Kvalitetsrådet för Arbete och aktivitet samt socialpsykiatrin

Kvalitetsrådet består av personer som har egna erfarenheter av daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd eller särskilt boende inom socialpsykiatrin. Rådets uppdrag är att utveckla innehållet och förbättra kvalitén i dessa verksamheter.

 • Vi har träffar med Kvalitetsrådet fem till sex gånger per år, på tisdagar klockan 13.00 – 14.30. Du väljer själv hur många träffar du vill vara med på. Vi har pauser och bjuder på kaffe och te.
 • Kvalitetsrådets samordnare planerar, bjuder in till och håller i kvalitetsrådets träffar. Minst två samordnare deltar på varje träff. Samordnarna ansvarar också för att se till att det som vi pratat om på träffarna kommer vidare till de verksamheter och chefer som berörs.
 • Vi diskuterar bestämda ämnen och frågor som kommit upp i din verksamhet, på till exempel boenderåd eller brukar-APT. Ämnen kan vara brukarenkäten, inflytande och trygghet, digitalisering och välfärdsteknik eller hur det fungerar i verksamheterna och på de öppna Mötesplatserna. Du får en dagordning i förväg. Du kan också läsa mer om vad som ska diskuteras här på webbsidan.
 • Du bidrar med dina tankar och idéer på Kvalitetsrådet. Alla tankar och idéer är anonyma, så ingen annan än deltagarna på Kvalitetsrådet kan får reda på att just du berättat något.
 • Samordnarna för Kvalitetsrådet lämnar över det som tas upp på rådet till cheferna i de berörda verksamheterna
 • Samordnarna återkopplar frågorna på nästa Kvalitetsråd. Du kan också läsa återkopplingen här på webbsidan.

Nästa träff 18 oktober

Tema: Digitalisering och välfärdsteknik

Vad har du för tankar och idéer?

 • Vilka digitala lösningar skulle underlätta din vardag?
 • Vilka digitala lösningar skulle kunna göra att du klarar dig utan personal?
 • Vilka digitala lösningar skulle kunna bidra till att du känner dig mer trygg?

Lämna tankar och idéer till Kvalitetsrådet

Här kan du som inte vill eller kan delta i Kvalitetsrådet lämna tankar och idéer om ämnen som vi kan diskutera på Kvalitetsrådet. Du kan också lämna tankar och idéer kring ämnet på nästa träff.Skriv telefonnummer om du vill ha återkoppling.

Skriv din e-postadress om du vill ha återkoppling.

Sammanfattning av träffar med Kvalitetsrådet

 • Kvalitetsrådet årshjul: Cheferna önskar att vi diskuterar följande ämnen på årets kvalitetsråd:
  • Digitalisering Välfärdsteknik i januari
  • Personcentrerat förhållningssätt i maj
  • Brukarundersökningen i september
  • Nära vård i november

Alla deltagare tycker att ämnena är relevanta och viktiga.

 • Affischen med information om Kvalitetsrådet. Deltagarna tycker att texten för liten och affischen behöver få färg. Alla deltagare kommer att få tre olika förslag på affischen via e-post. Deltagarna får rösta på det förslag de tycker är bäst.
 • E-postdress. Det kommer att finnas en e-postadress som alla personer i våra verksamheter och boenden inom Socialpsykiatri och Arbete och aktivitet kan skicka in sina synpunkter till. Deltagre framför att det är en nackdel att man inte kan skicka in anonyma synpunkter. Ett förslag är att det ska gå att lämna in synpunkter via eskilstuna.se. Samordnarna Ewa och Evelina undersöker hur vi kan få till en frågelåda digitalt.

Övriga synpunkter som kommer att lyftas till chefsgruppen:

 • Begreppet ”brukare”. Flera berättar att de tycker att "brukare" låter nedvärderande och illa. Förslag på andra begrepp kan vara deltagare, kund, klient, person, vid namn. Deltagarna önskar ändra "Brukar-APT" till "APT".
 • Habiliteringsersättningen är för låg.
 • Boendestödet ibland är bristfälligt. Det upplevs som att boendestöd inte läst genomförandeplanen och att deltagaren själv får ge dom stöd att göra sitt arbete.
 • Resultatet av brukarenkäten har inte visats i alla verksamheterna än.

 • Webbsidan eskilstuna.se/kvalitetsradet. Synpunkter som kom fram var att ingen kände till begreppet ”nära vård”. Det finns information om nära vårdteam på eskilstuna.se.
 • Digital medverkan i kvalitetsrådet. Deltagarna diskuterade hur digitala deltagare kan vara med och vad man behöver tänka på för att det ska fungera. 
 • Affischen med information om Kvalitetsrådet. Deltagarna uttryckte att det behövs en lathund för QR-kod för både personal och brukare intill affischen. Vi bestämde att samordnarna ska skapa en lathund.
 • Brukarundersökningen. Deltagarna diskuterade förutsättningar som är viktiga inför kommande brukarundersökning. Här är en sammanfattning av synpunkterna om vad som är viktigt:
  • Att det kommer ut information om enkäten i god tid innan den ska besvaras. Följande behöver personal kunna besvara: Vad är det för enkät? När ska den besvaras? Hur länge har jag på mig? Vem ska göra den? Varför? Vilka frågor ska besvaras?
  • Att få bolla med en påläst, trygg, personal eller allra helst en opartisk person, exempelvis en frågeassistent.
  • Att det finns avsatt tid för att besvara undersökningen. ”Det är svårt att svara på frågorna samtidigt som man har en annan insats och är inställd på att göra den”.
  • Att personalen erbjuder både pappersenkät och digital enkät och frågar om brukaren vill ha hjälp med exempelvis att läsa eller tolka frågorna.
  • Att enkäten är på riktigt anonym. Det är viktigt att personalen inte ser vad brukaren svarar och framförallt inte ifrågasätter svaret eller försöker påverka svaret.
  • Att enkäterna för boende respektive daglig verksamhet/sysselsättning inte ska svaras på samma dag.
 • Deltagare informerar att den dagliga verksamheten/sysselsättningen Hejargatan har öppen verksamhet på tisdagar och torsdagar 13.00-15.00. Här finns fika och många aktiviteter och ett stort fokus på skapande. Alla är välkomna att besöka verksamheten dessa dagar. Adress: Hejargatan 15.

Vi pratar om digitalisering och välfärdsteknik.

Vi pratar om Nära vård.

Frågor och svar

Ja, lokalen som vi är i är lättillgänglig för dig med fysiska funktionsnedsättningar och kognitiva nedsättningar. Möteslokal, toalett och hiss är anpassad för exempelvis rullstol. Det är alltid bra att kontakta någon av oss samordnare av Kvalitetsrådet om du har en funktionsnedsättning som gör att du behöver stöd, exempelvis om du behöver ledsagning till och från taxi.

Ja. Vi har som mål att alltid kunna erbjuda att delta digitalt för dig som inte kan eller vill närvara fysiskt. Hur aktiv man som deltagare kan vara kommer att vara olika, beroende på hur många som kommer finnas på plats. Det är många som har svårt att ta sig till träffarna eller befinna sig i en miljö med många människor. Dela gärna med dig till oss om vad som är svårt för dig så hoppas vi att vi kan hitta en anpassning som fungerar för dig.

Kvalitetsrådet

Kvalitetsrådet består av personer som har egna erfarenheter av vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter inom område funktionshinder. Rådets uppdrag är att utveckla innehållet och förbättra kvalitén i kommunens dagliga verksamhet, sysselsättning, boendestöd och särskilt boende inom socialpsykiatrin.

Telefon:

Uppdaterad: 21 september 2022