MENY
Eskilstuna kommun

Åtgärder krävs för att vända kommunens ekonomiska resultat

Exempelbild

Delårsbokslut 1 visar att Eskilstuna kommun riskerar ett underskott för 2019. För att bromsa kostnadsutvecklingen väntas kommunstyrelsen den 30 april föreslå kommunfullmäktige att besluta om åtgärder som inköpsstopp och restriktivitet vid anställningar.

– Det är viktigt att vi har en stark ekonomi för att klara de investeringar vi behöver göra, bland annat för att bygga ut nya äldreboenden, förskolor och skolor. Nu när vi står inför ett svårt ekonomiskt läge måste vi besluta om åtgärder för att få en ekonomi i balans men samtidigt värna om verksamheten inom förskola, skola och äldreomsorg, säger Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande.

Ekonomiskt tuffare läge

Eskilstuna kommun har redovisat ett positivt resultat de senaste 14 åren. Tidigare prognoser har visat att åren 2020–2022 blir ekonomiskt tuffa med anledning av en svag utveckling av skatteintäkterna och ökade demografiska behov, något som inte är unikt för Eskilstuna utan en trend för hela landet. Delårsrapport 1 visar redan nu att det prognosticerade årsresultatet ligger på minus 15,8 miljoner kronor.

Resultatstärkande åtgärder

Kommunstyrelsen väntas därför föreslå kommunfullmäktige att besluta om att införa inköpsstopp, förstärkt restriktivitet vid anställningar och att stoppa projekt som inte leder till kostnadseffektivitet. Förskola, skola och äldreomsorg ska dock kunna anställa personal och även köpa in det material som behövs för att bedriva verksamheten.

– De huvudsakliga orsakerna till underskottet är fler elever, ökade behov av hemtjänst och ökade kostnader för försörjningsstöd samt för vård av barn, unga och vuxna. Hela kommunen behöver nu kraftsamla för att vända resultatet. Varje nämnd måste fatta beslut om resultatstärkande åtgärder, säger kommundirektör Tommy Malm.

Fakta

På kommunstyrelsens sammanträde tisdagen den 30 april finns förslag till beslut om ett åtgärdspaket. Kommunfullmäktige sammanträder den 16 maj. Dessa åtgärder väntas kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om:

 • Förstärkt restriktivitet vad gäller anställningar
 • Inköpsstopp under 2019
 • Omprövning av projekt och ny verksamhet
 • Minskad kostnad för administration
 • Restriktivitet vid användande av överskott från tidigare år
 • Höjd utdelningsnivå för Eskilstuna kommunföretag AB
 • Ekonomisk konsekvensbeskrivning i detaljplaner
 • Korrigering av felaktig beräkning av skolpengen till förskolan
 • Etableringslån till nyanlända
 • Digitalisering av handläggning för försörjningsstöd
 • Genomlysning av extern vård samt verkställa hemmaplanslösningar
 • Översyn av rutiner för tilläggsbelopp
 • Översyn av taxor och avgifter
 • Justering av nämndernas resultatkrav

Prognos för kommunen 2019

Belopp i mnkr

2019

Budgeterat resultat

153,2

Avvikelser mot budget, delårsrapport 1

-169

Prognosticerat helårsresultat

-15,8

Prognos för nämnderna 2019

Belopp i mnkr

Budget

Avvikelse

Kommunstyrelsen

392,5

-4,2

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

438,8

-24,0

Förskolenämnden

656,0

16,2

Grundskolenämnden

1 198,1

-10,8

Gymnasienämnden

385,2

0,0

Kommunrevisionen

3,1

0,0

Kultur- och fritidsnämnden

308,6

0,0

Miljö- och räddningstjänstnämnden

90,1

0,0

Servicenämnden *)

-5,3

Socialnämnden

483,2

-75,0

Stadsbyggnadsnämnden

409,4

0,0

Torshälla stads nämnd

45,1

0,0

Valnämnden

3,0

0,0

Vård- och omsorgsnämnden

1 832,0

-22,0

Överförmyndarnämnden

12,3

0,0

Summa

6 257,4

-125,1

*) Omsättning servicenämnden

665,5

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla