Eskilstuna kommun

Brand på Årbygatan i Årby

Platsen har spärrats av och det är brandrök i området. Det är viktigt att inte andas in denna och att stänga fönster och dörrar så att röken inte kommer in. Vissa vägar i området är avstängda.
Läs mer och följ händelseutvecklingen på Polisens webbplats.
Uppdaterad: 2023-09-25 kl. 13.20

Långsiktiga mål

Vår väg för att nå visionen.

Vi hämtar kraft ur visionen, Vårt Eskilstuna 2030. Den driver oss och visar vägen mot en bättre verksamhet och ett bättre Eskilstuna. Visionen beskriver hur det ska vara att leva i Eskilstuna. Visionen om vårt framtida Eskilstuna vävs in i planering och vardagsarbete. Visionen anger kommun­koncernens långsiktiga färdriktning.

Vägen till visionen går via den fyraåriga strategiska inriktningen, där fullmäktige genom att fastställa strategiska mål anger vilka förbättringar som prioriterat måste uppnås under mandatperioden. Fullmäktiges årsplan utgår från strategisk inriktning och visar vilka resultat som ska uppnås under året i verksamhetsprocesserna.

Organisationens värden beskriver den kultur som ska prägla vår organisation.

Styrande dokument och lagstiftning utgör tillsammans med organisationens värden basen för styrsystemet och ger långsiktig politisk vägledning.

För att nå resultat och ge eskilstunaborna tjänster av bästa möjliga kvalitet krävs en gemensam, inre kultur inom kommunkoncernen. Det innebär ansvarstagande samtidigt som den uppmuntrar kreativitet och innovation, som stödjer förbättring och utveckling. Organisationens värden ska genomsyra såväl mötet med brukare och kund som mötet medarbetare emellan.

Organisationens värden är

 • Invånar-, kund- och brukarfokus
 • Helhetssyn
 • Professionalism
 • Tydlighet
 • Respekt

Grunden i vår styrning

Hållbar utveckling och effektiv organisation utgör en grund i styrsystemet. Bra verksamhet uppnås genom balans mellan hållbar utveckling och effektiv organisation. Det som kommunkoncernen åstadkommer för invånare, brukare och kunder ska leda till en hållbar utveckling. Det ska ske genom att använda tillgängliga resurser på bästa sätt. Hållbar utveckling visar utåt vad som ska göras, effektiv organisation inåt hur det ska ske.

 • Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen åstadkommer för invånare, brukare och kunder.
 • Hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov (Definition fastställd på FN:s miljökonferens i Rio 1992).

Effektiv organisation, med perspektiven medarbetare, ekonomi och processkvalitet, visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunkoncernen genomför sitt uppdrag.

- utåt och vad.

Hållbar utveckling består av tre delar:

Sociala värden

Bygga ett samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. I Eskilstuna handlar det bland annat om

 • social omsorg
 • utbildning
 • trygghet
 • jämställdhet
 • mångfald
 • icke-diskriminering
 • jämlika villkor
 • kultur
 • en god folkhälsa

Miljömässiga värden

Bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och inte äventyra naturen och människans hälsa. I Eskilstuna handlar det bland annat om

 • rent vatten
 • ren luft
 • mark utan föroreningar
 • klimatpåverkan

Samhällsekonomiska värden

Hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. I Eskilstuna handlar det bland annat om

 • invånarnas ekonomiska välfärd
 • kommunikationer
 • möjlighet att driva företag
 • tillgänglig kompetens för arbetsgivare
 • möjlighet att få arbete

I kommunfullmäktiges årsredovisning visas de resultat som uppnåtts och de värden som skapats för eskilstunaborna socialt, miljömässigt och samhällsekonomiskt. Nämndernas och bolagens redovisningar ska på motsvarande sätt visa hur de bidragit till en hållbar utveckling.

Agenda 2030

Världens ledare har genom Agenda 2030 förbundit sig till 17 globala mål för hållbar utveckling. Respektive land har ansvar för att bidra till att målen uppnås och i dokumentet Eskilstuna Lokala Agenda Pdf, 2 MB. sammanfattas hur Eskilstuna verkar för ett bidra till att uppnå de globala målen utifrån ett lokalt perspektiv.

Glokala Sverige
Glokala Sverige är kommunikations- och utbildningsprojektet som ska stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Idag deltar 163 kommuner och Eskilstuna är en av dem.

För att få sitt behov tillgodosett, så behöver en person ofta ha kontakt med flera enheter i kommunkoncernen. Processer, sedda med brukarens ögon, sträcker sig ofta över traditionella, organisatoriska gränser. För att ge en bättre service måste vi därför samarbeta och underlätta för brukaren.

Nästan all kommunal verksamhet utförs i form av processer, oavsett om de är tydliggjorda för oss eller inte. En process utgår från ett behov och är enligt definitionen en serie aktiviteter som förädlar en vara eller en tjänst, där det är tydligt vad processen ska åstadkomma, vilket värde som ska skapas för mottagaren.

Övergripande verksamhetsprocesser

Styrsystemet bygger på kommunkoncernens sju övergripande verksamhetsprocesser. De täcker förvaltningarnas och bolagens uppdrag och lyfter fram kommunkoncernens kärnverksamhet. Genom dem bidrar kommunkoncernen till en hållbar utveckling och till att uppnå de strategiska målen.

De sju övergripande verksamhetsprocesserna är

 • Värna demokrati
 • Tillgodose behovet av utbildning
 • Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster
 • Tillgodose behovet av kultur och berikande fritid
 • Tillgodose miljö- och samhällsbyggnadsbehov
 • Bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete
 • Främja näringsliv och arbete

- inåt och hur.

Effektiv organisation har tre perspektiv.

Perspektivet attraktiv arbetsgivare tillgodoser behovet av kompetens i form av rekrytering och utbildning samt andra personalpolitiska satsningar. Kreativitet och innovation stimuleras av bra ledarskap.

Perspektivet stabil ekonomi omfattar åtgärder för att säkerställa en ekonomi i balans. Effektivt resursutnyttjande och en god verksamhetsstyrning ger en stabil ekonomi.

Perspektivet kvalitet omfattar utveckling av arbetsmetoder, så att tillgänglig tid används på bästa sätt, att möjlighet till förnyelse och förenkling tillvaratas; helt enkelt att vi gör rätt saker på rätt sätt. Väl fungerande kommunikation ger tydlighet och samsyn om de mål som organisationen ska nå. En effektiv organisation uppnås i balans mellan de tre perspektiven.:

 • Processkvalitet
 • Medarbetare
 • Ekonomi
Uppdaterad: 23 september 2021