MENY
Eskilstuna kommun

Måluppfyllelse - hållbar utveckling och effektiv organisation

Hållbar utveckling beskriver vad vi ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder inom olika områden. Effektiv organisation beskriver hur de inre perspektiven utförs och med vilka resurser.

Hållbar utveckling

Effektiv organisation

Hållbar utveckling

Värna demokrati

Trygghetsfrågor och invånarnas möjlighet till inflytande och påverkan är prioriterade områden i arbetet med att värna demokrati. Undersökningar visar till exempel att invånarnas upplevelse av trygghet har försämrats. Frågan har haft stort fokus under året och involverat många av kommunens verksamheter.

Infografik om demokrati.
Läs mer om demokrati

Ett samverkansavtal har slutits mellan kommunen och polisen om brottsförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter. Arbetet sker inom ramarna för Trygga Eskilstuna och Trygga Torshälla. En trygghetskoordinator har anställts för att samordna trygghetsarbetet.

Medborgarundersökningen visar att invånarna är mer nöjda med kommunens verksamheter. Även möjligheten till insyn, dialog och inflytande får bättre resultat även om målet inte uppnås. Många saker görs för att uppmuntra till delaktighet. Till exempel har medborgardialog använts för att ta del av invånarnas idéer och tankar kring stadsutveckling i Skiftinge och ombyggnationen av stadsmuseikajen och Kungsplan.

Inom integrationsarbetet fortsätter det framgångsrika projektet flyktingguide/språkvän. Omkring 1 000 personer är nu engagerade för att stötta lika många nyanlända.

Film

Utbildning

Nästan 700 barn och elever har tillkommit inom förskola och skola, många av dem nyanlända. Behovet av utbildad personal är stor. Samtidigt har barn, elever och studerande ett större behov av stöd vilket innebär att fler kompetenser behöver rekryteras. Trots utmaningar ökar betygsresultaten.

Infografik för utbildning
Läs mer om utbildning

I årskurs 6 steg både meritvärdet och andelen som klarade betyg i samtliga ämnen. I årskurs 9 sjönk betygsresultaten något, men bland de elever som är födda i Sverige eller bott i Sverige mer än fyra år skedde en tydlig förbättring.

I den kommunala gymnasieskolan ökar betygsresultaten. 89 procent av eleverna tog examen, vilket är en marginell minskning. Däremot tar fler elever vid de högskoleförberedande programmen examen. Andelen behöriga till högskolan ökar också.

Vuxenutbildningen har vuxit kraftigt sett till antalet studerande, men fler upplever att de är nöjda med sin utbildning.

Film

Vård och sociala tjänster

Behoven av vård och omsorg ökar och blir mer komplexa för såväl barn, vuxna som äldre. Samarbete mellan olika verksamheter för gemensamma insatser blir därför viktigare. Köerna till vård- och omsorgsboenden har försvunnit och brukare är nöjda med den vård och omsorg de får.

Infografik vård och sociala tjänster.
Läs mer om vård och sociala tjänster

Att hitta rätt kompetens och att behålla kompetens är en allt större utmaning och svårigheten att rekrytera nya medarbetare omfattar alla yrkeskategorier.

Inom vården för barn och unga har antalet ensamkommande flyktingbarn minskat och arbetet har inriktats på att säkra en långsiktig och trygg tillvaro för de barn och unga som kommit.

Den sociala oro som förekommit i vissa stadsdelar har påverkat och präglat arbetet under året. Nya arbetssätt har skapats med ökat samarbete mellan förvaltningar och polis. Till exempel har stadsdelsgrupper bildats och fältteamet har utökats för att kunna arbeta uppsökande i utsatta områden.

Det är fortfarande en brist på boenden. Det gör det svårare att ta hem placerade barn och unga från externa behandlingshem.

Inom äldreomsorgen är behovet av hemtjänst fortfarande stort, men ökar inte längre.

En ny överenskommelse har slutits med landstinget som ska säkra en trygg och effektiv hemgång vid utskrivning från sjukhuset.

Film

Berikande kultur och fritid

Nya Munktellbadet har lockat många besökare. En stor satsning på sommarlovs­aktiviteter gav barn och unga mycket att välja på, och viktiga steg har tagits för att utveckla Eskilstuna som evenemangsstad.

Infografik berikande kultur och fritid.
Läs mer om berikande kultur och fritid

Munktellbadet öppnade i maj och har och har blivit ett populärt besöksmål. Besöksantalet har nära fördubblats jämfört med gamla Vattenpalatset. Intill fortsätter bygget av nya Stiga Sports Arena Eskilstuna. Tillsammans utgör de båda anläggningarna ett betydelsefullt tillskott i Munktellstadens utveckling som ett centrum för idrott och kultur.

Under sommaren gjordes en omfattande satsning på sommarlovsaktiviteter för barn och unga. Kommunen fick ta del av 5,3 miljoner kronor i statliga medel. Simundervisning, fotboll, basket, klättring och idrottsskola är ett axplock av alla de aktiviteter som ordnades.

Den långsiktiga satsningen med att skapa möjlighet för alla att utöva idrott resulterade i utmärkelsen Årets breddidrottskommun som delas ut av tidningen Sport och Affärer.

Arbetet med att utveckla Eskilstuna som evenemangsstad fortsätter. Bland evenemang som lockade besökare kan nämnas Gainesville, Internationella matmarknaden, Parkfestivalen och Nattljus med kulturprogrammet Kulturljus.

Film

Miljö och samhällsbyggnad

Eskilstuna växte med 1 619 invånare under året och bostadsfrågan har haft stort fokus. Bostadsbyggandet tog ordentlig fart och parallellt pågår flera projekt för att utveckla stadsmiljön.

Infografik miljö och samhällsbyggnad.
Läs mer om miljö och samhällsbyggnad

Byggnation av 480 bostäder fick startbesked. Munktellbadet invigdes och intill är Pråmskjulstorget och Västerbron nya inslag i stadsmiljön som ett led i utvecklingen av Munktellstaden. I Eskilstunas stadsdelar fortsätter arbete med stadsläkning för att knyta ihop staden i enlighet med översiktsplanen.

En reviderad klimatplan antogs av kommunfullmäktige. Den stakar ut mål och aktiviteter på kort och lång sikt med det huvudsakliga målet om en fossilfri kommun år 2050. Som ett led i miljöarbetet har 50 miljölöften listats som ska förverkligas fram till 2019. Det handlar om allt från nya våtmarker och elbussar till fler gång- och cykelvägar.

Startskottet för bygget av en ny tågdepå var en milstolpe i en omfattande satsning på den regionala kollektivtrafiken som kommer innebära fler och snabbare avgångar bland annat till och från Stockholm.

Film

Samhällsskydd och säkerhetsarbete

Räddningstjänsten ryckte ut på fler larm om olyckor och bränder än tidigare. Framförallt är det antalet bränder utomhus samt trafikolyckor som ökar i antal.

Infografik samhällsskydd och säkerhetsarbete.
Läs mer om samhällsskydd och säkerhetsarbete

Statistik visar att antalet olyckor och bränder även ökar i riket som helhet. Trots ökningen har räddningstjänsten i stort sett klarat sina mål om att snabbt vara på plats. Ett nytt samarbete med andra kommuner i regionen skapar bättre förutsättningar i händelse av större olyckor.

Räddningstjänsten har ett viktigt uppdrag att förebygga och minska konsekvensen av olyckor. Till exempel utbildas barn i årskurs fyra och årskurs sju i förebyggande brandskydd. Även medarbetare i kommunen utbildas. Under året har totalt 8 200 invånare och medarbetare utbildats.

Att genomföra tillsyn av miljöfarliga verksamheter och tillsyn inom hälsoskydd samt att kontrollera livsmedelsanläggningar är en annan del av uppdraget. Att Eskilstuna växer innebär ett hårt tryck på markexploatering. Det gör att den planerade tillsynen av förorenad mark fått stå tillbaka något till förmån för ärenden som rör förorenad mark i samband med byggnation.

Film

Näringsliv och arbete

Många insatser görs för att skapa förutsättningar för fler jobb och få fler i jobb. Kommunen har ett tydligt mål att sänka arbetslösheten till 10 procent fram till 2020. Det innebär att 2 000 nya arbetstillfällen behöver skapas.

Infografik näringsliv och arbete.
Läs mer om näringsliv och arbete

Arbetet med att stärka Eskilstuna näringslivsklimat sker på bred front där insatser för kompetensförsörjning och näringslivsutveckling är två huvudspår.

Kommunens egen satsning på arbetsmarknadsåtgärder har bidragit till att 877 personer som tidigare stått utanför arbetsmarknaden haft sysselsättning under året, bland annat genom traineejobb. Målet är att bidra med 1 000 platser årligen.

Rätt utbildning och kompetens är också en förutsättning för att fler ska ha ett jobb att gå till. Jobbcirkus, IT-skola och feriepraktik är exempel på satsningar för skolungdomar. YH-center innebär att kommunen, arbetsgivare och utbildningsaktörer arbetar tillsammans för att skapa yrkeshögskoleutbildningar som leder till jobb.

Olika insatser har genomförts för att stärka näringslivsklimatet, bland annat genom företagsbesök och affärsutvecklingsprogram tillsammans med näringslivsaktörer. Den årliga NKI-undersökningen visar att företagen blir nöjdare med kommunens service. Under året har stort fokus legat på Affärsplan Eskilstuna, en gemensam strategisk plan mellan kommunen, näringslivet och näringslivsaktörer.

Det kommunala företaget Eskilstuna logistik och etablering har startat. Under 2016 etablerades 30 företag vilket i sin tur skapade 232 jobb. 536 nya företag startades och många insatser görs för att främja nyföretagande, idéer och innovationer, inte minst genom Munktell Science Park.

Film

 

Effektiv organisation

Medarbetare

Arbetet med att stärka kommunens position som en attraktiv arbetsgivare blir allt viktigare när konkurrensen om kandidater ökar. Bristen på utbildad personal inom vård, omsorg och skola är en utmaning både i Eskilstuna och i resten av landet.

Infografik medarbetare.
Läs mer om medarbetare

Ett led i arbetet med kompetensförsörjning är projektet verktygslådan där lärare och socialsekreterare valts ut att ingå i ett första steg. För att attrahera, rekrytera och engagera medarbetare har en kartläggning gjorts av de största utmaningarna inom arbetsmiljö och kompetensförsörjning för dessa yrkeskategorier. Administrativt stöd, biträdande personal och medhandläggare är exempel på insatser som ska eller har prövats inom ramarna för projektet.

Medarbetarundersökningen gav ett bra resultat men sjukfrånvaron ökar och många insatser görs därför för att förbättra arbetsmiljö och hälsa. Sjukfrånvaron uppgick vid årsskiftet till 8,6 procent jämfört med målet på 7,3 procent. En av flera delar i arbetet med att sänka sjukfrånvaron och stärka arbetet med rehabilitering, arbetsmiljö och hälsa är inrättandet av en ny HR-enhet.

Rätten till önskad sysselsättningsgrad har införts i två etapper under 2015 och 2016 för yrkeskategorier framförallt inom vård- och omsorgsverksamheten. Syftet är att minska antalet ofrivilliga deltids- och timanställningar och i förlängningen ge fler medarbetare möjligheten att kunna leva på sin lön. Utvärderingen visar att ett av reformens viktigaste mål, att öka jämställdheten, är uppnått.

Processkvalitet

Invånarnas nöjdhet med kommunens verksamheter ökar för andra året i rad. Bemötande och tillgänglighet är exempel på områden där resultatet förbättrats mest. Flera insatser har också gjorts för att förbättra service och tillgängligheten och där är öppnandet av kontaktcentret Eskilstuna direkt en betydande händelse.

Infografik processkvalitet.
Läs mer om processkvalitet

Sociala medier blir en allt viktigare kanal för invånare att ställa frågor, lämna synpunkter eller anmäla fel. Antalet följare på Facebook ökade med över 50 procent under året och mätningar visar att kommunens facebooksidor har hög andel engagerade följare. Webben eskilstuna.se har genomgått en förändring och anpassats efter den nya grafiska profilen. Antalet sidor har minskat kraftigt för att göra det lättare att söka och hitta.

Ny teknik får större utrymme i medarbetares vardag i syfte att minska administration och underlätta arbetet. Till exempel har mobila arbetssätt prövats inom hemtjänsten och hemsjukvården för att effektivisera dokumentationen, vilket resulterat i minskad övertid.

En ny varumärkesplattform beslutades och en ny skyltstrategi har antagits för att skapa en mer enhetlig och tydligare skyltning i staden och på landsbygden.

Ekonomi

Eskilstuna kommun redovisar ett överskott för trettonde året i rad. Bokslutet visar ett resultat på 265 miljoner kronor vilket är 125 miljoner kronor över budget. Bolagskoncernens resultat uppgår till 94 miljoner kronor.

Infografik ekonomi.
Läs mer om ekonomi

Det ekonomiska läget har förbättrats jämfört med 2015. Resultatet i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag uppgår till 4,6 procent vilket är över målet på 2,5 procent. Överskottet beror till stor del på statliga engångstillskott för flyktingmottagande och bostadsbyggande, vilket motsvarar 108 miljoner kronor.

Nämnderna har förbättrat sina resultat jämfört med förra året och redovisar ett överskott på 23 miljoner kronor mot budget. Det finns däremot skillnader mellan nämnderna där sex av nio har en budget i balans medan tre nämnder visar ett underskott.

Eskilstuna kommun, liksom många andra växande kommuner i Sverige, står inför stora demografiska utmaningar med investeringsbehov i vård, omsorg, förskola och skola. Det planeras för 300 nya omsorgsplatser inom fem år och en ny grundskola ska byggas. Den kraftiga befolkningstillväxten innebär också behov av investeringar i infrastruktur. Under 2017 kommer medel från överskottet bland annat att riktas mot arbetsmarknadsåtgärder, nyanlända, infrastrukturinvesteringar, effektiviseringar samt en marksaneringsfond för att möjliggöra nya detaljplaner på förorenad mark.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter.

Öppettider

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Besök måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00
Dag innan röd dag 07.45-13.00

Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla
Besök måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00
Dag innan röd dag 08.00-13.00

Telefonin vardagar 07.30-17.00
- dag innan röd dag 07.30-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla

Tommy Malm
Ekonomidirektör