MENY
Eskilstuna kommun

Sänkt arbetslöshet och höjd utbildningsnivå i fokus

Exempelbild

Årsplan 2020 och strategisk inriktning för de kommande fyra åren har nu beslutats av kommunfullmäktige. Årsplanen och den strategiska inriktningen beskriver hur kommunen ska prioritera och fördela sina resurser.

Kommunfullmäktige har också beslutat om nya ägardirektiv för bolagskoncernen 2020.

Tre områden som lyfts fram är arbetsmarknadssatsningar, trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete samt digitalisering. Fler insatser krävs för att minska arbetslösheten och öka tryggheten.

Tillvarata digitaliseringens fördelar

- Vi måste knäcka arbetslösheten. Fler ska ha arbete och människor måste kunna försörja sig själva. Den som saknar arbete måste studera för att öka sina möjligheter att få jobb, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

​En genomlysning av kommunens verksamheter ska göras för att minska administrationen och öka tiden med brukare samtidigt som digitaliseringens fördelar tillvaratas.

Färre ska försörja fler

För kommunen har det länge stått klart att det inför år 2021 saknas 150 miljoner kronor. Det beror framför allt på demografiska förändringar där andelen unga under 20 och äldre över 80 ökar, vilket får till följd att färre ska försörja fler.

- Vi är nu i en situation där vi har ekonomiska obalanser. Vi behöver både kortsiktigt genomföra planerade åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen och långsiktigt arbeta med att sänka vår kostnadsnivå. Allt för att skapa utveckling och stabilitet de kommande åren,​ säger kommundirektör Tommy Malm.

Fem prioriterade mål

Kommunfullmäktige har pekat ut fem strategiska mål som är särskilt prioriterade under perioden 2020-2023:

  • ​Fler i jobb
  • Höjd utbildningsnivå
  • Attraktiv stad och landsbygd
  • Tryggt och självständigt liv
  • Miljö- och klimatsmart

Inom området Fler i jobb är huvudmålet att kraftsamla för att arbetslösheten ska vara under 10 procent år 2020. Företagsservicen utvecklas, 560 yrkesutbildningsplatser erbjuds och kommunkoncernen ska tillhandahålla minst 800 jobb- och arbetsmarknadsplatser.​

Höjd utbildningsnivå har fortsatt fokus. Att höja kunskapsresultaten och öka samarbetet för att skapa en mer likvärdig skola är prioriterat. Vuxenutbildningen ska digitaliseras och kommunen ska arbeta för att förverkliga Mälardalens tekniska universitet.

Inom målet för Attraktiv stad och landsbygd fortsätter arbetet med att skapa förutsättningar för fler bostäder. Målet är 600 nya bostäder per år. Bredband på landsbygden och medel för att rusta upp idrottsanläggningar är exempel på andra satsningar.

Inom Tryggt och självständigt liv riktas fokus på utvalda stadsdelar för att motverka utanförskap, höja skolresultat och öka tryggheten. Det brotts- och drogförebyggande arbetet ska utvecklas. Digitalisering och välfärdsteknik ska införas i vården.

Inom Miljö- och klimatsmart fortsätter arbetet inom ramen för klimatplanen. Målet är att kommunen ska vara klimatneutral år 2020 och tillsammans med näringsliv, organisationer och invånare vara ett föredöme inom klimatområdet. Bland andra fokusområden kan nämnas Energicentrum samt ett långsiktigt arbete för att säkerställa en god dricksvattenkvalitet.

Läs mer

Läs Årsplan 2020

Här kan du ta del av strategisk inriktning för 2020-2030​länk till annan webbplats

Här kan du ta del av ägardirektiven för Eskilstuna kommunföretag ABlänk till annan webbplats

Dokumenten gäller formellt från det att protokollet från sammanträdet är justerat.

​FAKTA/Vad är strategisk inriktning, årsplan och ägardirektiv?

Eskilstuna kommun har en vision om framtiden, både för kommunkoncernens organisation och för Eskilstuna som ort. Den fyraåriga strategiska inriktningen ska hjälpa organisationen att hålla rätt riktning på vägen mot visionen. Den strategiska inriktningen ligger till grund för årsplaner för förvaltningarna och ägardirektiv för bolagen.

​Årsplanen och ägardirektiven beskriver de ekonomiska förutsättningarna för kommunkoncernens verksamheter och bolag och beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå under året. När årsplanen är beslutad planerar nämnder och bolagsstyrelser sin verksamhet och återkommer i sina verksamhetsplaner med förslag på åtaganden som ska bidra till att nå målen i årsplanen.

I oktober-november sker dialog kring åtagandena. I december beslutar kommunfullmäktige om kompletteringar av årsplanen. Samtidigt kompletteras årsplanen med ekonomiska bedömningar utifrån skatteunderlagsprognos, demografisk utveckling, regeringens höstproposition med mera.​​

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Tommy Malm
Kommundirektör
Jimmy Jansson
Ordförande kommunstyrelsen