Måluppfyllelse - hållbar utveckling och effektiv organisation 2020

Hållbar utveckling beskriver vad vi ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder inom olika områden. Effektiv organisation beskriver hur de inre perspektiven utförs och med vilka resurser.

Hållbar utveckling

Värna demokrati

Resultaten i medborgarundersökningen visar att upplevelsen av inflytande har förbättrats medan upplevelsenav trygghet är fortsatt låg. Båda är viktiga utvecklingsfrågor för Eskilstuna. Det finns en risk för att pandemin leder till en försämring av trygghetsläget. Ekonomiska svårigheter, ökad psykisk ohälsa, våld och att redan utsatta drabbats än hårdare under pandemin kan ge minskad trygghet till följd. Sammantaget bedöms demokratiprocessen delvis uppnå resultatmålen.

Det långsiktiga och samordnade trygghetsarbetet i kommunen ger bra förutsättningar för att motverka utanförskap och skapa trygghet genom fler i jobb, stärkta skolresultat, en meningsfull fritid, trivsamma ute- och boendemiljöer, jämlik delaktighet och inflytande samt att den offentliga närvaron ökar i stadsdelarna.

I Årby har öppen förskola, jobbcentrum, fritidsgård och bibliotek samlokaliserats till en gemensam mötesplats. På motsvarande sätt pågår arbete för samlokalisering i Fröslunda,
med inflyttning under 2021. Det pågår även en satsning på den fysiska miljön i prioriterade stadsdelar med syftet att öka trygghet och attraktivitet. Mötesplatserna fungerar också som
plattformar för uppsökande verksamheter i stadsdelarna. Skolan, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet arbetar riktat till flickor och pojkar i syfte att förebygga och fånga upp barn och unga med behov av stöd. En kartläggning av kommunens uppsökande arbete ligger till grund för en förvaltningsövergripande satsning på ”Trygga Unga”.

För att öka trygghet i skolan genomförs riktade insatser för att motverka negativa effekter av skolsegregation. Där ingår bland annat säkra skolmiljöer och en utbyggd elevhälsa med psykosocial kompetens. Grundskolor i de prioriterade stadsdelarna har riktad resursförstärkning för att främja trygghet, studiero och för att öka likvärdigheten i skolresultaten.

Jämställdhet är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Invånare får inte begränsas i sina demokratiska rättigheter på grund av rädsla. Kommunfullmäktige har beslutat om en
plan mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Planen blir viktig i arbetet med att minska flickors ochk vinnors otrygghet och hantera effekter av coronapandemin.

Öka möjligheten till delaktighet och inflytande

Eskilstuna kommun är en av fyra pilotkommuner i Sveriges Kommuner och Regioners i utveckling av medborgardialog i komplexa frågor med fokus på trygghet. Arbetet genomförs i Fröslunda med omnejd och pågår till och med juni 2021. Arbetet är långsiktigt och kommer att ligga till grund för framtida planering i trygghets- och stadsdelsarbetet.

Samtidigt pågår ett arbete för att öka kompetensen när det gäller genomförande av medborgardialoger, dels genom deltagandet som pilotkommun, dels genom framtaget av stödmaterial. Utöver det genomförs ett arbete för att tillgängliggöra påverkansvägar för invånare via eskilstuna.se.

Under 2020 påbörjade kultur- och fritidsförvaltningen arbetet med UNIK (Ungt Nutida Inflytande i Kommunen) som ska leda till att fler flickor och pojkar ska och vill komma till tals. Cirka 500 ungdomar mellan 12 och 20 år kan nu påverka via en sms-panel i olika frågor, exempelvis klimatplan 2045.

FN:s konvention om barnets rättigheter blev lag den 1 januari 2020 i Sverige. Under året har nämnder fått information och/ eller utbildning kring den nya lagen och vad det innebär för de kommunala verksamheterna.

Insyn och enhetlig ärende- och beslutsprocess

Digitaliseringen ger nya möjligheter till ökad tillgänglighet och insyn i kommunen men ställer också helt nya krav på en fungerande informationsförvaltning. Information och data utgör grunden i digitaliseringsarbetet. Arbetet inför införandet av nytt e-arkiv har påbörjats där informationshanteringsplaner är en grundförutsättning. Behoven av en sammanhållen informationsförvaltning i kommunen är fortsatt stora, men arbetet är försenat på grund av coronapandemin.

Beslutsunderlag ska vara rättssäkra, finansierade och tydliga. Beslut har fattats om att samla nämndadministrationen inom en enhet och det kommer att underlätta arbetet med att utveckla och standardisera ärende- och beslutsprocessen. En arbetsmodell har tagits fram för att säkra att beslutsunderlag tydligt belyser konsekvenser för jämställdhet, jobb och trygghet.

Arvodes- och ersättningshantering till förtroendevalda har centraliserats för att minska sårbarhet och för att uppnå en säkrare hantering. Pandemin har även påverkat förtroendevaldas förutsättningar att delta i sammanträden.

Utbildning

Inom området utbildning har stora omställningar gjorts under året för att anpassa sig till snabba förändringar och ändrade arbetssätt med anledning av pandemin. Förskolan uppnår sina mål men har haft större frånvaro än tidigare och har arbetat för att få barnen att närvara i högre omfattning.

Betygsmålen nås inte fullt ut men gymnasiebehörigheten har stigit jämfört med föregående år. Inom de nationella programmen på gymnasiet är kunskapsresultaten på nästintill samma nivå som föregående år. Trots pandemin är kunskapsresultaten i nivå eller högre än föregående år.

Behovet av vuxenutbildningen är stort med en högre andel elever med minimal skolbakgrund. Sex månader efter avslutad yrkesutbildning har över 74 procent arbete eller är vidare i studier. Sammantaget bedöms processområdet delvis uppnå resultatmålen.

Förskola

Det är svårt att förutse hur förskolan på både kort och lång sikt kommer att påverkas av pandemin. Förskolan har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer genom att ha social distansering på förskolan. Föräldrars nöjdhet med förskolan är 3,51 på en 4-gradig skala ligger på samma nivå som 2019.

Det är en högre frånvaro av barn i de socioekonomiskt utsatta områdena och under hösten startade en arbetsgrupp vars syfte var att öka närvaron på förskolorna. Detta skedde i samverkan med familjecentral och socialförvaltningen.

För att utveckla lärandet arbetar förskolan med ett kollegialt lärande. Ett utvecklingsarbete kring språk och kommunikation i syfte att skapa likvärdiga förutsättningar för barn att uttrycka sig och lära pågår.

Under året har 18 förskolor ingått i projekt med ReTuna återbruksgalleria kring återbruksmaterial. Stärkt arbetsliv i förskolan är ett treårigt projekt som pågår för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser och på sikt minska sjukfrånvaron bland medarbetarna.

Modellförskolor har i arbetet kopplat till jämställdhet provat olika metoder och arbetssätt och kommer sprida och förankra framgångsrika metoder till övriga förskolor. Fyra förskolor ingår i samverkan för bästa förskola i samarbete med Skolverket för en ökad medvetenhet kring sitt eget förhållningssätt i mötet med barnen.

Grundskola

Under pandemins första våg drabbades grundskolan av hög elev- och personalfrånvaro. Lektioner ställdes in på flera skolor eftersom det inte fanns kapacitet att genomföra dem. Den garanterade undervisningstiden gick inte att upprätthålla på alla skolor. Pandemin har påskyndat ökningen av den digitala kompetensen och under året utvecklade skolorna en beredskap för att klara av digital distansundervisning.

Gymnasiebehörigheten för årskurs 9 i höstterminsbetygen har stigit till 78,3 procent. Flickornas behörighet går upp med cirka fyra procentenheter medan pojkarnas går ned 3,3 procentenheter. Det har i år inte gått att göra relevanta jämförelser med andra kommuner
då Skolverket inte längre publicerar modellberäkningar i SALSA, Skolverkets arbetsverktyg för lokala sambandsanalyser.

En utvecklingsorganisation har arbetat med ökat fokus och kraft och tillsammans med grundskolans ledning gett stöd till de skolenheter som gick in i 2020 med en ekonomi i obalans.

Förändringar och minskningar i statsbidragsramen var en starkt påverkande faktor. Även lokalfrågan har präglat 2020. Det stora inflödet av elever har gett effekten av att vissa skolor nått gränsen för sin kapacitet och ytterligare temporära skollokaler har fått ordnas. En annan faktor med stark påverkan på måluppfyllnaden är den allt högre andel elever med oroande frånvaro. Det främjande och förebyggande arbetet har reviderats och ett nytt metodstöd har arbetats fram

Den större sociala kontexten är en viktig faktor som har stor påverkan på skolornas resultat och arbete kring framförallt upplevd trygghet och studiero. Det gemensamma arbetet i prioriterade stadsdelar är viktigt och god samverkan med andra kommunala aktörer är en förutsättning för att komma tillrätta med den upplevda otryggheten. SOG (strategisk operativ grupp med deltagare från Barn och utbildning-, Socialtjänst- och Kultur och Fritidsförvaltningen) har arbetat fram ett förslag ”Trygga unga” inom ramen för arbetet med SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid). Det är en stor satsning för att komma tillrätta med den upplevda otryggheten där skolan kommer att vara en bas att utgå ifrån.

Gymnasieskola

Gymnasieskolorna har haft distansundervisning sedan i mars 2020. Under våren på heltid men under större del av höstterminen på deltid. Elevhälsan fick förändra sitt arbetssätt genom uppsökande verksamhet för elever som inte kom till det digitala klassrummet. Det handlar om att hitta nya sätt att stödja elever som inte mår bra eller de som inte klarar av studier på distans. Flera elever som i vanliga fall har stor frånvaro har på ett mycket bra sätt kunna genomföra sina studier då det har varit på distans. Ytterligare en lärdom att ta med. Särskolan på både grundskolan och gymnasieskolan har under hela tiden haft sin undervisning på plats i skolan.

Kunskapsresultaten för de nationella programmen ligger nästintill på samma nivå som föregående år, 88 procent. Resultaten på de högskoleförberedande programmen har försämrats och något färre elever når gymnasieexamen. I juni 2020 var det 89 procent
och rikets medelvärde var förra året 91 procent. Det genomsnittliga betygsmedelvärdet 2020 var 14,6 vilket är en liten sänkning från föregående års värde på 14,7. 2020 års betygmedelvärde på yrkesprogrammen är 13,3 vilket ligger över rikets medelvärde som förra året var 13,2. Examensgraden har minskat med en procentenhet till 86 procent. Förra årets nationella värde låg på 88 procent.

Kopplat till arbetet i de prioriterade stadsdelarna arbetar gymnasieskolorna med att öka elevnärvaron. Två vägvisare har anställt till Fristadshus med medel från satsningen på de prioriterade stadsdelarna.

Alla gymnasierna ingår i arbetet med det treåriga modellskolekonceptet. Arbetet med gymnasieskolans omorganisation har bedrivits under året. Programflytt mellan gymnasieskorna och invigning av det nya Zetterbergsgymnasiet sker höstterminen 2021.
De tio särskilda resursenheterna har utretts våren 2020 och det ledde fram till ett nämndbeslut att sammanföra dessa enheter till en gemensam ledningsfunktion med en rektor.

Vuxenutbildning

Målgruppen som söker sig till Vuxenutbildningen har under åretför ändras drastiskt. Allt större andel av nuvarande elever har ringa om ens någon skolbakgrund och unga vuxna med ofullständiga grundskolebetyg eller gymnasieexamen ökar. Behovet av vuxenutbildning är därmed fortsatt mycket högt. Detta gäller speciellt SFI (svenska för invandrare) och grundläggande kurser i svenska som andra språk. Behovet av stödinsatser är mycket påtagligt på alla nivåer och köerna är långa, och för många av eleverna är tillgången till relevant stöd i olika former avgörande för om de ska klara sina studier eller inte.

Betygen för de kurser som avslutades i juli till december uppvisar ett betydligt bättre resultat än tidigare för internt anordnade gymnasiekurser.

Samtliga övriga studienivåer och former har ett resultat i paritet med vårens. Av de som avslutade en yrkesutbildning under 2020 är vid uppföljningen efter sex månader 74,1
procent i arbete eller vidare studier.

Vård och sociala tjänster

Pandemin har haft en stor påverkan på vård och sociala tjänster. Äldreomsorgen tillsammans med övriga verksamheter har visat på stor förmåga att snabbt ställa om utifrån nya förutsättningar. Utbyggnaden av stöd och vårdpå hemmaplan pågår vilket möjliggör för flickor, pojkar, kvinnor och män att bo kvar i sin närmiljö och på sikt leva ett självständigt liv. Nya verksamheter har startat upp under året och på så sätt har fler boendeplatser tillskapats
för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Sammantaget bedöms processområdet delvis uppnå resultatmålen.

Stöd och vård till barn och unga

Att skapa förutsättningar för att flickor och pojkar i Eskilstuna utvecklas och får det stöd de behöver sker samordnat mellan hem, skola, socialtjänst och i samverkan med andra myndigheter och instanser. Fler barn och unga har under året fått insatser jämfört med föregående år och det har i huvudsak varit i form av öppenvårdsinsatser.

Satsningar på heldygnsvård i egen regi i form av HVB (hem för vård eller boende) för barn och unga har varit utmanande. Särskilt vad gäller satsningen på nytt HVB för unga 14-18 år där utmaningen legat i att matcha insatsen till rätt målgrupp och tillräckligt snabbt för att bedriva ekonomiskt försvarbar vård. I slutet av 2020 hade ansträngningarna gett resultat och HVB har nu full beläggning.

Stödboendeverksamheten har utvecklats och det finns idag fler platser att tillgå, vilket möjliggör vård på hemmaplan. Det vardagsnära teamet som stöttar föräldrar och barn med komplexa behov av insatser har utökats. Under året har verksamhetenStoppCe ntrum startat för målgruppen barn och vuxna som utsatts för eller utövat våld i nära relation.

Stöd och vård till vuxna

Satsningen med att utveckla hemmaplansvården har inneburit att antalet boendeplatser för vuxna har utökats och nya arbetssätt har införts som också har börjat ge positiva resultat.

Stödboendena för målgruppen unga vuxna har haft en fortsatt hög beläggning. Totalt har antalet stödboendeplatser utökats med 18 platser, varav ett nytt stödboende och ytterligare tillskott på satellitlägenheter. Behovet av extern vård har ändå ökat under året. Det ökade behovet beror främst på sammansatt och komplex problematik samt behovet av skyddsplaceringar på annan ort.

Den gemensamma mottagningen är en viktig ingång för målgruppen med missbruksproblematik och behovet av fler gemensamma insatser blir allt tydligare. Lagen om valfrihetssystem (LOV) har införts för externvård, missbruk för vuxna från och med 26 år och inneburit att avtalstroheten ökat för den typ av vård.

Möjligheterna till sysselsättning och coachning för att komma vidare ut på arbetsmarknaden har stärkts och ett Jobbcafé med jobbsökaraktiviteter och möjlighet till praktikplatser under vårdtiden startades under våren. Detta har resulterat i att 44 brukare har erbjudits enskild praktik, varav tolv var 16–25 år.

Ny gruppbostad med sex boendeplatser har öppnat för brukare inom socialpsykiatrin. En översyn av insatserna boendestöd och hemtjänst inom socialpsykiatrin är genomförd och ett förändringsarbete är inlett i syfte att säkerställa att rätt målgrupp beviljas rätt insats utifrån framtagna kriterier. Gruppbostad med sex boendeplatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har tillkommit under året. Brukarundersökningen för målgrupperna visar på mycket goda resultat.

Stöd och vård till äldre

Under året öppnade vård- och omsorgsboendet Bolindergården med 60 platser som i huvudsak ersatte tidigare permanenta platser på Trumslagargården. För att tillgodose äldres behov av demensboende påbörjades en omstrukturering av platser från äldreboende till demensboende inom Lagersbergsgården, Tunagården och Bolindergården. Brukarnöjdheten har försämrats jämfört med föregående år och hänsyn till åsikter och önskemål är områden att förbättra.

Trygg hemgång efter sjukhusvistelse har fortsatt att fungera väl. Intensiv hemrehabilitering har fördubblats och teamsamverkan är även igång inom hemtjänsten. Ett specialistteam för demens har startat och stödjer verksamheten att ge en god vård och omsorg till äldre med demenssjukdom. Förenklat beslutsfattande via e-tjänst vad gäller vissa serviceinsatser är verkställt.

Ett utvecklingsarbete har inletts i syfte att förebygga ensamhet hos äldre och för att öka kvaliteten i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom.

Brukarnöjdheten har försämrats jämfört med föregående år visar brukarundersökningarna. Bland brukare med särskiltboende är det bemötandet, hänsyn till åsikter och önskemål
som är områden att förbättra. Brukare med hemtjänst pekar på bland annat information om förändringar och möjlighet att påverka tider som områden att förbättra.

Med anledning av pandemin har det varit en ökad grundbemanning inom äldreomsorgen och nya verksamheter har byggts upp i form av beredskapsteam inom hemtjänsten, covid-19-team samt en mellanvårdsenhet. Digitala mötesplatser och matlag för äldre har utvecklats.

Arbetet för att uppnå en hög nivå av digital mognad kommer att fortsätta och här har pandemin bidragit till att snabba upp utvecklingstakten och förändrat kulturen kring exempelvis digitala möten.

Berikande kultur och fritid

Kultur och fritidsverksamheterna har ställts inför tuffa utmaningar under 2020 på grund av Coronapandemin. Några stora evenemang såsom Melodifestivalen och Folk och Kultur hann genomföras innan Coronapandemin gjorde evenemang omöjliga. Eskilstuna kommun har
beslutat om extra stödinsatser för föreningslivet på olika sätt. Viktiga händelser under året är anläggningslyftet och start av den nya kulturskolan. Antalet besök på bibliotek och museer och mötesplatser har minskat men samtidigt har steg tagits i den digitala utvecklingen. Satsningen på lovaktiviteter och arbetet i våra stadsdelar har även detta år varit framgångsrikt. Sammantaget bedöms processområdet uppnå resultatmålen.

Meningsfull fritid i våra stadsdelar

Arbetet med att utveckla områdesbaserade arbetssätt för att skapa meningsfull fritid och goda livsvillkor har växlats upp. Fokus har varit delaktighet och inflytande, anställningsbarhet
och samverkan vilket skapar inkludering, framtidstro samt ökad trygghet.
På grund av pandemin har Ung Fritid och mötesplatsers verksamheter fått ställa om. Öppen verksamhet har fortsatt bedrivas i de prioriterade områdena. Mötesplatserna har fortsatt med
samhällsservice och fritidsgårdarna har arbetat med digitala aktiviteter samt med uppsökande verksamhet utomhus.

Lovaktiviteterna i samverkan med föreningslivet är en viktig del för att skapa meningsfull fritid i Eskilstuna under sommarlovet för barn och unga. Sommartorgen har varit välbesökta
och har bidragit till en lugn sommar och gör skillnad i det sociala klimatet. Drygt 38 000 barn och unga deltog i sommaraktiviteterna (43 procent flickor och 57 procent pojkar).
En undersökning över hur nöjda pojkar och flickor i årskurs 7 är med sin fritid visar att nöjdheten ökar. Pojkarna är mer nöjda än flickorna.

Kulturen har ställt om

Pandemin har drabbat biblioteks- och museiverksamheten hårt. Verksamheterna ställde om, förseningsavgifter på boklån togs bort, e-medier marknadsfördes och e-medielånen ökade med 45 procent. Samtidigt har steg tagits i den digitala utvecklingen. Digitala konstvisningar, live-streamade konserter och digital undervisning är några exempel.
Eskilstuna Musikskola har blivit Eskilstuna Kulturskola. Förutom musik så erbjuds verksamhet inom dans, bild, teater och järnsmide.

Arbetet med offentlig konst i prioriterade stadsdelar fortsätter och flera verk har invigts under året, exempelvis verk av Saadia Hussein i Lagersberg, Niklas Mulari i Skiftinge, John Rasimus i Torsharg samt Anna Svensson i Krusgårdsparken. Ett stort renoveringsarbete av Tors bockar genomfördes även under hösten.

En målbild för Eskilstuna och Torshällas kulturkliv håller på att arbetas fram. Arbete har blivit fördröjt och kommer att slutföras under det första kvartalet 2021.

Den undersökning som gjorts kring hur invånarna i Eskilstuna ser på kultur visar ett något lägre omdöme jämfört med 2020 års underökning. Pandemins effekt återspeglas troligen även här.

Anläggningslyft för både bredd och elit

För att kunna tillgodose behovet av anläggningar med god standard och skapa förutsättningar för barn och unga inom breddidrotten har ett anläggningslyft varit ett prioriterat område under 2020. Arbete med akuta åtgärder har utförts och arbete på prioriterade anläggningar har också startat. Exempel är gymnastikhall i Vilsta och Skjulsta, ridanläggning i Ekeby, skidliften i Vilsta och utveckling av badplatser.

Samtidigt är elitidrotten viktig för Eskilstuna kommun och bland annat har Tunavallen fått nytt konstgräs. Under andra halvåret stängdes inomhusanläggningarna, samtidigt som besöksantalet ökade i friluftsområden och på utomhusanläggningar. Eskilstunaborna ger idrotts- och motionsanläggningarna ett lägre betyg än föregående år, men är fortsatt nöjda med dem.

Evenemang – från storslagen inledning till nedsläckning

År 2020 inleddes i stor stil och avslutades med ett nöjesliv som i stort sett släcktes ner helt. I början av året genomfördes ett antal riktigt stora evenemang i Eskilstuna. Kulturkonventet Folk och kultur, Melodifestivalen, musikalen Robin Hood, konserter med Takida och Jill Johnsson för att nämna några.

Konventet Folk och Kultur genomfördes för tredje året i rad och avslutades i ett fullsatt Stiga Sports Arena med konserten ” Queen in concert”. Antalet besökare har ökat varje år och 2020 uppskattades det till totalt cirka 10 000.

Under vecka 8 gästades Eskilstuna för första gången av Melodifestivalen. Under veckan arrangerades tre i princip utsålda föreställningar i Stiga Sports Arena som sågs av drygt 2,5 miljoner TV-tittare.

Våren och resterande tid av året präglades av pandemins påverkan på evenemang och arrangörer i Eskilstuna. En rad stora evenemang ställdes in eller flyttade till 2021.
Pandemin har fått stora konsekvenser för invånarnas tillgång till berikande kultur och fritid, för föreningslivet och för de verksamma inom kulturella och kreativa näringar. Samtidigt har det gett möjlighet att pröva nya sätt och hitta nya lösningar. Erfarenheterna och situationen behöver analyseras under kommande år för att utvärdera hur kommunen och dess bolag kan bidra till en återstart av kultur, idrott och fritidsaktiviteter.

Hållbar samhällsbyggnad

Bostadsbyggandet nådde rekordnivåer och investeringstakten för ny- och tillbyggnation av verksamhetslokaler var hög. Flera strategiska dokument som är viktiga för natur och vattenvård har antagits och ytterligare steg togs för att nå målen i avfallsplanen. Restriktioner för resande och arrangemang gjorde att allt fler utnyttjade tätortsnära rekreationsområden. Kollektivtrafiken har haft en kraftig minskning av resandet till följd av pandemin. Sammantaget bedöms processområdet hållbar samhällsbyggnad uppnå resultatmålen.

Översiktsplanering, stadsutveckling och byggande

Bostadsbyggandet har haft en stark utveckling i Eskilstuna för såväl påbörjade som avslutade byggnationer. Under året gavs 1 277 startbesked för nybyggnation av bostäder och 540 slutbesked för inflyttningsklara bostäder. Under året har 13 detaljplaner antagits varav 9 planer möjliggör bostadsbebyggelse för totalt cirka 1 350 bostäder. Stort fokus har satts på detaljplanen för Munktellskolan och genom att kraftsamla och prioritera resurser i hela kommunkoncernen kunde tiden för att ta fram planen kortas till cirka ett år.

Investeringstakten för ny- och tillbyggnation av kommunala verksamhetslokaler är hög: vård- och omsorgsboende i Skiftinge, Nyforsskolan, Skogsängsskolan (tillbyggnad förskola
och tillbyggnad kök), ombyggnation av Trumslagargården och Skiftinge grundskola etapp 2. Skiftinge förskola för 240 barn blev inflyttningsklart under våren 2020.

Lokalförsörjningsprocessen har kartlagts inom ramen för projektet ”Effektivare administration” och arbetet med att förbättra och tydliggöra den fortsätter.

Revidering av översiktsplanen har fortsatt och kommunstyrelsen fattade beslut om att ställa ut översiktsplanen 2030 för granskning i slutet av året. Utvecklingsplanen för Kvicksund antogs i maj och arbetet med att slutföra utvecklingsplanen för Fröslunda, Lagersberg och Råbergstorp fortsatte.

Materialkretslopp

Pilotprojektet ”Pedagogiskt återbruk till förskolan” avslutades vid årsskiftet för överlämning till barn- och utbildningsförvaltningen som fortsätter under 2021 i egen regi. Projektet föll väl ut trots begränsningar på grund av pandemin. I slutenkäten ville 93 procent av förskolelärarna i deltagande förskolor se en fortsättning inom återbruk. Merparten svarade också att återbruksmaterial haft en positiv inverkan på barnens lek med avseende på samspel, kreativitet och fantasi.

Eskilstuna kommunfastigheter AB har gjort en satsning inom nollvision för avfall tillsammans med ESEM AB inom flera bostadsområden. Under året genomfördes lyckade pilotprojekt för matavfalls- och textilsortering.

I höstas valde IKEA att öppna sin första butik för återbruk i ReTuna återbruksgalleria där de ska testa nya cirkulära koncept. Återvinningscentralen på Retuna har ökat sitt besöksantal och omskyltning på plats har resulterat i minskad mängd avfall som går till förbränning. Återvinningsstationerna har också kompletterats med textilkärl från Eskilstuna Energi och Miljö AB. Under året fick färgsorteringen ett nytillskott i den svarta påsen för restavfall.

Natur- och vattenvård

En effekt av pandemin med restriktioner för resande och arrangemang är att allt fler har utnyttjat tätortsnära rekreationsområden. Friluftsområden och naturreservats har haft ett ökat antal besökare. Behovet av skötsel och underhåll har därmed ökat. Entréer och anläggningar för friluftsliv i naturreservaten har upprustats under året. Skötsel i naturreservaten sker dels för naturvård men också för att stimulera till besök i reservaten. Under året har betydelsen av tillgång till tätortsnära rekreationsområden blivit tydlig.

Flera strategiska dokument, viktiga för natur och vattenvård, har antagits. Grönplan, dagvattenpolicy och dagvattenplan förEskils tuna kommun har antagits. Modellberäkning för fiskväg vid dammarna vid Hyndevad och Skjulsta har tagits fram.

Processen med att ta fram nytt grundvattenskyddsområde för Hyndevad dricksvattentäkt har pågått under året. Myndighet- och sakägarsamråd har färdigställts och slutgiltigt förlag till nytt grundvattenskyddsområde har tagits fram. Beslut beräknas tas 2021. Arbetet med sjögullsbekämpning i Mälaren har pågått under sommaren. Tack vara ökade resurser med statligtstöd från havs och vattenmyndigheten har bekämpningen av sjögull kunnat intensifieras. Under året har en minskning i utbredning skett.

Hållbara transporter

Med anledning av covid-19 införde Sörmlandstrafiken nya rutiner för den allmänna kollektivtrafiken med buss. Rutinen innebar bland annat att framdörrarna på bussen stängdes av för påstigande den 19 mars 2020 och att validering av biljetter ej har kunnat genomföras. På grund av den rådande situationen och vidtagna åtgärder för att minska smittspridning har detta resulterat i minskat antal registrerade resenärer under året. Resandet i kollektivtrafiken med buss uppskattas ha minskat med cirka 24 procent under 2020 totalt sett, inklusive fria skolresor och övriga fria resor. Undantas de fria resorna märks istället en ökning av påstigande med 23 procent under december 2020 jämfört med 2019.

Trots pandemins utmaningar fortsatte de mer strategiska satsningarna på mer attraktiv kollektivtrafik. Till de viktigaste händelserna i tågtrafiken hörde infasningen av Mälartåg på
Svealandsbanan (Arboga-Eskilstuna-Stockholm) där även utbudet förbättrades redan från och med december 2019. Innan årsskiftet påbörjades också utbytet av de äldsta motorvagnarna på stråket (Sala-Västerås-Eskilstuna-Katrineholm-Linköping), även dessa ersätts av Mälartåg.

Samhällsskydd och beredskap

Stora delar av året har präglats av att minska smittspridningen av Covid-19, säkra samhällsviktig verksamhet och att mildra pandemins ekonomiska effekter. Det har medfört att förebyggande arbete och tillsyn har blivit eftersatta. Årets undersökningar visar att invånarna är mycket nöjda med räddningstjänsten och att företagarna är nöjda med kommunens myndighetsutövning. Det som oroar invånare och företag är den upplevda otryggheten.

För att öka den upplevda tryggheten har kommunen tillsammans med många andra i samhället startat upp ett långsiktigt arbete. Sammantaget bedöms processområdet delvis uppnå resultatmålen.

Krisberedskap

Det pågående pandemiutbrottet visar på vikten av kontinuitetsplanering för att exempelvis säkra bemanning och leveranser samt skapa nya arbetssätt och rutiner. Utifrån risk- och sårbarhetsanalysen som gjordes 2019 samt erfarenheter från coronapandemin är bedömningen att kommunkoncernen har en grundläggande förmåga att hantera samhällsstörningar.

Kommunkoncernens förmåga att leda i kris har utvecklats och robusta strukturer har skapats. Nya arbetssätt har exempelvis skapats genom en försörjningsnod som har säkrat kommunens försörjning av skyddsmaterial. Kontinuitetsplanering för flera försörjningsaspekter såsom bemanning, el, nödvatten, livsmedel och drivmedel behöver göras och kommunen behöver ta sin roll i totalförsvaret. Inför sommaren gjordes en scenarioanalys som även tog hänsyn till parallella händelser som elbortfall/avbrott, omfattande storm och värmebölja.

Kommunikationsinsatserna under året har varit betydelsefulla för att skapa lugn och uthållighet i samhället samt förmedla hur koncernens verksamheter fortsatt har bedrivits trots rådande läge.

Skydd mot olyckor

I början av året beslutade kommunfullmäktige om ett handlingsprogram för skydd mot olyckor 2020-2023. Åtgärderna i programmet är ansvarsfördelade förutom för olyckstyperna drunkning och suicid, vilka behöver fördelas snarast. Den brandförebyggande verksamheten gick i stort sett enligt plan fram till mitten av mars då effekterna av Covid-19 blev påtagliga med exempelvis inställda utbildningar, övningar med samverkansparters och hembesök. Från hösten har anpassade övningar genomförts.

Utryckningsverksamheten har haft färre larm än normalt. Främst är det trafikolyckorna som är färre, troligen beroende på en mild vinter och minskad trafik. Även antal bränder är färre, vilket skiljer sig från andra städer. En person har omkommit och tre skadats lindrigt i samband med bränder.

Inre befäl har utbildats i en ny teknikplattform under försommaren. Det för att bättre kunna samarbeta med andra räddningscentraler i samband med mycket stora insatser eller vid många samtidiga larm.

Tillsyn och kontroll

Även tillsyn och kontroll har påverkats av pandemin. 83 procent av planerade tillsynsbesök och kontroller har genomförts inom olika områden. Företagens och verksamheternas utsatta läge och önskemål har påverkat möjligheten att genomföra tillsyn. Det positiva är att nya och digitala arbetssätt utvecklats för att kunna möta företag och verksamheter.

I juli övertog kommunen ansvaret att genomföra trängselkontroller från smittskyddsläkaren. Trängselkontroller har haft effekt och det har varit få avvikelser. Det nya uppdraget har medfört omprioriteringar i verksamheten. Ett antal stora ärenden har tagit tid, bland annat hanteringen av farligt batteriavfall.

Inför 2021 har insatser gjorts för att komma ikapp med tillsyner och kontroller. Erfarenheterna visar att samordnat arbete inom kommunen, exempelvis med bemötandet och med att stärka företagsklimatet, ger effekt.

Brottsförebyggande arbete

Det brottsförebyggande arbetet utvecklas och utformas i två inriktningar, social brottsprevention och situationell brottsprevention. Det nya lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) ger bra förutsättningar för arbetet liksom ett gemensamt arbetssätt som håller på att implementeras.

Kommunfullmäktige antog ett nytt samverkansavtal med polisen i maj. Avtalet ger inriktningen för samverkan till och med 2023 och kompletteras med ettåriga handlingsplaner. Särskilt fokus läggs på flickor och pojkar. Samverkan sker på individ- och gruppnivå med mål och syfte att stödja elever, barn och unga för att motverka negativa effekter av utanförskap.

Skolan, polisen, socialtjänsten och fritidsverksamheten arbetar bland annat för säkra skolmiljöer genom lokalanpassningar, kameraövervakning och gemensamma insatser i områden som upplevs som otrygga. Det har även gjorts personalförstärkningar med uppdrag att förebygga otrygghet i skolan. Insatserna inkluderar även en väl utbyggd elevhälsa.

Näringsliv och arbete

Eskilstuna ligger i en expansiv region som attraherar nationella och globala etableringar, inte minst det senaste året. Trots det är sysselsättningen i jämförelse med riket låg.

Sysselsättningsgraden skiljer sig kraftigt åt, beroende på parametrar som var man är född och utbildningsnivå. De indikationer på en försvagad konjunktur som inledde året, har tillsammans med effekterna av pandemin försämrat läget för att få fler i jobb.

Ett antal lokala åtgärder sattes för att stötta näringslivet i Eskilstuna. Sammantaget bedöms processområdet delvis uppnå resultatmålen.

Kommunen gick in i 2020 med ett försiktigt hopp, konjunkturen hade hittat en ny platå och ökningen av arbetslösheten hade stannat av. Eskilstunas företag investerade och tog sats för att kunna växa och det planerades för ytterligare ett år av aktiviteter med fokus på att stärka näringslivsklimatet. Men dessvärre kom pandemin och förändrade allt. Många av företagen fick byta fokus från tillväxt till överlevnad. En företagsakut för att vägleda i lokala stödåtgärder och statens åtgärdspaket sattes in. Exempel på lokala åtgärder var anstånd med betalningar, avgiftsfria markupplåtelser, snabbare utbetalningar till leverantörer och take away-luncher till kommunala gymnasieelever.

Affärsplan Eskilstuna, den gemensamma plattformen mellan näringslivet och det offentliga, har varit mycket viktig under de tuffa utmaningar som det lokala näringslivet ställts inför. Genom kontinuerliga möten med näringslivsaktörera har flera
stöttande aktiviteter identifierats och genomförts.

Trots pandemin har etableringsarbetet varit mycket lyckosamt. Flera viktiga etableringar har landat i Eskilstuna Logistikpark som på sikt skapar välbehövliga arbetstillfällen. De företag som är aktuella verkar främst inom e-handel, logistik och dagligvaruhandel. Totalt bidrar dessa sju etableringar med mer än 1 000 nya jobb över tid.

Stöd till företag och företagande

Under året har fokus varit att på olika sätt stimulera nyföretagande och entreprenörskap ur ett jämlikhets - och jämställdhetsperspektiv. Women executive program har genomförts och nära samarbeten med UNG Drive och Ung företagsamhet (UF) samt Nyföretagarcentrum har fortsatt. För att stärka unga företagare startades Young Executive. Ansökningsfabriken för att stötta företag att hitta externt kapital har startats. För att öka företagens tillväxt och för att hitta nya affärsmöjligheter har kommunen stöttat företagare att delta i olika program som Swedish scaleups och SörmX.

Resultatet vid en bedömning av kommunens myndighetsutövning var fortsatt högt och en bedömning av företagsklimatet visade på en marginell nedgång. För att stärka näringslivsklimatet genomfördes en näringslivsdialog under senhösten. En ny omgång av utbildningen Service- och näringslivskunskap för tjänstepersoner inom kommunen som möter näringslivet genomfördes digitalt. Inflyttarservice lanserades på företagarwebben. Det är en service till arbetsgivare för att kunna hitta kompetens som saknas i Eskilstuna. Trots pandemin har fler viktiga etableringar landat i Eskilstuna som skapar välbehövliga
arbetstillfällen.

Högre arbetslöshet

Arbetslösheten i Eskilstuna är fortsatt hög. Det är många människor som är i behov av ekonomiskt bistånd för att klara sin försörjning. Många av hushållen med försörjningsstöd har mera omfattande behov än tidigare och hushållen har behov av försörjningsstöd längre perioder. Pandemin har försämrat möjligheterna på arbetsmarknaden då antalet extra anställningar, timjobb, praktik och så vidare varit mycket begränsat. Företag
avvaktar med att anställa även om behov finns. Samtidigt har flera branscher, inte minst inom service och upplevelse, varit nedstängda eller gått på mycket kraftig sparlåga.

Stort behov av insatser och förändrat arbetssätt

Behovet av olika former av arbetsmarknadsinsatser, yrkesutbildningar och kommunala jobb för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden är fortsatt mycket stort, speciellt för utrikes födda och människor med låg utbildningsnivå. Att arbeta med ett individuellt stöd som anpassas till det individen kan, vill och klarar av och där hela individens situation beaktas ger det klart bästa långsiktiga utfallet.

Ett omstruktureringsarbete för arbetsmarknadsinsatserna och för hur försörjningsstödshandläggarna arbetar pågår. Trots att pandemirestriktionerna inneburit hinder i detta arbete och med en svag och avvaktande arbetsmarknad, så är antalet människor som vägletts till egen försörjning högt. En ny funktion som ska kontrollera felaktiga utbetalningar (FUT) har inrättats och handläggningsprocessen har delvis automatiserats. Det förändrade arbetssättet, FUT-funktionen och automatiseringen är tre
grundpelare i förändringsarbetet. E-tjänsten för ansökning om försörjningsstöd överträffade i december målet om 70 procents användning. Resultatet är mycket bra i jämförelse med andra kommuner som infört en motsvarande tjänst.

Yrkesutbildningar levererar

Yrkesutbildningarna fylls och samarbetet med näringslivet gör att det är rätt utbildningar som erbjuds. Söktrycket är fortfarande mycket högt. De elever som avslutat en yrkesutbildning har i mycket hög grad ett arbete sex månader efter avslutad utbildning. Utfallet skiftar beroende på hur branscherna påverkats av pandemin. För vårdutbildningar går flertalet till jobb, medan det för andra yrkeskategorier är mer instabilt med avvaktande
arbetsgivare. De olika inriktningar som har erbjudits under året är undersköterska, barnskötare, industriutbildning, yrkesförare lastbil, yrkesförare persontransport, kock, vårdbiträde, nätverkstekniker, ekonomi- och redovisningsassistent, tågtekniker,
HR-assistent och administratör. Kompletterande utbildning till personal inom vård- och omsorgsförvaltningen har erbjudits, det så kallade Äldreomsorgslyftet.

Effektiv organisation

Processkvalitet

Årets medborgarundersökning visar att invånarna är nöjda med kommunens verksamheter och nöjd medborgarindex har ökat från 54 till 56. Även flera kund- och brukarundersökningar visar nöjdhet. I den årliga servicemätningen ligger Eskilstuna kommun i nivå med andra kommuner. Projektet Effektivare administration har under året genomlyst kommunkoncernens stödprocesser.

Genom konsolidering, standardisering och effektivisering ska 50 miljoner frigöras till välfärden. Åtgärderna ska realiseras med start under 2021. Coronapandemin har haft stor påverkan på de flesta verksamheter. Pandemin har flyttat fram kommunens förmåga att snabbt ställa om till nya arbetssätt och digitala lösningar. Erfarenheterna av omställningar stärker förmågan att verksamhetsutveckla med stöd av digitalisering. Sammantaget bedöms perspektivet Processkvalitet delvis uppnå resultatmålen.

Som både stöd och medel i effektiviseringsarbetet har kommunfullmäktige antagit ett program för digital transformation. Ett projektkontor med uppdrag att samordna arbetet med planerade projekt är under uppbyggnad för att ge stöd i digitaliseringsarbetet. Parallellt pågår ett arbete med att kartlägga vilka steg kommunens organisation behöver ta för att införa portföljstyrning. Även nya styrdokument som beskriver förutsättningar
och styrande principer gällande IT och hur IT-verksamheten ska utvecklas har tagits fram för beslut i kommunfullmäktige i februari 2021. Samverkan inom fyra mälarstäder fortsätter efter införande av gemensam e-tjänsteplattform.

Service, tillgänglighet och kvalitet

Ett utvecklingsarbete utifrån Eskilstuna kommuns servicemodell ska förbättra service och tillgänglighet. De vanligaste tjänsterna utifrån kunders och brukares livshändelser och
behov prioriteras. Parallellt utvecklas webbplatsen eskilstuna.se till en servicewebb för att underlätta invånarnas självservice, men även kontakt med kommunen. Webbplatsen kommer att lanseras i april 2021.

Ett annat pågående utvecklingsarbete syftar till att öka verksamheternas förmåga att analysera avvikelser och systematiskt leta och införa framgångsfaktorer i syfte att höja resultatnivåer. Under våren har verksamheter fått handledning i en beprövad metodik för hur en analys ska genomföras. Ett stödmaterial är framtaget och ska implementeras under 2021.

För att kunna få mer träffsäkra tjänster har sju förbättringsteam, inom skola, vård, bygglov och företagsservice, prövat ett nytt arbetssätt för att utveckla tjänster tillsammans med sina kunder och brukare. Trots att testet påverkats av pandemin har det gett ett positivt resultat och deltagarna har rekommenderat arbetssättet.

Eskilstuna vill fortsatt vara Sveriges mest jämställda och miljömedvetna kommun och fortsätter att systematisera och integrera perspektiven i befintligt planerings– och uppföljningsarbete. Arbetet med modellförvaltning och benchmarkingträffar
har påverkats av pandemin och en inplanerad resultatkonferens är framflyttad till mars 2021.

Förbättrad säkerhetskultur

Ett nytt bevakningsavtal har krävt stora insatser från organisationen under året och har medfört byte av bevakningsbolag, larmcentral samt samtliga personlarm. Resultatet av en genomlysning i projektet Effektivare administration innebär ny organisering och nya arbetssätt när det gäller personsäkerhet, fysisk säkerhet, systematiskt brandskyddsarbete samt försäkringsfrågor.

Förändringsledning och tillit

Eskilstuna kommunkoncern står inför stora förändringar och utmaningar inom den närmaste framtiden. Under hösten har ett stödmaterial tagits fram i förändringsledning och förändringskommunikation med syftet att ge stöd till både chefer och medarbetare i att leda och leva i förändring. Det kontinuerliga arbetet med att öka tilliten i ledning och
styrning ska som en naturlig del genomsyra alla kommunkoncernens olika verksamheter. Förvaltnings- och bolagsledningar arbetar utifrån framtagna handlingsplaner. Exempel där tankar med ökad tillit vävts in är i policy och riktlinjer för medarbetarskap, chef och ledarskap, och medarbetarutbildningar.

Effektivare administration

Ett omfattande arbete med att genomlysa stödprocesserna ligger till grund för det fortsatta arbetet med en effektivare administration. Syftet med att effektivisera administrationen är att frigöra 50 miljoner kronor till förvaltningarna för att de ska ha
möjlighet att hålla kvalitet i sina välfärdsuppdrag. I slutet av året beslutade därför kommundirektören att samordna stora delar av förvaltningarnas stödresurser inom ekonomi, it, hr, säkerhet, lokalförsörjning, kommunikation, nämnd och registratur till
serviceförvaltningen och till kommunledningskontoret. Medarbetarna inom stödprocesserna kommer under 2021 att arbeta med att utveckla verksamheten, ta fram standardiserade arbetssätt med stöd av digitalisering och införa dem allt eftersom.
Under 2021 kommer kvalitetsområdet genomföra en fördjupad analys och ledningsprocessen ska kompletteras med en ny verksamhetsutvecklingsprocess.

Medarbetare

Omvärlden förändras i snabb takt. Under 2020 drabbades världen av en pandemi som påverkade verksamheterna på olika sätt. Fokus och resurser har kraftsamlats framförallt till att hantera denna situation. Målet var att klara verksamheterna och upprätthålla ett hållbart arbetsliv med rätt stöd till chefer och medarbetare. Parallellt har målet varit att fortsätta stärka kommunkoncernen som en attraktiv arbetsgivare och arbeta för en stabil kompetensförsörjning. Sammantaget bedöms perspektivet Medarbetare delvis uppnå resultatmålen trots utmaningarna med att hantera

Under 2020 var fokus att fortsätta stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare när konkurrensen om framtida kompetens ökar, både för nuvarande och framtida medarbetare. Hållbart medarbetarengagemang är kommunens indikator för att följa
upp arbetsgivarfrågorna. I kommunen var hållbart medarbetarengagemang år 2020 totalt 79, för kvinnor 79 och för män 78. Resultatet sjönk något i jämförelse med förra årets HME som då var 80. Det kan härledas till verksamheternas ansträngda läge med att hantera coronapandemin med följder såsom hög arbetsbelastning, ökad sjukfrånvaro och utmaningar med bemanning. Indikatorn Medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun visade 2020 ett resultat på totalt 90 procent som var stolta och överträffade resultatet från 2019 (81 procent stolta).

Heltidsresan

Under 2020 var fokus att skapa förutsättningar för att fler ska kunna jobba mer genom att fler arbetar heltid, stannar längre i anställningen och gör fler år i yrkeslivet. Sedan några år har arbetet med heltid som norm pågått för att skapa förutsättningar för samtliga medarbetare att kunna erbjudas och arbeta heltid. Regelverk och övergripande bemanningsprinciper har arbetats fram, arbetsmiljöåtgärder har identifieras under året
och ett införande har påbörjats. Under 2021 fortsätter införandet heltid som norm i kommunen.

Medarbetarskap och ledarskap

Fokus 2020 var att stärka ett aktivt medarbetarskap och ett tillitsfullt ledarskap. Implementeringen av policyn för medarbetarskap, chef- och ledarskap påbörjades och fortsätter. Nytt stödmaterial för medarbetarsamtal och för medarbetar- och chefsöverenskommelse har införts. Chefers förutsättningar ses över under det kommande året. En viktig del sompåverkade chefers förutsättningar 2020 var att arbetet med att minska antalet styrsignaler och åtaganden fortsatte, samt tydliggörande av ledningsgruppers och chefers uppdrag.

Kommunen fick en utmärkelse inom Employer branding, för arbetet med att beskriva och kommunicera arbetsgivarvarumärket. Arbetet har bland annat bestått av att utveckla webbplatsen jobb.eskilstuna.se. Kommunen har framgångsrikt kommunicerat organisationens kultur, värden och medarbetarerbjudandet som arbetsgivare.

Hållbart arbetsliv och systematiskt arbetsmiljöarbete

I kommunen ökade sjukfrånvaron under 2020 till 9,5 procent i jämförelse förra årets sjukfrånvaro som var 8,1 procent. I kommunkoncernen var sjukfrånvaron cirka 9,0 procent 2020.

Under året lades grunden för ett strategiskt arbete med aktiva insatser för att främja ett Hållbart arbetsliv. Arbetsmiljöfokus var:

  1. Fördelning av arbetsmiljöuppgift
  2. Säker arbetsbetsmiljö, tillbud, olyckor och arbetsskador
  3. Trygg arbetsmiljö, fri från hot och våld

En ny riktlinje för fördelning av arbetsmiljöuppgifter antogs 17 juni 2020 av Kommunstyrelsen. En digital introduktionsutbildning i arbetsmiljö lanserades. Insatser för en säker arbetsmiljö planeras samt samverkan för friskare arbetsplatser. En anvisning för alkohol och droger beslutades och har införts. Det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår. Arbetet med kränkande särbehandling samt utbildning för hjärt- och lungräddning har planerats under året och startas upp 2021. Likabehandlingsarbetet med aktiva åtgärder fortsätter.

Kompetensförsörjningsarbetet

I arbetet med att klara kompetensutmaningen görs löpande kartläggning, med lärande och analys av kompetens- och rekryteringsbehov samt av strategiskt angelägna insatser de närmaste åren. Kommungemensamma områden, på basis av förvaltningarnas framtagna kompetensbehov, identifierades:

  1. Arbetsmiljö
  2. Samverkan med högskola
  3. Språkutveckling

Förvaltningarna har till exempel arbetat med arbetsdelning, intern rörlighet och karriärvägar samt marknadsföring för att locka studenter till organisationen såväl som stärkt samverkan med utbildningsaktörer. Språkutvecklingsinsatser pågår på några av förvaltningarna och fortsätter framöver.

Nyttja digitaliseringen

Arbetet med att effektivisera administrationen och nyttja digitaliseringen har pågått och övergår i ett genomförande 2021. Införandet av ett digitaliserat anställningsavtal har förberetts och införs nästa år. En utredning för e-signering, elektroniskt personalarkiv och digital avslutshantering har genomförts. Utvecklingen av Digitala verktyg för lärande och kompetensutveckling har startats upp. En förstudie har genomförts och upphandling planerats. Syftet är att främja lärande, kompetensutveckling/växling på olika nivåer i organisationen, för att möta kompetensutmaningen. Målet är en effektivare utbildningsadministration och e-lärande. Det ska ge stöd till chefers kompetensplanering och medarbetares kompetensutveckling med olika lärformer direkt i arbetet.

Sammanfattningsvis, samtidigt som att uthålligt klara verksamheterna under pandemin, har kommunkoncernen bedrivit insatser inom mandatperiodens fokusområden, med målet att vara en attraktiv arbetsgivare. Nu handlar det om att fortsätta utveckla och främja det hållbara arbetslivet med ett systematiskt arbetsmiljöarbete som naturlig del i vardagen. Det handlar om att bedriva ett aktivt medarbetarskap, chef- och ledarskap samt att bibehålla ett levande kompetensarbete med möjlighet till lärande och utveckling där varje medarbetares kompetens tas tillvara på bästa sätt.

Ekonomi

Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag är 2,9 procent vilket är väsentl igt bättre än målet på 2,5 procent. Soliditeten inklusive pensionsåtaganden i
kommunkoncernen är 19,8 procent vilket är mer än 4 procentenheter högre än målet på 15,7 procent och mer än 3 procentenheter bättre än föregående år, vilket främst förklaras av ett starkt resultat.

Självfinansieringsgraden i kommunen är 57 procent vilket överstiger målet på 50 procent men är betydligt lägre än föregående år. Minskningen beror på att iinvesteringsvolymen har ökat markant de senaste fyra åren. Avtalstroheten är 91 procent som ska jämföras med målet på 83 procent. Det högre värdet avseende avtalstrohet 2020 beror på justeringar i underlaget samt högre inköpsvolymer inom bygg- och entreprenadområdet. Antalet nämnder och bolag som har en ekonomi i balans är 17 av 20, här uppnår vi inte målet som är att alla nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans. Åtgärder för att uppfylla målet under kommande år genomförs. Trots att ett mål inte är uppnått bedöms perspektivet Ekonomi sammantaget uppnå resultatmålen då både soliditetsmålet, målet för självfinansieringsgrad och det viktiga resultatmålet uppfylls.

Ett starkt resultat hänförligt till engångsintäkter

Årets resultat för kommunkoncernen uppgår till 860 miljoner kronor, vilket dock inkluderar reavinster netto om 498 miljoner kronor. Exklusive reavinster är resultatet 362 miljoner kronor. Kommunens resultat exklusive reavinster uppgår till 267 miljoner medan bolagskoncernen redovisar ett resultat före skatt på 215 miljoner kronor exklusive reavinster och nedskrivningar. I kommunkoncernen har elimineringar gjorts bland annat för utdelning.

Kommunens resultat uppgår 2020 till 288 miljoner kronor. I resultatet ingår rearesultat med 21 miljoner kronor som är hänförliga till försäljningar av tomträtter. Resultat enligt balanskravet blir därmed 267 miljoner, som ska jämföras med det budgeterade resultatet på 169 miljoner. För året är resultatet enligt balanskravet 3,9 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det genomsnittliga resultatet för de fyra senaste åren uppgår till 2,9 procent vilket överstiger det långsiktiga målet på 2,5 procent. I resultatet ingår förutom reavinster andra engångsposter, totalt 137 miljoner kronor. Det är exploateringsresultat på 79 miljoner kronor och övriga jämförelsestörande poster. I övriga jämförelsestörande poster ingår intäkter och kostnader kopplade till pandemin, som främst består
av ersättningar för sjuklöner, hyresreducering och ersättning för merkostnader för äldreomsorg och funktionshindrade.

Nämndernas resultat är positivt med 48 miljoner kronor och övrig delar som består av fastighetsenheten, mark och exploatering och kommungemensamma kostnader redovisar ett resultat på minus 14 miljoner kronor. Den största avvikelsen är skatteintäkter och
generella statsbidrag som avviker positivt från budget med 91 miljoner kronor, det förklaras av att kommunerna fått ökade generella statsbidrag för att kompensera prognoserna för minskade skatteintäkter. Skatteunderlaget minskade drastiskt i prognosen i april vilket blev grunden för ökade generella statsbidrag men prognoserna för
skatteintäkterna återhämtade sig under året vilket bidragit till en nettoökning.

Kostnadsutvecklingen visar på en ökning med 3,6 procent jämfört med föregående år, samtidigt har skatteintäkterna och de generella statsbidragen ökat med 4,3 procent. Alla värden är exklusive jämförelsestörande poster. Utvecklingen där skatteintäkterna är större
än ökningen av kostnaderna förklaras främst av stora generella stadsbidrag kopplat till pandemin. Utvecklingen under fyra år visar att kostnadsutvecklingen är 13,9 procent medan ökningen av skatteintäkterna och de generella statsbidragen är 11,5 procent.
Detta visar att kommunen behöver arbeta med ständiga effektiviseringar för att klara balanskravet framöver.

Bolagskoncernen redovisar ett resultat på 747 miljoner kronor före skatt vilket är 515 miljoner kronor bättre än budget. Detta förklaras i huvudsak av att Eskilstuna Kommunfastigheter AB har avyttrat fastigheter vilket genererat en reavinst på 625 miljoner kronor.

Högre investeringstakt

Kommunkoncernens nettoinvesteringar inklusive bidrag till statlig infrastruktur uppgår 2 198 miljoner, vilket var 731 miljoner kronor lägre än budget. Trots den stora avvikelsen är investeringsnivån historiskt hög och beror på att både kommunen och bolagen har
stora investeringsbehov relaterat till befolkningsökningen samt ett bestånd som börjar bli föråldrat och där stora reinvesteringar krävs. Kommunens investeringar uppgick till 1 151 miljoner kronor medan Energi och miljö investerade 456 miljoner kronor och Kommunfastigheter 599 miljoner kronor.

Av kommunens investeringar avser 1 087 miljoner kronor anläggningar såsom fastigheter, gator, parker och likande som beslutats av kommunfullmäktige. Här var 1 382 miljoner kronor budgeterat. Den höga investeringstakten beror på demografiska faktorer men
också på reinvesteringar till följd av ett åldrande fastighetsbestånd. Investeringar i verksamhetsfastigheter står för den största delen av kommunen investeringar, 817 miljoner kronor, en avvikelse mot budget med 182 miljoner kronor.

Självfinansieringsgraden uppgår till 47 procent medan självfinansieringsgraden de senaste fyra åren är 57 procent, vilket är bättre än målet som är 50 procent.

Fokus 2020

Fokus under mandatperioden är att upprätthålla och utveckla en stark och stabil ekonomi för att klara de kommande investeringar som måste göras kopplat till den demografiska utvecklingen. Under 2020 har ett omfattande effektiviseringsarbete drivits för att effektivisera våra administrativa stödprocesser i syfte att frigöra medel till kärnverksamheten. Detta arbete fortsätter under 2021.

Fokus ligger också på att vidareutveckla beslutsstöd för alla chefer för att få ett samlat stöd i styrningen, arbetet under året har främst varit inriktat på utveckling av budget- och prognoshanteringen samt att genom uppgradering utveckla och säkra medarbetarstatiken. Arbete har även lagts på att ytterligare förenkla arbetet med lokala verksamhetsplaner samt att förtydliga nämndernas uppföljningsrapporter.

Under året har arbete gjorts kring fokusområdet som handlar om att säkra kostnadseffektivitet vid nyanskaffning av lokaler. En översyn av investeringsprocessen har gjorts, där fokus har legat på beslutsunderlagen där krav nu finns på att framtida driftkostnader jämförs mellan olika alternativ.

Pia Järnkvist

Ekonomidirektör

Telefon:

Uppdaterad: 27 september 2021