Eskilstuna kommun

Brand på Årbygatan i Årby

Platsen har spärrats av och det är brandrök i området. Det är viktigt att inte andas in denna och att stänga fönster och dörrar så att röken inte kommer in. Vissa vägar i området är avstängda.
Läs mer och följ händelseutvecklingen på Polisens webbplats.
Uppdaterad: 2023-09-25 kl. 13.20

Jämförelser och undersökningar

Eskilstuna kommun arbetar ständigt för att förbättra och vidareutveckla kvaliteten i den kommunala verksamheten. Redovisning och uppföljning av kvalitet pågår hela tiden och sker både inom de olika verksamheterna och genom jämförelser med andra kommuner.

Här redovisar vi resultaten av olika undersökningar inom våra verksamheter.

Kommunövergripande

Vad tycker Eskilstunas invånare om trygghet, delaktighet och bemötande? Frågorna behandlas i undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).

Kommunens kvalitet i korthet, KKiK, är en undersökning som genomförs varje år av Sveriges Kommuner och Regioner. Undersökningen är ett verktyg för att ta fram information som ger förtroendevalda en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse med andra. Här kan du ta del av de senaste årens resultat.

Hela rapporten

Tidigare rapporter

Resultatnätverket R9 har i uppdrag att ta fram mått som kan användas för att följa och jämföra utvecklingen i nio ungefär lika stora kommuner ur ett kommunledningsperspektiv.

Medverkande kommuner är Eskilstuna, Gävle, Jönköping, Linköping, Norrköping, Södertälje, Uppsala, Västerås och Örebro. Måtten avser områden som kommunerna har rådighet över och de ska könsuppdelas där så är möjligt.

Resultatmåtten publiceras i en rapport i början av varje år. Resultaten används bland annat till att analysera, lära av varandra och planera verksamhet. Tidigare hette nätverket R8 då det innehöll åtta kommuner.

Det finns ingen rapport för 2020.

Tidigare rapporter

Invånare, brukare och kunder

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som genomförs varje höst och som visar hur invånarna ser på sin kommun. Enkäten skickades ut till 1 600 slumpmässigt utvalda invånare i åldrarna 18–84 år.

Eskilstuna kommun har låtit göra undersökningen i flera år och svaren använder vi i vårt arbete för att utveckla kommunens service och tjänster på olika sätt. Svaren ger en fingervisning om vad vi gör bra och inom vilka områden vi behöver bli bättre.

Resultat för år 2022

Påverka på andra sätt

Kommunen jobbar också på olika sätt med att förbättra möjligheten till inflytande och påverkan. Du vet väl att du kan påverka på många olika sätt? Du kan lämna synpunkter och förslag på webben eller ställa frågor på Facebook till exempel.

Service och bemötande

Serviceundersökningen genomförs varje år. Syftet är att ta reda på i vilken omfattning och med vilken kvalitet Eskilstuna kommun svarar på frågor via telefon och mail om olika tjänster inom bygg, förskola, grundskola, individ- & familj, miljö & hälsa, äldreomsorg, handikappomsorg, kultur & fritid samt gator och vägar. Mätningen görs av ett externt företag.

Resultatet är ett underlag till värdering av kommunkoncernens service, tillgänglighet, mål och indikatorer. Underlaget används till att synliggöra styrkor och förbättringsområden samt för att utveckla verksamheten. Det möjliggör även jämförelser med andra kommuner.

Resultat 2022

Enligt 2022 års mätning visar våra medarbetare som svara i telefon ett stort engagemang och intresse för invånarnas frågor.De ger gott bemötande och bra information. De flesta får svar snabbt svar på enklare frågor.

Vi kan fortsatt öka andelen som kan få svar på en fråga, bland annat genom att ytterligare stärka samarbetet mellan kommunens kundcenter Eskilstuna Direkt och förvaltningarna. Vi behöver också arbeta fram bättre rutiner och metoder för e-posthantering, ett arbetet har redan påbörjats hos Eskilstuna Direkt.

Länk till hela undersökningen

Vård och sociala tjänster

Anne Levirinne

Kommunstrateg kvalitet

Telefon:

Uppdaterad: 13 april 2023