Kultur- och fritidsnämnden

Våra verksamheter erbjuder bildning, upplevelser och aktiviteter av olika slag.

Vi ansvarar för kommunens:

 • Kulturskola
 • Bibliotek
 • Mötesplatser
 • Arkiv
 • Museer
 • Fritidsgårdar
 • Föreningsstöd
 • Arenor för kultur, idrott och föreningsliv

En nämnd är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Under varje nämnd finns en stöttande förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat. I kultur- och fritidsnämnden ingår även konstutskottet och utskottet för föreningsstöd.

I författningssamlingen finns nämndens delegationsordning och reglemente.

Konstutskottet är ett utskott inom kultur- och fritidsnämnden.

Konstutskottets uppdrag är att:

 • ha dialog med allmänhet, näringsliv samt kommunala nämnder och bolag om kommunens konstsamling, depositionskonst och offentlig utsmyckning
 • bereda frågor som rör kommunens konstsamling, depositionskonst och offentlig utsmyckning inför beslut i nämnd
 • upprätthålla och utveckla nämndens kompetens i konstfrågor

Konstutskottet sammanträder fyra gånger per år och i övrigt på kallelse av ordföranden.

Ledamöter i konstutskottet 2023-2027

Ordinarie platser

Marie Svensson (S) - ordförande

Urban Andersson (M)

Mikael Strömberg (SD)

Ersättare

Kent Sedin (S)

Zaid Al-Baghdady (M)

Utskottet för föreningsstöd är ett utskott inom kultur- och fritidsnämnden.

Utskottets uppdrag är att:

 • föra dialog med föreningslivet inklusive studieförbunden, kommunkoncernen och RF-SISU Sörmland om kommunens föreningsstöd
 • föra dialog med tjänstepersoner som arbetar med föreningsstöd om aktuella frågor
 • upprätthålla och utveckla nämndens kompetens i föreningsfrågor
 • skapa insyn i föreningsfrågor rörande förvaltningens ansvar

Utskottet för föreningsstöd sammanträder fyra gånger per år och i övrigt på kallelse av ordföranden.

Ledamöter i utskottet för föreningsstöd

Ordinarie platser

Marie Svensson (S) - ordförande

Kent Sedin (S)

Urban Andersson (M)

Mikael Strömberg (SD)

Adam Friis (MP)

 

Ersättare:

Hans Henriksson (S)

Zaid Al-Baghdady (M)

Fredrik Wernqvist (KD)

Idrottsstrategiska gruppen (ISG) är ett samrådsforum under kultur- och fritidsnämnden och fattar inga beslut. ISG ska vara en arena för diskussioner kring nya idéer och framtidsvisioner som verkar för att utveckla Eskilstuna som idrottsstad.

Idrottsstrategiska gruppens uppdrag är att:

 • skapa samsyn kring idrottsstrategiska frågor som rör både nutid och framtid
 • vara en kontaktyta mellan Eskilstuna kommun och representanter för idrottsrörelsen i strategiska frågor som rör idrotten
 • använda sitt mandat att föra talan och diskutera strategiska frågor för idrottslivet i Eskilstuna
 • stödja implementeringen av den idrottspolitiska handlingsplanen
 • säkerställa att sociala värden sprids inom idrotten

ISG består av

Marie Svensson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden
Ola Bjerding, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen
Mattias Albers, områdeschef Arenor och friluftsliv, kultur- och fritidsförvaltningen
Torbjörn Berglund, verksamhetschef RF-SISU Sörmland
Bengt Gustafsson, föreningsutvecklare Eskilstuna idrottsföreningars samorganisation

Stöttande förvaltning

Sammanträdesdagar 2024

Plats: Stadsmuséets föreläsningssal om inte annat anges i kallelsen.
Klockan: 8.30 (Sammanträden planeras för heldag om inget annat anges i kallelsen.)

Torsdag 18 januari
Fredagen 9 februari
Onsdag 27 mars
Tisdag 16 april
Måndag 13 maj
Onsdag 12 juni
Torsdag 29 augusti
Torsdag 19 september
Onsdag 9 oktober
Onsdag 13 november
Torsdag 5 december

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Marie Svensson (S)

Ordförande kultur- och fritidsnämnden

Telefon:

Kultur- och fritidsnämnden

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Kultur- och fritidsnämnden
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 16 april 2024