Kvalitetsrådet för Arbete och aktivitet samt socialpsykiatrin

Kvalitetsrådet består av personer som har egna erfarenheter av daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd eller särskilt boende inom socialpsykiatrin. Rådets uppdrag är att utveckla innehållet och förbättra kvalitén i dessa verksamheter.

 • Vi har träffar med Kvalitetsrådet fem till sex gånger per år, på tisdagar klockan 13.00 – 14.30. Du väljer själv hur många träffar du vill vara med på. Vi har pauser och bjuder på kaffe och te.
 • Kvalitetsrådets samordnare planerar, bjuder in till och håller i kvalitetsrådets träffar. Minst två samordnare deltar på varje träff. Samordnarna ansvarar också för att se till att det som vi pratat om på träffarna kommer vidare till de verksamheter och chefer som berörs.
 • Vi diskuterar bestämda ämnen och frågor som kommit upp i din verksamhet, på till exempel boenderåd eller brukar-APT. Ämnen kan vara brukarenkäten, inflytande och trygghet, digitalisering och välfärdsteknik eller hur det fungerar i verksamheterna och på de öppna Mötesplatserna. Du får en dagordning i förväg. Du kan också läsa mer om vad som ska diskuteras här på webbsidan.
 • Du bidrar med dina tankar och idéer på Kvalitetsrådet. Alla tankar och idéer är anonyma, så ingen annan än deltagarna på Kvalitetsrådet kan får reda på att just du berättat något.
 • Samordnarna för Kvalitetsrådet lämnar över det som tas upp på rådet till cheferna i de berörda verksamheterna
 • Samordnarna återkopplar frågorna på nästa Kvalitetsråd. Du kan också läsa återkopplingen här på webbsidan.

Nästa träff tisdag 21 mars

Tema: Öppet tema

Plats: Soldäck, Företagens hus, Munktelltorget 2

Tid: Klockan 13.00-14.30

Vad har du för tankar och idéer?

 • Hur vill du att ditt stöd ska se ut i framtiden?
 • Trygghetsskapande insatser är viktiga – vilken input vill du ge oss i detta?

Datum för träffar med Kvalitetsrådet 2023

 • 16 maj
 • 29 augusti
 • 17 oktober
 • 12 december

Samtliga träffar är klockan 13.00-14.30 i lokal Soldäck, företagets hus, Munktelltorget 2

Lämna tankar och idéer till Kvalitetsrådet

Här kan du som inte vill eller kan delta i Kvalitetsrådet lämna tankar och idéer om ämnen som vi kan diskutera på Kvalitetsrådet. Du kan också lämna tankar och idéer kring ämnet på nästa träff.Skriv telefonnummer om du vill ha återkoppling.

Skriv din e-postadress om du vill ha återkoppling.

Sammanfattning av träffar med Kvalitetsrådet

Avstämning om praktiska saker för kvalitetsrådet inför året 2023:

Det beslutas att inbjudan, agendan och protokoll ska skickas ut via mail till de deltagare som ger sin mailadress till samordnarna. Inbjudan ska skickas ut 1 månad innan kommande träff och agendan 1 vecka innan kommande träff. Samordnarna ansvarar för att skicka ut detta. För övriga finns information att hitta på kvalitetsrådets sida på eskiltuna.se

Kvalitetsrådets trivselpunkt om vilka som är välkomna till kvalitetsrådets träffar ska formuleras om till: ”Alla med beslut inom Arbete och Aktivitet och/eller Socialpsykiatrin är välkomna till träffarna”. Trivselpunkter och agenda är inte viktiga för alla. För vissa är det en trygghet och struktur.

En synpunkt som lyfts är att samtalen under kvalitetsrådets träffar inte håller sig till det ämne som diskuteras för stunden. Samordnare ska ta ansvar för att agendan hålls under träffarna och hänvisa tillbaka till ämnet.

Återkoppling från ledningen:

Det finns ingen aktuell återkoppling från ledningen att gå igenom denna träff. Deltagarna diskuterar vikten av återkoppling.

Det lyfts frågor om varför deltagarna inte kan träffa enhetschefer direkt och varför det finns fasta teman för kvalitetsrådets träffar som ledningen beslutar om. Tanken med rådet är att möjliggöra inflytande och delaktighet. Att personer med egen erfarenhet ska bidra till verksamheternas utveckling och förbättringsarbete på ett övergripande plan. Synpunkter om sitt individuella stöd kan man lyfta med sin personal eller enhetschefen för verksamheten. För att verksamheterna ska kunna förbättras vill ledningen få in tankar och idéer om arbeten som redan pågår eller snart ska påbörjas. Därför önskar ledningen lyfta vissa specifika ämnen. Utöver detta finns också möjlighet att lyfta övriga tankar och idéer på träffarna. Två av kvalitetsrådets totalt sex årliga träffar har inte något förutbestämt ämne. Det beslutas att vända på ordningen av punkterna i kvalitetsrådets agenda, så att träffar inleds med deltagarnas övriga punkter.

Dagens tema: Digitalisering och välfärdsteknik

Deltagarna tittar på en film om välfärdsteknik och diskuterar utifrån filmen följande frågor:

 • Vilka lösningar skulle underlätta din vardag?
 • Vilka lösningar skulle kunna göra att du klarar dig utan personal?
 • Vilka lösningar skulle kunna bidra till att du känner dig mer trygg?

Ett förslag är lyssnarobotar. Det skulle kunna hjälpa till att förtydliga för omgivningen om det är något som man inte vill behöva säga upprepade gånger. Det kan också vara ett bra hjälpmedel för att kunna lyssna på något viktigt och planering. Att ha en sms-lista i sin surfplatta eller telefon kan skapa trygghet. Likaså att få ett sms med en påminnelse innan en aktivitet. Det skulle göra att man inte behöver att en personal kommer och påminner. Att beställa mat online är ett alternativ som underlättar mycket.

Det diskuteras att vissa kan tycka det känns jobbigt att behöva ha personal närvarande. Kanske får man flera besök per dag, men egentligen inte vill det. För andra är personalstöd inte något som känns som ett problem och digitala hjälpmedel känns inte aktuellt.

 • Inget att rapportera från ledningen denna gång.
 • Kort genomgång av föregående protokoll
 • Övrigt - Deltagarna fick information om ”Forummöte”, en ny typ av mötesform för ökat brukarinflytande och möjlighet att kunna påverkan sin vård- och omsorg. På mötet kan man komma med synpunkter och upplevelser av sin egen vård och rehabilitering inom kommunens regi. Man är välkommen oavsett om man har ett biståndsbeslut eller inte. Man kan alltså komma om man har egen erfarenhet av psykisk ohälsa men inte får insatser av kommunen. Mötet hålls av en samtalsledare som själv har erfarenhet av psykisk ohälsa (eller som har anhörigerfarenhet). En avdelningschef/verksamhetschef alternativt enhetschef finns närvarande på varje möte för att besvara frågor och föra anteckningar.

Dagens tema för Kvalitetsrådet var Nära vård. Deltagarna tittade inledningsvis på en kortfilm från SKR. Filmen upplevdes av deltagarna som ganska rörig och svårtolkad. Det var för mycket intryck som tog fokus från budskapet. Det gick också för fort. Samordnare ska försöka hitta en mer lättillgänglig film alt text som förklarar Nära vård bättre.

Frågeställningar:
1. Hur vill du att ditt stöd ska se ut i framtiden?
2. Trygghetsskapande insatser är viktiga – vilken input vill du ge oss i detta?
3. Vilka digitala lösningar skulle underlätta din vardag?

Deltagarna diskuterade begreppet personcentrerat bemötande Det handlade till exempel om att i mötet förstå att man bör hälsa på brukaren man möter, ha respekt för att personen är en person och att en insats ska utgå från personen, att personal måste vara inlyssnande och flexibel utifrån brukares dagsform. Även biståndskontorets roll i detta diskuterades.

Deltagarna pratade även om betydelsen av trygghetsskapande arbete och relation och att det då är viktigt att personal förstår sitt uppdrag som stödjare och att de behöver förstå att de måste respektera och värna om den personliga integriteten hos brukaren.

Deltagarna diskuterade digitaliseringen och lösningar som skulle kunna underlätta i vardagen. Diskussionen kom direkt att handla om valbarheten att alla måste bli digitaliserade eller ska man få välja?

Vad innebär digitaliseringen som ett stöd i vardagen egentligen? Diskussion kring det breda begreppet som för många är otydligt.

Deltagarna fick ta del av ledningsgruppens återkoppling från föregående kvalitetsrådsträff (6 september). Ledningen tackar så mycket för alla bra tankar och synpunkter kring brukarenkäten. De har förstått att brukarnas upplevelser av hur brukarundersökningen genomförs inte stämmer överens med hur det är tänkt att fungera. Ledningen skriver följande svar till kvalitetsrådet:

 • Enkäten är framtagen av Socialstyrelsen och ser likadan ut över hela landet. Målet är att frågorna och ämnena som tas upp i enkäten ska lyftas med alla brukare, exempelvis på APT eller boråd, så att det ska bli lättare att besvara enkäten. Frågorna kan vara svåra att svara på och eftersom ledningsgruppen vill att så många som möjligt ska kunna svara kommer de fundera vidare på hur man kan arbeta med enkäten i varje verksamhet så den ska bli lättare att svara på.
 • Alla kan få stöd av sin personal eller oberoende person när man ska svara på enkäten. Personalen ska kunna hjälpa dig att förstå frågorna och stötta dig hur du kan tänka kring frågorna. Alla har rätt att ta hjälp av vem man vill i sin närhet. Det är viktigt att du får den hjälp du känner dig trygg med. Det finns frågeassistenter som hjälper till men den funktionen erbjuds idag inte alla. Prata med din personal om du vill veta om detta är något du kan erbjudas.
 • Om du inte kan, vill, eller orkar svara på enkäten dagen du och din personal planerat det så ska du ges möjlighet att svara på den en annan dag.
 • Daglig verksamhet/Sysselsättning och boende har ingen samverkan kring vilka dagar de kommer att erbjuda brukaren att svara på enkäten. Om du inte vill svara på två enkäter samma dag kan du meddela din personal att ni bestämmer en annan dag som passar dig bättre.

Vi hann inte diskutera dagens ämne Digitalisering och välfärdsteknik full ut. Ett nytt tillfälle för denna diskussion kommer i början av 2023. Håll koll på eskilstuna.se för kommande träffar. Deltagare uttrycker att det finns behov, både bland brukare och personal, av mallar och instruktioner till de digitala verktyg som finns idag, exempelvis hur man installerar appar, navigerar i vissa appar, skapar bank-id och hur en QR-kod fungerar. Ett förslag som kom fram var att det vore bra med en referensgrupp som kan prova de digitala lösningarna och testa instruktionerna.

Övrigt:

 • Deltagare tipsar om två kurser som erbjuds till alla brukare som har en funktionsnedsättning och som bor i Eskilstuna kommun, VIP-programmet och Respektfulla relationer. En upplevelse som kommer fram är att dessa inte är kända av alla brukare.
 • Det kommer en synpunkt gällande föregående tema: Brukarundersökningen. Idag erbjuds undersökningen i digital form och i pappersform. Brukaren ska få välja hur hen föredrar att besvara den. En till form som föreslogs under kvalitetsrådsträffen var möjligheten att få bli uppringd och få svara via telefonsamtal.
 • Vi diskuterar vikten av att boendestöd inom SoL måste kunna anpassa sig till brukarens dagsform och egna uttryckta önskemål om hur och när insatsen ska utföras. Deltagarna upplever att boendestöd inte alltid är flexibla och då inte kunna möta brukarens behov.

 • Webbsidan eskilstuna.se/kvalitetsradet. Synpunkter som kom fram var att ingen kände till begreppet ”nära vård”. Det finns information om nära vårdteam på eskilstuna.se.
 • Digital medverkan i kvalitetsrådet. Deltagarna diskuterade hur digitala deltagare kan vara med och vad man behöver tänka på för att det ska fungera. 
 • Affischen med information om Kvalitetsrådet. Deltagarna uttryckte att det behövs en lathund för QR-kod för både personal och brukare intill affischen. Vi bestämde att samordnarna ska skapa en lathund.
 • Brukarundersökningen. Deltagarna diskuterade förutsättningar som är viktiga inför kommande brukarundersökning. Här är en sammanfattning av synpunkterna om vad som är viktigt:
  • Att det kommer ut information om enkäten i god tid innan den ska besvaras. Följande behöver personal kunna besvara: Vad är det för enkät? När ska den besvaras? Hur länge har jag på mig? Vem ska göra den? Varför? Vilka frågor ska besvaras?
  • Att få bolla med en påläst, trygg, personal eller allra helst en opartisk person, exempelvis en frågeassistent.
  • Att det finns avsatt tid för att besvara undersökningen. ”Det är svårt att svara på frågorna samtidigt som man har en annan insats och är inställd på att göra den”.
  • Att personalen erbjuder både pappersenkät och digital enkät och frågar om brukaren vill ha hjälp med exempelvis att läsa eller tolka frågorna.
  • Att enkäten är på riktigt anonym. Det är viktigt att personalen inte ser vad brukaren svarar och framförallt inte ifrågasätter svaret eller försöker påverka svaret.
  • Att enkäterna för boende respektive daglig verksamhet/sysselsättning inte ska svaras på samma dag.
 • Deltagare informerar att den dagliga verksamheten/sysselsättningen Hejargatan har öppen verksamhet på tisdagar och torsdagar 13.00-15.00. Här finns fika och många aktiviteter och ett stort fokus på skapande. Alla är välkomna att besöka verksamheten dessa dagar. Adress: Hejargatan 15.

Frågor och svar

Ja, lokalen som vi är i är lättillgänglig för dig med fysiska funktionsnedsättningar och kognitiva nedsättningar. Möteslokal, toalett och hiss är anpassad för exempelvis rullstol. Det är alltid bra att kontakta någon av oss samordnare av Kvalitetsrådet om du har en funktionsnedsättning som gör att du behöver stöd, exempelvis om du behöver ledsagning till och från taxi.

Ja. Vi har som mål att alltid kunna erbjuda att delta digitalt för dig som inte kan eller vill närvara fysiskt. Hur aktiv man som deltagare kan vara kommer att vara olika, beroende på hur många som kommer finnas på plats. Det är många som har svårt att ta sig till träffarna eller befinna sig i en miljö med många människor. Dela gärna med dig till oss om vad som är svårt för dig så hoppas vi att vi kan hitta en anpassning som fungerar för dig.

Kvalitetsrådet

Telefon:

Uppdaterad: 22 februari 2023