MENY
Eskilstuna kommun

Måluppfyllelse - strategiska mål 2016-2019

De fyraåriga strategiska målen visar de viktigaste förbättringarna som kommunfullmäktige vill uppnå under mandatperioden. De är en konkretisering av vägen för att nå visionen. Indikatorer visar om målet är på väg att nås.

Attraktiv stad och landsbygd

 • Befolkningen ökade med 1619 invånare och uppgår till 103 684.
 • I SCB:s medborgarundersökning förbättrades Nöjd-Medborgar-Index inom alla verksamhetsområden. Resultatet är över kommunens mål och i nivå med jämförbara kommuner.
 • 180 bostäder färdigställdes, startbesked gavs för 480 nya bostäder och detaljplaner motsvarande 750 bostäder vann laga kraft. Bland annat kunde den första etappen i kvarteret Nätet starta. Detaljplanen tillåter totalt 1 000 bostäder.
 • Startskottet för bygget av en ny tågdepå var en milstolpe i en omfattande satsning på den regionala kollektivtrafiken.
 • I Munktellstaden invigdes Munktellbadet, landets första badhus med certifieringen Miljöbyggnad Guld. Intill badhuset fortsätter byggnationen av Stiga Sports Arena Eskilstuna. Samtidigt pågår ett utvecklingsarbete för hela Munktellstaden.
 • Kommunen tilldelades Svenska Jämställdhetspriset för ett mångårigt, målmedvetet och brett arbete för jämställdhet.
 • Kommunen utsågs till Sveriges främsta breddidrottskommun.

Höjd utbildningsnivå

 • Antalet barn och elever i skolan ökade med 700 stycken.
 • Barn- och föräldraenkäterna visar att barn och föräldrar är fortsatt nöjda med förskolan. Barnen känner sig trygga och tycker att det är roligt att vara på förskolan.
 • Under året fick 80 procent av barnen plats på förskolan på önskat datum, vilket är en klar förbättring mot föregående år då siffran var 47 procent.
 • Betygsresultaten förbättrades i årskurs 6. Meritvärdet steg från 12,9 till 13,1 och andelen som klarade betyg i samtliga ämnen ökad från 72,7 procent till 74,5 procent.
 • I årskurs 9 förbättrades betygsresultatet bland de elever som är födda i Sverige eller bott här i mer än fyra år. Resultatet försämrades dock om alla elever räknas in. Meritvärdet minskade från 223 till 212 och andelen som klarade betygen i alla ämnen minskade från 75,5 till 68,7 procent.
 • Betygspoängen för elever som lämnar gymnasiet ökade från 13,7 till 13,9. Resultatet är något sämre än rikets 14,1. Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola ökade från 69 procent till 70 procent.
 • Inom vuxenutbildningen är eleverna generellt mycket nöjda med utbildningarna som ges och betygsresultaten är bra.

Fler jobb

 • 536 nya företag startade. Dessutom har 30 företag etablerat verksamhet i Eskilstuna vilket skapat 232 jobb.
 • Traineesatsningen har utökats till att omfatta 200 traineeanställningar.
 • Under sommaren fick 600 ungdomar feriepraktik i kommunens regi.
 • Företagen blir mer nöjda med kommunens service. Nöjd-Kund-Index steg från 72 till 74 vilket motsvarar kategorin Hög service.
 • Nya yrkesutbildningar har tagits fram som innebär 170 nya utbildningsplatser med start 1 januari 2017.
 • Arbetslösheten är fortfarande hög men sjönk från 14,4 till 13,6 procent. Arbetslösheten bland ungdomar sjunker snabbast.
 • Affärsplan Eskilstuna, som är en gemensam och långsiktig strategisk inriktning som tas fram gemensamt av Eskilstunas näringsliv och Eskilstuna kommun, startade under året.
 • Satsningen på 150 jobb, varav 90 stycken under 2016, fortsätter. Lite fler än 30 platser har fyllts och arbetet har därför intensifierats.

Social uthållighet

 • Stadsdelutvecklingsarbetet i Lagersberg, Råbergstorp, Stenby och Skiftinge (LaRS-projektet) har fortsatt. Musikalisk bazar, barnverksamhet och Lilla fritidsgården i samarbete med lokala aktörer är exempel på aktiviteter.
 • Arbetet med att fånga upp unga som inte har en fungerande skolgång har intensifierats genom nya arbetsmetoder exempelvis genom samverkan mellan Fristadshus och S:t Eskils gymnasium.
 • Köerna till vård- och omsorgsboenden har nästan upphört.
 • Antalet barn som bor i hushåll med försörjningsstöd har minskat
  från 2169 till 2008 stycken.
 • Eskilstuna tog emot många flytkingar under 2015 och arbetet med att trygga tillvaron för flyktingar har varit intensivt även under 2016. Flyktingmottagandet har fungerat mycket bra och många verksamheter har varit involverade i att ordna boende, skola, sysselsättning, fritid och social omsorg.
 • Trygghetsarbetet har fortsatt inom ramen för Trygga Eskilstuna och Trygga Torshälla. Ett nytt samverkansavtal har undertecknats mellan Eskilstuna kommun och Polisen. Trygghetsarbetet har haft extra fokus i Fröslunda där det förekommit social oro.
 • En kartläggning av omfattningen av mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i Eskilstuna kommun genomförts. En ny rutin för chefer som misstänker att en medarbetare blir utsatt för våld i nära relationer är färdigställd och antagen.

Ekologisk uthållighet

 • Ett förslag till en uppdaterad klimatplan har tagits fram.
 • Alla bussar i stadstrafik är nu fossilfria. Två elbussar har
  tagits i drift och ytterligare tio är beställda.
 • Eskilstunaborna var mest miljömedvetna i Sverige enligt en
  Sifo-undersökning beställd av Telge Energi.
 • Elcyklar har köpts in för att användas till kortare tjänsteresor.
 • ReTuna Återbruksgalleria, den första i sitt slag, har fått stor uppmärksamhet genom artiklar och studiebesök. Under året har caféet och restaurangen Returama startat och den sammanlagda butiksytan har utökats.
 • Eskilstuna kom på femte plats i den nationella Ekomatsligan med 51 procent ekologiska livsmedel.
 • Flera förskolekök och kockar nominerades till White guide junior.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla

Tommy Malm
Ekonomidirektör