Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tillsammans med invånarna bygger vi vårt samhälle som en attraktiv och hållbar kommun. Här ska boende, besökare och företagare trivas och växa.

Vår målsättning är att Eskilstuna ska vara en trygg och säker kommun att bo och vistas i.

Vår förvaltning är organiserad i en stab och fyra verksamhetsområden:

  • Stadsutveckling - ansvarar för strategisk planering, utveckling och geografisk data. Här finns också vår lantmäterimyndighet.
  • Miljö och Bygg - hanterar ansökningar, tillstånd och genomför tillsyner och kontroller.
  • Stadsmiljö - sköter om våra gator, parker och naturområden. Ansvarar också för trafik, hållbara resor och parkering.
  • Räddningstjänst - arbetar med att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö.

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter för livsmedel, miljöskydd och hälsoskydd

Politiskt ansvar

Förvaltningen arbetar på uppdrag av politiken via tre nämnder; Samhällsbyggnadsnämnden, Räddningstjänst- och tillståndsnämnden samt Torshälla stads nämnd.

Förvaltningsledning

Marianne Hagman

Förvaltningschef

Telefon:

Sara Brutenmark

Administrativ chef

Telefon:

Jacob Lithammer

Områdeschef Stadsutveckling

Telefon:

Anna Norberg

Områdeschef Miljö och Bygg

Telefon:

Daniel Wennersten

Områdeschef Stadsmiljö

Telefon:

Camilla Dahlén

Räddningschef

Telefon:

Ingrid Bergh Bertilsson

HR-chef

Telefon:

Mervi Nyqvist

Ekonomichef

Telefon:

Annika Edetun

Kommunikationsstrateg

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 21 februari 2024