MENY
Eskilstuna kommun

Årsplan och budget

Årsplanen - Eskilstuna kommuns budget - fastställs av kommunfullmäktige i juni varje år. Årsplanen visar hur pengarna fördelas till olika ändamål och vad som ska ske kommande år. Den är därmed ett av de viktigaste dokumenten för att styra den kommunala verk­samheten i Eskilstuna.

Årsplan med kompletteringar 2018

Årsplan med kompletteringar 2018 har beslutats av kommunfullmäktige den 23 november 2017. Årsplanen beskriver hur kommunen fördelar sina resurser det kommande året. Investeringsnivån är fortsatt hög.

I juni antog kommunfullmäktige Årsplan 2018. Sedan dess har nämnder och bolagsstyrelser planerat sin verksamhet och tagit fram förslag på åtaganden. Årsplanen med kompletteringar antogs av kommunfullmäktige den 23 november.

Totalt omfattar budgeten närmare 6 miljarder kronor som fördelas mellan de olika nämnderna. Eskilstuna kommun budgeterar med ett överskott på 158 miljoner kronor, vilket motsvarar ett resultatmål på 2,5 procent av den totala budgeten.

Bland de kompletteringar som gjorts sedan juni kan nämnas:

 • Vård- och omsorgsnämnden får nio miljoner kronor i utökad ram för 27 platser i särskilt boende
 • Stadsbyggnadsnämnden får 7 miljoner kronor från den statliga byggbonusen, bland annat för en satsning på nytt resecentrum
 • Kommunstyrelsen får 2,7 miljoner för arbetet med ny översiktsplan
 • Barn- och utbildningsnämnden får 3,3 miljoner kronor för satsningen på mer idrott och rörelse i grundskolan
 • Socialnämnden får 20 miljoner kronor för att minska sitt underskott

Kommande investeringar

Befolkningen väntas öka med 1 350 invånare under nästa år. Stora investeringar behövs framförallt i förskolor, skolor och äldreboenden de kommande åren. Investeringsbudgeten ligger på närmare 800 miljoner kronor nästa år och ökar ytterligare under 2019 och 2020.

Fram till 2020 är målet att förbättra resultatet med 150 miljoner kronor. Bland annat handlar det om att bättre utnyttja gemensamma resurser genom exempelvis lokaler och administration. Digitalisering är ytterligare ett sätt att utveckla verksamheten och arbeta effektivare.

Fokus på jobben

Att skapa fler jobb och att få fler i jobb har extra fokus under 2018. Det finns ett tydligt mål att sänka arbetslösheten till tio procent fram till år 2020. Sedan juni har arbetslösheten sjunkit från 13,6 procent till 12,9 procent. Kommunens och näringslivets gemensamma arbete genom Affärsplan Eskilstuna spelar en fortsatt betydande roll för att nå det långsiktiga målet.

Läs hela årsplanen

Här hittar du Årsplan med kompletteringar 2018.

Under vecka 50 kommer även en layoutad version av Årsplan med kompletteringar 2018 finnas tillgänglig på internportalen.

 

Vad är en årsplan?

Innehållet i årsplanen utarbetas i samarbete mellan kommun­lednings­kontoret och den politiska majoriteten.

Årsplan innehåller budget, strategiska mål och kommun­fullmäktiges prioriteringar om vad som ska uppnås under året. Årsplanen utgår från den fyraåriga strategiska inriktningen för mandat­perioden. Årsplanen beslutas i juni. Utifrån Årsplan arbetar nämnderna och bolagen vidare och tar fram sina åtaganden. D v s nämndernas bidrag till att nå fullmäktiges mål och prioriteringar. I november kompletteras årsplan med fullmäktiges beslut om Årsplan med kompletteringar. Beslutet innehåller nämndernas och bolagens åtaganden för att nå målen i årsplan. I nämndernas och bolagens verksamhets­planer framgår mer detaljerat vad som ska göras.

Hur arbetas budgetförslaget fram?

Under våren tar kommun­lednings­kontoret utifrån omvärldsanalys, analys av bokslut, jämförelse med andra kommuner och nämndernas behov fram planeringsförutsättningar. Dessa mynnar ut i ett beslut om årsplan med ekonomiska ramar till nämnderna i juni månad. Med utgångs­punkt ifrån dessa arbetar nämnder och bolag vidare och tar fram verksamhetsplaner med åtaganden och budget. De presenterades för kommun­styrelsens budget­beredning under oktober.

Kommunstyrelsen har därefter en dialog med nämnderna och bolagsstyrelserna om deras verksamhetsplaner med åtaganden och budgetar. Kommunstyrelsens förslag till Kompletteringar till årsplan innehållande nämnder och bolags åtaganden, beslutas av kommunfullmäktige under november.

Hur följs årsplanen upp?

Uppföljning av Årsplanen görs i två delårs­rapporter under året och i årsredovisningen. Då redovisas det ekonomiska resultatet och om målen/åtaganden i årsplanen har nåtts/genomförts.

Kommunfullmäktige beslutade i juni att anta majoritetens förslag till årsplan för 2017. Kommunfullmäktige beslutade den 24 november att anta kompletteringar till årsplanen.

Årsplan med kompletteringar beslutad

          Årsplan med kompletteringar 2018 har nu beslutats av kommunfullmäktige. Årsplanen beskriver hur kommunen fördelar sina resurser det kommande året. Investeringsnivån är fortsatt hög. Sidinnehåll I juni antog kommunfullmäktige Årsplan 2018. Sedan dess har nämnder och bolagsstyrelser planerat sin verksamhet och tagit fram förslag på åtaganden. Årsplanen med kompletteringar antogs av kommunfullmäktige den 23 november.
Totalt omfattar budgeten närmare 6 miljarder kronor som fördelas mellan de olika nämnderna. Eskilstuna kommun budgeterar med ett överskott på 158 miljoner kronor, vilket motsvarar ett resultatmål på 2,5 procent av den totala budgeten.
Bland de kompletteringar som gjorts sedan juni kan nämnas:

 • Vård- och omsorgsnämnden får nio miljoner kronor i utökad ram för 27 platser i särskilt boende
 • Stadsbyggnadsnämnden får 7 miljoner kronor från den statliga byggbonusen, bland annat för en satsning på nytt resecentrum
 • Kommunstyrelsen får 2,7 miljoner för arbetet med ny översiktsplan
 • Barn- och utbildningsnämnden får 3,3 miljoner kronor för satsningen på mer idrott och rörelse i grundskolan
 • Socialnämnden får 20 miljoner kronor för att minska sitt underskott

Kommande investeringarBefolkningen väntas öka med 1 350 invånare under nästa år. Stora investeringar behövs framförallt i förskolor, skolor och äldreboenden de kommande åren. Investeringsbudgeten ligger på närmare 800 miljoner kronor nästa år och ökar ytterligare under 2019 och 2020.
- Eskilstuna fortsätter att växa och vi behöver möta de utmaningar som det för med sig. Det handlar om att fler barn behöver lära sig att läsa och räkna och fler äldre behöver vård och omsorg, säger kommundirektör Pär Eriksson.
- För att klara de kommande investeringarna är det viktigt att budgetera för ett överskott och samtidigt bygga klokt för att minimera framtida kostnader för drift och underhåll. Därför behöver vi fortsätta minska kostnaderna och se över möjligheterna att öka intäkterna, säger Tommy Malm, ekonomidirektör.
Fram till 2020 är målet att förbättra resultatet med 150 miljoner kronor. Bland annat handlar det om att bättre utnyttja gemensamma resurser genom exempelvis lokaler och administration. Digitalisering är ytterligare ett sätt att utveckla verksamheten och arbeta effektivare.
Fokus på jobbenAtt skapa fler jobb och att få fler i jobb har extra fokus under 2018. Det finns ett tydligt mål att sänka arbetslösheten till tio procent fram till år 2020. Sedan juni har arbetslösheten sjunkit från 13,6 procent till 12,9 procent. Kommunens och näringslivets gemensamma arbete genom Affärsplan Eskilstuna spelar en fortsatt betydande roll för att nå det långsiktiga målet.Läs hela årsplanen

Från vecka 50 kommer även en layoutad version av Årsplan med kompletteringar 2018 finnas tillgänglig på internportalen.
FAKTA/Vad är en årsplan?Årsplanen beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå under året samt de ekonomiska förutsättningarna för kommunkoncernens verksamheter. Huvuddelen av planens inriktning och ekonomiska förutsättningar beslutas av kommunfullmäktige i juni. Därefter planerar nämnder och bolagsstyrelser sin verksamhet och återkommer i sina verksamhetsplaner med förslag på åtaganden som ska bidra till att nå målen i årsplanen. I oktober-november sker dialog kring åtagandena. I december beslutar kommunfullmäktige om kompletteringar till årsplanen. Dessa består av ett urval av nämndernas och bolagsstyrelsernas åtaganden utifrån ett kommunövergripande perspektiv.Årsplanen består således av två delar som kompletterar varandra. I god tid före årsskiftet bör varje medarbetare känna till sin enhets lokala verksamhetsplan så att verksamheten kan drivas effektivt redan från början av verksamhetsåret.            

Årsplan med kompletteringar beslutad

          Årsplan med kompletteringar 2018 har nu beslutats av kommunfullmäktige. Årsplanen beskriver hur kommunen fördelar sina resurser det kommande året. Investeringsnivån är fortsatt hög. Sidinnehåll I juni antog kommunfullmäktige Årsplan 2018. Sedan dess har nämnder och bolagsstyrelser planerat sin verksamhet och tagit fram förslag på åtaganden. Årsplanen med kompletteringar antogs av kommunfullmäktige den 23 november.
Totalt omfattar budgeten närmare 6 miljarder kronor som fördelas mellan de olika nämnderna. Eskilstuna kommun budgeterar med ett överskott på 158 miljoner kronor, vilket motsvarar ett resultatmål på 2,5 procent av den totala budgeten.
Bland de kompletteringar som gjorts sedan juni kan nämnas:

 • Vård- och omsorgsnämnden får nio miljoner kronor i utökad ram för 27 platser i särskilt boende
 • Stadsbyggnadsnämnden får 7 miljoner kronor från den statliga byggbonusen, bland annat för en satsning på nytt resecentrum
 • Kommunstyrelsen får 2,7 miljoner för arbetet med ny översiktsplan
 • Barn- och utbildningsnämnden får 3,3 miljoner kronor för satsningen på mer idrott och rörelse i grundskolan
 • Socialnämnden får 20 miljoner kronor för att minska sitt underskott

Kommande investeringarBefolkningen väntas öka med 1 350 invånare under nästa år. Stora investeringar behövs framförallt i förskolor, skolor och äldreboenden de kommande åren. Investeringsbudgeten ligger på närmare 800 miljoner kronor nästa år och ökar ytterligare under 2019 och 2020.
- Eskilstuna fortsätter att växa och vi behöver möta de utmaningar som det för med sig. Det handlar om att fler barn behöver lära sig att läsa och räkna och fler äldre behöver vård och omsorg, säger kommundirektör Pär Eriksson.
- För att klara de kommande investeringarna är det viktigt att budgetera för ett överskott och samtidigt bygga klokt för att minimera framtida kostnader för drift och underhåll. Därför behöver vi fortsätta minska kostnaderna och se över möjligheterna att öka intäkterna, säger Tommy Malm, ekonomidirektör.
Fram till 2020 är målet att förbättra resultatet med 150 miljoner kronor. Bland annat handlar det om att bättre utnyttja gemensamma resurser genom exempelvis lokaler och administration. Digitalisering är ytterligare ett sätt att utveckla verksamheten och arbeta effektivare.
Fokus på jobbenAtt skapa fler jobb och att få fler i jobb har extra fokus under 2018. Det finns ett tydligt mål att sänka arbetslösheten till tio procent fram till år 2020. Sedan juni har arbetslösheten sjunkit från 13,6 procent till 12,9 procent. Kommunens och näringslivets gemensamma arbete genom Affärsplan Eskilstuna spelar en fortsatt betydande roll för att nå det långsiktiga målet.Läs hela årsplanen

Från vecka 50 kommer även en layoutad version av Årsplan med kompletteringar 2018 finnas tillgänglig på internportalen.
FAKTA/Vad är en årsplan?Årsplanen beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå under året samt de ekonomiska förutsättningarna för kommunkoncernens verksamheter. Huvuddelen av planens inriktning och ekonomiska förutsättningar beslutas av kommunfullmäktige i juni. Därefter planerar nämnder och bolagsstyrelser sin verksamhet och återkommer i sina verksamhetsplaner med förslag på åtaganden som ska bidra till att nå målen i årsplanen. I oktober-november sker dialog kring åtagandena. I december beslutar kommunfullmäktige om kompletteringar till årsplanen. Dessa består av ett urval av nämndernas och bolagsstyrelsernas åtaganden utifrån ett kommunövergripande perspektiv.Årsplanen består således av två delar som kompletterar varandra. I god tid före årsskiftet bör varje medarbetare känna till sin enhets lokala verksamhetsplan så att verksamheten kan drivas effektivt redan från början av verksamhetsåret.            

Årsplan med kompletteringar beslutad

          Årsplan med kompletteringar 2018 har nu beslutats av kommunfullmäktige. Årsplanen beskriver hur kommunen fördelar sina resurser det kommande året. Investeringsnivån är fortsatt hög. Sidinnehåll I juni antog kommunfullmäktige Årsplan 2018. Sedan dess har nämnder och bolagsstyrelser planerat sin verksamhet och tagit fram förslag på åtaganden. Årsplanen med kompletteringar antogs av kommunfullmäktige den 23 november.
Totalt omfattar budgeten närmare 6 miljarder kronor som fördelas mellan de olika nämnderna. Eskilstuna kommun budgeterar med ett överskott på 158 miljoner kronor, vilket motsvarar ett resultatmål på 2,5 procent av den totala budgeten.
Bland de kompletteringar som gjorts sedan juni kan nämnas:

 • Vård- och omsorgsnämnden får nio miljoner kronor i utökad ram för 27 platser i särskilt boende
 • Stadsbyggnadsnämnden får 7 miljoner kronor från den statliga byggbonusen, bland annat för en satsning på nytt resecentrum
 • Kommunstyrelsen får 2,7 miljoner för arbetet med ny översiktsplan
 • Barn- och utbildningsnämnden får 3,3 miljoner kronor för satsningen på mer idrott och rörelse i grundskolan
 • Socialnämnden får 20 miljoner kronor för att minska sitt underskott

Kommande investeringarBefolkningen väntas öka med 1 350 invånare under nästa år. Stora investeringar behövs framförallt i förskolor, skolor och äldreboenden de kommande åren. Investeringsbudgeten ligger på närmare 800 miljoner kronor nästa år och ökar ytterligare under 2019 och 2020.
- Eskilstuna fortsätter att växa och vi behöver möta de utmaningar som det för med sig. Det handlar om att fler barn behöver lära sig att läsa och räkna och fler äldre behöver vård och omsorg, säger kommundirektör Pär Eriksson.
- För att klara de kommande investeringarna är det viktigt att budgetera för ett överskott och samtidigt bygga klokt för att minimera framtida kostnader för drift och underhåll. Därför behöver vi fortsätta minska kostnaderna och se över möjligheterna att öka intäkterna, säger Tommy Malm, ekonomidirektör.
Fram till 2020 är målet att förbättra resultatet med 150 miljoner kronor. Bland annat handlar det om att bättre utnyttja gemensamma resurser genom exempelvis lokaler och administration. Digitalisering är ytterligare ett sätt att utveckla verksamheten och arbeta effektivare.
Fokus på jobbenAtt skapa fler jobb och att få fler i jobb har extra fokus under 2018. Det finns ett tydligt mål att sänka arbetslösheten till tio procent fram till år 2020. Sedan juni har arbetslösheten sjunkit från 13,6 procent till 12,9 procent. Kommunens och näringslivets gemensamma arbete genom Affärsplan Eskilstuna spelar en fortsatt betydande roll för att nå det långsiktiga målet.Läs hela årsplanen

Från vecka 50 kommer även en layoutad version av Årsplan med kompletteringar 2018 finnas tillgänglig på internportalen.
FAKTA/Vad är en årsplan?Årsplanen beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå under året samt de ekonomiska förutsättningarna för kommunkoncernens verksamheter. Huvuddelen av planens inriktning och ekonomiska förutsättningar beslutas av kommunfullmäktige i juni. Därefter planerar nämnder och bolagsstyrelser sin verksamhet och återkommer i sina verksamhetsplaner med förslag på åtaganden som ska bidra till att nå målen i årsplanen. I oktober-november sker dialog kring åtagandena. I december beslutar kommunfullmäktige om kompletteringar till årsplanen. Dessa består av ett urval av nämndernas och bolagsstyrelsernas åtaganden utifrån ett kommunövergripande perspektiv.Årsplanen består således av två delar som kompletterar varandra. I god tid före årsskiftet bör varje medarbetare känna till sin enhets lokala verksamhetsplan så att verksamheten kan drivas effektivt redan från början av verksamhetsåret.            

Årsplan med kompletteringar beslutad

          Årsplan med kompletteringar 2018 har nu beslutats av kommunfullmäktige. Årsplanen beskriver hur kommunen fördelar sina resurser det kommande året. Investeringsnivån är fortsatt hög. Sidinnehåll I juni antog kommunfullmäktige Årsplan 2018. Sedan dess har nämnder och bolagsstyrelser planerat sin verksamhet och tagit fram förslag på åtaganden. Årsplanen med kompletteringar antogs av kommunfullmäktige den 23 november.
Totalt omfattar budgeten närmare 6 miljarder kronor som fördelas mellan de olika nämnderna. Eskilstuna kommun budgeterar med ett överskott på 158 miljoner kronor, vilket motsvarar ett resultatmål på 2,5 procent av den totala budgeten.
Bland de kompletteringar som gjorts sedan juni kan nämnas:

 • Vård- och omsorgsnämnden får nio miljoner kronor i utökad ram för 27 platser i särskilt boende
 • Stadsbyggnadsnämnden får 7 miljoner kronor från den statliga byggbonusen, bland annat för en satsning på nytt resecentrum
 • Kommunstyrelsen får 2,7 miljoner för arbetet med ny översiktsplan
 • Barn- och utbildningsnämnden får 3,3 miljoner kronor för satsningen på mer idrott och rörelse i grundskolan
 • Socialnämnden får 20 miljoner kronor för att minska sitt underskott

Kommande investeringarBefolkningen väntas öka med 1 350 invånare under nästa år. Stora investeringar behövs framförallt i förskolor, skolor och äldreboenden de kommande åren. Investeringsbudgeten ligger på närmare 800 miljoner kronor nästa år och ökar ytterligare under 2019 och 2020.
- Eskilstuna fortsätter att växa och vi behöver möta de utmaningar som det för med sig. Det handlar om att fler barn behöver lära sig att läsa och räkna och fler äldre behöver vård och omsorg, säger kommundirektör Pär Eriksson.
- För att klara de kommande investeringarna är det viktigt att budgetera för ett överskott och samtidigt bygga klokt för att minimera framtida kostnader för drift och underhåll. Därför behöver vi fortsätta minska kostnaderna och se över möjligheterna att öka intäkterna, säger Tommy Malm, ekonomidirektör.
Fram till 2020 är målet att förbättra resultatet med 150 miljoner kronor. Bland annat handlar det om att bättre utnyttja gemensamma resurser genom exempelvis lokaler och administration. Digitalisering är ytterligare ett sätt att utveckla verksamheten och arbeta effektivare.
Fokus på jobbenAtt skapa fler jobb och att få fler i jobb har extra fokus under 2018. Det finns ett tydligt mål att sänka arbetslösheten till tio procent fram till år 2020. Sedan juni har arbetslösheten sjunkit från 13,6 procent till 12,9 procent. Kommunens och näringslivets gemensamma arbete genom Affärsplan Eskilstuna spelar en fortsatt betydande roll för att nå det långsiktiga målet.Läs hela årsplanen

Från vecka 50 kommer även en layoutad version av Årsplan med kompletteringar 2018 finnas tillgänglig på internportalen.
FAKTA/Vad är en årsplan?Årsplanen beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå under året samt de ekonomiska förutsättningarna för kommunkoncernens verksamheter. Huvuddelen av planens inriktning och ekonomiska förutsättningar beslutas av kommunfullmäktige i juni. Därefter planerar nämnder och bolagsstyrelser sin verksamhet och återkommer i sina verksamhetsplaner med förslag på åtaganden som ska bidra till att nå målen i årsplanen. I oktober-november sker dialog kring åtagandena. I december beslutar kommunfullmäktige om kompletteringar till årsplanen. Dessa består av ett urval av nämndernas och bolagsstyrelsernas åtaganden utifrån ett kommunövergripande perspektiv.Årsplanen består således av två delar som kompletterar varandra. I god tid före årsskiftet bör varje medarbetare känna till sin enhets lokala verksamhetsplan så att verksamheten kan drivas effektivt redan från början av verksamhetsåret.            

Årsplan med kompletteringar beslutad

          Årsplan med kompletteringar 2018 har nu beslutats av kommunfullmäktige. Årsplanen beskriver hur kommunen fördelar sina resurser det kommande året. Investeringsnivån är fortsatt hög. Sidinnehåll I juni antog kommunfullmäktige Årsplan 2018. Sedan dess har nämnder och bolagsstyrelser planerat sin verksamhet och tagit fram förslag på åtaganden. Årsplanen med kompletteringar antogs av kommunfullmäktige den 23 november.
Totalt omfattar budgeten närmare 6 miljarder kronor som fördelas mellan de olika nämnderna. Eskilstuna kommun budgeterar med ett överskott på 158 miljoner kronor, vilket motsvarar ett resultatmål på 2,5 procent av den totala budgeten.
Bland de kompletteringar som gjorts sedan juni kan nämnas:

 • Vård- och omsorgsnämnden får nio miljoner kronor i utökad ram för 27 platser i särskilt boende
 • Stadsbyggnadsnämnden får 7 miljoner kronor från den statliga byggbonusen, bland annat för en satsning på nytt resecentrum
 • Kommunstyrelsen får 2,7 miljoner för arbetet med ny översiktsplan
 • Barn- och utbildningsnämnden får 3,3 miljoner kronor för satsningen på mer idrott och rörelse i grundskolan
 • Socialnämnden får 20 miljoner kronor för att minska sitt underskott

Kommande investeringarBefolkningen väntas öka med 1 350 invånare under nästa år. Stora investeringar behövs framförallt i förskolor, skolor och äldreboenden de kommande åren. Investeringsbudgeten ligger på närmare 800 miljoner kronor nästa år och ökar ytterligare under 2019 och 2020.
- Eskilstuna fortsätter att växa och vi behöver möta de utmaningar som det för med sig. Det handlar om att fler barn behöver lära sig att läsa och räkna och fler äldre behöver vård och omsorg, säger kommundirektör Pär Eriksson.
- För att klara de kommande investeringarna är det viktigt att budgetera för ett överskott och samtidigt bygga klokt för att minimera framtida kostnader för drift och underhåll. Därför behöver vi fortsätta minska kostnaderna och se över möjligheterna att öka intäkterna, säger Tommy Malm, ekonomidirektör.
Fram till 2020 är målet att förbättra resultatet med 150 miljoner kronor. Bland annat handlar det om att bättre utnyttja gemensamma resurser genom exempelvis lokaler och administration. Digitalisering är ytterligare ett sätt att utveckla verksamheten och arbeta effektivare.
Fokus på jobbenAtt skapa fler jobb och att få fler i jobb har extra fokus under 2018. Det finns ett tydligt mål att sänka arbetslösheten till tio procent fram till år 2020. Sedan juni har arbetslösheten sjunkit från 13,6 procent till 12,9 procent. Kommunens och näringslivets gemensamma arbete genom Affärsplan Eskilstuna spelar en fortsatt betydande roll för att nå det långsiktiga målet.Läs hela årsplanen

Från vecka 50 kommer även en layoutad version av Årsplan med kompletteringar 2018 finnas tillgänglig på internportalen.
FAKTA/Vad är en årsplan?Årsplanen beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå under året samt de ekonomiska förutsättningarna för kommunkoncernens verksamheter. Huvuddelen av planens inriktning och ekonomiska förutsättningar beslutas av kommunfullmäktige i juni. Därefter planerar nämnder och bolagsstyrelser sin verksamhet och återkommer i sina verksamhetsplaner med förslag på åtaganden som ska bidra till att nå målen i årsplanen. I oktober-november sker dialog kring åtagandena. I december beslutar kommunfullmäktige om kompletteringar till årsplanen. Dessa består av ett urval av nämndernas och bolagsstyrelsernas åtaganden utifrån ett kommunövergripande perspektiv.Årsplanen består således av två delar som kompletterar varandra. I god tid före årsskiftet bör varje medarbetare känna till sin enhets lokala verksamhetsplan så att verksamheten kan drivas effektivt redan från början av verksamhetsåret.            

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla

Tommy Malm
Ekonomidirektör