Kultur- och fritidsnämnden

Våra verksamheter erbjuder bildning, upplevelser och aktiviteter av olika slag.

Vi ansvarar för kommunens:

 • Kulturskola
 • Bibliotek
 • Mötesplatser
 • Arkiv
 • Museer
 • Fritidsgårdar
 • Föreningsstöd
 • Arenor för kultur, idrott och föreningsliv

En nämnd är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område. Under varje nämnd finns en stöttande förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat. I Kultur- och fritidsnämnden ingår även Konstutskottet.

Konstutskottet är ett utskott inom Kultur- och fritidsnämnden.

Konstutskottets uppdrag är att:

 • ha dialog med allmänhet, näringsliv samt kommunala nämnder och bolag om kommunens konstsamling, depositionskonst och offentlig utsmyckning
 • bereda frågor som rör kommunens konstsamling, depositionskonst och offentlig utsmyckning inför beslut i nämnd
 • upprätthålla och utveckla nämndens kompetens i konstfrågor

Konstutskottet sammanträder fyra gånger per år och i övrigt på kallelse av ordföranden.

Ledamöter

Ordinarie ledamöter i Konstutskottet 2019-2022:

Marie Svensson (S), ordförande
Muhammed Tahsin (M)
Mikael Strömberg (SD)

Ersättare:

Kent Sedin (S)
Elisabeth Martinius Nilsson (M)

Idrottsstrategiska gruppen (ISG) är ett samrådsforum under kultur- och fritidsnämnden och fattar inga beslut. ISG ska vara en arena för diskussioner kring nya idéer och framtidsvisioner som verkar för att utveckla Eskilstuna som idrottsstad.

Idrottsstrategiska gruppens uppdrag är att:

 • skapa samsyn kring idrottsstrategiska frågor som rör både nutid och framtid
 • vara en kontaktyta mellan Eskilstuna kommun och representanter för idrottsrörelsen i strategiska frågor som rör idrotten
 • använda sitt mandat att föra talan och diskutera strategiska frågor för idrottslivet i Eskilstuna
 • stödja implementeringen av den idrottspolitiska handlingsplanen
 • säkerställa att sociala värden sprids inom idrotten

ISG består av

Marie Svensson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden
Ola Bjerding, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen
Mattias Albers, områdeschef Arenor och friluftsliv, kultur- och fritidsförvaltningen
Torbjörn Berglund, verksamhetschef RF-SISU Sörmland
Bengt Gustafsson, föreningsutvecklare Eskilstuna idrottsföreningars samorganisation

Stöttande förvaltning

Sammanträdesdagar 2022
Plats: Föredragningar på MS Teams och beslutsmöte i stadsmuseets föreläsningssal, om inget annat meddelas.
Tid: 08.30
Sammanträden planeras för heldag om inget annat anges i kallelsen.

Onsdag 19 januari
Torsdag 10 februari
Tisdag 22 mars
Tisdag 26 april
Tisdag 24 maj
Tisdag 14 juni
Tisdag 30 augusti
Tisdag 20 september
Onsdag 5 oktober
Tisdag 15 november
Tisdag 13 december

Sammanträdeshandlingar

Kontakta nämnden

Marie Svensson

Ordförande kultur- och fritidsnämnden

Telefon:

Kultur- och fritidsnämnden

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Kultur- och fritidsnämnden
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 23 september 2022