MENY
Eskilstuna kommun

Överklaga beslut

Alla slutliga beslut kan överklagas  

Det är en grundläggande kommunalrättslig princip att alla slutliga kommunala beslut kan överklagas. För att ta sig fram till hur ett specifikt kommunalt beslut kan överklagas måste man dock först få klart för sig att kommunens rätt att fatt beslut i olika frågor grundar sig antingen på det som kallas "den allmänna kommunala kompetensen" i 2 kap. kommunallagen eller på att det i en särskild lag (speciallag) står att beslut i frågor som lagen behandlar ska fattas av kommunen. Krångligt? Vi ska förklara närmare!

Speciallag ger rätt och skyldighet för kommunen att fatta beslut

I en mängd olika lagar finns bestämmelser som säger att det är kommunen som fattar alla eller vissa beslut enligt just den lagen. Genom det utpekandet får kommunen kompetens inom det sakområdet. Sådana bestämmelser finns till exempel i

  • plan- och bygglagen
  • skollagen
  • miljöbalken
  • socialtjänstlagen

Den allmänna kommunala kompetensen

I 2 kap. kommunallagen framgår att kommunen själv får ha hand om sådana angelägenheter som är av allmänt intresse och som anknyter till kommunens område eller dess medlemmar och som inte ska hanteras enbart av staten, annan kommun, landstinget eller någon annan. Kommunen har också rätt att under vissa förutsättningar driva näringsverksamhet och att vidta åtgärder som allmänt främjar näringslivet i kommunen. Vad som är en angelägenhet av allmänt intresse, vad som rör medborgarna och vad som inte åligger annan att göra, är en bedömningsfråga som växlar över tiden. Den huvudsakliga vägledningen finns i rättspraxis (tidigare domar).

Två former av överklaganden 

Kommunala beslut överklagas genom det som kallas laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär. Inledningsvis är det mycket enkelt; alla slutliga beslut som grundar sig på den kommunala kompetensen som ges i kommunallagen och som fattas med stöd av kommunallagen överklagas genom laglighetsprövning.

Men när det gäller beslut som fattas med stöd av någon speciallag måste man leta efter överklaganderegler i lagtexten. Saknas sådana regler helt överklagas beslutet genom laglighetsprövning. Står det i lagtexten att överklagande prövas av länsstyrelse eller av förvaltningsrätten, är det förvaltningsbesvär som gäller.

Det finns också lagar som innehåller konkreta bestämmelser om huruvida ett beslut överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Ett exempel finns i 13 kap. plan- och bygglagen där det i 1 § framgår att vissa angivna beslut enligt plan- och bygglagen får överklagas i den ordning som föreskrivs för laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen.

Förvaltningsbesvär

Förvaltningsbesvär innebär att man som privatperson överklagar ett beslut som gäller dig personligen. Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen. Den överprövande instansen (vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten) prövar såväl lagligheten som lämpligheten av beslutet. Lämpligheten prövas inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.

Vem kan överklaga?

Endast den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär. 

Hur, när och till vem överklagar man?

Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till den överprövande instansen men lämnas in till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet. Överklagandet ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från det att den som vill klaga fick del av beslutet. Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickar kommunen det till den överprövande instansen. Bedömer kommunen att överklagandet har kommit in för sent fattar kommunen ett beslut att avvisa överklagandet. Detta avvisningsbeslut kan överklagas på samma sätt som själva grundbeslutet.

Kommunen är skyldig att skicka med upplysningar om hur beslutet överklagas till den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot.

Förvaltningsbesvär

Hur: Skriftligt. 
Vem får klaga: Den beslutet angår om det gått personen emot. 
Vart skickas: Adresseras till överprövande instans (vanligtvis är det länsstyrelsen eller förvaltningsrätten) men ges in till kommunen. 
Inom vilken tid: Tre veckor från att den klagande fick del av beslutet. 
Prövningens omfattning: Beslutets laglighet och lämplighet 
Prövningens effekt: Beslutet kan kvarstå, ändras eller upphävas.

Hur man överklagar i laglighetsprövningsärenden

Vem kan överklaga?
Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga dem till förvaltningsrätten.

Hur, när och till vem överklagar man?
Överklagandet ska vara skriftligt och lämnas till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet tillkännages på kommunens anslagstavla.

Vad ska ett överklagande innehålla?
I överklagan måste det framgå vilket beslut som överklagas och varför man anser att beslutet är felaktigt. Alla omständigheter som man vill framföra måste lämnas till förvaltningsrätten innan överklagandetiden går ut.

Laglighetsprövning

Hur: Skriftligt.
Vem får klaga: Varje medlem av kommunen.
Vart skickas: Förvaltningsrätten.
Inom vilken tid: Inom tre veckor från den dag då beslutet sattes upp på kommunens officiella anslagstavla vid receptionen i Stadshuset.
Prövningens omfattning: Beslutets laglighet.
Prövningens effekt: Beslutet kvarstår i sin helhet eller upphävas i sin helhet.

Nedan finns uppgifter om adress och telefonnummer till förvaltningsrätten i Linköping.

Förvaltningsrätten i Linköping
Box 406
581 04 Linköping
Tel. 013-25 10 00
Fax 013-25 11 40
E-Post: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se
Webbplats: www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla