Årsplanen - Eskilstuna kommuns budget - fastställs av kommunfullmäktige i juni varje år.

Årsplanen visar hur pengarna fördelas till olika ändamål och vad som ska ske kommande år. Den är därmed ett av de viktigaste dokumenten för att styra den kommunala verk­samheten i Eskilstuna.

Årsplan 2021: Trygghet och fler i jobb prioriterade frågor för kommunen

Kommunfullmäktige har nu beslutat om kommunens årsplan för nästa år. Årsplanen beskriver hur kommunen ska prioritera och fördela sina resurser. Att minska arbetslösheten och öka tryggheten är fortsatt i fokus under 2021.

- Det Eskilstuna vi vill bygga vidare på är en stad och landsbygd som präglas av trygghet och demokratiska värderingar. Vi vill arbeta för ett jämställt samhälle där var och en efter bästa förmåga kan skaffa sig en utbildning och ett jobb för sin försörjning. Arbetet med miljö och klimat och den gemensamma affärsplanen med näringslivet visar att Eskilstuna är en kommun i framkant, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Fler i egen försörjning

Jobb och näringslivsklimat är prioriterat i årsplanen för 2021. Förutsättningar för tillväxt och utvecklingsmöjligheter för näringslivet ska stärkas. Myndighetsutövning, mark- och planberedskap samt attityder till företagande är centrala frågor, tillsammans med kompetensförsörjning för de företag som väljer att etablera sig i Eskilstuna.

Av årsplanen framgår också att antalet hushåll med försörjningsstöd måste minska. Målet är 1 000 färre hushåll under mandatperioden. Grundutbildning, yrkesutbildning och akademisk utbildning ska anpassas för arbetsmarknadens behov och ska finnas tillgänglig för den som är motiverad och i behov av sådan.

Arbetslösheten ska fortsätta sjunka och egen försörjning är alltid målet och kravet. Politikernas målsättning är att Eskilstuna inte ska ha en högre arbetslöshet än vad riket som helhet har.

Effektiva och genomtänkta arbetssätt

Eskilstuna väntas få fler invånare de kommande åren och de åldersgrupper som växer snabbare än andra är de yngre under 20 år samt de äldre över 80 år. Enligt årsplanen ska kommunens verksamhet präglas av effektivitet samt genomtänkta arbetssätt och lösningar som bidrar till att varje skattekrona används optimalt.

- Den förändrade demografin kommer att kräva investeringar och nya arbetssätt. Kommunens verksamheter måste hela tiden anpassas för att möta invånarnas behov av service, tjänster och tillgänglighet. Administration ska minska i alla led för att frigöra mer resurser till välfärden, säger kommundirektör Tommy Malm.

Årsplan 2021 innehåller bland annat:

  • Utökade resurser för att förstärka insatser för barn och ungdomar, Trygga Unga.
  • Resursförstärkning till äldreomsorgen med 41 miljoner kronor.
  • Satsning på kompetenslyft inom äldreomsorgen.
  • Stärkt krisberedskap.
  • Ökade resurser till yrkesutbildningar och kombinationsutbildningar.
  • Investeringar på sammanlagt 1 658 miljoner kronor under 2021. Av dessa avser 697 miljoner kronor investeringar i skolan och 302 miljoner kronor till grupp- och äldreboende.

Läs mer

Här kan du ta del av årsplanen för 2021 Pdf, 5 MB.

Här kan du ta del av reviderad ekonomisk sammanställning för årsplan 2021 Pdf, 617 kB.

FAKTA/Vad är en årsplan?

Eskilstuna kommun har en vision om framtiden, både för kommunkoncernens organisation och för Eskilstuna som ort. Den fyraåriga strategiska inriktningen ska hjälpa organisationen att hålla rätt riktning på vägen mot visionen. Den strategiska inriktningen ligger till grund för årsplaner för nämnderna och ägardirektiv för bolagen.

Årsplanen och ägardirektiven beskriver de ekonomiska förutsättningarna för kommunkoncernens verksamheter och bolag och beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå under året. När årsplanen är beslutad planerar nämnder och bolagsstyrelser sin verksamhet och återkommer i sina verksamhetsplaner med förslag på åtaganden som ska bidra till att nå målen i årsplanen.

Årsplanen kompletteras med ekonomiska bedömningar utifrån skatteunderlagsprognos, demografisk utveckling, regeringens höstproposition med mera.

Filmer: Så funkar kommunens ekonomi

I några korta filmer förklaras på ett enkelt sätt hur kommunens ekonomi fungerar. De handlar bland annat om hur skattepengar fördelas och vilka utmaningar framtidens befolkningsförändringar för med sig.

Uppdaterad: 24 juni 2021