MENY
Eskilstuna kommun

Coronapandemi får konsekvenser för kommunens ekonomi på sikt

Exempelbild

Eskilstuna kommuns delårsrapport visar på ett positivt resultat på 19,6 miljoner kronor för det första kvartalet, vilket är 42 miljoner bättre än förra året. Samtidigt pekar helårsprognosen på att Coronapandemin kommer att få stora konsekvenser för 2020 års resultat.

Bedömningen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är att Sverige nu befinner sig i en djup lågkonjunktur.

- Det är ett exceptionellt läge där vi på kort tid fått ökade kostnader och kraftigt fallande intäkter. Vi ser över investeringstakten och vissa mindre projekt inom exempelvis stadsbyggnad kan komma att skjutas på framtiden. Trots det är vår investeringsnivå fortfarande rekordhög då de yngre och äldre blir allt fler de kommande åren, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).

Negativ prognos för helåret

Budgeterat resultat för hela året är 168,7 miljoner och prognosen efter det första kvartalet pekar på ett underskott mot budget på 230 miljoner kronor. Det innebär ett prognosticerat resultat för hela året på -61 miljoner kronor. Minskade skatteintäkter påverkar prognosen med -185,2 miljoner kronor, men vägs upp av ökade generellas stadsbidrag. Nämnderna lämnar en avvikelse på -222,9 miljoner kronor, varav 84 miljoner är ökade kostnader eller minskade intäkter orsakade av Corona. I övrigt prognostiseras 56 miljoner i underskott för försörjningsstöd och 73 miljoner för vård av barn, unga och vuxna.

Många osäkerhetsfaktorer

- Vi är fortfarande mitt i Coronapandemin och osäkerhetsfaktorerna är många när det gäller de långsiktiga effekterna på samhällsekonomin. Arbetet med att ta fram en årsplan för nästa år har till stora delar skjutits fram till hösten då vi har bättre prognoser och mer underlag. Vi hoppas också på att regeringen ökar de riktade statsbidragen för att kompensera för de kostnader vi fått till följd av Coronaviruset, säger ekonomidirektör Pia Järnkvist.

Effektiviseringar

Hon betonar att kommunen sedan tidigare varit medveten om att kostnaderna för välfärden kommer att öka de kommande åren. Kommunfullmäktige har i årsplanen för 2020 beslutat att förslag till effektiviseringar och intäktshöjande åtgärder ska utarbetas och genomföras med målsättningen att förbättra kommunkoncernens ekonomi med totalt 300 miljoner kronor.

- Vi tittar till exempel på hur vi kan minska våra administrativa kostnader för att kunna omfördela pengar till välfärden. De ekonomiska effekterna av Coronapandemin riskerar att påverka såväl kommunens intäkter som kostnader negativt även de kommande åren, säger ekonomidirektör Pia Järnkvist.

Delårsrapport 1 behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde den 14 maj.

Ekonomiska åtgärder:

  • Alla nämnder måste bidra utifrån sin förmåga att förbättra kommunens prognostiserade resultat.
  • Nya budgeterade resultatmål för nämnderna föreslås som stärker kommunens resultat med 149 miljoner.
  • Exploateringsvinsterna ökar med 48 miljoner. Det är i huvudsak Coops etablering i logistikparken.
  • Ett nytt resultatmål föreslås för kommunen till 145 miljoner, vilket motsvarar 2,1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Prognos för kommunen 2020

Belopp i miljoner kronor

2020

Budgeterat resultat

169

Avvikelser mot budget, delårsrapport 1

-230

Prognosticerat helårsresultat

-61

Prognos för nämnderna 2020

Belopp i miljoner kronor

Budget

Avvikelse

Kommunstyrelsen

407,2

7,8

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

447,9

-55,6

Förskolenämnden

667,2

13,8

Grundskolenämnden

1 247,5

-21,1

Gymnasienämnden

383,6

-3,9

Kultur- och fritidsnämnden

312,9

0,0

Miljö- och räddningstjänstnämnden

91,5

-1,6

Servicenämnden

662,0

-2,7

Stadsbyggnadsnämnden

385,9

-18,1

Socialnämnden

518,1

-73,2

Torshälla stads nämnd

52,3

0,0

Valnämnden

3,1

1,5

Vård- och omsorgsnämnden

1 884,4

-69,6

Överförmyndarnämnden

12,8

0,0
Summa

7 079,5

-222,9

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-12.00,
13.00-16.00

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla