MENY
Eskilstuna kommun

Måluppfyllelse - strategiska mål 2016-2019

De fyraåriga strategiska målen visar de viktigaste förbättringarna som kommunfullmäktige vill uppnå under mandatperioden. De är en konkretisering av vägen för att nå visionen. Indikatorer visar om målet är på väg att nås.

Attraktiv stad och landsbygd

 • Servicen och bemötandet till kunder, brukare och näringsidkare har förbättrats. Det bekräftas i flera av årets medborgar-, kund-, brukar- och företagsundersökningar. Däremot finns förbättringsområden, bland annat vad gäller svarstider i telefon.
 • Eskilstuna kommun vann Svenska jämställdhetspriset för sitt långsiktiga arbete för jämställdhet.
 • Befolkningen ökade med 1 025 personer till 104 709 invånare.
 • Under året blev 250 nya bostäder färdiga och det besluta­des om 684 startbesked för bostäder totalt varav 204 för kommunfastigheter.
 • Landsbygden utvecklas och planer har tagits fram för bostäder i bland annat Hällby, Skogstorp, Vreta och Ärla. Fiber­nätet har byggts ut så att det finns möjlighet för ytterligare 1 500 hushåll att ansluta sig.
 • Stiga Sports Arena Eskilstuna invigdes.
 • De idrottspolitiska- och kulturpolitiska planerna har beslutats och nämnder och bolag har tagit in sina åtaganden i respek­tive verksamhetsplan.
 • Flera välbesökta evenemang har genomförts, bland annat Eskilstuna Vårfestival med Springpride, parkfestivalen och Gainesville. Hundratals aktiviteter har genomförts under hela året i och med Torshällas 700-årsjubileum. Höjdpunkten var jubileumskalaset med 12 000 besökare i juli.

Höjd utbildningsnivå

 • Antalet platser i förskolan ökade med cirka 200 vilket gör att kommunen klarar garantin om att erbjuda en plats inom fyra månader.
 • Rutinerna i samband med att barn tilldelas förskoleplats har förbättrats och förenklats vilket gjort att klagomålen minskat.
 • Nya högstadiet Fristadsskolan med 150 elever har startat.
 • Betygen i årskurs 9 har förbättrats efter att ha sjunkit under 2016. Andelen som uppnått godkänt i alla ämnen ökade från 69 procent till 71 procent. Eskilstunas resultat ligger över jämförbara kommuner när hänsyn tas till socioekonomiska faktorer.
 • Planeringen för en ny gymnasieskola har påbörjats.
 • Den genomsnittliga betygspoängen på de nationella gymnasieprogramen förbättrades från 13,9 till 14,0.
 • Efterfrågan på SFI och grundläggande kurser i svenska som andra språk fortsätter att öka.
 • Betygsnivåerna inom kommunala vuxenutbildningen har för­sämrats något både vad gäller grundläggande och gymnasiala tjänster. En förklaring kan vara det nya kursupplägget med betygsatta delkurser som innebär att fler betyg sätts.

Fler jobb

 • 411 nya företag har startats under året och 126 nya jobb har skapats genom etableringar.
 • Under sommaren fick 603 ungdomar feriepraktik i kommunens regi.
 • Företagen blir mer nöjda med kommunens service. Nöjd-Kund-Index har stigit till 75 vilket motsvarar kategorin Hög service.
 • 507 elever har antagits till 21 olika yrkesutbildningar.
 • Arbetslösheten har sjunkit från 13,7 procent till 12,8 procent. Arbetslösheten bland ungdomar sjunker snabbast och uppgår till 15,2 procent. Arbetslösheten för utrikes födda är 33,7 procent.
 • Det långsiktiga samarbetet mellan näringslivet och kommunen inom ramen för Affärsplan Eskilstuna har fått nationell upp­märksamhet.
 • Företagsklimatet förbättras till index 3,4 i Svenskt Näringslivs undersökning.
 • Ungefär 10 procent färre hushåll får försörjningsstöd jämfört med föregående år.
 • Munktell Science Park har genomfört ett flertal affärsutvecklingsprogram och insatser till företag med tillväxtpotential.

Social uthållighet

 • Stadsdelutvecklingsarbetet har skett utifrån trygghetsskapande åtgärder i Lagersberg, Fröslunda, Årby och Skiftinge.
 • Trygghetsarbetet har fortsatt inom ramen för Trygga Eskilstuna och Trygga Torshälla.
 • Arbetet med att fånga upp unga som inte har en fungerande skolgång har intensifierats genom nya arbetsmetoder, exempelvis genom samverkan mellan Fristadshus och S:t Eskils gymnasium.
 • Antalet ensamkommande barn minskar vilket leder till att platser kan omplaneras och organisationen anpassas.
 • Kostnaderna för placeringar av barn, unga och vuxna ökar och en kartläggning av insatserna pågår.
 • En förstudie och plan för att utveckla arbetet med barn och unga som har behov av komplexa insatser har påbörjats.
 • Rutiner för när personer blir utskrivna från sjukhus och kommunen tar över ansvaret för den fortsatta vården har utvecklats och förbättrats.
 • Köerna till vård- och omsorgsboenden är relativt korta men de ökar. Det fanns inga köer till demensboenden vid årsskiftet.

Ekologisk uthållighet

 • 25 av 50 miljölöften är genomförda.
 • Arbetet med att genomföra klimatplanen fortsätter. Kommunkoncernen har hittills installerat 1,25 megawatt solceller på fastigheter. Årsproduktionen av solel var cirka 0,7 gigawattimmar.
 • Renovering och energieffektivisering av 25 utvalda skolor och förskolor pågår. Ansökningar om regeringsstöd för fler sådana åtgärder görs löpande.
 • En ny avfallsplan är beslutad. Minskad nedskräpning och avfalls­förebyggande arbete är prioriterade frågor.
 • Nya kontrakt med lokala matleverantörer har skrivits efter upphandling. Eskilstuna kom på sjunde plats i den nationella Ekomatsligan med 53 procent ekologiska livsmedel.
 • Tunavallens förskola, blev årets förskolekök i White Guide Junior.
 • Utbyggnad av nya laddplatser för elbilar sker enligt plan.
 • Färgsorteringen har utökats med en rosa påse för textilier.
 • Larver används för att omvandla sopor till matjord, en ny teknik som har uppmärksammats nationellt.
 • Återbruksgallerian Retuna har uppmärksammats interna­tionellt, bland annat med filmer som haft över 19 miljoner visningar i sociala medier.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla

Nabil Mouchi
T f ekonomidirektör