Årsredovisning och bokslut

Årsredovisningen beskriver hur Eskilstuna kommun uppfyllde målen under förra året. Där berättar vi vad våra medarbetare åstadkom under året.

Titta på filmen om årsredovisningen för 2023

Läs hela årsredovisningen för 2023

Kommunkoncernens resultat 2023

Kommunkoncernens resultat efter elimineringar för bland annat utdelning uppgår till 109 miljoner kronor inklusive rearesultat och utrangeringar på 7 miljoner kronor. För tjugonde året i rad redovisar Eskilstuna kommun ett överskott. Årets resultat för kommunen uppgår till 199 miljoner kronor vilket är 123 miljoner kronor mer än budgeterat resultat. Avvikelsen förklaras främst av högre skatteintäkter och generella statsbidrag än budgeterat samt högre exploateringsvinster.

Bolagskoncernen redovisar ett resultat på 333 miljoner kronor inklusive reavinster på 17 miljoner kronor. I en sund kommunal ekonomi ska det finnas ett överskott som kan utgöra grunden för investeringar i infrastruktur, kommunikationer, bostäder, äldreboenden och skolor. Med en stark ekonomi över tid kan vi fortsätta bygga en trygg och hållbar framtid.

Eskilstuna kommun bedömer att kravet på god ekonomisk hushållning delvis är uppfyllt. De finansiella målen överträffar med stor marginal uppsatta målnivåer för fyra av fem mål och stor vikt läggs på det långsiktiga resultatmålet. Av de strategiska målen är tre av åtta uppfyllda och övriga fem anses vara delvis uppfyllda. Sammantaget görs bedömningen att Eskilstuna kommun har en delvis god ekonomisk hushållning i och med att inte majoriteten av de strategiska målen uppnås.

Pia Järnkvist

Ekonomidirektör

Telefon:

Uppdaterad: 19 mars 2024