MENY
Eskilstuna kommun

Nya nämnder och samlad måltidsorganisation

​Den 14 juni beslutade kommunfullmäktige att införa en servicenämnd och ombilda barn- och utbildningsnämnden till tre nya nämnder. Dessutom beslutades att kommunens samlade måltidsorganisation ska tillhöra servicenämnden. Förändringarna gäller från och med 1 januari 2019.

Besluten har sin grund i den översyn som gjorts av kommunens nämndorganisation och utredningen som gjorts om kommunens måltidsverksamhet.

Syftet med besluten är att bidra till att förbättra organisationens förutsättningar för styrning, ledning och kvalitetssäkring. Förändringen ska också bidra till stärkt fokus, både på det strategiska målet höjd utbildningsnivå och på kommunens serviceorganisation.

Här kan du läsa en sammanfattning av besluten:

  • En servicenämnd bildas med tillhörande serviceförvaltning. Serviceförvaltningen motsvarar nuvarande Konsult och uppdrag samt cirka 440 medarbetare som idag arbetar med kostfrågor i vård- och omsorgsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.
  • Servicenämnden ska ha sju ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande.
  • Barn- och utbildningsnämnden ombildas till en förskolenämnd, en grundskolenämnd och en gymnasienämnd. Förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden ska ha en gemensam förvaltning, nuvarande barn- och utbildningsförvaltningen.
  • Förskole- och grundskolenämnden ska ha elva ledamöter vardera inklusive ordförande och vice ordförande. Gymnasienämnden ska ha nio ledamöter inklusive ordförande och vice ordförande.

Översynen har också innefattat att ge förslag på politisk organisation för utskott, beredningar och samrådsorgan. Här är en sammanfattning av besluten gällande denna del av översynen:

  • Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta förtydliga rutiner för kommunens utskott, beredningar och samrådsorgan.
  • Interkulturella rådet avvecklas och kommunledningskontoret får i uppdrag att genomföra en utredning om nya former för dialog i frågor som rör mångkultur, integration och internationalisering.

Här kan du läsa hela beslutsunderlaget kring nämndöversynenlänk till annan webbplats

Här kan du läsa hela beslutsunderlaget om nämndtillhörighet för måltidsorganisationenlänk till annan webbplats

Vad händer nu?

Kommunledningskontoret ska tillsätta och leda ett genomförandeprojekt för den nya nämndstrukturen i samarbete med Konsult och uppdrag samt barn- och utbildningsförvaltningen, för att beslutet ska träda i kraft 1 januari 2019.  För att detta ska ske behöver en del administrativa och praktiska saker genomföras. 

I den nya måltidsorganisationen är en genomförandeplan utarbetad och projektet arbetar nu för en start av verksamheten 1 januari 2019. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Madelene Fager
Projektledare