Måluppfyllelse - strategiska mål

De fyraåriga strategiska målen visar de viktigaste förbättringarna som kommunfullmäktige vill uppnå under mandatperioden. De är en konkretisering av vägen för att nå visionen. Indikatorer används för att visa om målet är på väg att nås. I detta avsnitt redovisas en kort sammanställning av de viktigaste resultaten kopplat till dessa mål. En bedömning görs om målet uppnåtts genom en samlad bedömning av organisationsindikatorerna.

Fler i jobb

Det strategiska målet Fler i jobb bedöms vara delvis uppfyllt. Målet när det gäller nöjd-kund-index uppnås och Svenskt Näringslivs sammanfattande omdöme är nära uppsatta målnivåer. Likaså antal platser för arbetsmarknadsinsatser och andelen hushåll med bidrag. Andelen som fått jobb efter yrkesutbildning och antalet skapade arbetstillfällen genom etableringar når inte upp till målet men det har naturliga förklaringar kopplade till pandemin.

 • Arbetslösheten ökade till 14,1 procent i december. För ungdomar är värdet 16,7 procent och för utrikes födda 31,7 procent.
 • Utbildningsmäklarna ser över behovet av riktade utbildningar direkt mot olika branscher. Det blir grunden för att utbildningsanordnare söker yrkeshögskoleutbildningar (YH) som
  sedan etableras i Eskilstuna. I dagsläget har Eskilstuna cirka 20 olika utbildningar på YH-nivå.
 • I december fanns totalt 739 elever inskrivna på en yrkes- eller lärlingsutbildning. Uppföljning visar att 74 procent var i arbete eller vidare studier sex månader efter avslutad utbildning. Yrkesutbildningarna anordnas numera endast mot yrken där arbetskraft behövs.
 • En stor mängd kompetenshöjande insatser för att förbereda arbetslösa till egen försörjning har gjorts, till exempel arbetsmarknadsanställningar och arbetsmarknadsinsatser.
 • Ett stort omstruktureringsarbete både för arbetsmarknadsinsatserna och för hur försörjningsstödshandläggarna arbetar pågår. Exempelvis e-tjänsten för ansökning om försörjningsstöd, automatiseringsarbete och arbete för att förhindra felaktiga utbetalningar av stöd.
 • Kommunen ska vara en möjliggörare för tillväxt. Därför pågår arbete med att lyfta det kommunala engagemanget, utmana befintliga processer och hitta nya metoder och arbetssätt för att skapa förutsättningar för det lokala näringslivet att växa.
 • Företagsservicen utvecklas med till exempel inflyttarservice, dialogmöten, utvecklingsgrupper, samordningsmöten och nätverkskontakter.
 • Säkrade etableringar av företag inom e-handel, logistik och dagligvaruhandel ger på sikt över 1000 arbetstillfällen.

Höjd utbildningsnivå

Det strategiska målet Höjd utbildningsnivå bedöms vara delvis uppfyllt. Målet uppnås inom förskolan medan resultaten för gymnasiebehörighet och gymnasieelever med examen inom fyra år ligger nära uppsatta målnivåer.

 • Alla barn erbjuds plats i förskolan inom det uppsatta målet på fyra månader.
 • Lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskolan 2019 är 62,8 procent, vilket är lite mer än tre procentenheter ifrån målet. Förklaringen är brist på behöriga lärare inom vissa ämnen, framförallt inom matematik, naturvetenskapliga ämnen och praktiska ämnen.
 • Elever i årskurs 6 med hemkommun Eskilstuna som uppnått kunskapskraven i alla ämnen som eleven läser uppgår till 67,5 procent, vilket är en nedgång med mindre än en procentenhet från 2019, här finns inget mål att jämföra med då målet i den strategiska inriktningen är satt efter lägeskommun och på grund av ändrade sekretessregler finns inte detta värde tillgängligt 2020.
 • För eleverna i Eskilstunas grundskolor inklusive friskolor är gymnasiebehörighet 79,8 procent, vilket är samma nivå som föregående år. Andelen för pojkar är 78 procent vilket är en minskning med två procentenheter mot föregående år. Däremot har andelen flickor som har behörighet ökat med mer än två procentenheter till 82 procent.
 • Andelen gymnasieelever som studerar i Eskilstuna kommun och har en examen inom fyra år är 65,6 procent, vilket är nästan två procentenheter ifrån målet. Flickor som har en
  examen inom fyra år är tre procentenheter högre än för pojkar, men skillnaden har minskat betydligt mot föregående år då det skilde över 13 procentenheter.
 • Det sker samverkan kring professionsutveckling (aktionsforskning) tillsammans med Hässleholms kommun, NTI-gymnasiet Sverige samt Kunskapsskolan Sverige. Ett skolchefssamarbete för att bryta de negativa effekterna av segregationen drivs tillsammans med Södertälje, Norrköping, Boden, Halmstad och Göteborgs samskola.
 • I stort sett samtliga kurser inom vuxenutbildningen finns nu i digital form och kan kombineras med närundervisning. Arbete med att digitalisera administrativa processer har också inletts under hösten 2020.
 • Barn och utbildningsförvaltningen ser en tydlig koppling mellan god undervisning och ökad trygghet och trivsel, men ser inga tydliga belägg för att det automatiskt bidrar till
  goda kunskapsresultat. Trygghetsarbetet börjar i klassrummet med tydliga vuxna som har en god relation till eleverna. Under 2020 har flera förvaltningar kraftsamlat kring området
  omkring Fristadsskolan. Vidare har grundskolan gått in i en fördjupad samverkan med Socialtjänsten och Ung Fritid i satsningen Trygga Unga. Samservicen kommer att ge nya
  redskap och ny kraft i arbetet med att bli en attraktiv stad att bo och leva och i. Den kan också ge goda förutsättningar för ökad måluppfyllelse inom skolans samtliga läroplansmål.
 • Under året har det främjande och förebyggande arbetet kopplat till ökad närvaro för barn och elever reviderats och ett nytt metodstöd arbetats fram. Den så kallade närvarotrappan anger roller och ansvar samt vilka insatser som ska sättas in i samband med att oroande frånvaro uppmärksammas. Närvarotrappan skulle implementeras fullt ut under hösten 2020 och fortbildning ska ges via utvecklingsenheten och Skolnärvaroteamet. Denna plan har delvis fått skjutas upp till våren 2021 då pandemin gjort att det inte varit möjligt att genomföra alla delar under 2020. Förebyggande arbete kring mäns våld mot kvinnor har utökats till samtliga högstadieskolor och planering pågår för att genomföra utbildningen tillsammans med tjejjouren Meja.
 • Arbetet för att förverkliga Mälardalens universitet fortsätter och regeringen meddelade i december 2020 att Mälardalens högskola (MDH) blir nästa universitet med start den 1 januari 2022. Samverkan sker med MDH kring lärarutbildning, verksamhetsförlagd utbildning, Modellskola och Rik Matematik.

Attraktiv stad och landsbygd

Det strategiska målet Attraktiv stad och landsbygd bedöms vara delvis uppfyllt. Bedömningen grundar sig på att fem organisationsindikatorer ligger nära målet; antalet färdigställda bostäder, invånarnas nöjdhet om hur kommunen sköter verksamheter och anläggningar, möjligheten till kultur och inflytande. Kommunfastigheter AB når inte målet med antal färdigställda bostäder. Fyra av sex indikatorer har en positiv trend.

 • Stadsbyggnadsprocessen har utvecklats och totalt har 540 bostäder färdigställt, målet var 600. 136 bostäder har färdigställt av Eskilstuna Kommunfastigheter AB, målet var 300. Målet
  med 300 per år bedöms dock uppnås under mandatperioden. Under året har 1 277 startbesked lämnats och detaljplaner antagits som möjliggör byggande av 1 350 nya bostäder.
 • Tillgång till bredband ökar och 2019 hade 93,5 procent av hushållen möjlighet att ansluta till bredband med minst 100 Mbit/s. (Det är ett års eftersläpning i Post- och telestyrelsen
  redovisning, resultatet för 2020 kommer i mars månad).
 • Jämställdhetsperspektivet blir alltmer integrerat i styrning, planering och uppföljning av verksamheten. Arbetet med modellförvaltning och benchmarkingträffar har påverkats av
  pandemin och en inplanerad resultatkonferens är framflyttad till mars 2021.
 • För att kunna tillgodose behovet av anläggningar med god standard och skapa förutsättningar för barn och unga inom breddidrotten har mandatperiodssatsningen anläggningslyft varit ett prioriterat område under 2020. Arbete med akuta åtgärder har utförts och arbete på prioriterade anläggningar har också startat. Exempel på insatser kopplat till anläggningslyftet är lokaler för gymnastik i Vilsta och Skjulsta och ridanläggning i Ekeby.
 • I december 2019 utökades tågtrafiken för Svealandsbanan, sträckan Arboga-Eskilstuna-Stockholm. Sedan december går även halvtimmestrafik i rusningstid på sträckan Sala-Västerås-Eskilstuna-Katrineholm-Linköping. Nya tåg har satts i drift.
 • Arbete med utvecklingsplan för Lagersberg, Råbergstorp och Fröslunda pågår och ska beslutas 2021. Stadsläkningsarbetet är en viktig del i arbete med den upplevda tryggheten. Eskilstuna kommun är en av fyra pilotkommuner inom Sveriges kommuner och regioner som genom medborgardialog i komplexa frågor arbetar med trygghet.
 • Ytterligare exempel på att Eskilstuna ligger i en expansiv region är ombyggnation och nybyggnation av Mälarsjukhuset
 • En rad insatser har gjorts i linje med det så kallade kulturklivet. Eskilstuna Musikskola har blivit Eskilstuna Kulturskola. En kulturinventering har genomförts i Torshälla för att tillvarata de kulturella resurserna och detta fungerar som en pilot för större genomförande i hela Eskilstuna. I Palatzet i Skiftinge sker arbete med ett litet ”kulturhus”, där kulturskolan, biblioteket och fritidsgård och mötesplats samverkar. Uppbyggnaden av ett nytt museimagasin pågår vilket kommer att ge tillgängligare kulturarv och innebära att kulturarvet bevaras bättre. Arbete med kongress- och kulturhus har drivits vidare tillsammans med näringslivsaktör för att undersöka möjligheten att bygga ett kongress- och kulturhus på fastigheterna Vestalen och Våghalsen.

Tryggt och självständigt liv

Det strategiska målet Tryggt och självständigt liv bedöms vara delvis uppfyllt. Genom samordnat arbete i samverkan med andra aktörer har kommunens roll stärkts. Trygghetsarbetet är ett viktigt perspektiv för alla kommunkoncernens verksamheter och det sker långsiktigt och målmedvetet utifrån framtagna strategier och program för bland annat krisberedskap, äldreomsorg och medborgardialog.

 • Flerårigt fokus och satsningar på prioriterade stadsdelar fortsätter bland annat genom att verksamheter samlokaliseras och skapar naturliga mötesplatser i stadsdelarna. I Årby
  har verksamheter samlokaliserats och mötesplatsen fungerar som plattform för uppsökande verksamheter. Fröslunda planerar att öppna mötesplats 2021. En tryggare uppväxt för barn och unga är viktigt för att öka tryggheten och för att motverka negativa effekter av utanförskap. Det pågår en särskild satsning på Trygga Unga och ett samlat trygghetsarbete i samtliga skolor startar 2021.
 • Det brottsförebyggande arbetet har utvecklats och ska verka för att brottsligheten ska minska och att tryggheten ska öka. Särskilt fokus läggs på flickor och pojkar som ges stöd i att motverka negativa effekter av utanförskap. Arbetet sker i samverkan med skolan, fritidsverksamheten, socialtjänsten och polisen.
 • Samordnade insatser för flickor, pojkar, kvinnor och män fortsätter att utvecklas i samverkan med hem, skola, socialtjänst och andra aktörer. Barn och unga har fått fler alternativ till stöd och vård på hemmaplan och vuxna skapar en gemensam mottagning och fler stödboendeplatser förutsättningar för att på sikt kunna leva ett självständigt liv.
 • Eskilstuna kommun är bland de kommuner som kommit längst vad gäller användningen av digitalisering och välfärdsteknik i vården. Den pågående pandemin har medfört att
  verksamheterna tagit ett större kliv i utvecklingen.
 • Ett handlingsprogram för skydd mot olyckor antogs av kommunfullmäktige och är delvis ansvarsfördelat. Stadsbyggnadsförvaltningen samordnar trafiksäkerhet, vård- och
  omsorgsförvaltningen fallolyckor och räddningstjänsten förebyggande brandskydd.
 • Krisberedskapen och vikten av kontinuitetsplaner har verkligen prövats under året. Förmågan att ställa om för att kunna utföra ordinarie verksamhet och säkra bemanningen
  i verksamheterna har fungerat väl. En nyinrättade materialförsörjningsnod i ett tidigt skede av pandemins utbrott kunde tillgodose behovet av skyddsutrustning och skyddsmaterial
  till verksamheterna.
 • I äldreomsorgen fortsatte ett teambaserat arbetssätt att utvecklas inom ramen för intensiv hemrehabilitering, Nära vård och inom hemtjänst i ordinärt boende. Resurserna för intensiv hemrehabilitering har fördubblats under året.
 • Brukarnöjdheten bland äldre når inte målnivåerna och har försämrats jämfört med föregående år. Bland brukare med särskilt boende är det bemötandet och hänsyn till åsikter och önskemål som är områden att förbättra. Brukare med hemtjänst pekar på information om förändringar och möjlighet att påverka tider som områden att förbättra.

Miljö- och klimatsmart

Det strategiska målet Miljö- och klimatsmart bedöms vara delvis uppfyllt. Energianvändningen i verksamhetslokaler och kommunägda bostäder fortsätter att minska och andelen fossilfri körning med personbilar ökar. Installerad effekt av solceller ökar även om målnivåerna inte nås. Tillsammans med näringsliv, organisationer och invånare fortsätter utvecklingsarbetet med att skapa förutsättningar för ett klimatpositivt Eskilstuna år 2045.

 • Arbetet med att nå målen i den gällande klimatplanen har fortsatt. Kommunkoncernen använder förnybar el och värme till verksamhetslokaler och har bara miljöfordon i fordonsflottan. Men två utmaningar som återstår är att öka tankning med förnybara bränslen till 100 procent och att bygga ut solel på fler tak. De tak på verksamhetslokaler som är lämpliga för solceller har eller kommer att få solceller inom det kommande två åren. Målet 2,5 MW kommer att nås när Eskilstuna Energi och miljö AB bygger en planerad solcellspark på Lilla Nyby. Samtidigt pågår arbetet med en ny klimatplan för hela
  Eskilstuna som ska vara klart 2022. Under 2020 arbetade temagrupper utifrån de sju största utsläppsområdena med förslag på åtgärder som behövs för att göra Eskilstuna klimatpositivt 2045.
 • Måltidsservice har tillsammans med upphandlingsansvariga i kommunen arbetat med dialoger med det lokala näringslivet kring möjligheter för lokalproducerad mat. En definition på ”Nära mat” har arbetats fram tillsammans med 4 Mälarstäder. Andelen ekologisk mat har sjunkit något men låg i slutet av året på 45 procent.
 • Ett förslag på grundvattenskyddsområde för Hyndevad skickades på remiss under 2020 för att Kommunfullmäktige skulle kunna besluta om det i början av 2021. Skyddsföreskrifterna för grundvattnet säkerställer skyddet för dricksvattentäkten i Eskilstuna. Eskilstuna Energi och Miljö AB har fortsatt arbetet med att hitta en lösning för reservvattentäkt.
 • Verksamheten vid Energy evolution center har utvecklats vidare. Kontrakt för en lokal för verksamheten är tecknad och inflyttning kommer att ske inom ett år. NRGIZE, ett projekt
  med fokus på startups inom energieffektivisering i fastighetsbranschen har startat. Syftet är att öka konkurrenskraften hos de lokala fastighetsägarna och att locka till etableringar av
  innovativa företag i Eskilstuna. Ett effektoptimeringsprojekt har dragits igång tillsammans med Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB, ESEM, med syfte att kapa effekttoppar
  och hitta sätt för elanvändare att samarbete. Syftet är att frigöra eleffekt så nya företag kan etablera sig i Eskilstuna. Energistråket, en vägvisning från centralstationen till Energimyndigheten och Energy Evolution Center är invigd.

Pia Järnkvist

Ekonomidirektör

Telefon:

Uppdaterad: 27 september 2021