Kommunala pensionärsrådet

Vi ska verka för att pensionärers intressen och önskemål beaktas. Det övergripande målet för pensionärsrådets verksamhet är att medverka till att äldre kan påverka samhällsutvecklingen.

Kommunala pensionärsrådet har kommunstyrelsens uppdrag att vara samrådsorgan i frågor som rör äldre. Rådet ska vara en mötesplats för representanter för kommunens pensionärsorganisationer och företrädare för Eskilstuna kommun samt Region Sörmland. Rådet är inte ett beslutande organ utan endast rådgivande.

För att uppnå det övergripande målet ska rådet:

 • utbyta information och samråda i frågor som rör äldre,
 • stärka inflytandet i frågor som rör äldre,
 • bevaka att kommunala planer och beslut tar hänsyn till de behov som äldre har,
 • vara pådrivare och initiera aktuella frågor till berörda verksamheter,
 • vara remissorgan i frågor som rör äldre samt
 • vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Arbetet i rådet ska kännetecknas av:

 • meningsfullhet och delaktighet,
 • öppna och generösa diskussioner,
 • god sammanträdesetikett samt
 • förankring och återkoppling av diskussioner och beslut.

 • 25 januari
 • 10 april
 • 4 juni
 • 5 september
 • 22 oktober
 • 5 december

Kommunala pensionärsrådet har fem arbetsgrupper, som består av fyra till åtta representanter från de olika pensionärsorganisationerna. En tjänsteperson är kopplad till varje grupp som stöd. Följande arbetsgrupper finns: 

 • Boendeplaneringsgruppen
 • Hemtjänstgruppen
 • Informationsgruppen
 • Trafikgruppen
 • Välfärdsteknikgruppen.

Majo Brostedt (S)

Ordförande

Telefon:

Anna Fridell

Utvecklare

Telefon:

Annika Linder

Sekreterare

Telefon:

Uppdaterad: 6 december 2023