MENY
Eskilstuna kommun

Tidplan för flytt av verksamheter från Torshällas stads förvaltning

Torshälla

Fotograf: Ove Georgenson

Den 15 december beslutade kommunfullmäktige att Torshälla stads förvaltning ska avvecklas och Torshälla stads nämnd ska bibehållas och stärkas med fokus på frågor med stark lokal prägel. Syftet är att säkerställa likvärdig service, resurseffektivitet och komptensförsörjning. Dessutom är målet att effektivisera med minst 7 miljoner kronor med genomslag år 2018.

Ett genomförandeprojekt har startats. Nu har projektets styrgrupp fattat beslut om tidplan för flytt av verksamheter från Torshälla stads förvaltning till andra förvaltningar. Målet att genomföra kommunfullmäktiges beslut så att en ny organisation träder i kraft senast den 1
augusti 2017. Torshälla stads förvaltning och fackförvaltningarna har huvudansvaret för genomförandet. Mottagande nämnder och förvaltningar ges i uppdrag att ta tillvara och vidareutveckla de erfarenheter och kunskaper som gjorts i den nära och tvärprofessionella samverkan som gjorts i Torshälla stads förvaltning. Det här är tidplanen:

 • 1 maj 2017 Verksamhetsflytt för gatu- parkenheten till stadsbyggnadsförvaltning och fritidsenheten till kultur- och fritidsförvaltningen.
 • 1 maj 2017 Vård- och omsorgsverksamhet till vård-och omsorgsförvaltningen.
 • 1 juni 2017 Förskole- och grundskoleverksamhet samt kostverksamheten till barn- och
  utbildningsförvaltningen.
 • 1 juni 2017 Socialtjänstverksamhet till socialförvaltningen, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen och vård-och omsorgsförvaltningen.
 • 1 juni 2017 Kultur- och ungdomsverksamhet till kultur och fritidsförvaltningen.
 • 1 juni 2017 Verksamhet för ortsutveckling till placering som ännu ej är klar.

Hur har beslutet om samorganiseringen tagits fram?

Beslut om utredning november 2015

Kommunfullmäktige beslutande i november 2015 att tillsätta en utredning med uppdrag att utreda samarbete och samorganisering mellan Torshälla stads förvaltning och övriga förvaltningar i kommunen. Syftet med utredningen var att analysera och lämna förslag på hur Torshälla stads nämnd och förvaltning kan utvecklas och eventuellt samorganiseras med övriga förvaltningar inom Eskilstuna kommun.

Utredning våren 2016

En utredning genomfördes i projektform under våren 2016. Utredningen belyste ett antal perspektiv:

 • likvärdig service och rättssäkerhet
 • processkvalitet och likartat arbetssätt i kommunen
 • möjlig resurseffektivisering
 • kompetensförsörjning i en liten organisation
 • närhet och lokal anknytning
 • samverkan mellan verksamheter.

Utredningen genomfördes genom hög grad av transparens och delaktighet. Fakta samlades in genom kvalitativa fokusgrupper, intervjuer, samt uppföljning och analys av kvantitativa kvalitets- och effektivitetsmått. Utredningen tog också del av tidigare genomförda utredningar/översyner gällande Torshälla stads nämnd. Representanter från samtliga verksamhetsområden deltog i fokusgrupper eller intervjuer. Fokus var nuläge såväl som önskat läge. Utredningen lyssnade in tankar och idéer från medarbetare vid fyra öppna forum. I maj bjöds invånare in till medborgardialog på medborgarkontoret i Torshälla. Detta sammantaget var grunden för utformning av fyra förslag till förändring som på olika sätt skulle svara upp mot syftet: att finna synergier, kostnadseffektiviseringar och uppnå långsiktig kvalitet.

Remiss till samtliga bolag och nämnder hösten 2016

I juni lämnade utredningen ifrån sig en rapport med fyra tänkbara förslag länk till annan webbplats och följebrev länk till annan webbplats. Utredningens rekommendation blev efter överväganden att genomföra förslag fyra, Orten i centrum. Under hösten 2016 hade samtliga nämnder och bolag möjlighet att lämna yttrande på utredningens förslag. Samtliga nämnder och bolag ställde sig bakom utredningens rekommenderade förslag till förändring. Några betonade samtidigt att Torshälla stads nämnd uppdrag bör förtydligas liksom den ekonomiska ansvarsfördelningen mellan nämnderna. nämnderna. Läs en sammanfattning av nämndernas yttrande i handlingarna länk till annan webbplats. Efter remissomgång och positivt gensvar från nämnderna förslogs kommunfullmäktige att fatta beslut i angiven riktning, det vill säga beslut om förslaget ”Orten i centrum”.

Beslut i kommunfullmäktige 15 december 2016

Den 15 december fattade kommunfullmäktige beslut i frågan. Titta på kommunfullmäktiges sammanträde i efterhandlänk till annan webbplats. Här finns protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde i frågan kring samorganiseringen mellan Torshälla stads förvaltning och övriga förvaltningarlänk till annan webbplats.

Kommunfullmäktiges beslut i korthet

 • Torshälla stads nämnd bibehålls och stärks med fokus på frågor med stark lokal prägel.
 • Torshälla stads nämnd ska ha ansvar för kultur- och fritidsverksamhet, ort – näringslivs- och föreningsfrågor samt gatu- och parkverksamhet. Torshälla stads nämnd ges även uppdraget att följa utvecklingen av de kommunala verksamheterna i Torshälla.
 • Torshälla stads förvaltning avvecklas och dess verksamheter samorganiseras med övriga förvaltningars verksamheter. Syftet är att säkerställa likvärdig service, resurseffektivitet och komptensförsörjning. Dessutom är målet att effektivisera med minst 7 miljoner kronor från med genomslag år 2018.
 • Förändringarna börjar gälla från och med den 1 augusti 2017.

Genomförandeprojekt startade december 2016

Ett projekt för genomförandet startade i december 2016. Styrgruppen för projektet består av samtliga förvaltningschefer samt ekonomidirektör, kommunikationsdirektör, HR-direktör samt kommundirketören. Torshälla stads förvaltning och fackförvaltningarna har huvudansvaret för genomförandet. En samordningschef är utsedd liksom genomförandegrupper med ansvar för olika verksamheter samt HR, it/administration, kommunikation, juridik och ekonomi. Målet att genomföra kommunfullmäktiges beslut så att en ny organisation träder i kraft senast den 1 augusti 2017.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Eskilstuna direkt

En enklare väg till kommunens service och tjänster.

Öppettider

Öppet vardagar 7.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla

Madelene Eriksson
Projektledare