Vision Eskilstuna 2030

Eskilstuna har en vision, en beskrivning av hur det ska vara att leva i Eskilstuna år 2030. Visionen är till för alla, både kommunkoncernens organisation och alla människor som bor och verkar i Eskilstuna kommun.

Vision för Eskilstuna år 2030

  • Vi är modiga, jämställda och har tillit till varandra
  • Vi har kunskap, jobb och är attraktiva i en global värld
  • Vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid

Vi upplever, utvecklar och inspirerar.

Vi gör Eskilstuna - tillsammans.

Visionen 2030 ska vägleda oss i hur Eskilstuna ska fortsätta att utvecklas. Genom att ha en gemensam riktning och målbild kan vi tillsammans bygga det Eskilstuna vi vill ha.

Alla i Eskilstuna kommun, såväl medarbetare i kommunkoncernen som invånare, politiker och verksamma, ansvarar för att bidra till att vår vision realiseras. Tanken är att resultatet av arbetet ska komma till nytta för dig som bor och verkar i kommunen. Läs gärna målbilderna i visionen för att få en upplevelse och känsla av hur det är Eskilstuna i år 2030.

Nästa steg vi tar är att tillsammans med olika aktörer upprätta långsiktiga handlingsplaner för hur målsättningarna bäst kan implementeras i olika sammanhang.

Målbild 2030

Året är 2030. I Eskilstuna leder vi vägen till det miljösmarta och jämställda livet i våra trygga, vackra städer, trivsamma samhällen och levande landsbygd. Våra hållbara städer har vuxit, stadsdelarna binds samman av rekreationsområden, mötesplatser och nya bostadsområden. Här utvecklas barnen, här trivs studenterna, här växer näringslivet, här hittar vi balansen mellan arbete och fritid, här är det gott att åldras. Här har vi mod och framtidstro, här gör vi evolution – tillsammans.

Det är ingen tillfällighet att Eskilstuna är en global ledstjärna inom miljöområdet. Eskilstuna är platsen där det är lätt att leva klimatsmart och ha en medveten livsstil. Våra modiga innovationer för hållbar utveckling exporteras världen över och vi är en del av ett internationellt centrum för förnybar energi.

Här möter vi pulserande, vackra och grönskande städer med Eskilstunaån som livsnerv. Vårt industriarv går hand i hand med nyskapande arkitektur och miljöer som skapar rum för oväntade, spännande möten och stimulerar hållbart och innovativt företagande. Landsbygden innebär handlingskraft, gröna näringar och närodlat tillsammans med naturupplevelser och artrikedom. Här finns attraktiva boendemiljöer vid Mälaren och Hjälmaren och du lever ett både uppkopplat och avkopplat liv.

Det är ingen tillfällighet att vi trivs i Eskilstuna och har kul tillsammans. Vår idrotts- och kulturstad har ett starkt föreningsliv samt nöjen och evenemang som berikar oss Eskilstunabor och lockar besökare nationellt och internationellt. I våra sammanflätade, trivsamma, trygga stadsdelar och samhällen skapar vi tillsammans upplevelser för alla sinnen – från myllrande gatuliv till platser för lekfullhet, rekreation och bildning – där vi möts, gläds och utvecklas som människor.

Som jämställd, välkomnande och inkluderande stad tror vi på alla människors förmågor och vi bygger Eskilstuna på den grundstenen. Här har barn och unga alla möjligheter att skapa och förverkliga framtidsdrömmar, här har vi arbetsglädje och fritid, här har vi en aktiv och trygg ålderdom. Här har vi nära till varandra, här känner vi tillit, gemenskap och framtidstro

Det är ingen tillfällighet att Eskilstuna har ett öppet och modigt näringslivsklimat. Vi tar avstamp i vår enastående historia som Fristad med entreprenörskap och innovationer och bildar modell för omvärlden för hur vi tillsammans skapar ett framgångsrikt, modernt och hållbart näringsliv.

I universitetsstaden Eskilstuna utvecklar vi våra förmågor genom hela livet, från förskola till yrkesutbildningar och akademiska studier, i inspirerande lärmiljöer utifrån våra egna förutsättningar. Vi har en hög utbildnings- och kunskapsnivå som möter näringslivets kompetensbehov och tillför utvecklingskraft. Vi tillvaratar förmågor och alla kan hitta sin plats i ett aktivt arbetsliv. Här finns drivkraft och här är det självklart att bidra med sin kunskap och sitt arbete.

Eskilstuna är en attraktiv del av Stockholm Mälardalen och en ledande aktör i regionen. Våra goda och hållbara kommunikationer gör att fler väljer att bosätta sig i Eskilstuna samtidigt som vi Eskilstunabor arbetar såväl lokalt som globalt.

Eskilstunas vision för år 2030 är en utveckling av visionen för år 2020, ”Den stolta fristaden”. Eftersom det är tio år sedan visionen för 2020 togs fram och mycket har hänt sedan dess är det dags att ta nästa steg.

Under 2017 deltog fler än 2700 personer i arbetet med att ta fram den gemensamma målbilden för Eskilstuna år 2030. Tankar från både invånare som verksamma samlades in och sammanställdes med andra viktiga målsättningar för Eskilstuna. Materialet blev ett underlag i insamlingsarbetet som fick projektnamnet Mitt Eskilstuna 2030.

Det insamlade materialet sammanfattades under rubriken ”Vårt Eskilstuna 2030” och i vision 2030. Den 14 december 2017 antog kommunfullmäktige vision 2030.

Världens ledare har genom Agenda 2030 förbundit sig till 17 globala mål för hållbar utveckling. När vi tillsammans arbetar för att nå Eskilstunas vision 2030 så bidrar vi också till att de globala målen nås. De globala målen kan vi också se som ett verktyg för att nå visionen om Vårt Eskilstuna 2030.

Respektive land har ansvar för att bidra till att målen uppnås och i dokumentet Eskilstuna Lokala Agenda Pdf, 2 MB. sammanfattas hur Eskilstuna verkar för ett bidra till att uppnå de globala målen utifrån ett lokalt perspektiv.

Glokala Sverige

Glokala Sverige är kommunikations- och utbildningsprojektet som ska stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Idag deltar 163 kommuner och Eskilstuna är en av dem.

Uppdaterad: 23 maj 2022