MENY
Eskilstuna kommun

Resultat för SCB:s
med­borgar­­under­sök­ning 2019

SCB:s medborgarundersökning visar att Eskilstunas invånare är nöjda med kommunens miljöarbete, möjligheterna till utbildning och den information de får från kommunen. Områden som fortsatt behöver förbättras är upplevelsen av trygghet och möjligheten till inflytande

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som genomförs varje höst och som visar hur invånarna ser på sin kommun. 1 600 slumpvis utvalda Eskilstunabor har fått enkäten i brevlådan. Invånarna bedömer tre områden:

  • Hur det är att leva och bo i regionen och Eskilstuna.
  • Nöjdhet med kommunens tjänster.
  • Möjligheten till inflytande gällande kommunen och dess verksamheter.

Årets undersökning visar ett godkänt resultat för att bo och leva i Eskilstuna och invånarna är även nöjda med kommunens tjänster. När det gäller möjligheten till inflytande har Eskilstuna liksom många andra kommuner ett svagare resultat än förra året.

Högt betyg för miljöarbetet

Området Nöjd-Medborgar-Index (NMI) visar hur nöjda invånarna är med kommunens olika verksamheter. Eskilstuna kommun får högst betyg av alla landets kommuner för sitt miljöarbete.

- Det är glädjande att invånarna har förtroende för våra verksamheter och då framför allt miljöarbetet, räddningstjänsten samt idrotts- och motionsanläggningar som får ett högt betyg i undersökningen. Äldreomsorg, grundskola och förskola är områden där vi behöver arbeta för att stärka invånarnas förtroende. Det finns ett glapp mellan invånarnas bild av verksamheterna och vad elev- och brukarundersökningar visar. Våra elever och äldre är nöjda med verksamheterna, säger kommundirektör Tommy Malm.

Inflytande på kommunala beslut och verksamheter

Nöjd-Inflytande-Index (NII) med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter är ett fortsatt utvecklingsområde för kommunen. Det överensstämmer med resultatet på nationell nivå där de flesta av landets kommuner visar en nedåtgående trend. Invånarna är nöjda med den information de får, men upplevelsen av möjlighet till påverkan samt förtroendet för politiker och tjänstemän har minskat.

Eskilstuna som plats att bo och leva på

Området Nöjd-Region-Index visar invånarnas nöjdhet med Eskilstuna som en plats att bo och leva på. Där får Eskilstuna godkänt. Utbildningsmöjligheter, kommersiellt utbud och fritidsmöjligheter sticker ut i positiv bemärkelse medan resultatet för hur invånare upplever tryggheten har minskat jämfört med förra året.

-Vi står oss väl i jämförelse med andra kommuner, men vi har fortsatt mycket att arbeta med när det gäller trygghetsfrågor och inflytande. Jag förväntar mig att polisen och den kommunala organisationen förstärker insatserna mot otryggheten, i linje med våra beslut. Under våren kommer ytterligare nya insatser att presenteras. Vi behöver även arbeta med inflytandefrågorna, men jag tror att frågorna hänger ihop. Sociala problem, arbetslöshet och segregation skapar både otrygghet och känsla av utanförskap. Det är så svårt och så enkelt, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Bakgrund/Om undersökningen

SCB:s medborgarundersökning genomfördes mellan augusti och november. Enkäten skickades ut till 1 600 slumpmässigt utvalda invånare i åldrarna 18–84 år. Svarsfrekvensen var 37 procent. Resultatet delas upp i tre områden med betygsindex på 0-100:

  • Invånarnas upplevelse om kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index, NRI). Resultatet för Eskilstuna kommun 2019 blev 51, (kvinnor 55, män 47).
  • Invånarnas upplevelse av kommunens olika verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index, NMI). Resultatet för Eskilstuna kommun 2019 blev 53, (kvinnor 56, män 52).
  • Invånarnas upplevelse av inflytande på kommunala beslut (Nöjd-Inflytande-Index, NII). Resultatet för Eskilstuna kommun 2019 blev 38, (kvinnor 40, män 37).

Hur används resultatet?

Resultatet publiceras här i mitten av december. Du kan också ta del av resultat från tidigare undersökningar på den här sidan. Eskilstuna kommun har låtit göra undersökningen i flera år och svaren använder vi i vårt arbete för att utveckla kommunens service och tjänster på olika sätt. Svaren ger en fingervisning om vad vi gör bra och inom vilka områden vi behöver bli bättre.

Påverka på andra sätt

Kommunen jobbar också på olika sätt med att förbättra möjligheten till inflytande och påverkan. Du vet väl att du kan påverka på många olika sätt? Du kan lämna synpunkter och förslag på webben eller ställa frågor på Facebook till exempel. Läs mer här. länk till annan webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Anne Levirinne
Kommunstrateg kvalitet