MENY
Eskilstuna kommun

Kommunens ekonomi stärkt tack vare statsbidrag

Vid Eskilstuna kommuns andra delårsrapport visar prognosen på ett resultat på 233 miljoner kronor, vilket är 64 miljoner bättre än budget. Det beror framför allt på ökade statsbidrag och en bättre utveckling av skatteunderlaget än beräknat. Samtidigt finns en stor ekonomisk osäkerhet de kommande åren som en följd av Coronapandemin men även på grund av den demografiska utvecklingen.

Trots det goda resultatet har kommunen ökade behov och därmed högre kostnader inom äldreomsorgen, för vård av barn och unga samt för ekonomiskt bistånd fram till delår 2.

Riktade statsbidrag har dock kompenserat för de kostnader kommunen fått till följd av Coronaviruset. Det handlar bland annat om inköp av skyddsutrustning, ökade sjuklönekostnader och vårdrelaterade kostnader. Ökningen av försörjningsstödet hänger nära samman med en nedgång i ekonomin. Arbetslösheten i kommunen har ökat till 15 procent, vilket är en ökning med 2,4 procentenheter sedan augusti 2019.

- Det är positivt att vi får full täckning för våra Corona-relaterade kostnader. Samtidigt finns det en risk för att vissa av de ekonomiska effekterna slår igenom först nästa år och det måste vi ha en beredskap för, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).

Ekonomisk osäkerhet

Regeringen har tagit höjd för en sämre utveckling av kommunernas skatteintäkter och ökade stadsbidragen i samband med vårändringsbudgeten. Det har också visat sig att skatteunderlaget utvecklats mer positivt än vad man befarade i våras. Samtidigt finns en ekonomisk osäkerhet för de kommande tre åren.

Andra faktorer som påverkar kommunens ekonomi är den förändrade åldersstrukturen i Eskilstuna. Andelen yngre och äldre ökar i relation till den arbetsföra befolkningen, vilket skapar ett ökat behov av välfärd som skola och äldreomsorg. Lågkonjunkturen väntas dessutom påverka ekonomin nästa år och befolkningstillväxten avstannar. Därför är det viktigt att kommunkoncernen har ett positivt resultat för året.

Delårsrapport 2 behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde den 22 oktober.

Så påverkade Coronapandemin kommunens verksamheter:

  • Eskilstunas krisledningsorganisation har varit aktiverad för att hantera effekterna av pandemin.
  • Äldreomsorgen har satt stort fokus på hygienrutiner, tillgång till skyddsutrustning och arbetat med särskilda Covid 19-team. Den 30 april fanns sammanlagt 15 smittade av de cirka 2 000 brukarna inom äldreomsorgen. Sedan augusti har det inte funnits någon smitta i verksamheterna.
  • Öppna verksamheter för äldre har gått över till digitala lösningar, som varit mycket uppskattade, exempelvis rörelsepass via Facebook.
  • Grundskolans och förskolans verksamheter har hållits igång. Initialt i pandemin var det stor frånvaro av barn i förskolans verksamhet och i vissa grundskolor.
  • Digitaliseringsarbetet har haft stort fokus under året eftersom gymnasieskolan och vuxenutbildningen gick över till distansundervisning under våren.
  • Förenings- och kulturlivet i kommunen har påverkats i hög grad. Intäktsbortfallen är stora på grund av inställda evenemang och antalet besök på bibliotek och museer och mötesplatser har minskat. Ett åtgärdspaket för förenings- och näringslivet har beslutats av kommunfullmäktige.
  • Digitala konstvisningar, digitala gruppverksamheter, live-streamade konserter och digital musikundervisning är några exempel på omställning inom kultur- och fritidsområdet.
  • Kollektivtrafiken med buss inom Eskilstuna kommun är påverkad av pandemin. Färre resenärer och förändrade rutiner för påstigning har inneburit minskade intäkter.
  • Arbetslösheten har ökat till 15 procent vilket är en ökning med 2,4 procentenheter sedan augusti 2019.
  • Under våren har ett flertal utvecklingsinitiativ startat för att förbättra kommunens digitala tjänster gentemot invånare som på sikt förväntas bidra till ökad kvalitet och effektiviseringar.

Bakgrund

Delårsrapporterna är ett verktyg för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid styrning och uppföljning av kommunens verksamheter och bolag under året. Kommunen upprättar två delårsrapporter som också ligger till grund för arbetet med kommande års budget.

Prognos för kommunen 2020

Belopp i miljoner kronor

 

Budgeterat resultat för hela året

169

Avvikelser mot budgeterat resultat vid delår 2

64

​Prognosticerat helårsresultat

​233


Prognos nämnderna 2020

Belopp i miljoner kronor

Budget

Avvikelse

Kommunstyrelsen

407,2

15,1

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

447,9

-33,6

Förskolenämnden

667,2

18,5

Grundskolenämnden

1 247,5

14,3

Gymnasienämnden

383,6

-0,1

Kultur- och fritidsnämnden

312,9

1,8

Miljö- och räddningstjänstnämnden

91,5

2,8

Servicenämnden *

662,0

1,4

Socialnämnden

518,1

-85

Stadsbyggnadsnämnden

385,9

14,5

Torshälla stads nämnd

52,3

5,2

Valnämnden

3,1

1,8

Vård- och omsorgsnämnden

1 884,4

0,0

Överförmyndarnämnden

12,8

0,0

Summa

7 079,5

-43,4

*) Det som anges är nämndens intäkter


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30
Lördag 11.00-14.00


Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla