Jämställdhetsberedningen

Vi arbetar för ett mer jämställt Eskilstuna och för att kommunkoncernens samlade arbete bedrivs resultatinriktat och effektivt. Det sker bland annat genom samråd, erfarenhetsutbyten, information, kunskapsspridning, dialog och initiativ till jämställdhetsåtgärder.

Jämställdhetsberedningen i Eskilstuna är en politisk beredning under kommunfullmäktige som initierar, följer upp och driver på ett aktivt och systematiskt jämställdhetsarbete i Eskilstuna kommunkoncern.

Beredningens arbetsuppgifter:

  • Bereda förslag och underlag för styrning av arbetet, till exempel styrdokument och särskilda prioriteringar
  • Vidareutveckla jämställdhetsarbetet på lång sikt.
  • Följa upp och utvärdera insatser och initiativ som tas av kommunkoncernen och i samverkan med andra. Det sker bland annat genom en årlig resultatrapport och i dialog med berörda nämnder, utskott och bolag.
  • Aktivt omvärldsbevaka och genomföra kunskapshöjande aktiviteter.
  • Årligen utse mottagare av jämställdhetspriset och hedersomnämnande.

Läs mer om arbetet med jämställdhet i Eskilstuna kommun

Lisa Friberg (S)

Ordförande i jämställdhetsberedningen

Therese Byström

Kommunstrateg

Telefon:

Uppdaterad: 16 februari 2023