MENY
Eskilstuna kommun

Resultatstärkande åtgärder börjar ge effekt för kommunens ekonomi

Vid delårsbokslut 1 såg Eskilstuna kommun ut att gå mot ett underskott för 2019. De senaste siffrorna visar glädjande nog att åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen har börjat ge resultat.

– Tillsammans har vi med hårt arbete lyckats vända det negativa resultatet och ser ut att gå mot ett starkare resultat för 2019 än vad vårens prognos visade. Det är viktigt att vi är väl rustade inför kommande år och kan göra de investeringar som behövs inom skola, vård och omsorg och även andra satsningar som krävs för att fortsätta utveckla kommunen. Fortsatt allmän varsamhet är nödvändig då vi fortfarande har obalanser i ekonomin och ser att våra kostnader kommer att öka i framtiden, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Eskilstuna kommun har redovisat ett positivt resultat de senaste 14 åren. Tidigare prognoser har visat att åren 2020–2022 kommer att bli ekonomiskt tuffa på grund av en svag utveckling av skatteintäkterna och ökade demografiska behov, något som inte är unikt för Eskilstuna utan en trend för hela landet.

Resultatstärkande åtgärder

Kommunfullmäktige beslutade innan sommaren att införa inköpsstopp, förstärka restriktiviteten vid anställningar och att stoppa projekt som inte ledde till kostnadseffektivitet. Dessutom har alla kommunens nämnder fattat beslut om resultatstärkande åtgärder.

– Vi ser att de åtgärder som vidtagits börjar ge effekt, men vi har fortfarande en obalans i ekonomin jämfört med budget. Prognosen för hela året visar på ett resultat exklusive engångsposter på 23,8 miljoner, säger ekonomidirektör Pia Järnkvist.

Fortsatt arbete krävs

Det totala resultatet inklusive exploateringsintäkter och utdelning från bolag bidrar till att resultatprognosen för hela året landar på 123 miljoner kronor. För några av kommunens förvaltningar är den ekonomiska trenden fortsatt negativ. De främsta orsakerna till det är ökade kostnader för försörjningsstöd samt för vård av barn, unga och vuxna.

– Här behöver vi fortsätta att kraftsamla och följa upp om de åtgärder som satts in ger tillräckliga effekter. I vissa verksamheter dröjer det innan vi ser resultat av det arbete som gjorts för att bromsa kostnadsutvecklingen, säger ekonomidirektör Pia Järnkvist.

Viktiga händelser under perioden

  • Arbete med att realisera plan för trygghet och inkludering med fokus på förebyggande och främjande insatser i framförallt Årby.
  • Kunskapsresultaten försämrades jämfört med läsåret 2017/2018. Pojkarna har höjt sina resultat inför gymnasiet och har för första gången högre resultat än flickorna.
  • Omställningen till att ge vård och stöd på hemmaplan i första hand pågår.
  • Eskilstuna kommun prisades för tredje året i rad vid Stockholm Business Alliance NKI-konferens i april. Nöjd Kund Index (NKI) mäts på sex olika myndighetsområden.
  • Arbetslösheten har ökat under sommarmånaderna i likhet med resten av riket. Behovet av olika former av arbetsmarknadsinsatser, yrkesutbildningar och kommunala jobb för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden är fortsatt mycket stort. Fler hushåll har behov av ekonomiskt bistånd
  • Det har givits 448 startbesked för bostäder hittills i år.

Ska behandlas i kommunfullmäktige

Delårsrapporten behandlas i kommunstyrelsen den 8 oktober och i kommunfullmäktige den 24 oktober.

Bakgrund

Delårsrapporterna är ett verktyg för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid styrning och uppföljning av kommunens verksamheter och bolag under året. Kommunen upprättar två delårsrapporter som också ligger till grund för arbetet med kommande års budget.

Budgetavvikelse, prognos för kommunen 2019

Belopp i mnkr

Delår 2

Delår 1


Budgeterat resultat

153,2

​153,2

Skatteintäkter och generella statsbidrag

28,8

​9,4

Finansnetto

81,5


​17,9

​Nämnder

​-93,9

​-125,1

​Kommungemensamma kostnader

​-46,7

​-71,2

Summa prognostiserat resultat inklusive engångsposter

​123

​-15,8

​Engångsposter

​Exploatering

​-40,9

​Utdelning bolag

​-53,8

Summa justerat resultat

​23,8


Prognos nämnderna 2019

Belopp i mnkr

Budget

Avvikelse

Kommunstyrelsen

392,5

11,0

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

438,8

-24,8

Förskolenämnden

656,0

11,0

Grundskolenämnden

1 198,1

-5,5

Gymnasienämnden

385,2

-1,2

Kultur- och fritidsnämnden

308,6

3,0

Miljö- och räddningstjänstnämnden

90,1

2,8

Servicenämnden *


0,4

Socialnämnden

483,2

-105,0

Stadsbyggnadsnämnden

409,4

13,8

Torshälla stads nämnd

45,1

1,2

Valnämnden

3,0

0,0

Vård- och omsorgsnämnden

1 832,0

0,0

Överförmyndarnämnden

12,3

-0,7

Summa

6 257,4

-93,9

*) Omsättning SEN

665,5

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla