Eskilstuna kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Våra verksamheter erbjuder bildning, upplevelser och aktiviteter av olika slag.

Vi ansvarar för kommunens:

 • Kulturskola
 • Bibliotek
 • Mötesplatser
 • Arkiv
 • Museer
 • Fritidsgårdar
 • Föreningsstöd
 • Arenor för kultur, idrott och föreningsliv

En nämnd är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Under varje nämnd finns en stöttande förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat. I Kultur- och fritidsnämnden ingår även Konstutskottet.

Konstutskottet är ett utskott inom Kultur- och fritidsnämnden.

Konstutskottets uppdrag är att:

 • ha dialog med allmänhet, näringsliv samt kommunala nämnder och bolag om kommunens konstsamling, depositionskonst och offentlig utsmyckning
 • bereda frågor som rör kommunens konstsamling, depositionskonst och offentlig utsmyckning inför beslut i nämnd
 • upprätthålla och utveckla nämndens kompetens i konstfrågor

Konstutskottet sammanträder fyra gånger per år och i övrigt på kallelse av ordföranden.

Ledamöter

Ordinarie ledamöter i Konstutskottet 2023-2027

Ordinarie platser

Marie Svensson (S)

Robin Tannarp (M)

Mikael Strömberg (SD)

Ersättare

Kent Sedin (S)

Urban Andersson (M)

Idrottsstrategiska gruppen (ISG) är ett samrådsforum under kultur- och fritidsnämnden och fattar inga beslut. ISG ska vara en arena för diskussioner kring nya idéer och framtidsvisioner som verkar för att utveckla Eskilstuna som idrottsstad.

Idrottsstrategiska gruppens uppdrag är att:

 • skapa samsyn kring idrottsstrategiska frågor som rör både nutid och framtid
 • vara en kontaktyta mellan Eskilstuna kommun och representanter för idrottsrörelsen i strategiska frågor som rör idrotten
 • använda sitt mandat att föra talan och diskutera strategiska frågor för idrottslivet i Eskilstuna
 • stödja implementeringen av den idrottspolitiska handlingsplanen
 • säkerställa att sociala värden sprids inom idrotten

ISG består av

Marie Svensson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden
Ola Bjerding, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen
Mattias Albers, områdeschef Arenor och friluftsliv, kultur- och fritidsförvaltningen
Torbjörn Berglund, verksamhetschef RF-SISU Sörmland
Bengt Gustafsson, föreningsutvecklare Eskilstuna idrottsföreningars samorganisation

Stöttande förvaltning

Sammanträdesdagar 2023

Plats: Föredragningar på MS Teams och beslutsmöte i stadsmuseets föreläsningssal om inget annat meddelas. Tid: 8:30
Sammanträden planeras för heldag om inget annat anges i kallelsen.

Onsdag 18 januari
Onsdag 1 februari
Torsdag 24 mars
Torsdag 27 april
Onsdag 24 maj
Fredag 16 juni
Onsdag 30 augusti
Fredag 22 september
Fredag 13 oktober
Fredag 17 november
Fredag 15 december

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Marie Svensson (S)

Ordförande kultur- och fritidsnämnden

Telefon:

Kultur- och fritidsnämnden

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Kultur- och fritidsnämnden
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 18 augusti 2023