Jämförelser och undersökningar

Eskilstuna kommun arbetar ständigt för att förbättra och vidareutveckla kvaliteten i den kommunala verksamheten. Redovisning och uppföljning av kvalitet pågår hela tiden och sker både inom de olika verksamheterna och genom jämförelser med andra kommuner.

Här redovisar vi resultaten av olika undersökningar inom våra verksamheter.

Kommunövergripande

Vad tycker Eskilstunas invånare om trygghet, delaktighet och bemötande? Frågorna behandlas i undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).

Kommunens kvalitet i korthet, KKiK, är en undersökning som genomförs varje år av Sveriges kommumer och landsting. Undersökningen är ett verktyg för att ta fram information som ger förtroendevalda en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse med andra. Här kan du ta del av de senaste årens resultat.

Hela rapporten

Tidigare rapporter

Resultatnätverket R9 har i uppdrag att ta fram mått som kan användas för att följa och jämföra utvecklingen i nio ungefär lika stora kommuner ur ett kommunledningsperspektiv.

Medverkande kommuner är Eskilstuna, Gävle, Jönköping, Linköping, Norrköping, Södertälje, Uppsala, Västerås och Örebro. Måtten avser områden som kommunerna har rådighet över och de ska könsuppdelas där så är möjligt.

Resultatmåtten publiceras i en rapport i början av varje år. Resultaten används bland annat till att analysera, lära av varandra och planera verksamhet. Tidigare hette nätverket R8 då det innehöll åtta kommuner.

Det finns ingen rapport för 2020.

Tidigare rapporter

Invånare, brukare och kunder

Eskilstunaborna har blivit nöjdare med kommunens verksamheter, enligt årets medborgarundersökning från SCB. Högst betyg får räddningstjänsten samt vatten och avlopp och förtroendet för äldreomsorgen har ökat. Däremot ligger upplevelsen av trygghet fortsatt lågt.

Årets undersökning visar ett godkänt resultat för att bo och leva i Eskilstuna och invånarna är även nöjda med kommunens tjänster. När det gäller möjligheten till inflytande har Eskilstuna liksom många andra kommuner ett lägre resultat, men bättre än förra året och något bättre än andra kommuner.

Området Nöjd-Medborgar-Index (NMI) visar hur nöjda invånarna är med kommunens olika verksamheter. Det totala indexet hamnar på 56, vilket är något högre än andra kommuner och en ökning jämfört med 2019, då indexet låg på 53. Precis som tidigare år ligger räddningstjänsten och vatten och avlopp mycket högt. Den största ökningen står dock äldreomsorgen för, från ett index på 42 till ett index på 46. Däremot får idrotts- och motionsanläggningar ett lägre betyg än föregående år, även om invånarna är fortsatt nöjda med verksamheten.

– Medborgarundersökningen är en viktig temperaturmätare på vad invånarna tycker om våra verksamheter och det är glädjande att nöjdheten har ökat. Jag är särskilt glad över att förtroendet för äldreomsorgen ökat så starkt, i synnerhet efter det gångna året då medarbetarna arbetat hårt för att klara coronapandemin, säger kommundirektör Tommy Malm.

Nöjd-Inflytande-Index (NII) innehåller frågor om medborgarnas insyn och inflytande. Precis som för alla andra kommuner är det ett fortsatt utvecklingsområde för kommunen, med ett resultat på 41, som dock är högre än resultatet för 2019 då det låg på 38 och även ligger något över övriga kommuner. Här har resultatet ökat inom samtliga frågeområden, och allra mest med den information invånarna anser sig få från kommunen, där betygsindex har ökat från 54 till 58.

Området Nöjd-Region-Index visar invånarnas nöjdhet med Eskilstuna som en plats att bo och leva på. Där får Eskilstuna ett bra resultat, allra bäst inom området utbildningsmöjligheter, kommunikationer, kommersiellt utbud och fritidsmöjligheter. Däremot är resultatet fortsatt lågt när det gäller den upplevda tryggheten och hamnar på ett betygsindex på 38.

– Vi står oss väl i jämförelse med andra kommuner, men resultatet inom trygghetsområdet visar att den omfattande satsning vi nu gör på brottsförebyggande arbete och främjande arbete för barn och unga är rätt prioritering. Vi har dessutom ett nytt samverkansavtal med polisen, kommun och polis behöver nu tillsammans kraftsamla för att förstärka insatserna mot otryggheten, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Bakgrund/Om undersökningen

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som genomförs varje höst och som visar hur invånarna ser på sin kommun. Den genomfördes mellan augusti och november. Enkäten skickades ut till 1 700 slumpmässigt utvalda invånare i åldrarna 18–84 år. Svarsfrekvensen var 41 procent. Resultatet delas upp i tre områden med betygsindex på 0-100:

  • Invånarnas upplevelse om kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index, NRI). Resultatet för Eskilstuna kommun 2020 blev 52 (2019 51), kvinnor 55, män 50.
  • Invånarnas upplevelse av kommunens olika verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index, NMI). Resultatet för Eskilstuna kommun 2020 blev 56 (2019 54), kvinnor 59, män 54.
  • Invånarnas upplevelse av inflytande på kommunala beslut (Nöjd-Inflytande-Index, NII). Resultatet för Eskilstuna kommun 2020 blev 41 (2019 38), kvinnor 41, män 41.
  • Betyg under 40 är inte godkänt, betyg 40-55 räknas som godkänt, över 55 räknas som nöjda invånare och över 75 mycket nöjda invånare.

Hur används resultatet?

Resultatet publiceras här i mitten av december. Du kan också ta del av resultat från tidigare undersökningar på den här sidan. Eskilstuna kommun har låtit göra undersökningen i flera år och svaren använder vi i vårt arbete för att utveckla kommunens service och tjänster på olika sätt. Svaren ger en fingervisning om vad vi gör bra och inom vilka områden vi behöver bli bättre.

Påverka på andra sätt

Kommunen jobbar också på olika sätt med att förbättra möjligheten till inflytande och påverkan. Du vet väl att du kan påverka på många olika sätt? Du kan lämna synpunkter och förslag på webben eller ställa frågor på Facebook till exempel. Läs mer här.

Serivce och bemötande

Serviceundersökningen genomförs varje år. Syftet är att ta reda på i vilken omfattning och med vilken kvalitet Eskilstuna kommun svarar på frågor via telefon och mail om olika tjänster inom bygg, förskola, grundskola, individ- & familj, miljö & hälsa, äldreomsorg, handikappomsorg, kultur & fritid samt gator och vägar. Mätningen görs av ett externt företag.

Resultatet är ett underlag till värdering av kommunkoncernens service, tillgänglighet, mål och indikatorer. Underlaget används till att synliggöra styrkor och förbättringsområden samt för att utveckla verksamheten. Det möjliggör även jämförelser med andra kommuner.

2020 års servicemätning visar att Eskilstuna kommun ligger i nivå med andra kommuner.

Förbättringsområden
Årets underökning visar att vi ger service och gott bemötande, men kan förbättra vår tillgänglighet ytterligare.

Länk till hela undersökningen

Tidigare rapporter

Vård och sociala tjänster

Anne Levirinne

Kommunstrateg kvalitet

Telefon:

Uppdaterad: 22 april 2021