Årsredovisning och bokslut

Årsredovisningen beskriver hur Eskilstuna kommun uppfyllde målen under förra året. Där berättar vi vad våra medarbetare åstadkom under året.

Titta på filmen om årsredovisningen för 2022

Läs hela årsredovisningen för 2022

Kommunkoncernens resultat 2022

Kommunkoncernens resultat efter elimineringar för bland annat utdelning uppgår till 582 miljoner kronor inklusive reavinster på 60 miljoner kronor. För nittonde året i rad redovisar Eskilstuna kommun ett överskott. Årets resultat för kommunen uppgår till 436 miljoner kronor exklusive reavinster på 16 miljoner kronor vilket är 290 miljoner mer än budgeterat resultat. Den stora avvikelsen förklaras främst av högre skatteintäkter och generella statsbidrag än budgeterat samt väsentligt högre exploateringsvinster.

Bolagskoncernen redovisar ett resultat på 362 miljoner kronor inklusive reavinster på 41 miljoner kronor. I en sund kommunal ekonomi ska det finnas ett överskott som kan utgöra grunden för investeringar i infrastruktur, kommunikationer, bostäder, äldreboenden och förskolor. Med en stark ekonomi över tid kan vi fortsätta bygga en trygg och hållbar framtid.

Eskilstuna kommun bedömer att kravet på god ekonomisk hushållning är uppfyllt. De finansiella målen överträffar med stor marginal uppsatta målnivåer inom i stort sett alla delar och stor vikt läggs på det långsiktiga resultatmålet. Av samtliga strategiska mål är det två som är uppfyllda och sex som är delvis uppfyllda. Med övriga resultatförbättringar jämfört med föregående år bland organisationsindikatorerna bedöms sammantaget att kommunen har en god ekonomisk hushållning trots att de strategiska målen tillfullo inte uppnås.

Pia Järnkvist

Ekonomidirektör

Telefon:

Uppdaterad: 3 maj 2023