MENY
Eskilstuna kommun

Årsplan och budget

Årsplanen - Eskilstuna kommuns budget - fastställs av kommunfullmäktige i juni varje år. Årsplanen visar hur pengarna fördelas till olika ändamål och vad som ska ske kommande år. Den är därmed ett av de viktigaste dokumenten för att styra den kommunala verk­samheten i Eskilstuna.

Årsplan 2019 med kompletteringar: stora investeringar i skola och omsorg

Årsplan 2019 med kompletteringar har beslutats av kommunfullmäktige. Årsplanen beskriver hur kommunen prioriterar och fördelar sina resurser det kommande året.

I juni antog kommunfullmäktige Årsplan 2019. Sedan dess har nämnder och bolagsstyrelser planerat sin verksamhet och tagit fram förslag på åtaganden. Årsplanen med kompletteringar antogs av kommunfullmäktige den 22 november.

Eskilstuna kommun budgeterar ett överskott på 153 miljoner kronor, vilket motsvarar ett resultatmål på 2,3 procent av den totala budgeten. Det långsiktiga resultatmålet för mandatperioden är 2,5 procent. Ett överskott är nödvändigt för att klara de kommande investeringarna. Under 2019 ligger investeringsvolymen på över en miljard kronor och de närmaste fem åren ligger den på totalt över fem miljarder.

Eskilstuna är i kraftig utveckling och befolkningen ökar. Framförallt är det antalet barn, unga och äldre som blir fler. Ökningen ser vi under flera år framöver. Det återspeglas i årsplanen och vi planerar för stora investeringar i nya, förskolor, skolor och äldreboenden.

Fram till 2030 behöver det byggas 70 förskoleavdelningar, sju grundskolor och en gymnasieskola. Ett nytt äldreboende behöver byggas varje år de kommande fem åren. Vidare planerar Kommunfastigheter att bygga 300 nya bostäder årligen.

Kompletteringar i korthet

Bland de kompletteringar som gjorts sedan juni kan nämnas:

  • En genomlysning ska göras för att hitta möjligheter till effektiviseringar, minskad administration och att ta tillvara digitaliseringens fördelar. Syftet är att tillföra tid och resurser till nytta för våra brukare.
  • Insatser för att öka tryggheten ska göras. Till exempel tillförs medel för ökad kameraövervakning i offentliga miljöer.
  • Förutsättningar för ökade intäkter i samband med markförsäljning ska undersökas samt att utreda möjligheterna att bygga prisvärda bostäder.

Fem strategiska mål

Kommunfullmäktige har enligt den strategiska inriktningen pekat ut fem mål som har särskild prioritet under perioden 2016-2019. Dessa är:

  • Attraktiv stad och landsbygd
  • Höjd utbildningsnivå
  • Fler jobb
  • Social uthållighet
  • Ekologisk uthållighet

Inom målet för Attraktiv stad och landsbygd fortsätter arbetet med att skapa förutsättningar för fler bostäder. Målet är 600 nya bostäder per år. Bredband på landsbygden och medel för att rusta upp idrottsplatser är exempel på andra satsningar.

Höjd utbildningsnivå har fortsatt fokus. Att höja kunskapsresultaten och öka samarbetet för att skapa en mer likvärdig skola är prioriterat. Investeringar på 600 miljoner kronor för att bygga nya förskoleavdelningar görs. Vidare görs en långsiktig investering på totalt 1 400 miljoner kronor fram till 2023 för ny- och ombyggnationer av skolor samt en gymnasieskola.

Inom området Fler jobb är huvudmålet att arbetslösheten ska sjunka under 10 procent innan år 2020. Företagsservicen utvecklas, 560 yrkesutbildningsplatser erbjuds och kommunkoncernens satsning på 1 000 jobb- och arbetsmarknadsplatser fortsätter.

Inom Social uthållighet riktas fokus på utvalda stadsdelar för att motverka utanförskap, höja skolresultat och öka tryggheten. Fem nya äldreboenden ska byggas de kommande fem åren.

Inom ekologisk uthållighet fortsätter arbetet inom ramen för klimatplanen med målet att kommunen ska vara klimatneutral år 2020. Bland andra fokusområden kan nämnas Energicentrum samt ett långsiktigt arbete för att säkerställa en god dricksvattenkvalitet.

Läs hela årsplanen

Här hittar du Årsplan 2019 med kompletteringar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterLänken avser förslaget till kommunfullmäktige.

Filmer: Så funkar kommunens ekonomi

I några korta filmer förklaras på ett enkelt sätt hur kommunens ekonomi fungerar. De handlar bland annat om hur skattepengar fördelas och vilka utmaningar framtidens befolkningsförändringar för med sig.

Se filmerna härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

FAKTA/Vad är en årsplan?
Årsplanen beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå under året samt de ekonomiska förutsättningarna för kommunkoncernens verksamheter. En tryckt layoutad version kommer finnas tillgänglig i början av juli. När årsplanen är beslutad planerar nämnder och bolagsstyrelser sin verksamhet och återkommer i sina verksamhetsplaner med förslag på åtaganden som ska bidra till att nå målen i årsplanen.

I oktober-november sker dialog kring åtagandena. I december beslutar kommunfullmäktige om kompletteringar av årsplanen. Samtidigt kompletteras årsplanen med ekonomiska bedömningar utifrån skatteunderlagsprognos, demografisk utveckling, regeringens höstproposition med mera.

Årsplanen består således av två delar som kompletterar varandra och ska därför läsas tillsammans. I god tid före årsskiftet ska varje enhet ha arbetat fram sin lokala verksamhetsplan så att verksamheten kan drivas effektivt redan från början av verksamhetsåret.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla

Tommy Malm
Ekonomidirektör