MENY
Eskilstuna kommun

Beslut om Torshälla stads förvaltning och nämnd

Torshälla

Fotograf: Ove Georgenson

Uppdaterad 7 februari. Den 15 december beslutade kommunfullmäktige att Torshälla stads nämnd ska bibehållas och att Torshälla stads förvaltning ska avvecklas.

Under år 2016 gjordes en utredning gällande samordning och samorganisering mellan Torshälla stads förvaltning och övriga förvaltningar. Den 15 december 2016 fattade kommunfullmäktige fattat beslut i frågan.

Beslutet i korthet

  • Torshälla stads nämnd bibehålls och stärks med fokus på frågor med stark lokal prägel.
  • Torshälla stads nämnd ska ha ansvar för kultur- och fritidsverksamhet, ort – näringslivs- och föreningsfrågor samt gatu- och parkverksamhet. Torshälla stads nämnd ges även uppdraget att följa utvecklingen av de kommunala verksamheterna i Torshälla.
  • Torshälla stads förvaltning avvecklas och dess verksamheter samorganiseras med övriga förvaltningars verksamheter. Syftet är att säkerställa likvärdig service, resurseffektivitet och komptensförsörjning. Dessutom är målet att effektivisera med minst 7 miljoner kronor från med genomslag år 2018.
  • Förändringarna börjar gälla från och med den 1 augusti 2017.

Titta på kommunfullmäktiges sammanträde i efterhandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här finns protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde i frågan kring samorganiseringen mellan Torshälla stads förvaltning och övriga förvaltningar.

Vad händer nu?

Beslutet innebär att Torshälla stads nämnd bibehålls och stärks med fokus på frågor med stark lokal prägel. Torshälla stads förvaltning avvecklas för att säkerställa likvärdig service, resurseffektivitet och komptensförsörjning. Med anledning av detta har ett genomförandeprojekt startas med målet att genomföra beslutet så att en ny organisation träder i kraft senast den 1 augusti 2017.

Styrgruppen för projektet består av samtliga förvaltningschefer samt ekonomidirektör, kommunikationsdirektör, HR-direktör samt kommundirketören. Torshälla stads förvaltning och fackförvaltningarna har huvudansvaret för genomförandet. En samordningschef är utsedd liksom genomförandegrupper med ansvar för olika verksamheter samt HR, it/administration, kommunikation, juridik och ekonomi.

1 januari- 31 juli 2017: Beslutet genomförs under perioden 1 januari – 21 juli 2017.
27 februari: Styrgruppen fattar beslut om tidplan.
1 augusti 2017: Förändringarna börjar gälla från och med den 1 augusti 2017.

Varför?

Kommunfullmäktige beslutande i november 2015 att tillsätta en utredning med uppdrag att utreda samarbete och samorganisering mellan Torshälla stads förvaltning och övriga förvaltningar i kommunen. Syftet med utredningen har varit att analysera och lämna förslag på hur Torshälla stads nämnd och förvaltning kan utvecklas och eventuellt samorganiseras med övriga förvaltningar inom Eskilstuna kommun.

Syftet med det beslut kommunfullmäktige fattade är att säkerställa likvärdig service, resurseffektivitet och kompetensförsörjning. Dessutom är målet att effektivisera med minst 7 miljoner kronor med genomslag år 2018

Hur genomfördes utredningen?

En utredning genomfördes i projektform under våren 2016. Utredningen belyste ett antal perspektiv:

  • likvärdig service och rättssäkerhet
  • processkvalitet och likartat arbetssätt i kommunen
  • möjlig resurseffektivisering
  • kompetensförsörjning i en liten organisation
  • närhet och lokal anknytning
  • samverkan mellan verksamheter.

Utredningen har genomförts genom hög grad av transparens och delaktighet. Fakta har samlats in genom kvalitativa fokusgrupper, intervjuer, samt uppföljning och analys av kvantitativa kvalitets- och effektivitetsmått. Utredningen har därtill tagit del av tidigare genomförda utredningar/översyner gällande Torshälla stads nämnd. Representanter från samtliga verksamhetsområden har deltagit i fokusgrupp eller intervjuer. Fokus har varit nuläge såväl som önskat läge. Vidare har utredningen lyssnat in tankar och idéer från medarbetare vid fyra öppna forum. I maj månad bjöds dessutom invånare in till medborgardialog på medborgarkontoret i Torshälla. Detta sammantaget kom sedan att ligga till grund för utformning av förslag till förändring. Fyra förslag togs som på olika sätt skulle svar upp mot syftet att finna synergier och kostnadseffektiviseringar och uppnå långsiktig kvalitet. Utredningen rekommendation blev efter överväganden att genomföra förslag fyra, Orten i centrum.

I juni lämnade utredningen ifrån sig en rapport med fyra tänkbara förslag och följebrev. Utifrån de fyra förslagen har styrgruppen rekommenderat ett av dem, kallat Orten i centrum.

Under hösten har samtliga nämnder och bolag getts möjlighet att lämna yttrande på utredningens förslag. Samtliga nämnder och bolag ställde sig bakom utredningens rekommenderade förslag till förändring. Några betonade samtidigt att Torshälla stads nämnd uppdrag bör förtydligas liksom den ekonomiska ansvarsfördelningen mellan nämnderna. Läs en sammanfattning av nämndernas yttrande i handlingarna. Efter remissomgång och positivt gensvar från nämnderna förslogs kommunfullmäktige att fatta beslut i angiven riktning.

Torshällas särställning

Torshälla stads nämnd är unik i det avseendet att det är den enda kommundelsnämnden i Eskilstuna, vilket betyder att nämnden har ett lokalt geografiskt ansvarsområde istället för ansvar för ett fackområde. Nämnden ansvarar idag för kommunal service i Torshälla vad gäller socialtjänst, äldreomsorg, kultur- och fritidsfrågor, ungdomsverksamhet, kostverksamhet samt förskola och grundskola. Nämnden ansvarar också för planering, skötsel och underhåll av parker, gator, vägar och vatten.


Kontakt

Pär Eriksson, kommundirektör och ordförande i styrgruppen, 070-167 21 45
Madelene Eriksson, projektledare 016-710 83 37, 073-950 00 77, madelene.eriksson4@eskilstuna.se       

Hjälpte informationen på den här sidan dig?