ämnet på nästa träff.Skriv telefonnummer om du vill ha återkoppling.

Skriv din e-postadress om du vill ha återkoppling.

Sammanfattning av träffar med Kvalitetsrådet

Dagens tema: Öppet tema

Inga övriga punkter inkommer under mötet.

Feedback kring en sida på eskilstuna.se

Kvalitetsrådet blev tillfrågade av kommunens samordnare för suicidprevention att hjälpa till att fundera över hur sidan om suicidprevention på eskilstuna.se kan förbättras. Tillsammans tittar vi på sidan Suicidprevention - Eskilstuna kommun och diskuterar hur sidan kan förbättras. Kvalitetsrådets samordnare ska sammanställa feedbacken och lämna över till suicidpreventionssamordnare.

Ledningens återkoppling kring föregående träff:

Alla personer är olika. Vissa personer skulle känna sig mer trygga med att svara på en brukarenkät med stöd från någon de känner. Andra skulle känna sig tryggare med någon utomstående. Ledningen kommer fortsättningsvis att erbjuda frågeassistenter till de som önskar detta. Alla personer i verksamheterna har rätt att be om stöd från en frågeassistent när de ska genomföra brukarundersökningen.

Digitaliseringsombud är detsamma som coacher. Olika personer har hittills kallat detta för olika saker men syftat på samma funktion. Från och med nu ska funktionen byta namn till Förändringsombud.

Ledningen tar till sig tankar kring omorganisation. De ska försöka bli bättre på att informera brukare i verksamheten i ett tidigare skede om det ska ske stora förändringar. Ledningen ska också arbeta för att säkerställa att personen som får information har tagit till sig den.

Frågor till ledningsgrupp

Det finns inga frågor till ledningen.

Tema: Brukarundersökning

Diskussion om dagens tema:

Vi går igenom resultatet av brukarenkäten i en lättläst version. Vi tittar på resultatet för Arbete och aktivitet samt boendestöd. Vi pratar om att svarsfrekvensen på brukarundersökningen är ungefär 50% hos både boendestöd och Arbete och aktivitet. En fråga som diskuteras är förutsättningarna kring att delta. Skulle svarsfrekvensen vara högre om man alltid erbjöds att få en frågeassistent som inte arbetar i verksamhet och med brukaren till vardags? Vi pratar också om formuleringarna i enkäten. De kan lätt tolkas på olika sätt och därmed inte ge ett svarsresultat som stämmer överens med verkligheten. Samordnare förklarar att enkäten är nationell. Frågorna i enkäten är ställda på samma sätt och har varit formulerade så under flera år. Det är för att man ska kunna jämföra tidigare svar i kommunen, och för att kunna jämföra svar i hela landet.

Vi pratade om hur formuleringarna på frågorna i brukarenkäten kan tolkas olika beroende på hur konkreta de är. Samordnare lämnar över input från deltagarna till ansvariga för enkäten samt ansvarig för den lättlästa versionen av enkäten.

Frågan ”Är du rädd för något?" upplevs svår. Den kan kanske bli för stor, så att man börjar tänka på rädslor överlag och inte om man är rädd för något kopplat till sysselsättningen eller sitt boende/boendestöd.

Övriga punkter:

Förändring av Kvalitetsrådets protokoll

Alla protokoll från Kvalitetsrådets träffar kommer från och med nu skrivas utifrån en mall. En ny punkt ska läggas till i protokollen. Den kommer heta "Frågor till ledningsgrupp". Det är för att det ska bli tydligt för ledningen vilken information i protokollet som är för kännedom och vilken information som Kvalitetsrådet vill att ledningen jobbar mer aktivt med. Det kan handla om information som exempelvis kan resultera i en åtgärd. Förändringen av protokollen görs också för att det ska bli tydligare att se hur Kvalitetsrådets arbete bidrar till förändring och/eller utveckling.

Digitalisering

En fråga lyfts om digitaliseringsombud och coacher är detsamma. Om det inte är detsamma, finns det önskemål att få veta vad skillnaden mellan de är och hur brukare kan få stöd av dem. Samordnare meddelar att anteckningar från Kvalitetsrådet den 12 december där temat var digitalisering och välfärdsteknik kommer att skickas vidare tillsammans med frågan om digitaliseringsombud/coacher till arbetsgruppen som jobbar med dessa frågor.

Omorganisation

En deltagare lyfter att man vid omorganisation behöver kommunicera tydligare med brukare och säkerställa att personen förstått och att det är viktigt att det finns en förståelse från personal och viss flexibilitet under en övergångsperiod (från det gamla till det nya).

Frågor till ledningsgrupp

Det kan vara svårt att förstå frågorna i enkäten och hur man ska tänka. Hur kan man göra det lättare att förstå och få stöd med att svara på enkäten? Kan en frågeassistent erbjudas alla, en som inte arbetar med personen till vardags?

Tema: Digitalisering och välfärdsteknik

Diskussion om dagens tema:

Det är viktigt att digitalisering och hjälpmedel inte bidrar till att sänka en persons aktivitet eller fråntar förmågor som finns och som är bra för personen att få ha kvar. Digitala lösningar behöver användas när det finns behov av det. Vissa personer mår bra av social samvaro, vilket det innebär att få stöd av personal. Det kan innebära minskad risk för ensamhet. Andra mår bättre av stödet tillgodoses med hjälpmedel istället, då det innebär att man exempelvis undviker social kontakt. För vissa kan samtalen med personal i samband med en insats vara jobbigt och något man inte mår bra av. Digitala lösningar skulle innebära att man inte behöver vänta på att en personal ska komma. Eftersom det är olika för alla är det därför viktigt att varje person får frågan – hur vill du ha det?

Det vore bra om erbjudande och information om digitala lösningar och hjälpmedel skulle komma i ett tidigare skede än det gör idag. Förslagsvis redan vid första kontakt med biståndshandläggare. Då kanske man i vissa fall skulle behöva få olika former av stödinsatser, utan kan bli hjälpt av digitala lösningar och hjälpmedel istället.

Visningsmiljön Stödet är ett bra ställe där man kan se olika hjälpmedel som kan underlätta i vardagen. Alla kanske inte kan ta sig dit. Ett förslag som lyfts är att det skulle finnas en manual över olika digitala lösningar och hjälpmedel som finns för stöd i vardagen. I den skulle det också stå till vilket nummer man ska ringa för att få tillgång till en lösning eller hjälpmedel.

Det är viktigt att det finns kompetens hos personalen gällande olika digitala lösningar och hjälpmedel. Likaså tydlig och lugn kommunikation från personalen är viktig. Ett förslag är att digitala lösningar och hjälpmedel följs upp efter en kortare period, omkring 2 veckor eller 1 månad. Då kan man fråga hur personen tycker att lösningen eller hjälpmedlet fungerar.

Övriga punkter:

Ny personal

Ett önskemål som lyfts är att det vid rekrytering vid ny personal ska ingå att gå igenom ett utdrag från belastningsregistret. Det borde gälla alla typer av tjänster inom kommunen. Det lyfts också en tanke om att utbildning bör vara ett kvalifikationskrav för att få en tjänst. Vissa utbildningar borde vara obligatoriska delar av introduktionen.

Konto på datorn för brukare

Flera brukare som tidigare haft egna datakonton har fått dessa låsta. Det är för att man inte är en elev eller har en anställning inom Eskilstuna kommun. Det har blivit ett problem för flera då arbete på datorn ingår i de uppgifter man genomför på sin sysselsättning eller dagliga verksamhet. För att lösa detta har arbetshandledare loggat in på sina arbetskonton, för att brukaren sedan ska kunna utföra sina uppgifter. Det fungerar inte bra. Hur kan detta lösas? Frågan skickas vidare till ledningen.

Ett förslag som lyfts är att skapa någon form av kommunkonto som brukare inom verksamheterna kan använda.

Förslag på nytt delaktighetsforum

Ett förslag som lyfts är att skapa ett form av råd eller forum för alla verksamheter inom Arbete och aktivitet samt ett för socialpsykiatri. Det skulle vara obligatoriska träffar ungefär 2 gånger per termin och en representant från varje enskild verksamhet ska delta. På dessa träffar går man igenom protokoll från kvalitetsrådets träffar och diskuterar detta. Information från denna träff tas sedan vidare till varje enskild verksamhet och de brukare som finns på verksamheten. Dessutom sammanställs information från mötet och återkopplas tillbaka till kvalitetsrådet.

Ledningens återkoppling om kvalitetsrådets träff den 17 oktober:

Ledningen tar till sig samtliga punkter och har uppmärksammat att det återkommande kommer in synpunkter gällande bemötande. De håller med om att bemötande, kommunikation och utbildning är mycket viktiga frågor. Inom Socialpsykiatrins verksamheter håller man på att återigen satsa på utbildningar gällande personcentrerat bemötande och respektfulla relationer. De har som mål att all personal i verksamheten ska få utbildning inom detta och att kunskapen ska återföras till vikarier och övrig personal i verksamheterna. Ledningen är tacksamma för alla tankar och idéer som inkommer via kvalitetsrådet.

Tema: Öppet tema

Övriga punkter

Bemötande

Frågan om bemötande diskuteras. Det är viktigt att personal bemöter varje brukare med respekt och inte på ett upprört eller hårt sätt. Bemötandet behöver vara individuellt anpassat, utifrån hur den enskilda personen vill bli bemött. Alla har rätt att få må bra på sin sysselsättning.

Sociala aktiviteter

Det finns ett önskemål om att arbetshandledare lyfter tips på olika sociala aktiviteter som anordnas utanför den verksamheten, som deltagarna kanske skulle vara intresserade av att delta på. Information når i dagsläget inte ut till alla. Källor där man idag får information om aktiviteter är om man har en arbetshandledare som informerar, har en driven kollega som sprider informationen, att man läser om det på eskilstuna.se eller genom infobladet för Mötesplatser.

Det ser också olika ut beroende på vilket verksamhet man är på om man får gå på andra anordnade aktiviteter eller inte. Vissa får inte utebli på sysselsättningen för att istället delta på en öppen mötesplats om en aktivitet anordnas. Kvalitetsrådet efterfrågar att samma rättigheter ska gälla för alla.

Det lyfts även ett önskemål om att verksamheterna ska anordna fler gemensamma sociala aktiviteter för deltagarna.

Innehåll i olika sysselsättningar

Alla personer är inte nöjda med sina sysselsättningar. Vissa sysselsättningar har inte något roligt innehåll, inte specifika arbetsuppgifter och man får för det mesta bara sitta. Det finns ett behov av att se över kvalitén på innehållet i alla verksamheter.

Busskort

Det lyfts en förfrågan om att få busskort via kommunen. Det vore önskvärt om man kunde få det, utöver den habiliteringsersättning som är tänkt att finansiera bland annat busskort för resor till och från sin sysselsättning.

Broschyr om habiliteringsersättning

Ett förslag lyfts om att ta fram broschyrer för vad habiliteringsersättning är och vad det är tänkt att denna ersättning ska gå till. Den behöver då vara skriven i lättläst text. Samordnare ska se om det finns en sådan och återkoppla till kvalitetsrådets deltagare på nästa träff.

Julbord

Det lyfts ett önskemål om att de olika verksamheterna ska bjuda deltagarna på julbord.

Möjlighet att ge sin arbetshandledare en julklapp

Det lyfts ett önskemål om att få ge sin arbetshandledare julklapp. Samordnare Malin och Evelina informerar om att samtliga personal som är anställd i Eskilstuna kommun är skyldiga att följa den riktlinje som finns gällande bland annat muta. Den innebär att personal inte får ta emot gåvor eller förmåner av olika slag. Det kan handla om allt från att bli bjuden på en kopp kaffe till större paket. Detta är bra för alla personer i verksamheterna att känna till. Ingen ska någonsin behöva känna att man måste ge personalen något för att exempelvis upprätthålla en god relation eller av någon liknande annan anledning. Alla vill inte göra det och alla har inte heller möjlighet att ge gåvor. Riktlinjen bidrar till att ett det inte kan bli ett outtalat krav att ge en gåva eller bjuda personalen på något.

Förslag om att chef deltar på kvalitetsrådsträff

Ledningen har skickat med ett förslag om att en chef kan delta på kvalitetsrådets träffar, för att direkt kunna svara på frågor. Detta förslag uppskattas av kvalitetsrådet. Samordnare ska planera detta tillsammans med ledningen.

Bjuda in utomstående till kvalitetsrådet

Det lyfts ett förslag på att bjuda in ordförande i vård- och omsorgsnämnden för att delta på en träff. Då kan kvalitetsrådet informera om vad rådet gör. Samordnare ska lyfta förslaget med ledningen och skicka en inbjudan till aktuell person.

Information när man kommer som ny till en sysselsättning eller ett boende

Alla personer vet inte om vad som gäller på sin verksamhet. Exempelvis vem som är ansvarig enhetschef. Samordnare informerar om att man tidigare haft en rutin på särskilt boende där man ge ut en pärm med grundläggande information till en person som flyttar in. Bland annat information om ansvarig enhetschef, vilka som är kontaktpersonal och övrig viktig information om boendet. Kvalitetsrådet lyfter ett önskemål om att alla personer som vill ska kunna få en sådan pärm i lättläst när man kommer som ny till en sysselsättning eller boende.

Möjlighet till sysselsättning på sommaren

När sysselsättningar stänger över sommaren borde alla som vill få möjlighet att fortsätta arbeta om man vill. Kvalitetsrådet önskar att det alltid ska finnas något alternativ av verksamhet som är öppet under sommaren.

Ledningens återkoppling från kvalitetsrådets träff den 29 augusti

Arbetsmiljö

Brukarmöten/APT ska erbjudas på alla verksamheter. Då ska arbetsmiljö generellt diskuteras. Individuella funderingar lyfts med arbetshandledare eller chef. Utöver det genomförs brukarundersökningen varje år för att få in synpunkter kring verksamheterna och arbetsmiljön

Arbeta hemifrån

Ett av syftena med sysselsättning är att bryta isolering. Om det är svårt att bryta isolering kan det vara aktuellt att arbeta hemifrån i ett första skede. Långsiktigt är målsättningen att alla personer ska komma till sin sysselsättning. Det gjordes undantag under pandemin. Om det inte finns något särskilt skäl så är inte arbete hemifrån ett alternativ.

Julbonus

Några gånger har habiliteringsersättningen kommit retroaktivt och betalades då ut som en klumpsumma. Det har inte varit en julbonus som betalats ut.

Habiliteringsersättning

Habiliteringsersättningen är ett statliga bidrag som ansöks om varje år. Därför kan man inte veta något om den på förhand. Dessa frågor är ingenting som vi chefer kan göra något åt.

Semesterersättning

Semesterersättning betalas inte ut då det inte betalas ut någon lön.

Frågor och svar

Ja, lokalen som vi är i är lättillgänglig för dig med fysiska funktionsnedsättningar och kognitiva nedsättningar. Möteslokal, toalett och hiss är anpassad för exempelvis rullstol. Det är alltid bra att kontakta någon av oss samordnare av Kvalitetsrådet om du har en funktionsnedsättning som gör att du behöver stöd, exempelvis om du behöver ledsagning till och från taxi.

Kvalitetsrådet

Telefon:

Uppdaterad: 4 juni 2024