MENY
Eskilstuna kommun

Måluppfyllelse - hållbar utveckling och effektiv organisation

Hållbar utveckling beskriver vad vi ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder inom olika områden. Effektiv organisation beskriver hur de inre perspektiven utförs och med vilka resurser.

Hållbar utveckling

Effektiv organisation

Hållbar utveckling

Demokrati

Trygghet och möjligheten för invånare att påverka och ha inflytande är prioriterade frågor i arbetet med att värna demokrati. Lika viktigt är arbetet med jämställdhet och jämlikhet som kommunen driver med framgång.

Infografik om demokrati.
Läs mer om demokrati

Inom det trygghetsskapande arbetet håller lokala handlingsplaner på att tas fram för olika stadsdelar. Förvaltningar och bolag arbetar tillsammans med föreningar och volontärer med det gemensamma målet att öka tryggheten. Kommunen har skjutit till ytterligare medel som bland annat använts till förebyggande arbete mot tobak- och droganvändning, ett långsiktigt kommunikationsarbete samt trygghetskapande in­satser inom ramarna för Trygga Eskilstuna. Fler fritidsaktiviteter för barn och unga, föräldrastöd, samt ökad närvaro av vuxna i skolan och i bostadsområden är exempel på insatser som genomförts genom samverkan mellan socialtjänst, skola och Ung Fritid.

Arbete för jämlikhet och jämställdhet

Eskilstuna kommun fick Svenska Jämställdhetspriset för sitt långsiktiga och målmedvetna jämställdhetsarbete. Det finns flera praktiska exempel på att arbetet fått genomslag. Bland annat har mötesplatser, fritidsgårdar och daglig verksamhet arbetat med jämställdhet och normkritik för att motverka och bryta diskriminerande mönster.

Flera insatser har genomförts för att motverka mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och våldsbejakande extremism. Rutiner har tagits fram för att kunna agera vid misstanke om att någon utsatts för våld. Även insatser för att stärka barnens delaktighet och rättigheter har genomförts.

En verksamhetsplan för romsk inkludering 2017-2019 har tagits fram.

Ökad delaktighet och inflytande

Invånare och medarbetare i kommunkoncernen har varit invol­verade i arbetet med att ta fram en ny vision och målbild. Cirka 3 000 personer har under sommaren och hösten bidragit med sina tankar om hur det ska vara att bo, verka och leva i Eskilstuna år 2030. Visionen Vårt Eskilstuna 2030 och en gemensam målbild har beslutats i kommunfullmäktige.

Barns och ungdomars perspektiv är viktiga att ha med i utvecklingsarbete, planering och i underlag för beslut. Ett exem­pel är utvecklingsplanen för Kvicksund. Ett annat är social-för­valtningens myndighetsutövning där barnkonsekvensanalyser görs i samband med handläggning av ärenden.

Trots dialoger i olika former upplever medborgarna fortsatt att de har små möjligheter att påverka. En analys har visat att kom­munen behöver ett mer strukturerat arbete med medborgar­dialog, med exempelvis gemensamma principer och metoder. Förslag till riktlinjer för medborgardialog har utarbetats och väntas beslutas 2018. Under året har även en analys över Eskilstuna kommuns kommunikationskanaler ur ett inkluderande perspektiv genomförts. Den visar att kommunens kommunikation till största del är inkluderande men att det finns förbätt­ringsområden. För att få en mer inkluderande kommunikation kommer utbildningsinsatser inom normkritik att prioriteras framöver.

SCB:s medborgarundersökning ger en indikation på hur in­vånarna ser på kommunens service och tjänster, möjligheten till inflytande och påverkan samt Eskilstuna som plats att bo på. Årets undersökning visar en förbättring inom samtliga tre delområden.

Tydligare ärende- och beslutsprocess

Ett utvecklingsarbete är påbörjat för att öka möjligheten till in­syn och transparens kring ärende- och beslutsprocessen. Vissa steg har redan tagits, exempelvis att kommunens författnings­samling nu finns tillgänglig på eskilstuna.se och att en ny struk­tur för styrande dokument är beslutad av kommunfullmäktige. Vidare har ett projekt som innebär effektivare dokumenthante­ring pågått. Syftet är att skapa ordning och reda samt förbättra tillgängligheten och rättsäkerheten för information och doku­ment. Den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft i maj 2018 kommer att skärpa kraven på informationssäkerhet.

Under 2018 kommer fokus vara att verkställa samordnade trygghetsfrämjande aktiviter och att möjliggöra och förtydliga medborgarnas möjligheter till påverkan, inte minst genom valet. Införandet av ett e-arkiv är också en viktig fråga.

Utbildning

Betygsresultaten fortsätter att öka i både grundskolan och gymnasiet. Det är brist på behöriga lärare inom vissa verksamheter, inte minst inom vuxenutbildningen. Antalet barn och elever blir fler och det planeras för fler förskolor och skolor.

Infografik för utbildning
Läs mer om utbildning

Skolinspektionen anser att Eskilstuna är en väl fungerande skolkommun efter att ha gjort en granskning under hösten. De brister som synliggjorts är bland annat möjlighet till studiehandledning på modersmål, uppföljning i förskoleklass och mottagandet på särskolan. Förskolan uppfyllde alla krav och fick ingen kritik i granskningen.

Stort behov av förskoleplatser

Behovet av förskoleplatser är stort. Ett intensivt arbete pågår för att skapa fler platser och ett program för utbyggnad har tagits fram. Antalet platser har ökat med 200 och alla barn får nu en plats inom fyra månader, vilket också är målet.

Barn får nu snabbare plats i förskolan och vårdnadshavare får bättre information tack vare nya rutiner. Det har bland annat lett till färre klagomål.

Flickors och pojkars lärprocesser kommuniceras numer med barn och vårdnadshavare i utvecklingssamtalen.

Förbättrade resultat i grundskolan

Kunskapsresultaten inom grundskolan ökar igen efter att ha minskat 2016. Eskilstunas betygsresultat är bättre än jämförbara kommuner när hänsyn tas till socioekonomiska faktorer. I årskurs nio stiger både meritvärdet och andelen som får betyg i alla ämnen. Fler blir behöriga till gymnasiet och betygen ökar. Målen uppnås dock inte riktigt.

En tydlig tendens i betygsresultaten är att skillnaderna mellan skolorna ökar. Enskilda skolenheter sticker ut med antingen anmärkningsvärt höga eller anmärkningsvärt låga resultat. Insatser pågår för att få en mer likvärdig skola.

Enkätresultat visar att många elever trivs i skolan och känner sig trygga i klassrummet. Däremot påverkar den otrygghet och sociala oro som finns i vissa bostadsområden den totala upp­levelsen av trygghet. Skolan jobbar brett och tillsammans med bland annat socialtjänsten, Ung Fritid och polisen för att öka tryggheten. Samverkan med socialsekreterare och fältgruppen har utvecklats och de deltar nu naturligt i skolornas elevhälso­arbete.

I augusti invigdes nya Fristadsskolan vilket innebär att antalet skolplatser på högstadiet ökade med cirka 150 och klasstorlekarna blivit jämnare. Verksamheten med förberedelseklass vid Vildrosen har därmed kunnat avvecklas och nyanlända elever kan snabbare börja i den ordinarie grundskolan.

Gymnasieskola

Kunskapsresultaten bland avgångselever ökar för fjärde året i rad tack vare ett långsiktigt och uthålligt systematiskt kvali­tetsarbete. Betygsmedelvärdet för gymnasieskolan uppgick till 14,0 och ligger därmed nära målet. Skolorna har jobbat med motivationshöjande insatser för att fler ska nå högre betyg, vilket också gett resultat. Viktiga utvecklings­områden framåt är att pojkar ska nå motsvarande resultat som flickor och att fler elever ska nå de högre betygsstegen.

Psykisk ohälsa är den enskilt största orsaken till att elever inte når sina mål. Elevhälsoorganisationen har stärkts för att kunna arbeta på olika sätt kring varje individs mående. Enkäter visar att elevernas nöjdhet ökar för tredje året i rad.

Antalet elever i gymnasieskolan minskade något under året då många nyanlända har lämnat skolan. Prognosen är att antalet gymnasieelever blir fler de kommande åren och det planeras därför för en ny gymnasieskola.

Stort behov av vuxenutbildning

Behovet av vuxenutbildning är fortsatt mycket högt. Antalet elever ökar inom alla utbildningsnivåer, men i synnerhet på grundläggande kurser i svenska som andraspråk. Antalet platser på SFI har utökats med tio procent sedan förra året och därmed håller sig kötiderna inom det lagstadgade kravet. Fler lärare har rekryterats, men konkurrensen om lärare med kompetens i svenska som andraspråk är stor.

Vårterminens betygsresultat var generellt sämre än hösten 2016 och målen uppnåddes inte. Målet om andelen högre betyg uppfylldes däremot. Elever är generellt mycket nöjda med den utbildning som erbjuds.

Vård och sociala tjänster

Befolkningen ökar och därmed ökar också invånarnas behov av vård och omsorg. Insatserna blir mer komplexa för både barn, vuxna och äldre. Därför är behovet av samarbete mellan olika verksamheter allt större. Planering och byggnation av nya vård- och omsorgsboenden har tagit fart.

Infografik vård och sociala tjänster.
Läs mer om vård och sociala tjänster

Att hitta rätt kompetens och att behålla kompetens är en allt större utmaning. Nya arbetssätt prövas för att attrahera med­arbetare, bland annat genom ett samarbete med Mälardalens högskola.

Som en konsekvens av det ökade behovet av vård och stöd ökar även kostnaderna, vilket är en utmaning för den kommunala ekonomin.

Vård och stöd till barn och unga

Antalet ensamkommande barn har minskat kraftigt och därmed också behovet av platser på HVB-hem. Fler ensamkommande får avslag på sin asylansökan och många har tillfälliga uppe­hållstillstånd. Psykisk ohälsa blir vanligare och ärendena blir mer komplexa.

Antalet barn, unga och flerbarnsfamiljer som söker stöd ökar. Även andelen ärenden där det finns svårare problematik och behov av komplexa insatser ökar. Lokala arbetsgrupper har bildats i flera bostadsområden. Ett av uppdragen är att öka inskrivningen i förskolan, ett annat är att öka tryggheten för barnen i skolan.

Vård och stöd till vuxna

Det är enklare för brukare att få rätt insatser genom att det nu finns en gemensam mottagning att vända sig till vid behov av vård och stöd. Här finns en samlad kompetens för att möta olika behov.

Nya typer av lättillgängliga droger gör att fler snabbare utvecklar ett allvarligt missbruk. Även andelen ärenden där det finns svårare problematik och behov av komplexa insatser ökar.

Möjligheten att ge stöd och vård på hemmaplan istället för institution har blivit svårare på grund av bristen på bostäder. Nya arbetsmetoder inom hemmaplansvården utvecklas för att minska antalet kostsamma placeringar på institution.

Köerna till särskilt boende inom socialpsykiatri och LSS har ökat under året. Nya gruppboenden blir klara under 2018.

En förändrad behovsprövning från Försäkringskassan har ökat kommunernas kostnadsansvar för personlig assistans.

Vård och stöd till äldre

Antalet äldre som behöver plats på vård- och omsorgsboenden ökar. Vid årsskiftet var det 36 personer i kö. Nya platser kommer att öppnas men köerna förväntas finnas kvar och öka under en tid framöver, till dess att antalet platser är utbyggda.

Ett intensivt arbete pågår för att utveckla och förbättra rutiner när personer blir utskrivna från sjukhus och kommunen ska ta över ansvaret för den fortsatta vården. Ett nytt arbetssätt har införts där vårdtagaren får intensivare insatser i början, vilket förväntas senarelägga behovet av hemtjänst. Flera projekt pågår för att öka användandet av digitala hjälpmedel, bland annat mobil dokumentation och fjärrtillsyn inom ordinärt boende och hemsjukvård.

För att möta de ökande behoven av äldreomsorg har en strategi för 2017-2030 utarbetats, så att en beredskap finns för framtida demografiska utmaningar. Behoven av vård och stöd kommer att vara fortsatt stora och nya lösningar behövs. Några av vägarna för att förbättra verksamheten är digitalisering, innovationer och brukarmedverkan. Ny teknik erbjuder större möjlighet till högre självständighet för äldre och personer med funktionsned­sättning, vilket kan leda till minskat eller uppskjutet behov av andra insatser. Arbete pågår för att ge rätt insatser tidigare för barn och unga, vilket minskar behovet av omfattande komplexa insatser senare i livet.

Berikande kultur och fritid

Eskilstuna fortsätter utvecklas som kultur- och evene­mangsstad. Torshällas 700-årsjubileum som pågått under hela året har engagerat och lockat besök. Invigningen av Stiga Sports Arena Eskilstuna har skapat bättre förutsätt­ningar för idrott och evenemang.

Infografik berikande kultur och fritid.
Läs mer om berikande kultur och fritid

En kulturpolitisk och en idrottspolitisk plan antogs i början av året. Planerna stakar ut inriktningen på arbetet de kommande fem åren och ska omsättas i aktiviteter.

Den nya inomhusarenan, Stiga Sports Arena Eskilstuna, invigdes i juni. Många föreningar visade upp sin verksamhet under invig­ningen som lockade 3 000 besökare. Efterfrågan på bokningar har varit hög. Bland större evenemang kan nämnas mässan Eskilstuna inspirerar, Bomässan, konserter med Lena Philipsson och Thåström samt landskamp i futsal mellan Sverige och Ungern. Framförallt används arenan i stor omfattning av skolor och föreningar. Fler besöker också Munktellbadet och anlägg­ningen utnyttjas i hög grad. I december arrangerades riksfinalen i svenska ungdomsmästerskapet i simning.

Kultur där jag bor

Under sommaren gjordes en omfattande satsning på sommarlovsaktiviteter, bland annat genom Sommartorgen. Många andra aktiviteter har genomförts med fokus på olika stadsdelar för att alla invånare ska kunna uppleva kultur. Samverkan mellan förvaltningar och olika aktörer har fördjupats för gemensamma insatser i stadsdelarna.

Öppen musikskola är ett sätt att mötas över sociala, språkliga och kulturella gränser med musik, dans och sång. Verksam­heten har varit särskilt framgångsrik i Fröslunda där också filmen ”Fröslunda – en stad i staden” har visats.

Ungdomsverksamheten har utvecklats, breddats och gjorts mer tillgänglig genom ökad samverkan med föreningslivet. Därmed har barn och ungdomar fått bättre förutsättningar att ta del av olika aktiviteter.

Plan för kulturförsörjning i skolan återstår att genomföra.

Evenemangsstaden

Invånare och besökare i Eskilstuna och Torshälla har kunnat ta del av Eskilstuna Vårfestival med Springpride, Gainesville och Eskilstuna Parkfestival som arrangerades i samverkan med Hotell- och restaurangföreningen. Musikfesten Picnic i Parken, som är ett nytt initiativ från föreningen Eskilstuna Ton, ägde rum i Stadsparken varje onsdag under juli månad.

Arbetet med att utveckla Eskilstuna som evenemangsstad fortsätter, inte minst genom den nybildade arena- och evene­mangsgruppen. Uppdraget är att utveckla scener, arenor och organisation enligt evenemangsstrategin. Under hösten lanse­rades En väg in för arrangörer på eskilstuna.se. Här finns bland annat information om evenemangsplatser, bokning, tillstånd och marknadskanaler.

Torshälla 700 år

Torshällas 700-årsjubileum uppmärksammades stort. Hundratals aktiviteter genomfördes under hela året med jubileums­kalaset i juli som höjdpunkt med 12 000 besökare. Arrangemangen genomfördes ur ett mångfaldsperspektiv och nådde ut till en bred målgrupp. Målet har varit att använda Torshällas jubileumsår som en hävstång för hela Torshällas utveckling.

Stadsmuseet hade under sommaren en särskild satsning kallad Upptäck museerna. Sommartorgen har använts för att informera om visningar och andra aktiviteter som ägt rum på museerna. Flera konstkollon har genomförts. Ebelingmuseet firade 20 år genom att visa verk av Allan Ebeling och skulpturer av Bianca Maria Barmen. På Eskilstuna konstmuseum har utställningen Ledtrådar visats med Carl Johan de Geers konstnärskap.

Planeringen för det nya kulturpolitiska konventet Folk och kultur har pågått under året. Konventet samlar aktörer och representanter från hela kulturlivet, politiken, statliga myndigheter, organisationer, akademin och landets 21 regioner. Konventet ägde rum i februari 2018 i Munktellstaden och är en viktig del i utvecklingen av Eskilstuna som evenemangsstad.

Fokus framåt

Under 2018 kommer fokus bland annat vara att omsätta de kultur- och idrottspolitiska handlingsplanerna i olika aktiviteter. Vidare fortsätter arbetet med att tillsammans med det lokala näringslivet utreda möjligheter och förutsättningar för en kon­gresshall och kulturhus samt utveckla de kulturella och kreativa näringarna. Kulturen får större utrymme i stadsplanering och i planering av evenemang och aktiviteter.

Miljö och samhällsbyggnadsarbete

Eskilstuna växer kraftigt och befolkningen ökade med 1 025 invånare. Bostadsbyggandet har tagit ordentlig fart och många företag visar intresse för att bygga i Eskilstuna, men det är fortfarande brist på bostäder.

Infografik miljö och samhällsbyggnad.
Läs mer om miljö och samhällsbyggnad

Under året fick 684 bostäder startbesked för att börja byggas och 250 bostäder färdigställdes. I Munktellstaden pågår ny­byggnationer i flera etapper och fullt utbyggt kommer området rymma över 1 000 nya bostäder.

Spadtaget för ett nytt campus för Mälardalens högskola har tagits och inflyttningen är planerad till 2019. I Munktellstaden har Stiga Sports Arena Eskilstuna invigts och ett nytt parkeringshus håller på att byggas. Upprustningen av Kungsgatan i centrum pågår och första etappen blev klar under sommaren.

Planering på kort och lång sikt

Eskilstunas översiktsplan från 2013 revideras och planen pekar ut hur Eskilstuna ska utvecklas fram till 2030. Målet är en hållbar, tät och attraktiv stad. I Skiftinge pågår planerna för en större utveckling för att skapa trivsamma stråk, grönytor och koppla samman stadsdelen med resten av staden. Planerna för ett nytt resecentrum har startat vilket på sikt kommer omfatta bland annat längre perronger, nya väntytor och eventuellt fler spår.

Detaljplanearbete pågår för exempelvis Skogsängen och Skiftinge för såväl bostäder som annan service.

Invånares möjligheter till påverkan

I arbetet med översiktsplanen har invånare engagerats för att komma med förslag och idéer. Planeringen av nya bostadsom­råden, parker och utemiljöer sker i dialog med boende, arkitek­ter och entreprenörer. I nya Årby Norra har boende i området varit med i planeringen. I Skiftinge anläggs nu Långbergsparken, en allaktivitetspark där bland annat en grupp flickor varit invol­verade i utformningen.

För att skapa intresse för byggnation arrangerades Byggforum för tredje året i rad. Det är ett tillfälle för aktörer i byggbranschen att samtala kring Eskilstunas utveckling.

Arbetssätt för hållbar utveckling

För att säkerställa att staden utvecklas utifrån sociala, ekologiska och ekonomiskt hållbara perspektiv har en metod för hållbar stads­utveckling tagits fram. Den bygger på 17 mål som bland annat tar hänsyn till transporter, grönytor, sociala mötes­platser och klimat tidigt i planeringen av nya områden.

En ny grönplan håller på att tas fram. Den ska fungera som ett stöd för utveckling av parker, naturvård och friluftsliv.

Insatser för energi, miljö och klimat

Ett arbete pågår för att minska energiförbrukningen i 27 av kommunens fastigheter, vilket motsvarar en fjärdedel av den totala lokalytan. Fram till 2019 ska energiförbrukningen minska med motsvarande 500 hushålls årsförbrukning av el. Kommunens fyra vindkraftverk producerar el motsvarande 6 200 hushålls årsförbrukning av el. Solceller på kommunkoncernens fastigheter producerar el motsvarande 100 hushålls elförbrukning.

Ett nytt Energicenter planeras tillsammans med Energimyndigheten som ska vara en mötesplats för samarbete och innovation inom energiområdet där forskare, startup-företag, marknadsaktörer och offentlig sektor kan samverka. Centret beräknas öppna 2020.

Kollektivtrafiken utvecklas

Resandet med kollektivtrafiken ökar. Antalet resor med kollektivtrafik ökar med 658 521 resor och uppgår till 6 045 521 stycken. Tätare turer och nya busslinjer har startats, exempelvis till Eskilstuna Logistikpark. Tio nya elbussar har tagits i trafik och ersatt lika många biogasbussar. Samtliga bussar drivs nu med el eller biogas.

Infrastruktur

Utbyggnation av bredbandsfiber på landsbygden och i staden har varit omfattande och flera olika kommersiella aktörer är involverade. Ett förslag på skyddsområde för Hyndevads grundvattentäkt håller på att tas fram.

Återvinning och avfall

Återbruksgallerian ReTuna har fått stor uppmärksamhet både i nationell och internationell media. Ett samarbete pågår med det lokala näringslivet för återbruk av plast.

Eskilstunas framgångsrika färgsortering av avfall har utökats med en rosa påse för textilier. Åtta kilo textilier per person och år har tidigare slängts i hushållsavfallet. Den nya påsen ska bidra till att mer textilier kan återvinnas. En ny avfallsplan sätter fokus på att minska nedskräpning och mängden avfall som går till förbränning.

Samhällsskydd och beredskap

Antalet utryckningar minskade för första gången på många år och färre skadades eller omkom i olyckor och bränder. Hembesök och kvällsaktiviteter på fritidsgårdar är nya metoder i det viktiga förebyggande brandskyddsar­betet. Genom brand- och miljötillsyn samt livsmedelskon­troller förebyggs olyckor och ohälsa.

Infografik samhällsskydd och säkerhetsarbete.
Läs mer om samhällsskydd och säkerhetsarbete

Både antalet trafikolyckor och antalet bränder var färre än året innan. Räddningstjänsten ryckte ut på knappt 1 500 larm vilket är en minskning. Totalt sett minskar antalet bränder, men antalet bilbränder och bränder i skog och mark ökar.

Antalet skadade och omkomna i bränder eller olyckor minskade också. För första gången sedan 2012 omkom ingen i samband med brand. Åtta personer skadades allvarligt vilket nästan är en halvering mot året innan. En person omkom i trafiken medan fyra skadades allvarligt. Även detta är en minskning mot året innan.

Insatstiderna, det vill säga tiden från att larmet går till dess att räddningstjänsten är på plats, är något sämre än målet. Det beror på att trafiksituationen i Eskilstuna har förändrats och på att antalet larm som sker samtidigt har ökat. Insatstiderna har förbättrats under senare halvan av året sedan systemet för dynamisk resurshantering togs ur drift.

Räddsam Mälardalen, ett samarbete mellan räddningstjänsterna runt Mälardalen, startade förra året. Initiativet togs efter den stora skogsbranden i Västmanland 2014. Syftet är att stabs- och ledningsfunktioner samverkar för räddningsinsatser inom Eskilstuna kommun, Strängnäs kommun samt Mälardalens Brand- och Räddningsförbund. Två positiva effekter som alla inblandade parter lyfter fram är det inre befälet och tillgång till fler befälsnivåer.

Ny trafiksäkerhetsplan

Under året har arbetet med att ta fram en trafiksäkerhetsplan pågått. Planen ska beslutas under första halvåret 2018. Trafik­säkerhetsplanen är en del i kommunens arbete inom lagen om skydd mot olyckor. Den stödjer nollvisionen genom målet att minska antalet omkomna och allvarligt skadade i trafiken, och fokus ligger på oskyddade trafikanter.

Förebyggande arbete i bostadsområden

Räddningstjänsten bedriver ett viktigt förebyggande arbete för att minska konsekvensen av olyckor. Till exempel utbildas alla barn i årskurs fyra och årskurs sju i förebyggande brandskydd. Totalt utbildades 7 329 invånare i brandskydd och säkerhet. Under året inleddes ett arbete med hembesök hos boende i flerbostadshus för att informera och utbilda. Hembesök har gjorts i Fröslunda och i Årby. Räddningstjänsten har också ge­nomfört olika kvällsaktiviteter på fritidsgårdar. Målet är att bygga goda relationer som i förlängningen kan motverka hot och våld mot blåljuspersonal och minska antalet anlagda bränder.

Tillsyn och kontroll

Arbetet med tillsyn och kontroll omfattar brand-, miljö-, alkohol- och tobakstillsyn samt livsmedelskontroll. Syftet med kontrollerna handlar i huvudsak om att förebygga olyckor och ohälsa genom att se till att lagar och regler efterlevs.

Målet på 200 brandtillsyner kommer att överträffas med cirka 10 procent. Antalet enskilda avlopp som godkänts är något färre än planerat vilket beror på att flera saneringsområden har krav på åtgärder under 2018. Fokus har istället lagts på avlopp där riskerna bedöms vara höga. Även antalet utförda livsmedel­kontroller ligger under målet och det beror på en ovanligt stor andel verksamheter med stora brister. Antalet tillsyner enligt alkohollagen har ökat på grund av förstärkt bemanning och likaså har antalet ärenden kring markföroreningar kopplat till exploateringar ökat kraftigt.

Krisberedskap och kommunikation

Stabsmetodik och stabschefsutbildningar har genomförts enligt planen. Utbildning av tjänstemän i beredskap har också genom­förts. Den stora militärövningen Aurora 17 påverkade Eskilstuna och flera verksamheter involverades genom planeringsarbete och krisledningsförmåga.

Arbetet med att utveckla kriskommunikationen pågår. Fokus ligger på att ta fram sändlistor, checklistor och rollkort med beskrivningar för olika roller.

En brand uppstod under sommaren på Lilla Nyby och återvin­nings­centralen fick stängas fem dagar. Eskilstuna Energi och Miljö utreder vad som orsakade branden samt vilka miljökonsekvenser den orsakat.

Näringsliv och arbete

Olika insatser görs för att sänka arbetslösheten och stärka näringslivs­klimatet. Näringslivsklimatet har förbättrats, fler företag etablerar verksamhet i Eskilstuna och nya utbildningar startar för att möta arbetsmarknadens behov. Arbetslösheten sjunker och färre behöver försörjnings­stöd.

Infografik näringsliv och arbete.
Läs mer om näringsliv och arbete

Att skapa en väg in för företag har påbörjats för att under­lätta att kontakta kommunen. Över 200 företagsbesök har genomförts för att lyssna in behov och utveckla stöd och service. Munktell Science Park har genomfört affärsutvecklingsprogram och konsultinsatser till företag med tillväxtpotential. En handelsanalys har gjorts som belyst nuläget och rekom­menderat utvecklingsmöjligheter för handeln. Besöksnäringen utvecklas bra med stöd från Destination Eskilstuna AB. Det visar bland annat ökningen av hotellbeläggningen.

I Svenskt Näringslivs undersökning förbättras näringslivsklimatet från 3,2 till 3,4 på en sexgradig skala. Den största ökningen är inom områdena konkurrens från kommunens verksamheter, skolans attityder och dialogen mellan företag och kommunled­ningen. Nöjd-Kund-Index, som visar företagens nöjdhet med kommunens myndighetsutövning, steg för tredje året i rad och Eskilstuna har jämna höga betyg över alla myndighetsområden.

Logistikparken växer

Intresset för att etablera verksamhet i Eskilstuna ökar. Eskilstuna Logistikpark växer och flera nya verksamheter byggs eller pla­neras. Bland annat pågår etableringar inom handel, callcenter, kontorsverksamhet, lager och logistik. Sportamore, KitchenTime, Amazon Web Services, Rockwool och Arver är exempel på företag som etablerats eller fattat beslut om etablering.

Insatser för sänkt arbetslöshet

Eskilstuna har en hög arbetslöshet. Många insatser görs för att skapa fler jobb och få fler i jobb. Målet är att sänka arbets­lösheten till under tio procent fram till år 2020 genom samarbete med Arbets­förmedlingen, organisationer och näringsliv. Arbetslösheten har under året sjunkit från 13,7 procent till 12,8 procent. Precis som i övriga landet har de som saknar gymnasieutbildning eller är utrikes födda svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. Ungdomsarbetslösheten har sjunkit dubbelt så fort som i riket, bland annat tack vare flera insatser i nära samarbete med Arbetsförmedlingen.

Kommunen som arbetsgivare bidrar till att sänka arbetslösheten och få fler i sysselsättning. Under året har 1 000 personer haft sysselsättning genom olika arbetsmarknadsåtgärder.

Affärsutvecklingsprogram har drivits genom Munktell Science Park och Destination Eskilstuna för att stötta företag med till­växtpotential och tillväxt inom besöksnäringen.

Affärsplan Eskilstuna – kraftsamling för näringslivet

I Affärsplan Eskilstuna samverkar näringsliv, kommun och myndigheter genom en gemensam avsiktsförklaring och lång­siktig plan för att utveckla Eskilstunas näringsliv och skapa jobb. Arbetet har under året riktat in sig på tillväxt, digitalisering och automatisering inom tjänster och industri samt digitalisering inom vården. Arbetet för att öka mångfald och inkludering har förstärkts.

Utbildningar som skapar jobb

För att möta arbetsmarknadens kompetensbehov har insatser gjorts för att tillhandahålla yrkesutbildningar. Arbetet har bland annat bedrivits genom YH-center. Utbildningarna har fått sam­manhängande starter på höst- och vårtermin vilket resulterat i fler sökande. Under året har 507 elever påbörjat yrkesutbild­ningar. Två kombinations­utbildningar har startats, där Svenska för invandrare (SFI) inkluderats med utbildning inom vård respektive lager och logistik. Destination Eskilstuna har tillsam­mans med Arbetsförmedlingen utvecklat ett utbildningspaket inom kockyrket.

Stöd till utsatta

Antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd fortsätter minska, vilket varit trenden under flera år. De huvudsakliga anledningarna är den sjunkande arbetslösheten och de insatser som görs för att stötta arbetslösa till arbete, framförallt ungdomar. En stor del av arbetet bedrivs genom Jobbcentrum som i sin tur driver flera olika projekt för att stötta, motivera och vägleda personer som saknar egen försörjning.

 

Effektiv organisation

Processkvalitet

Invånarnas nöjdhet med kommunens verksamheter ökar för tredje året i rad. Arbetet fortsätter med att utveckla service och tjänster och möta behovet av tillgänglighet genom exempelvis e-tjänster och digitala arbetssätt.

Infografik processkvalitet.
Läs mer om processkvalitet

SCB:s medborgarundersökning visar att invånarna är mer nöjda med kommunens verksamheter. Resultatet är över målet och i nivå med jämförbara kommuner. Räddningstjänst, miljöarbete, kultur, vatten och avlopp samt renhållning och sophämtning har ett högre resultat än genomsnittet. Däremot kan resultatet för äldreomsorgen och stöd till utsatta personer förbättras.

Service och tillgänglighet

Inom området bemötande och tillgänglighet visar medborgar­undersökningen att invånarna är nöjda. Nya riktlinjer för service och tillgänglighet beslutades förra året och förvaltningarna har arbetat med att införa dem.

Eskilstuna direkt medverkar i arbetet med att förbättra service och tillgänglighet genom att tillsammans med förvaltningarna identifiera utvecklingsområden. Genom exempelvis förändrade rutiner vid placering av barn i förskolan har kötiderna kortats ner och vårdnadshavare får bättre information, vilket i sin tur lett till färre klagomål. Inom telefonin har insatser gjorts i ett 50-tal olika verksamheter vilket förbättrat tillgängligheten.

Serviceundersökningen för telefoni och e-post visar att be­tydligt fler får svar på sina frågor, även om det är många som fortfarande inte får svar. Däremot når inte svarstiderna upp till målet och ett förbättringsarbete pågår.

Självservicen utvecklas och likaså arbetet med att utveckla nya
e-tjänster. Det pågår också ett arbete med att samordna självservice och kundtjänst inom exempelvis förskola och fel­anmälan. Lanseringen av appen Eskilstuna direkt underlättar att komma i kontakt med kommunen och hitta aktuell information. Jämför service, en tjänst för att jämföra kommunala verksam­heter, har lanserats på eskilstuna.se. Tjänsten kommer succes­sivt att byggas ut och förutom grundskolor kompletteras med exempelvis förskolor, gymnasieskolor och badplatser.

Stärkt varumärke

Förankring av platsvarumärke, koncernvarumärke och arbets­givar­varumärke har fortsatt. Ett PR-arbete har genomförts med fokus på kompetensförsörjning, boende, näringsliv och håll­barhet. Kampanjen har gett effekt och genererat redaktionellt innehåll i flera rikstäckande tidningar och tv-kanaler.

Den lokala kvalitetsmässan Eskilstuna inspirerar hölls i Stiga Sports Arena Eskilstuna och besöktes av cirka 7 500 personer. Kommunkoncernen visade upp sin breda verksamhet och programmet bestod av prisceremonier, seminarier och under­hållning. Utvärderingen visar att besökarna gav mässan ett gott betyg.

Processutveckling

Flera kund- och brukarundersökningar visar förbättrad nöjdhet. Ungefär en tredjedel av processerna arbetar med systematiskt förbättringsarbete, vilket ligger under målet om hälften. Alla processer är definierade, målsatta och följs upp. Verksamheterna har styrkort på förvaltningsnivå, men tillämpningen på enhetsnivå kan förbättras.

Inom ramen för Modiga idéer har nu totalt 630 chefer och medarbetare genomfört en utbildning i innovation sedan 2015. Antalet modiga idéer som skickas in är fortfarande få men många förbättringsförslag hanteras direkt på arbetsplatserna. Två nya sätt för hantering av idéer har tagits fram och ska provas under 2018.

För att stärka invånar-, kund- och brukarmedverkan i verksam­hets­utvecklingen använder flera förvaltningar olika metoder i service- och tjänstedesign, exempelvis kund- och brukarresor.

Digitalisering och ny teknik

Ett övergripande program för digitalisering, automatisering och välfärdsteknik pågår för att höja kvaliteten och effektivisera
verk­samheten. Programmet väntas antas under 2018 och en handlingsplan ska tas fram för att möjliggöra en digital förflyttning.

Arbetet med automatiserad självbetjäning fortsätter för att förenkla och effektivisera interna beställningar och tjänster. En självbetjänings­portal har startat där medarbetare kan beställa mjukvara, kontakta support eller hantera telefonabonnemang. Det pågår en förstudie kring effektivare förvaltning av kommu­nens olika system. Med fler system och med ökad informations­hantering krävs en samlad modell för att styra mer effektivt.

Medarbetare

Arbetet med att stärka kommunens position som en attraktiv arbetsgivare fortsätter. Insatser för hälsa och arbetsmiljö gör att sjukfrånvaron sjunker och flera fram­steg har gjorts inom kompetensförsörjningsarbetet.

Infografik medarbetare.
Läs mer om medarbetare

Efter flera års stigande sjukfrånvaro har trenden vänt. Den totala sjukfrånvaron sjönk från 8,6 procent till 8,1 procent. Sjukfrån­varon sjunker bland både kvinnor och män. För att trenden ska hålla i sig fortsätter arbetet att fokusera på arbetsmiljö och hälsa. Det sker strukturerat genom sju åtgärder. Bland annat har en ny HR-enhet på Konsult och uppdrag startat. Syftet är att samordna rehabiliterings­arbetet och på sikt säkra ett systematiskt arbete med arbetsmiljö. Ett annat exempel är en gemensam övergripande rutin för våld och hot för att förebygga, hantera och analysera hotsituationer.

Årets medarbetarundersökning visar att medarbetare känner sig motiverade på jobbet och de ger ett gott betyg till ledarskap och styrning. Undersökningen genomförs regelbundet och är ett värdefullt hjälpmedel i arbetet med att utveckla verksam­heten och förbättra arbetsmiljön.

Utbildning i det nya samverkansavtalet har genomförts på alla förvaltningar. Det lokala kollektivavtalet reglerar hur formen för samverkan ska se ut och handlar om att tillsammans skapa ett arbetsklimat där medarbetare kommer till tals och blir lyssnade på.

Kompetensförsörjning

Rekryteringsläget har förbättrats för de yrkesgrupper som varit svårrekryterade. Utmaningar kvarstår och fortsatta insatser krävs för att attrahera och behålla medarbetare. Alla förvaltningar har sammanställt en kompetensförsörjningsplan. Målet är att arbeta systematiskt med kompetensförsörjning för att säkra kvaliteten i verksamheten.

Det systematiska arbetet med kompetensförsörjning består av en mängd planerade och pågående aktiviteter. Framför allt handlar det om att främja kompetensutveckling, prioritera kompetenshöjande insatser till vissa arbetsgrupper samt arbeta med bemanning och personalförsörjning.

Verktygslådan är ett pågående pilotprojekt inom kompetens­försörjning med fokus på socialsekreterare och lärare. Syftet är att skapa förutsättningar att pröva och utveckla nya arbetssätt som bättre möter invånarnas behov. Ett exempel på aktiviteter är att skolan arbetar med mentorskap som stöd för lärare och elever.

Arbetet med arbetsgivarvarumärket har slutförts och ett arbetsgivar­erbjudande har tagits fram. Nästa steg är att integrera det i arbetet med att attrahera, rekrytera och introducera. Det kan handla om att utveckla nya arbetssätt kring introduktion av nya medarbetare centralt, på förvaltningsnivå och på arbetsplatserna.

Den långsiktiga satsningen på Modigt medarbetarskap, Modigt ledarskap och Modiga idéer har fortsatt och ett arbete pågår med att utforma inriktningen för de kommande åren.

Inom ramen för samarbetet i samhällskontraktet har ett pro­gram utformats för att säkra försörjningen av högre chefer, och den första omgången är under genomförande. Samhällskontraktet är ett avtal om strategisk samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland, Region Västmanland och Mälardalens högskola. Målet är att med gemensamma krafter och resurser utveckla regionen.

Under hösten lades ett varsel inom socialförvaltningens verksamhet för ensamkommande barn och unga. Ett minskat flyktingmottagande och minskade statliga bidrag ledde till en omorganisation med övertalighet som följd. Alla 60 berör­da medarbetare kunde få en placering inom kommunen och varslet drogs tillbaka.

Ny lönepolitisk plan

En ny lönepolitisk plan för 2017-2019 har antagits av kommun­fullmäktige. Den tydliggör kommunens långsiktiga mål för den lokala lönebildningen. Kommunen investerar årligen runt 100 miljoner kronor i löneökningar. Lönekostnader är den absolut största posten i budgeten samtidigt som lönesättningen är ett av de viktigaste styrmedlen för att utveckla verksamheten.

Under 2015 och 2016 infördes rätten till önskad sysselsätt­ningsgrad inom framför allt vård och omsorg. Arbetet fortsätter under 2018 med sikte på att stegvis etablera heltid som norm inom hela kommunen.

Ekonomi

Eskilstuna kommun redovisar ett överskott för fjortonde året i rad. Bokslutet visar ett resultat på 305 miljoner kronor vilket är 152 miljoner kronor mer än budgeterat. Bolagskoncernens resultat uppgår till 289 miljoner kronor.

Infografik ekonomi.
Läs mer om ekonomi

Det ekonomiska läget har förbättrats jämfört med förra året. Resultatet i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag uppgår till 5,0 procent vilket är över målet på 2,5 procent.

Det finns flera anledningar till att resultatet överträffat budgeten. Högkonjunkturen är stark och skatteintäkterna blev 37 miljoner kronor högre än budgeterat. Statliga engångsersätt­ningar för bostads­byggande gav ett överskott på cirka 40 mil­joner kronor och dessa pengar är planerade att användas under 2018 och 2019. De stora flyktingströmmarna har kulminerat och kostnaderna för nyanlända har därför minskat.

Soliditeten har förbättrats och kommunen behåller högsta nivå, A-rating, i Svensk Kommunratings lista, vilket betyder en eko­nomi i balans samt en god finansiell hälsa. Självfinansieringsgraden av investeringar uppgår till 68 procent de senaste fyra åren.

Stora investeringar

Kommunkoncernens totala investeringsvolym uppgick till 1 099 miljoner kronor. Bland stora investeringsprojekt kan nämnas Stiga Sports Arena Eskilstuna som invigdes i juni samt startskot­tet för en ny tågdepå som väntas stå färdig under 2018. Den höga investerings­volymen fortsätter under de kommande tre åren med bland annat nya äldreboenden och ett nytt gymna­sium.

Generellt stiger skattesatserna i landets kommuner, medan den i Eskilstuna är oförändrad och uppgår till 32,85 kronor. Det kan jämföras med 32,12 kr för riket och 32,72 för Sörmland. Under den senaste fyraårsperioden har skillnaden mellan Eskilstunas skattesats och den genomsnittliga skattesatsen i riket minskat med 49 öre.

De flesta nämnder och bolag har en budget i balans

Nämnderna har totalt sett förbättrat sina resultat jämfört med förra året och redovisar ett överskott på 69 miljoner kronor mot budget. De flesta nämnder redovisar ett resultat i balans med budget. Kostnaderna för vård av barn, unga och vuxna har däremot varit fortsatt höga. Sex av sju bolag redovisar ett resultat i balans. Under 2017 förändrades ansvarsfördelningen mellan Torshälla stads nämnd och facknämnderna. Beslutet innebar att Torshälla stads förvaltning avvecklades och att förvaltningarna tillhörande kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden ska utföra verksamheten åt Torshälla stads förvaltning. Förändringen ledde till att administrationen kunde effektiviseras med 10,5 miljoner från och med 2018.

Fortsatt fokus på effektiviseringar

Eskilstuna kommun, liksom många andra växande kommuner i Sverige, står inför stora demografiska utmaningar med investerings­behov i vård, omsorg, förskola och skola. Den kraftiga befolknings­tillväxten innebär också behov av investeringar i infrastruktur. Arbetet för att öka digitalisering och automatise­ring syftar bland annat till att effektivisera verksamheten och i förlängningen sänka kostnaderna.

Under 2018 kommer medel från överskottet bland annat att riktas mot utbildning, näringsliv och arbetsmarknadsåtgärder.

På grund av demografiska utmaningar förväntas kostnaderna öka från 2019 och framåt samtidigt som intäkterna ökar lång­sammare som en följd av en svagare konjunktur.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla

Tommy Malm
Ekonomidirektör