Avgifter för livsmedel, miljöskydd och hälsoskydd

Här hittar du information, om de avgifter kommunen tar ut för verksamheter, som omfattas av miljöbalken, livsmedelslagen och strålskyddslagen.

Taxorna gäller både verksamheter och privatpersoner inom vissa områden. Det är kommunfullmäktige som har beslutat om gällande taxor.

Eskilstuna kommun tar ut avgifter för dessa områden:

 • ansökningar om tillstånd och godkännanden
 • ärenden för registrering
 • handläggning av anmälningar
 • tillsyn och kontroll

Exempel på verksamheter som kan få en tillsyns- eller kontrollavgift är:

 • hygienlokaler
 • hotell
 • idrottsanläggningar
 • undervisningslokaler
 • vårdlokaler
 • företag som har miljöfarlig verksamhet
 • kyl- och värmepumpsanläggningar
 • täkter
 • företag som hanterar livsmedel typ restauranger och livsmedelsbutiker
 • företag som producerar livsmedel som slakterier och dylikt.

Det är verksamheten själv som ska stå för kostnader som kommunen har för kontroll och tillsyn.

Avgifterna står i relation till den tid som miljöinspektörerna lägger ned. Tiden varierar beroende på vad det gäller och hur stor påverkan verksamheten har på miljön och människors hälsa.

Vi debiterar avgifter på två olika sätt, antingen en fast avgift eller timdebitering. Vilken typ av debitering som är aktuell för olika typer av ärenden framgår av taxan. Fasta avgifter bygger på en fastställd schablontid som multipliceras med taxans timavgift. Vid timdebitering multipliceras det antalet nedlagda timmar i ärendet med taxans timavgift.

Tillstånd och regler

På vår webbplats för företagare kan du läsa mer om vilka tillstånd du behöver och hur kontroller eller tillsyn av din verksamhet går till.

Taxa/avgifter för kontroll och tillsyn 2024

Från 1 januari 2022 tillämpar vi ett nytt avgiftssystem för flera av våra tillsyns- och kontrollavgifter, så kallad efterhandsdebitering. Den stora förändringen är att du som säljer livsmedel, alkohol, tobak eller läkemedel, får fakturan först efter att tillsynen eller kontrollen genomförts. Avgiften baseras på nedanstående timavgift för aktuell taxa. Årets timavgift är ett resultat av indexuppräkningen.

 • Timavgift för miljö- och byggavdelningens livsmedelskontroll 2024: 1 350 kronor
 • Timavgift för miljö- och byggavdelningens övriga tillsyn 2024: 1 140 kronor.

Det finns sedan tidigare en möjlighet för nämnden att göra en indexuppräkning enligt PKV (Prisindex för kommunal verksamhet).

Taxor/avgifter

Taxa alkohol, tobak och läkemedel Pdf, 749 kB. och liknande produkter och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Taxa miljöbalken, livsmedel mfl Pdf, 2 MB. och lagen om sprängämnesprekursorer.

Frågor och svar om avgifter för tobak, alkohol, receptfria läkemedel och livsmedel samt hälsoskyddsverksamheter

Från och med den 1 januari 2022 ska du betala efter att tillsynen eller kontrollen har genomförts, då kommunen infört så kallad efterhandsdebitering. Däremot betalar du inte för tillsyn av serveringstillstånd under 2022.

Vi skickar fakturan efter genomfört tillsynsbesök. Det kan ta några dagar innan den kommer. Sedan har du 30 dagar på dig att betala fakturan.

Du får en påminnelse och om den blir obetald så går ärendet till inkasso.

Avgifter för tillsyn

Ni betalar avgifter för tillsyns enligt alkohollagen. En avgift för den planerade tillsynen som genomförs på serveringsstället. Den avser tiden som kontrollen tar ute på verksamheten, samt det för- och efterarbete som inspektören behöver göra.

Ni betalar också en fast årlig avgift för den inre tillsynen, där vi kontrollerar den ekonomiska skötseln av bolaget och bolagspersoner.

Hur mycket ska jag betala?

Avgiften beror på vilken riskklassning er verksamhet har fått. De timmar som vi får fram multiplicerar vi med timavgiften.

Riskklassningen baseras på vilken typ av verksamhet ni har, serveringstider, vilka grupper ni vänder er till med mera. Mer information finns att läsa i taxan.

Vilken avgift är det som jag som företagare inte behöver betala under 2022?

Under 2022 behöver du inte betala en avgift för den tillsyn inspektören gör för ditt serveringstillstånd, varken den inre eller yttre tillsynen.

När ska jag betala?

För tillsynen av ditt serveringsställe betalar du inte någon avgift under året 2022.

Tillsynsutredning

Finns det brister vid tillsynen så startas det en tillsynsutredning. Tiden som handläggaren lägger ner på utredningen kommer att debiteras med en extra faktura.

Avgifter

Ni betalar en avgift för tillsyn. Det är avgiften för den planerade tillsynen som genomförs. Avgiften innefattar tiden som kontrollen tar ute på verksamheten, samt det för- och efterarbete som inspektören behöver göra.

Ni betalar även en fast årlig avgift för den inre tillsynen.

När ska jag betala?

Från och med den 1 januari 2022 ska ni betala efter att kontrollen har genomförts, då kommunen infört så kallad efterhandsdebitering.

Den årliga inre tillsynen ska fortfarande betalas i början av året.

Tillsynsutredning

Finns det brister vid tillsynen så startas det en tillsynsutredning. Tiden som handläggaren lägger ner på utredningen kommer att debiteras med en extra faktura.

Avgifter

Du som verksamhetsutövare betalar en registreringsavgift när du registrerar din verksamhet hos kommunen. Det är en avgift som bara betalas en gång.

Du betalar också en avgift för offentlig kontroll. Den avgiften betalar du för den planerade kontrolltid som genomförs. Kontrolltiden innefattar tiden som kontrollen tar ute på livsmedelsanläggningen, samt det för- och efterarbete som inspektören behöver göra.

Hur mycket ska jag betala?

Din kontrolltid, det vill säga det antal timmar du får betala för, beror på vilken riskklassning din verksamhet har fått. De timmar som vi får fram multiplicerar vi med timavgiften.

Riskklassningen baseras på vilken typ av verksamhet du har, vilken storlek, vilka konsumentgrupper du vänder dig till, samt en erfarenhetsklassning.

När ska jag betala?

Från och med den 1 januari 2022 ska du betala efter att kontrollen har genomförts, då kommunen infört så kallad efterhandsdebitering.

Avgifter för uppföljande kontroll och utredning av klagomål

Bedömer inspektören att det finns avvikelser från livsmedelslagstiftningen som behöver följas upp, så görs detta vid ett besök som ursprungligen inte var planerat. Då får du betala för den tid det uppföljande besöket tar, samt för eventuell provtagning. Den kostnaden ingår alltså inte i den ordinarie kostnaden.

Det kan hända att det inkommer ett klagomål som gäller din verksamhet. Då är kontrollmyndigheten skyldiga att utreda om det är befogat eller inte. Är klagomålet befogat tar vi betalt för den tid som vi lagt på handläggning, besök på plats samt eventuella kostnader för provtagning och analys av prover. Om klagomålet visar sig vara obefogat behöver du inte betala någon avgift.

Avgifter

Du betalar en avgift för kontroll av verksamheten. Avgiften avser den planerade kontrollen som genomförs. Avgiften innefattar tiden som kontrollen av verksamheten tar, samt för- och efterarbete som inspektören behöver göra.

När ska jag betala?

Från och med den 1 januari 2022 ska ni betala efter att kontrollen har genomförts, då kommunen infört så kallad efterhandsdebitering.

Avgifter

Du betaIar en avgift för tillsyn. Istället för att betala en mindre avgift varje år, så kommer hela avgiften att tas ut det året som hälsoskyddstillsynen har genomförts. Avgiften innefattar tiden som tillsynen av verksamheten tar, samt för- och efterarbete som inspektören behöver göra. Avgiften kommer att vara densamma. Du kan påverka en del av avgiftens storlek genom att vara förberedd inför tillsynsbesök och genom att se till att uppföljningen inte drar ut på tiden. Du behöver inte betala något på förhand.

När ska jag betala?

Från och med den 1 januari 2024 ska ni betala efter att kontrollen har genomförts, då kommunen infört så kallad efterhandsdebitering

Fakturan skickas efter att tillsynen har genomförts och innefattar tid för platsbesök, restid, beslutsskrivande med mera.

Avgifter och tillsyn av bassängbad

Om du bedriver bassängbad kommer du att betala en fast avgift om 1 timme per år för granskning av badvattenprover. Sedan tillkommer en avgift i samband med den regelbundna tillsynen.

Mer information om avgifter hittar du i taxorna. Har du frågor, kontakta oss.

Miljö och bygg

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 29 januari 2024